حرف الف
تعبیر خواب ، حرف الف

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پورابر

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: ابر به خواب ديدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفيد و سياه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر يك را تعبير به خصوص است. اگر كسى خويشتن را در زير ابر سفيد بارنده ديد، دليل كه خداى عزوجل وى را علم و حكمت ارزانى دارد و مردمان را از علم و حكمت او منفعت رسد.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ابر را در هوا همى راند، دليل كند كه او را با علما و حكما صحبت افتد. اگر اين خواب را پادشاه بيند، دليل كه در ولايت خويش، رسولان و صاحب خيران فرستد. اگر بيند كه ابر را از هوا بگرفت و به زمين آورد، دليل است كارش نيكو شود و بزرگى يابد و علم حاصل كند. اگر بيند كه ابر بر سر وى سايه همى كرد، دليل كه در آن سال خير و نعمت بسيار يابد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ابر ديدن به خواب بر نه وجه بود. اول: حكمت. دوم: رياست. سوم: پادشاهى. چهارم: رحمت. پنجم: پرهيزكارى. ششم: عذاب. هفتم: قحط. هشتم: بلا. نهم: فتنه.
اسمعيل اشعث گويد: ابر سياه به خواب، دليل بيم و ترس و سختى بود و ابر باران بركت و خير و فراخى بود و نيز غم و اندوه بود. و اما آن ابر كه از كنار دريا آرند، كه به تازى آن را سفيح خوانند، ديدن وى در خواب غنيمت بود بر قدر آن چه ديده بود.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه از ميان ابرهاى سفيد، خورشيد پرتو افشانى مى‌كند بيانگر آن است كه پس از سختى‌هاى بسيارى كه در زندگى كشيده‌ايد، سعادت و خوشبختى شما را احاطه خواهد كرد.

ابروها

محمد بن سيرين گويد: ابروها ديدن به خواب، دين بود. اگر بيند كه ابروهايش تمام بود و هيچ نقصان در آن نبود، دليل است كه زينت وى تمام و كمال بود. اگر ديد كه ابروهايش فروريخت، تأويلش به خلاف اين بود.
كرمانى گويد: اگر بيند كه ابرو نداشت يا موى ابرويش فروريخت، دليل است كه آهنگ چيزى مى‌كند كه از آن چيز وى را بدنامى حاصل گردد و اگر به خلاف اين بيند، دليل است قصد چيزى كند، كه وى را نيك نامى و صلاح دين حاصل آيد. اگر ديد كه ابروهايش سفيد گشته بود، دليل كه علم و آهستگى وى زياد گردد، وليكن مالش را نقصان بود.
جابر مغربى گويد: اگر يك ابروى خويش را ريخته ديد و ديگرى را كنده ديد، دليل كه در مال و جاه وى نقصان افتد و بعضى گفته‌اند كه بر دينش نقصان حاصل شود.
بيتون مى‌گويد: ديدن ابرو در خواب دلالت بر آن دارد كه در آينده مسائلى پيش مى‌آيد كه شما را گمراه و نگران مى‌سازد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ابروهاى پر پشت را ببينيد، بدين معنى است كه روزگار شاد و خوبى را سپرى خواهيد كرد. ديدن ابروهاى كم پشت و سوخته، علامت آن است كه خسارت زيادى به شما مى‌رسد.

ابريشم

محمد بن سيرين گويد: ابريشم در خواب چون بيند، دليل است بر منفعت. اگر زرد بود، دليل بيمارى بود، و ديدن ابريشم پخته در خواب بهتر از خام بود. اگر بيند كه ابريشم او ضايع شد، دليل زيان بود. اگر ابريشم سفيد بيند، دليل است بر منفعت و ديدن جامه‌ى ابريشم به خواب، مردان را دليل كراهت بود و زنان را نيكو.
بيتون مى‌گويد: اگر دخترى پارچه ابريشمى قديمى را در خواب ببيند، بيانگر اين است كه مرد ثروتمند اما مسنى از او خواستگارى خواهد كرد و زندگى خوبى خواهد داشت. ديدن ابريشم كثيف و پاره در خواب، بدين معنا است كه شما احترام و ارج و قرب اجداد و نياكان خود را به راحتى زير سؤال مى‌بريد.
برايت مى‌گويد: ديدن ابريشم در خواب، به معنى اين است كه در زندگى به رفاه و خوشبختى كامل مى‌رسيد. اگر ديديد كه ابريشم توليد مى‌كنيد، بيانگر اين است كه دوستان شما در كارها، بسيار به شما كمك خواهند كرد و بسيار هم باوفا خواهند بود. ديدن ابريشم مصنوعى در خواب، علامت آن است كه شما در كارهايتان بسيار خوش شانس مى‌باشيد.

ابليس

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: ديدن ابليس به خواب، دليل بر دشمنى بود بد دين و دروغ و زن فريبنده و بى‌شرم، كه همه را بدى آموزد و شر و فساد. اگر ديد كه با ابليس در جنگ و نبرد بود و او را شكست داد، دليل كه وى را به خير و صلاح ميل بود. اگر بيند كه ابليس بر وى غلبه كرد، دليل است كه به راه شر و فساد مايل بود. اگر بيند كه ابليس او را نصيحت مى‌كرد و وى را خوش مى‌آمد، دليل كه او را هم به مال هم به تن مضرت رسد. اگر بيند كه ابليس دست او را بگرفت و به جايى مى‌برد و او گفت كه: »لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم«، دليل است كه به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصيحت شخصى از آن گناه باز ايستد.
بيتون مى‌گويد: ديدن ابليس در خواب، علامت اين است كه شما را، حوادث وحشتناكى در زندگى در بر خواهد گرفت. اگر ابليس در شكل يك زن زيبا به خواب شما بيايد، دليل آن بود كه شما هرگونه احساس محبتى را كه به ديگران داريد ناديده خواهيد گرفت.

اپرا

بيتون مى‌گويد: اگر كسى در خواب ببيند كه به عنوان تماشاگر، در اپرايى حضور يافته است، بدين معنا است كه با دوستانى هم سليقه آشنا شده و در كارها پيشرفت مى‌كنيد و نتايج خوبى به دست مى‌آوريد.
برايت مى‌گويد: ديدن اپرا در خواب، نشانه‌ى زندگى خانوادگى يا شخصى شما مى‌باشد و اگر خودتان در اپرايى شركت كرديد معنا اين است كه كار مهمى انجام مى‌دهيد، اما فايده‌ى كمى مى‌بريد.

اتاق

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب اتاقى ديديد، به اين معنا است كه مدت اندكى در خانه‌ى فعلى خود، خواهيد ماند.

اتاق خواب

هانس كورت مى‌گويد: اگر دخترى خواب اتاق خوابى تميز و زيبا را ببيند، به معناى آن است كه مردى ثروتمند به او پيشنهاد ازدواج مى‌دهد. مشاهده‌ى اتاق خواب زيبا در خواب، علامت آن است كه ثروتى غيرمنتظره از طريق فاميل، فرد ناشناس و يا معامله‌اى در تجارت به شما خواهد رسيد.
برايت مى‌گويد: اتاق خواب در هر حال به معنى روابط جنسى و زناشويى است. اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده كرديد، بدين معنا است كه دچار يأس و نااميدى خواهيد شد. و اگر در خواب خود را در اتاق خوابى ناآشنا ديديد، علامت آن است كه با فردى آشنا مى‌شويد كه روابط دوستانه‌اى با او پيدا مى‌كنيد.

اتاق كنفرانس

برايت مى‌گويد: ديدن اتاق كنفرانس در خواب، بدين معنا است كه در آينده با افرادى برخورد مى‌كنيد كه براى شما ارزش خاصى خواهند داشت.

اتاقك

برايت مى‌گويد: اگر در خواب خود را در اتاقك كشتى ديديد، به معناى آن است كه درگير دعوايى مى‌شويد كه به دادگاه كشيده مى‌شود و به خاطر به اثبات نرسيدن حرف‌هاى شاهد، در دعوا شكست مى‌خوريد.

اتوبوس

بيتون مى‌گويد: اگر كسى در خواب ديد كه سوار بر اتوبوس از خيابان‌ها مى‌گذرد، بدين معنا است كه وعده‌هايى احمقانه به خود مى‌دهد و با دوستان خود اختلاف پيدا مى‌كند.

اتو كردن

برايت مى‌گويد: ديدن يا استفاده كردن اتو در خواب، نشانه‌ى به پيروزى رسيدن در كارها است. اگر در خواب ديديد لباسى را سوزانيده‌ايد، به اين معنا است كه موقعيت خوبى براى آرامش روحيتان پيش مى‌آيد.
بيتون مى‌گويد: اگر دخترى در خواب بيند كه در حال اتو كردن لباس، دست خود را مى‌سوزاند، معنايش آن است كه آرامش او را، بيمارى يا حسادت بر هم خواهد زد.

اتومبيل

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشغول رانندگى هستيد، نشانه‌ى آن است كه در كار و زندگى خود تغييراتى انجام مى‌دهيد كه باعث نشاط و خوشحالى شما مى‌شود. اگر خواب بينيد هنگام رانندگى، ماشين شما خراب و متوقف مى‌شود، نشانه‌ى آن است كه خوشگذرانى شما به آن اندازه كه انتظارش را داريد، ادامه نمى‌يابد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ديديد كه با كسى در اتومبيل همسفر شده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با ديگران روابط خوبى پيدا خواهيد كرد. اگر در خواب اتومبيلى خريديد، نشانه‌ى آن است كه در كارها موفق مى‌شويد. اگر در خواب اتومبيلتان آسيب ديد به معناى آن است كه صدمه‌ى مالى به شما مى‌رسد.

اثاث منزل

بيتون مى‌گويد: ديدن اثاث منزل در خواب، نشانگر اتفاقات ناخوشايند است.

اجاره

برايت مى‌گويد: اگر در خواب ديديد كه مكانى را اجاره كرده‌ايد، بدين معنا است كه در امور شخصى خود به ديگران وابسته‌ايد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديديد كه مشغول پرداخت اجاره‌ى خانه‌ى خود هستيد، دلالت به آن دارد كه منافع مالى قابل توجه‌اى به دست خواهيد آورد. اگر در خواب ديديد كه قادر به پرداخت اجاره بهاى خود نيستيد، نشانه‌ى آن است كه از روابط اجتماعى با ديگران سود اندكى خواهيد برد.

اجاق

برايت مى‌گويد: ديدن اجاق با آتش در خواب، نشانه‌ى خوشبختى است. ديدن اجاق بدون آتش در خواب، به معنى تنهايى است. اگر در خواب احساس كرديد كه اجاق داغ است، بدين معنا است كه زندگى شاد و روابطى خوب با ديگران خواهيد داشت. اگر در خواب ديديد كه مشغول روشن كردن اجاق هستيد و شعله خوب مى‌سوزد، نشانه‌ى آن است كه اوقات دلنشين در انتظار خانواده‌تان است و اگر شعله بد بسوزد، نشانگر غم و اندوه فراوان است.

اجاق گاز

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى اجاق گاز در خواب، دلالت بر پا در ميانى شما در از بين بردن اختلاف و اندوه دارد. اگر دخترى در خواب ديد كه مشغول آشپزى بر روى اجاق گاز است، معنايش آن است كه با قدردانى و سپاسگزارى افراطى، دوست صميمى خود را از دست مى‌دهد.

احتياج - نياز

برايت مى‌گويد: احساس نياز در خواب، نشانه‌ى پند و اندرز است.

احضار ارواح

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب خود را در مراسم احضار ارواح ديديد، به معناى آن است كه آشنايى و دوستى با افراد غريبه، تأثيرات منفى در زندگى شما خواهد گذاشت.

اخبار

اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب خبر خوشى شنيديد، علامت آن است كه خبر بدى به شما مى‌رسد و اگر در خواب خبر بدى شنيديد، نشانه‌ى آن است كه خبر خوبى به شما خواهند داد.

اخراج

برايت مى‌گويد: اگر در خواب ديديد كه اخراج شده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه به سعادت مى‌رسيد و اگر در خواب ديديد كه كسى را اخراج كرده‌ايد، بدين معنا است كه به دوستان و خانواده‌ى خود اعتماد نمى‌كنيد.

اخلاق

بيتون مى‌گويد: ديدن افراد مؤدب و درستكار در خواب، دلالت بر موفقيت در انجام كارها را دارد. اگر در خواب فرد بى‌ادب و بداخلاقى را ديديد، نشانه‌ى آن است كه با موانع دشوارى روبه‌رو مى‌شويد.

ادرار كردن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند كه ادرار كند، به جايگاهى كه موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگين و وام‌دار بود، دليل كند كه از غم فرج يابد و وامش گذارده گردد، و اگر توانگر بيند، دليل كند كه مالش نقصان آيد، بر مقدار ادرار.
حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر بيند كه در جايگاهى مجهول ادرار كند، دليل بود كه از اهل آن موضع زن خواهد يا كنيزك خرد. اگر بيند كه به جاى ادرار خون همى رفت، دليل كند كه او را فرزند آيد و اگر بيند كه به جاى ادرار چرك و خون مى‌رفت، دليل كند كه او را فرزندى آيد به تن معلول. بعضى از معبران گفته‌اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بيند كه ادرار همى خورد، دليل كند كه مال حرام خورد.
كرمانى گويد: اگر بيند كه اندر چاهى ادرار كرد، دليل كند كه از كسى مال حلال حاصل كند. اگر بيند كه ادرار همى كرد، دليل كند كه او را فرزندى آيد كه قرآن ظاهر خواند و عالم و دانا گردد. اگر بيند كه برخى از ادرار ريخت و برخى با خود داشت، دليل كند كه برخى از مال وى برود و برخى اندوه و غم از وى جدا گردد. اگر بيند كه مردمان از ادرار وى همى مسح كردند، دليل كند كه او را فرزندى آيد كه عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.
جابر مغربى گويد: اگر بيند كه در مسجد ادرار همى كرد، دليل كند كه مال خويش هزينه كند. اگر بيند كه جامه‌ى وى به ادرار آلوده شد، دليل كند كه مال خويش بر فرزند خويش هزينه كند.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ادرار در خواب، به موقع خويش، مرد را توانگرى رسد. اگر درويش باشد و بنده را آزادى باشد و بيمار را شفا بود و محبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل را معزولى بود و خليفه را مرگ بود و قاضى را عزل و بازرگانان را زيان بود در تجارت.
اسمعيل اشعث گويد: اگر بيند كه در خانه‌ى خويش به موضعش ادرار همى كرد، دليل كند كه به مال خويش بر عيال خويش هزينه كند، ليكن عوض آن باز آيد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديديد كه در حال ادرار كردن هستيد، معنايش آن است كه در راه رسيدن به محبوب، دشوارى‌هايى خواهيد داشت. ديدن ادرار ديگران در خواب، علامت آن است كه در اثر بيمارى، دوستان از شما دور مى‌شوند.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب خود را در حال نوشيدن ادرار بينيد، نشانه‌ى آن است كه از مريضى نجات پيدا خواهيد كرد.

ادويه

بيتون مى‌گويد: اگر دخترى در خواب ديد كه همراه با غذاى خود ادويه مى‌خورد، به معناى آن است كه جلب ظواهر فريبنده خواهد شد. ديدن ادويه در خواب، به معناى آن است كه در راه رسيدن به لذت‌هاى مادى، از شهرت شما كم مى‌شود.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ديديد كه ادويه مى‌خوريد، نشانه‌ى آن است كه در كارها موفق مى‌شويد.

اذيت و آزار

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب كسى شما را اذيت مى‌كند، به معناى آن است كه دشمنان بر عليه شما اقدام مى‌كنند. ديدن تجربه‌ى آزار دهنده در خواب، بدين معنا است كه در كارها پيشرفت مى‌كنيد.

اراذل و اوباش

برايت مى‌گويد: ديدن اراذل و اوباش در خواب: نشانگر آن است كه به شما زيانى خواهد رسيد.

ارتداد

بيتون مى‌گويد: ديدن افراد مرتد در خواب، بيانگر دوستانى است كه به شما ضرر مى‌رسانند. حرف‌هاى كفرآميز، علامت بدبختى شما مى‌باشد. اگر در خواب شما را مرتد خواندند، نشان دهنده‌ى سعادتمندى در زندگى مى‌باشد.

ارتش

برايت مى‌گويد: ديدن ارتش در خواب، نشانه‌ى نگرانى شما مى‌باشد. براى زن‌ها علاقه داشتن به روابط جنسى است. ارتش در حال جنگ، بيانگر ثروت بزرگ مى‌باشد و رژه ارتش، معنايش موفقيت در مسائل مالى مى‌باشد.

ارز (پول خارجى)

بيتون مى‌گويد: ارز در خواب، نشان پنهان كردن چيزى مى‌باشد. كار كردن با ارز نشانه‌ى پيشرفت در كارها مى‌باشد.

ارزن

برايت مى‌گويد: كاشتن يا خوردنش در خواب، نشانه‌ى آرامش و آسايش در زندگى مى‌باشد.

اردك ماهى

بيتون مى‌گويد: ديدن اردك ماهى در خواب، معنايش اين است كه شما را به مهمانى دعوت مى‌كنند.

ارتقاء

هانس كورت مى‌گويد: اگر در خواب به مقام بالاترى ارتقاء پيدا كرديد، نشانه‌ى دقت در كارها و پيشرفت در زندگى مى‌باشد.

ارث

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديديد ارثى به شما رسيده، بدانيد كه به آرزوهاى خود خواهيد رسيد.

اردو

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب بينيد در اردوگاهى هستيد، دوستان شما در زندگى موفق خواهند شد و شما آينده‌ى خوبى نخواهيد داشت. اگر دخترى خواب ببيند در اردوى نظامى شركت كرده، علامت آن است كه به اولين خواستگار جواب مثبت خواهد داد و اردوى كار در خواب، نشانه‌ى آن است كه اتفاقى تلخ در انتظار شما است.

اركستر

برايت مى‌گويد: اركستر را در خواب ديدن، علامت آن است كه در جشن بزرگى شركت مى‌كنيد.
بيتون مى‌گويد: اگر در اركستر مشغول نواختن ساز هستيد، نامزدى وفادار و باادب خواهيد داشت. اگر به آهنگ در اركستر گوش مى‌دهيد، نشانه‌ى سعادتمند شدن است.

ارگ

بيتون مى‌گويد: اگر صداى ارگ را در كليسا بشنويد، علامت آن است كه افراد خانواده از هم جدا مى‌شوند. آهنگ دلپذير ارگ در خواب، نشان سعادتمندى مى‌باشد. آهنگ غمناك ارگ در خواب، نشانه‌ى از دست دادن دوست يا مقامى است.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ارگ بسازيد، نشانه‌ى آن است كه خبرهاى خوشى در انتظار شما مى‌باشد. اگر در خواب ارگ بنوازيد، احتمالا مشكلاتى برايتان پيش خواهد آمد.

ارواح

**متن=بيتون مى‌گويد: اگر در خواب روحى را ببينيد، نشانه‌ى مشكلات غيرمنتظره‌اى مى‌باشد. روح با لباس سفيد، به معنى بيمارى يكى از نزديكان شما و روح با لباس سياه به معنى بى‌وفايى و نيرنگ است. اگر ارواح در خواب به در و ديوار خانه‌تان مى‌كوبند، نشانه‌ى حادثه‌اى هولناك مى‌باشد.

اروپا

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب به اروپا سفر كرديد، دليل آن كه مسافرتى خواهيد داشت كه منافع مالى خود را تثبيت مى‌كنيد و اگر زنى در خواب به اروپا سفر كند و سفر برايش ناخوشايند باشد، باعث نااميدى دوستان و نامزد خود خواهد شد.

اره

محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه با اره درختى را بريد، دليل است كه از صحبت مردى كه تعلق بدان درخت دارد، مفارقت جويد و او را بيازارد. اگر بيند كه فرزند يا برادر يا خواهر خويش را با اره به پاره ببريد، دليل است كه مانند اين، وى را فرزندى ديگر بيايد، يا برادر يا خواهر.
كرمانى گويد: اگر ديد كه اره فراگرفت يا بخريد يا شخصى بدو داد، دليل است كه اگر پسر دارد، وى را پسرى ديگر آيد، و اگر دختر دارد،وى را دخترى ديگر آيد، و اگر فرزند ندارد، چهارپايى دارد. دليل است كه چهارپايى مثل آن نصيب او گردد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: اره در خواب ديدن بر سه وجه بود. اول: فرزند. دوم: خواهر. سوم: انباز.
بيتون مى‌گويد: ديدن اره در خواب، نشانه‌ى موفقيت در كارها مى‌باشد. اره دستى در خواب، بيانگر آن است كه زندگى خانوادگى شما با شادى و خوشى در جريان است. صداى اره در خواب، نشانه‌ى سعادت و خوشبختى مى‌باشد. گم كردن اره در خواب نشانه‌ى مشكلات و بدبختى مى‌باشد.

از خجالت سرخ شدن

برايت مى‌گويد: معنايش اين است كه عاشق شده‌ايد و جرئت بيان آن را نداريد. اگر شما در خواب سرخ شدن كس ديگرى را بينيد، نشانه‌ى آن است كه به خواستگاريتان مى‌آيند.

از زندان آزاد شدن

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديديد از زندان آزاد شده‌ايد بدانيد كه غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.

ازدحام

برايت مى‌گويد: اگر در خواب جمعيت زيادى را در حال ازدحام بينيد، نشانه‌ى موفقيت در انجام كارهايتان مى‌باشيد.

ازدواج

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب بينيد كه عروس شده‌ايد اما احساس خوشحالى نمى‌كنيد،نشانه‌ى آن در زندگانى با مشكلاتى روبه‌رو خواهيد شد. ديدن مراسم ازدواج ديگران معنايش آن است كه در زندگانى موفق خواهيد بود. اگر خواب ديديد كه در حال بستن پيمان ازدواج مى‌باشيد، نشانه‌ى اتفاقات ناگوار در مسير زندگيتان مى‌باشد. و ازدواج با شخصى خارجى نشانه‌ى درگيرى و دعوا با ديگران خواهد بود.
برايت مى‌گويد: اگر به شما پيشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ى خوشبختى در زندگى مى‌باشد، شوهر كردن در خواب، نشانه‌ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است كه مورد تهمت ديگران قرار خواهيد گرفت.

اژدها

محمد بن سيرين گويد: اژدها به خواب ديدن، دشمن بزرگ و قوى بود. اگر بيند اژدهايى داشت، دليل كه با بزرگان پيوندد. اگر با اژدها جنگ و نبرد مى‌كرد و بر او خيره شد، دليل كه با دشمن او جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را شكست دهد. اگر بيند اژدها را بكشت و گوشت وى بخورد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و مال بستاند و هزينه نمايد.
جابر مغربى گويد: اگر بيند اژدها وى را فروخورد، دليل بيم از دشمن بود، كه وى را هلاك نمايد. اگر ديد بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطيع و فرمانبر او بود، دليل كه دشمنى بزرگ وى را مطيع و فرمانبر شود و كار او به نظام گردد.
بيتون مى‌گويد: ديدن اژدها در خواب، علامت شهوات نفسانى است كه ممكن است به ديگران اجازه دهيد، از تمايلات شما سوء استفاده كنند.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب اژدها را به عنوان يك حيوان افسانه‌اى ديديد، نشانگر آن است كه با شخص بلند مرتبه‌اى همنشين مى‌شويد. ديدن اژدهاى وحشتناك در خواب بيانگر ضرر و زيان است. ديدن اژدهاى زخمى در خواب، نشانه‌ى دشمن خطرناك است كه احتمالا به شما ضرر مى‌رساند و اگر در خواب ببينيد كه اژدها را مى‌كشيد، بدين معنا است كه از مشكلات رهايى پيدا مى‌كنيد.

اسارت

بيتون مى‌گويد: اگر شما در خواب ببينيد كه اسير شده‌ايد، به معناى آن است كه احتمالا خيانتى مى‌بينيد كه نمى‌توانيد آن را حل و فصل كنيد، بدين خاطر دچار بدشناسى و نااميدى مى‌شويد. اگر در خواب ببينيد كسى زندانى شده است، نشانه‌ى آن است كه شغلى در سطح پايين به دست مى‌آورديد. اگر زنى در خواب خود را زندانى و اسير ببيند، علامت آن است كه به خاطر محبت شوهرش به ديگران، دچار حسادت مى‌شود و مورد سرزنش قرار مى‌گيرد.

اسب

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اسب تازى را به خواب ديدن، دليل بزرگى و عز و جاه بود. اگر ديد بر اسب تازى نشسته بود و آن اسب مطيع و به فرمان او بود، دليل كه عز و بزرگى دولت يابد، بر قدر نيكويى و قيمت اسب.
كرمانى گويد: اگر ديد بر اسب ابلق نشسته بود، دليل بر كارى كند كه بر وى گواهى دهند. اگر ديد بر اسب سياه نشسته بود، دليل بر كارى نمايد كه وى را مال و مهترى حاصل شود. اگر بيند بر اسب كميت بود، دليل كه از پادشاه قوت و بزرگى يابد.
جابر گويد: اگر بيند اسب ماديان فراگرفت، يا شخصى بدو داد و بر وى نشست، دليل كه زن خواهد و بر وى مبارك بود. اگر بيند آن ماديان به گونه سياه بود، دليل كند كه آن زن شريف و نامدار نباشد. اگر بيند آن ماديان ابلق است، دليل كند كه زن را مادر و پدر از يك نسل نباشد. اگر آن ماديان جرمه باشد، دليل كه آن زن خوب روى و با جمال است. اگر آن ماديان سبز رنگ باشد، دليل كند كه آن زن ديندار و پرهيزكار باشد.
اسمعيل اشعث گويد: اسب در خواب، هواى نفس بيننده خواب بود و اگر اسب خويش را سركش بيند، دليل كه هواى نفس او سركش باشد و اگر ديد اسب خويش مطيع و فرمانبر بود، دليل كه هواى نفس او صعب‌تر بود به بدى، و بدان كه هر اندامى از اندام‌هاى اسب، نشان بود از پادشاه. اگر خون پادشاه را بر اسب بيند عز و رفعت او بود و مردم عامه را اسب به خواب ديدن، عز و بخت بود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن اسب در خواب بر پنج وجه بود. اول: عز. دوم: مرتبت. سوم: فرمانروايى. چهارم: بزرگى. پنجم: خير و بركت. اگر بيند يوزه بر اسب او نشسته است، دليل كه جهودى با زن وى فساد نمايد. اگر بيند سگى بر اسب نشسته بود، دليل كه مغى با زن او فساد نمايد.
بيتون مى‌گويد: ديدن اسب سفيد در خواب يا سوار شدن بر آن، نشانه‌ى آن است كه با افراد دانا همنشين مى‌شويد اما اگر اسب لاغر و كثيف باشد، نشانگر آن است كه دوستى از اعتماد شما سوء استفاده مى‌كند. اما اگر اسب سياه باشد، نشانگر آن است كه سعادت در انتظار شما خواهد بود. اگر در خواب خود را سوار بر اسبى با نژاد اصيل و رنگ كهر ديديد، بدين معنا است كه ثروتمند مى‌شويد و اگر زنى چنين خوابى ببيند، بدين معنا است كه تسليم پيشرفت‌هاى زودگذر مى‌شود.
برايت مى‌گويد: ديدن اسب در اصطبل، نشانه‌ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب سوار بر اسبى آرام باشيد، نشانگر آن است كه راه پيشرفت و ترقى را آرام آرام طى مى‌كنيد. اگر ديديد كه سوار بر اسبى سركش شده‌ايد، بدين معنا است كه به هدف خود نمى‌رسيد. اگر در خواب خود را مشغول رم كردن اسب ببينيد، نشانه‌ى آن است كه از لحاظ مادى و معنوى در خطر هستيد.

اسب سوار

بيتون مى‌گويد: ديدن اسب سوار در خواب براى زن‌ها و دخترها، نشانه‌ى يك عشق مخفيانه است و براى مردها، شنيدن اخبار مهم است.

اسباب خانه

برايت مى‌گويد: تميز كردن اثاثيه‌ى خانه در خواب، نشانه‌ى بهبود اوضاع اقتصادى است.

اسباب كشى

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب خود را مشغول اسباب كشى ديديد، نشانگر آن است كه به زودى اتفاقاتى رخ مى‌دهد كه مجبور مى‌شويد، حالت مبهم خود را تغيير دهيد.

استاد دانشگاه

برايت مى‌گويد: ديدن استاد دانشگاه در خواب، معنايش آن است كه به خاطر بى‌دقتى و بدشناسى دچار خطر مى‌شويد.

استحمام

بيتون مى‌گويد: حمام كردن زن حامله در خواب، بيانگر سقط جنين است و اگر مردى چنين خوبى ببيند، نشانه‌ى خيانت است و او بايد بعد از اين در انجام معاملات دقت بيشترى داشته باشد. اگر دخترى در خواب خود را مشغول استحمام ببيند، بدين معنا است كه بايد در انتخاب دوست دقت بيشترى انجام دهد. اگر شخص جوانى در خواب خود را مشغول شست و شو ببيند، علامت آن است كه دلبسته‌ى جنس مخالف، شده است. اگر بيوه زنى چنين خوابى ببيند، بدين معنا است كه در انتظار همسرى ديگر است. اگر در خواب ديديد كه در آب دريا مشغول آب تنى هستيد، علامت آن است كه بعد از اتمام تحصيلات به شغل مورد علاقه‌ى خود دست مى‌يابيد.

استخدام

بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد شخصى را استخدام مى‌كنيد نشانه‌ى ضرر مالى است. اگر در خواب ديديد كه بيكار هستيد و براى استخدام در جايى به دنبال كار مى‌گرديد، نشانه‌ى آن است كه كار را از روى اخلاص انجام مى‌دهيد و ديگران هميشه نيازمند شما خواهند بود.

استخراج معدن

برايت مى‌گويد: ديدن استخراج معدن در خواب، بدين معنا است كه شما از آينده واهمه داريد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب خود را مشغول استخراج مواد معدنى ديديد، معنايش آن است كه دشمن در تلاش است تا سوابق بد شما را بر ملا سازد و به شهرت شما صدمه وارد كند.

استخوان

محمد بن سيرين گويد: استخوان در خواب، مالى بود كه مردم بدان معيشت كنند. اگر بيند كه استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دليل بود كه بر قدر آن گوشت خير و مال يابد. اگر بيند كه بى‌گوشت بود، دليل كند كه اندكى خير بدو رسد. اگر بيند كه او به كسى استخوان داد، دليل كه از او بدان كس خير رسد.
كرمانى گويد: اگر بيند استخوان كسى را كه شكسته بود مى‌بست، دليل كند كه بزرگى و صنعت‌هاى گوناگون يابد و كردار نيك كند و بعضى از معبران گفته‌اند: كار بينوايى از او به نوا گردد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال. دوم: خويشان. سوم: فرزند. چهارم: قيم خانه. پنجم: مال. ششم: برادران. هفتم: يار و انباز بود.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديديد كه استخوان‌هاى زيادى روى هم تلمبار شده‌اند، دلالت بر گرسنگى و قحطى دارد. اگر شما در خواب ببينيد كه استخوان‌هاى بدنتان از پوست شما بيرون زده، بدين معنا است كه فردى تصميم دارد به شما ضرر برساند.
برايت مى‌گويد: ديدن استخوان در خواب، نشانه‌ى انجام دادن كارهاى زياد است. اگر در خواب ببينيد كه جلوى سگى استخوان مى‌اندازيد، نشانه‌ى آن است كه ديگران محبت‌هاى شما را ناديده مى‌گيرند. اگر در خواب استخوان يك مرده را ببينيد، بيانگر نياز شديد شما به چيزى است. استخوان ماهى
برايت مى‌گويد: قورت دادن استخوان ماهى در خواب، دلالت بر تنفر دارد.

استراحت كردن

اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب خود را مشغول استراحت ديديد، نشانگر سعادت و خوشبختى است.

استعفاء

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه از مقام خود استعفاء داده‌ايد، به معنى كوتاهى در انجام وظايف است. ديدن استعفاء ديگران در خواب، بيانگر شنيدن اخبار ناگوار است.

استغفار

بدان كه استغفار كردن استغفرالله بود به معنى آمرزش خواستن از خداى عزوجل.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه در خواب استغفار مى‌كرد، دليل است ايزد بر او مال و فرزندان ارزانى دارد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: استغفار كردن در خواب بر چهار وجه بود. اول: مال. دوم: فرزند. سوم: آمرزش از حق تعالى. چهارم: توبه كردن از گناهان.

استقلال

بيتون مى‌گويد: استقلال داشتن در خواب، بدين معنا است كه اطرافيان با شما رفتار مناسبى ندارند، داشتن استقلال مالى در خواب، به معناى آن است كه در كارها موفقيت چندانى پيدا نمى‌كنيد.

استفراغ

برايت مى‌گويد: ديدن استفراغ در خواب، نشانه‌ى آن است كه شانس به شما رو مى‌كند.

اسفناج

محمد بن سيرين گويد: ديدن اسفناج در خواب، دليل غم و انديشه بود و خوردن وى، دليل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بيند به گوشت پخته بود و روغن و از او همى خورد، دليل و منفعت كند بر قدر آن چه خورده بود.
برايت مى‌گويد: ديدن اسفناج در خواب، نشانه‌ى سلامتى كامل است.

اسفنج

بتون مى‌گويد: ديدن اسفنج در خواب، بدين معنا است كه فريب اطرافيانتان را مى‌خوريد. اگر در خواب از اسفنج براى تميز كردن اجسام استفاده كرديد. بدين معنا است كه از حماقت خود رنج مى‌بريد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ديديد كه اشياء را با اسفنج مى‌شوييد، نشانه‌ى آن است كه بايد در مقابل رفتار نادرست افراد بى‌فكر، شكيبا باشيد در غير اين صورت يك شخص خيرخواه از شما روى بر مى‌گرداند. اگر در خواب ديديد كه خودتان را با اسفنج مى‌شوييد، نشانه‌ى آن است كه با درايت مشكلات خود را حل مى‌كنيد.

اسقف كليسا

برايت مى‌گويد: ديدن اسقف كليسا در خواب، نشانگر غم و اندوه است. اگر در خواب ببينيد كه با يك اسقف كليسا دعوا مى‌گيريد، علامت آن است كه شما دشمن داريد.

اسكلت

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب خود را به صورت يك اسكلت ببينيد، نشانگر آن است كه به خاطر موضوعى بيهوده، رنج مى‌بريد. اگر در خواب ببينيد اسكلتى دايما به دنبال شما مى‌آيد، دليل بر وقوع پيشامدى است.

اسكلت مرگ

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى اسكلت مرگ در خواب، به معناى آن است كه رفتار منفى ديگران روى شما تأثير گذاشته و خوشبختى از شما روى بر مى‌گرداند. اگر در خواب بر روى اعلاميه‌اى تصوير اسكلت مرگ را ديديد، به معناى آن است كه شما نبايد از چيزى واهمه داشته باشيد و بايد در انتظار وقايع خوشايندى باشيد.

اسكله

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى اسكله در خواب، نشانه‌ى جهانگردى است. اگر در خواب بر روى اسكله‌ايى ايستاده و كشتى‌ها را مشاهده كنيد، بيانگر برآورده شده آرزوهاى شما مى‌باشد.
برايت مى‌گويد: ديدن اسكله بندر در خواب، بيانگر آن است كه يكى از انتظارات شما به زودى انجام مى‌پذيرد.

اسكناس

برايت مى‌گويد: ديدن اسكناس‌هاى زياد در خواب، نشان دهنده‌ى به خطر افتادن موقعيت مالى شما است. اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسكناس ديديد، نشانه‌ى آن است كه چيزى موقعيت شما را تهديد مى‌كند.

اسكيت

برايت مى‌گويد: ديدن اسكيت در خواب و حركت كردن با آن، نشانه‌ى آن است كه بايد در تصميم‌گيرى خود عجله به خرج دهيد تا دچار ضرر نشويد. اگر در خواب ببينيد كه فردى كفش اسكيت به پا دارد و در حال حركت است، نشانه‌ى آن است كه با فرد جديدى آشنا مى‌شويد.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى كفش‌هاى اسكيت در خواب، نشان‌دهنده‌ى ناسازگارى با اطرافيان است.

اسكى

برايت مى‌گويد: ديدن چوب‌هاى اسكى در خواب، به معناى آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد. اگر در خواب ببينيد كه در حال اسكى هستيد، به معناى آن است كه كارى انجام مى‌دهيد كه ضرر آن بيشتر از سود آن است.

اسكى روى يخ

برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه مشغول اسكى روى يخ هستيد، نشانه‌ى آن است كه براى پيشرفت در كارها از كمك ديگران استفاده مى‌كنيد و اگر ديگران را مشغول بازى ديديد، نشانه‌ى آن است كه شما بين دوستانتان تفرقه مى‌اندازيد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه در هنگام اسكى يخ مى‌شكند، نشانه‌ى آن است كه از حمايت دوستى ارزشمند برخوردار مى‌شويد.

اسلحه

برايت مى‌گويد: ديدن اسلحه در خواب، علامت آن است كه به جنس مخالف دل مى‌بنديد. اگر در خواب با اسلحه شليك كرديد، علامت آن است كه به خاطر انجام كارى بسيار ناراحت مى‌شويد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب با اسلحه به شما شليك كردند، نشانه‌ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. اگر زنى در خواب بيند كه با اسلحه به طرف كسى تيراندازى مى‌كند، نشانه‌ى آن است كه به خاطر مشاجره با ديگران شهرت او به خطر مى‌افتد.

اسهال

هانس كورت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه اسهال گرفته‌ايد، نشانه‌ى غم و اندوه است.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه فردى دچار اسهال شده، به معناى آن است كه در اثر بى‌دقتى ديگران از انجام كار خود نااميد شده كه اين امر موجب نگرانى شما مى‌شود.

اسيد

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى اسيدهاى سمى در خواب، علامت آن است كه خيانت دشمنان بر ضد شما آشكار مى‌شود. نوشيدن اسيد در خواب، نشانگر پريشانى اوضاع شما است. اگر زنى در خواب ببيند كه مشغول نوشيدن مشروبات الكلى است، نشانه‌ى آن است كه براى رفع مشكلات ديگران سلامتش به خطر مى‌افتد.

اشتباه

برايت مى‌گويد: اگر در خواب دچار اشتباهى شويد، نشانه‌ى بى‌احترامى ديگران نسبت به شما است. اگر از قبل اشتباهى انجام داده‌ايد و آن را در خواب ببينيد، بدين معنا است كه اهميت زيادى به خود مى‌دهيد.

اشتر

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى خود را بر اشترى مجهول بيند كه به شتاب همى رود، دليل كند به سفر رود. اگر بيبند بر اشترى جولان همى كرد، دليل است غمگين و متفكر شود. اگر بيند بر اشترى نشسته بود و راه گم كرده مى‌راند و ندانست راه راست كجا است، دليل است در راه خويش فرومانده و هيچ تدبير نتوان ساخت. اگر بيند ماده شترى يافت، دليل است بر اين كه زن خواهد. اگر اشتر با بچه بود، آن زن كه خواهد با فرزند بود. اگر بيند اشتر از وى روى بگردانيد و مطيع او نشد، دليل است اندوهگين شود.
حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر بيند بر اشتر مست خشم‌آلود نشسته بود، دليل كه بر مردى بزرگ غلبه كند. اگر بيند با اشترى جنگ و نبرد مى‌كرد، دليل است با مردى عجمى كه دشمن بود وى را، خصومت افتد. اگر بيند اشتر را همى دوشيد، دليل است از پادشاه مال يابد.
كرمانى گويد: اگر بيند كسى گوشت اشتر بسيار بدو داد، دليل است مال يابد به قدر گوشت اشتر. اگر بيند كه اشتر را قربانى مى‌كرد و گوشت او را به هر كسى مى‌داد، دليل كه مردى بزرگ در آن جا قربانى شود يا بميرد.
اسمعيل اشعث گويد: اگر بيند كه اشتران بسيار داشت و دانست كه آن جمله ملك وى است و از اشتران اعرابى بودند، دليل است در ديار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمى بودند، دليل است در ديار عجم پادشاه گردد. اگر زنى بيند اشترى را بخورد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت يابد و بدان كه پوست اشتر نيز همين، دليل را دارد و بعضى معبران گفته‌اند: ميراث يابد. اگر بيند اشتر با او سخت گفت، دليل است خير و نيكى بدو رسد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن اشتر در خواب بر ده وجه بود. اول: پادشاه عجمى. دوم: مردى امير. سوم: مرد مؤمن. چهارم: سيل. پنجم: فتنه. ششم: آبادانى. هفتم: زن. هشتم: حج. نهم: نعمت. دهم: مال و اشتر عربى، دليل بر مردم عرب كند و اشتر عجمى، دليل بر مردم عجمى و بدان كه اشتربانى به تأويل خداوند به تدبير و ولايت بود و راست‌كننده كارها بود.

اشتر مرغ

محمد بن سيرين گويد: اشتر مرغ در خواب مرد بيابانى بود. اگر اشتر مرغ ماده بود زن بيابانى بود. اگر بيند اشتر مرغ ماده گرفت، يا كسى بدو داد، دليل كه زنى بدين صفت كه گفتم بخواهد يا كنيزك بخرد. اگر بيند بر اشتر مرغ نشسته بود، دليل كه به سفر بيابانى رود و بعضى از معبران گفته‌اند كه بر مردى بيابان نشين غالب شود و به كارى بزرگ رسد.
كرمانى گويد: اگر بيند اشتر مرغ را بكشت، دليل كه بر مردى بيابانى دست يابد و او را شكست دهد. اگر بيند در خانه اشتر مرغ با پر يا استخوان او داشت، دليل كه از مردى بيابانى او را مالى حاصل شود. اگر ديد كه بچه اشتر مرغ داشت، دليل كه فرزند مرد بيابانى او را حاصل شود.
جابر مغربى گويد: اگر ديد بر اشتر مرغ بنشست و آن اشتر مرغ او را در هوا برد و ديگر باره از هوا به زمين آمد، دليل كه با مردى بيابانى به سفر رود و باز آيد با سود و منفعت بسيار. اگر به خلاف اين بيند بد بود.

اشتياق

بيتون مى‌گويد: اگر دخترى در خواب نامزدش را ببيند كه مشتاقانه منتظر ديدار او است، نشانه‌ى شنيدن اخبار خوشايند و پذيرفتن پيشنهادى است كه سال‌ها منتظرش بود.
اگر در خواب خود را مشتاق ديدار كسى ببينيد به معناى آن است كه خبرهايى خوب از دوستانتان خواهيد شنيد.

اشراف

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه با طبقه‌اى اشراف همنشين شده‌ايد، بدين معنا است كه به مسائلى بيهوده، علاقه نشان مى‌دهيد و اگر زنى چنين خوابى ببيند، بدين معنا است كه به خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد، مردى مناسب براى زندگى انتخاب نمى‌كند.

اشك

كرمانى گويد: اگر ديد اشك سرد از چشم او همى باريد، دليل كه شادى و خرمى يابد. اگر بيند اشك باريد، دليل كه غمگين و دردمند شود. اگر بيند كه بى‌گريه اشك به روى او بود، دليل كه وى را به سخن طعنه زنند. اگر بيند كه در چشم وى به جاى اشك گرد و خاك جمع شده بود، دليل كه به قدر آن مالى حلال بى‌رنج بدو رسد. اگر ديد اشك به روى او فرود آمد، دليل كه مال خويش را هزينه كند.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: در خواب ديدن اشك كه از چشم برآيد بر سه وجه بود. اول: شادى و خرمى. دوم: غم و اندوه. سوم: نعمت بود.
برايت مى‌گويد: گريه كردن در خواب، نشانه‌ى خوشى‌ها است.
بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه ديگران گريه مى‌كنند، نشانه‌ى آن است كه غم و اندوه شما ديگران را ناراحت مى‌سازد.

اصطبل

اچ ميلر مى‌گويد: ديدن اصطبل در خواب، نشانه‌ى شركت در يك مهمانى دوستانه و سودمند است.
بيتون مى‌گويد: سوختن اصطبل در خواب، بيانگر تغييراتى خوشايند در زندگى شما است.

اصلاح موى سر

بيتون مى‌گويد: اصلاح موى سر در خواب، بدين معنا است كه شما براى رسيدن به آرزوهايتان تصميم‌هايى داريد اما به قدر كافى تلاش نمى‌كنيد.

اصوات

بيتون مى‌گويد: شنيدن صداى ناآشنا در خواب، دلالت بر شنيدن اخبار ناخوشايند دارد اما اگر بعد از شنيدن صدايى ناآشنا، از خواب بيدار شويد، بدين معنا است كه زندگى شما دچار تغيير و تحولاتى مى‌شود.

اطاعت

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديگران از شما اطاعت كنند، به معناى رسيدن به خوشبختى است. اما اگر در خواب مطيع ديگران باشيد، نشانه‌ى آن است كه براى مدتى زندگى بسيار آرامى خواهيد داشت.

اظهار عشق

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه به دوستان و آشنايان خود اظهار عشق مى‌كنيد، دلالت بر غم و اندوه دارد. اگر دخترى در خواب بيند مورد ستايش عاشقانه قرار گرفته، بدين معنا است كه هيچ كس حاضر به ازدواج با او نيست و به خاطر افراط در لذت‌هاى واهى دچار يأس مى‌شود. اگر مردى در خواب به زنى اظهار عشق كند، بدين معنا است كه او مناسب دوستى نيست.

اعتبار

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب خود را صاحب مقام و اعتبار ديديد، نشانه‌ى رسيدن به خوشبختى است. اگر در خواب ديديد كه اطرافيانتان صاحب اعتبار شده‌اند، نشانه‌ى آن است كه به خاطر مشورت با شخصى مهم، از نگرانى‌هاى شما كم مى‌شود.

اعتراف

برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كسى به چيزى اعتراف مى‌كند، بيانگر آن است كه به شما تهمت مى‌زنند. اگر در خواب ببينيد كه از كسى اعتراف مى‌گيريد، به اين معنا است كه در يك كار خير شركت مى‌كنيد.

اعداد

بيتون مى‌گويد: ديدن اعداد در خواب، بدين معنا است كه اوضاع نامناسب كارى، شما را ناراحت مى‌سازد. اگر در خواب اعداد را بشماريد، نشان‌دهنده‌ى شنيدن اخبار خوب است. اگر در خواب عددى را ببينيد و بعد از بيدار شدن عدد را به خاطر نياوريد، نشانه‌ى آن است كه نگران امور مالى و شغلى خود خواهيد بود.

اعدام

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد شما را اعدام مى‌كنند، نشانه‌ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب ببينيد كسى را اعدام مى‌كنند، نشانه‌ى آن است كه به خاطر سهل‌انگارى ديگران دچار مصيبت مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه دوست صميمى شما را اعدام مى‌كنند، نشانه‌ى جدايى از فرد مورد علاقه شما است. اگر در خواب ببينيد كه كسى را اعدام كرده‌ايد و خون از بدن او جارى مى‌شود، نشانه‌ى پيروزى در كارها است.

اغماء

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه در حال اغماء هستيد، نشانه‌ى آن است كه ثروت فراوانى به شما خواهد رسيد. اگر در خواب كسى را در حال اغماء ديديد، نشانه‌ى آن است كه به شخصى بدهكار خواهيد شد.

افتادن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى به خواب بيند كه بر روى افتاد، دليل تشويش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بيند كه از جايگاهى بلند به زير افتاد، چنان كه كوهى يا از بامى يا از ديوارى، دليل كه آرزويى در وى تمام به سر نشود و مرادش حاصل نگردد.
كرمانى گويد: اگر كسى بيند كه از جايگاهى به زير افتاد، دليل بود اميدى كه دارد بر نيايد و نااميد گردد. اگر بيند كه از كوه به زير افتاد، دليل كه حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بيند كه زخمى سخت به وى رسيد و خون از آن عضو روان شد، دليل كه به قدر آن زخم وى را زيانى رسد. اگر بيند كه پايش بلغزيد و بيفتاد، دليل كند كه رنجى و المى بدو رسد. اگر بيند بيفتاد و رنجى بدو نرسيد، دليل كند كه سهل و آسان بود. اگر بيند كه از آستانه خانه‌ى او مار و كژدم و گزندگان بيفتاد، دليل كند كه او را از پادشاه يا از كسى بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بيند كه بام خانه يا ديوار بر او افتاد، دليل كه مال بسيار بدو رسد از آن جا كه اميد ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و كارش گشاده شود. »و الله اعلم بالصواب.«
برايت مى‌گويد: افتادن در خواب، نشان‌دهنده‌ى وقوع خطرات است. اگر در خواب ببينيد كه ديگران مى‌افتند، بيانگر غلبه بر دشمنان است. اگر در خواب ديديد كه در يك قبر افتاده‌ايد، به اين معنا است كه ضرر و زيانى به شما وارد مى‌شود. اگر در خواب ديدى كه از جايى بلند به پايين مى‌افتيد، بدين معنا است كه به اهداف خود نمى‌رسيد. اگر خواب ببينيد كه افتاده‌ايد و زخمى شده‌ايد، نشانه‌ى غم و اندوه است.

افتخار

بيتون مى‌گويد: اگر خواب ديديد كه به خاطر چيزى افتخار مى‌كنيد، به اين معنا است كه در زندگى به آسايش و رفاه مى‌رسيد.

افراط

هانس كورت مى‌گويد: اگر خواب ديديد كه در لذت‌هاى جسمانى افراط مى‌كنيد، نشانه‌ى بيمارى يا ضرر مالى است و اگر دخترى چنين خوابى ببيند، بدين معنا است كه اطرافيان خود را دچار ناراحتى مى‌سازد.

افسار

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى افسار در خواب، به اين معنا است كه دست به كارهاى نگران كننده‌اى مى‌زنيد كه سود فراوانى به همراه دارد. اگر افسار كهنه‌اى در خواب ديديد، به اين معنا است كه احتمالا در حل مشكلات موفق نمى‌شويد. مشاهده‌ى افسارى كه چشم بند هم دارد، به اين معنا است كه فريب زن حيله‌گرى را مى‌خوريد.
برايت مى‌گويد: ديدن افسار اسب در خواب، به معناى آن است كه شما به مسافرتى خواهيد رفت.

افسر ارتش

بيتون مى‌گويد: ديدن افسر ارتش در خواب، نشانه‌ى آشنايى با افراد جديد است.

افسون

محمد بن سيرين گويد: افسون نمودن در خواب، فريفتن مردم بود مگر آن افسون كه به نام‌هاى خداى عزوجل و به آيات قرآن بود. و چون افسونگر در خواب بيند كه از آن وى را با شخصى ديگر در شفا و راحت پديد آمد، دليل كه از غم و راحت به كام دل رسد. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر غم و اندوه بود.
كرمانى گويد: افسون نمودن به خواب كار باطل بود، چون به وقت افسون ذكر خداى عزوجل را نگويد. اگر افسون به قرآن و نام‌هاى حق تعالى نمايند، دليل كه آن كس كارى نمايد به حق و راستى و از آن وى را خير و صلاح دو جهانى رسد.
بيتون مى‌گويد: به كار بردن سحر و افسون در خواب، بيانگر داشتن روابط خوب و صميمى با همسر خود است. شنيدن كلمات سحر و افسون در خواب، بيانگر نيرنگ و فريب اطرافيان است.

افعى

برايت مى‌گويد: ديدن افعى در خواب، بدين معنا است كه موضوعى زندگى خانوادگى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب ببينيد كه يك افعى شما را نيش مى‌زند، نشانه‌ى آن است كه با افرادى همنشين مى‌شويد كه به شما ضرر مى‌رساند.
بيتون مى‌گويد: اگر زنى خواب مار افعى را ببيند، بيانگر آن است كه فردى با حيله‌گرى به او آسيب مى‌رساند اما اگر در خواب افعى از او فرار كند، بيانگر آن است كه در مقابل دشمنان ايستادگى مى‌كند.

افليج

بيتون مى‌گويد: فلج شدن در خواب، بدين معنا است كه به قول‌هايى كه مى‌دهيد پايبند نيستيد. فلج شدن دوستان در خواب، به اين معنا است كه دچار بيمارى و ناراحتى مى‌شويد و خانواده‌تان را نيز نگران مى‌سازيد.

اقيانوس

بيتون مى‌گويد: ديدن اقيانوس مواج در خواب، نشان‌دهنده‌ى مشاجرات خانوادگى است. اگر در خواب اقيانوس را آرام ببينيد، براى تجار نشانه‌ى معاملات پر سود براى جوانان بيانگر پيدا كردن زوج مناسب و براى ملوانان بيانگر سفرهايى پر سود و منفعت است. اگر در خواب خود را در كشتى ببينيد كه از اقيانوس عبور مى‌كند، بدين معنا است كه اقبال خوبى در انتطار شما است.

اكسير حيات

برايت مى‌گويد: اگر در خواب چيزى به عنوان اكسير حيات مشاهده نموديد، بدين معنا است كه براى رسيدن به زندگى بهتر تلاش مى‌كنيد.

اكوى صدا

برايت مى‌گويد: اگر در خواب صداى خود را از يك اكو شنيديد، بيانگر شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ديديد و احساس كرديد كه صدايتان پخش مى‌شود، بيانگر آن است كه فرد تنهايى هستيد.

الاغ

برايت مى‌گويد: ديدن الاغ در خواب، نشانه‌ى دعوا گرفتن است. اگر در خواب ببينيد كه الاغى را مى‌زنيد، بدين معنا است كه نسبت به خانواده‌تان بى‌تفاوت شده‌ايد. اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشيد، بدين معنا است به فردى كه به شما بدى كرده، خوبى مى‌كنيد. اگر الاغ را در حال دويدن ببينيد، بدين معنا است كه مشكلاتى برايتان به وجود مى‌آيد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب الاغى را ديديد كه در حال حمل بار است، بدين معنا است كه در كارها و امور شخصى به موفقيت مى‌رسيد.

الك

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى الك در خواب، بدين معنا است كه در انجام معاملات خود موفق نمى‌شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه سوراخ‌هاى الك بيش از اندازه بزرگ است، بيانگر ضرر مالى است و اگر سوراخ‌هاى الك بيش از اندازه ريز باشد، بدين معنا است كه فرصت دوباره براى جبران اشتباه خود مى‌يابيد.

الكل

برايت مى‌گويد: نوشيدن الكل در خواب، بدين معنا است كه از كارهايتان نتايج خوبى به دست نمى‌آوريد.

الماس

برايت مى‌گويد: ديدن الماس در خواب، بدين معنا است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد، اگر در خواب ديديد كه مقدار زيادى الماس داريد، يعنى سعادت و خوشبختى در انتظارتان است.
بيتون مى‌گويد: اگر دخترى در خواب ببيند كه از طرف نامزدش، يك الماس هديه گرفته، بدين معنا است كه در ازدواج و زندگى خانوادگى موفق مى‌شود. گم كردن الماس در خواب،بيانگر بيمارى و ضرر مالى است. پيدا كردن الماس در خواب، نشانه‌ى آن است كه مورد علاقه‌ى شخصى به خصوص قرار گرفته‌ايد. خريدن الماس در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد. فروختن الماس در خواب، نشانه‌ى مصيبت و بدبختى است.

المپيك

برايت مى‌گويد: ديدن المپيك در خواب، بيانگر شكست است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه در المپيك شركت كرده و مغلوب مى‌شويد، بيانگر آن است كه نبايد هيچ واهمه‌اى، داشته باشيد، موفق مى‌شويد.

النگو

بيتون مى‌گويد: اگر دخترى در خواب ببيند كه يك النگو هديه گرفته، معنايش آن است كه به زودى ازدواج مى‌كند. گم كردن النگو در خواب، بيانگر ضرر و زيان پيدا كردن النگو در خواب، بيانگر رسيدن به خوشبختى است.

الوار

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى الوار در خواب، نشان دهنده‌ى قبول كار زياد با دست مزد كم است. اگر در خواب مشغول اره كردن الوارها باشيد، نشانه‌ى آن است كه معاملاتى انجام مى‌دهيد كه هيچ سودى ندارد. آتش گرفتن الوارها در خواب، بيانگر ثروت فراوان است.

الهام

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب احساس كنيد چيزى خوشايند به شما الهام مى‌شود، بيانگر پيروزى در مقابل مشكلات زندگى است.

امامت كردن

كرمانى گويد: اگر بيند در پيش قومى امامى كرد و امام نبود، دليل كه در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنان كه مأموم تابع امام باشد. اگر بيند جماعتى انبوه و در نماز بودند و وى را گفتند كه ما را امامى كن و پادشاه فرمود به او كه امامى كن و او پيشرفت و امامت كرد، دليل كه در آن ديار امير و فرمانروا شود و با ايشان عدل و راستى نمايد، به قدر راستى قبله و تمام كردن نماز به ركوع و سجود. اگر بيند از نماز چيزى نقصان كرد، دليل كه بر ايشان جور و ظلم نمايد به قدر آن چه در نماز نقصان كرده بود.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند امامى مى‌كرد، وليكن نشسته بود، دليل كه بيمار شود. اگر بر پهلو نشسته بود و در نماز چيزى خواند، دليل كه زود بميرد و آن قوم بر وى نماز كنند. اگر زامامى را به خواب بيند، دليل كه شرف و منزلت يابد بر قدر و شرف امام. اگر بيند امام را ولايتى همى داد يا با امام در خانه رفت يا امامى او چيزى بخشيد يا با امام طعام خورد، دليل كه بر قدر آن غم و اندوه بدو رسد.
جابر مغربى گويد: اگر بيند با امام در جهاد بود، دليل كه با دولت و ولايت با وى شريك بود يا در مسجد يا در دهى يا در شهرى.
اسمعيل اشعث گويد: هر چيز كه در امام، در خويشتن زيادت بيند در ولايت و بزرگى او زياده شود و هر چه در او نقصان بيند در مال و نعمت او نقصان شود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: امامى كردن در خواب بر شش وجه است. اول: فرمانروايى. دوم: پادشاهى به عدل و انصاف. سوم: علم. چهارم: قصد نمودن به كار خير. پنجم: منفعت. ششم: ايمنى از دشمن. اگر بيند امامى زنان نمود، دليل كه بر گروه ضعيفان والى شود. اگر بيند امامى از آسمان فرود آمد و قومى را امامت كرد، دليل كه رحمت است بر اهل آن زمين. اگر بيند بر مرده نماز مى‌كرد از پادشاهى فرمانروايى يابد.

امانت فروشى

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى مغازه‌ى امانت فروشى در خواب، بيانگر آن است كه در كسب لذت‌هاى جسمانى زياده‌روى كرده و دچار بدنامى مى‌شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد چيزى را در مغازه امانت فروشى گرو مى‌گذاريد، بيانگر دعواهاى خانوادگى است. اگر در خواب ببينيد كه كالايى را از گرو در مى‌آوريد، بدين معنا است كه فرصت‌هايى براى جبران اشتباهات به دست مى‌آوريد.

امپراطور

بيتون مى‌گويد: ملاقات با يك امپراطور در خواب، به معناى آن است كه شما مسافرت‌هاى پر سود و منفعت در پيش رو داريد.

امتحان دانشگاه

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه براى قبولى در دانشگاه امتحان مى‌دهيد، بيانگر پيروزى در مراحل مختلف زندگى است. اگر در خواب ببينيد كه در امتحان دانشگاه رد شده‌ايد، يعنى در امتحان موفق مى‌شويد.

امر الهى

هانس كورت مى‌گويد: خواندن يا شنيدن امر الهى در خواب، بيانگر آن است كه با وجود توصيه‌ى دوستان، دوباره راه اشتباه را پيش مى‌گيريد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه مورد خطاب امر الهى قرار گرفته‌ايد، به اين معنا است كه از افرادى نادرست پيروى مى‌كنيد.

امرود (گلابى)

محمد بن سيرين گويد: خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شيرين بود، دليل آن كه مال حلال يابد. اگر به گونه‌اى زرد بود بيمارى است. اگر بيند امرود مى‌خورد و زرد و نارس بود، دليل كه بيمار شود. اگر امرود به گونه سبز باشد، يا سرخ چون به طعم شيرين باشد مال است. اگر ترش و ناخوش بود، اندوه است.
كرمانى گويد: امرود سبز و شيرين به وقت خود ديدن يافتن مراد است. اگر بيند امرود را همى خورد، دليل بر منفعت است.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: خوردن امرود در خواب بر پنج وجه است. اول: مال حلال. دوم: توانگرى. سوم: زن. چهارم: مراد. پنجم: منفعت. اگر بيند پادشاه امرود مى‌خورد: دليل كه از مردى بزرگوار منفعت يابد، به قدر آن كه خورده بود.

املت

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشغول خوردن املت باشيد، نشانه‌ى دوستى با فرد قابل اعتماد است. اگر در خواب ببينيد كه به ديدن كسى مى‌رويد و او با املتى سرد از شما پذيرايى مى‌كند، بدين معنا است كه با حيله و نيرنگ قصد دارند از شما سوء استفاده كنند.

اميد

برايت مى‌گويد: اگر در خواب احساس كنيد كه نسبت به موضوعى اميدوار هستيد، نشانه‌ى از دست دادن يك چيز مهم است.

امين

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب خود را فرد امينى ببينيد، بيانگر موفقيت در امور مالى است. ديدن افراد درستكار و امين در خواب، نشانه‌ى آن است كه در امور مالى موفقيت زيادى پيدا نمى‌كنيد.

انار

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اصل انار به خواب مال است، ليكن به قدر همت مردم خاصه كه به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود باشد بد بود. اگر بيند انار از درخت ببريد و بخورد، دليل كه از زنى صاحب جمال منفعت يابد.
محمد بن سيرين گويد: اگر انار شيرين به خواب بيند، مال جمع كردن است و بعضى از معبران گفته‌اند: يك انار شيرين خوردن در خواب، هزار درم است كه بيابد و انار ترش غم و اندوه است و انارى كه نداند ترش يا شيرين بود، تعبيرش چون انار شيرين است.
جابر مغربى گويد: اگر كسى بيند انار شيرين به وقت همى خورد، دليل كه مال يابد. اگر بيند انار به زمستان همى خورد، دليل كه به عدد هر دانه او را چوبى بزنند در همه چيز انار ترش خوردن در وقت و بى وقت بد است حكم انار شيرين ميانه است.
كرمانى گويد: اگر كسى بيند انار شيرين به وقت خود مى‌خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج يابد. اگر مسافر است، دليل كه سفرش مبارك است و با سود و منفعت است، اگر بيند دانه‌هاى انار يافت يا كسى بدو داد، دليل كه به وقت آن وى را رنجى رسد اگر به وقت بود و اگر بى‌وقت. اگر انار شيرين با پوست و پيه آن مى‌خورد، دليل كه از همه چيز برخوردارى يابد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: خوردن انار شيرين در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع كردن. دوم: زن پارسا. سوم: شهر آبادان. ليكن انار ترش غم است.
برايت مى‌گويد: ديدن يا خوردن انار در خواب. بيانگر رهايى از اتهمامات ديگران نسبت به شما است.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه نامزدتان به شما انار مى‌دهد، به اين معنا است كه با اعتماد به نفس از شر دشمنان نجات پيدا مى‌كنيد. مشاهده‌ى درخت انار در خواب، نشانه‌ى رسيدن به خوشبختى و مقام بالا است. مشاهده‌ى انارهاى خراب در خواب، نشانه‌ى بروز مشكلات فراوان است. نوشيدن آب انار در خواب، بدين معنا است كه اقبال خوب در انتظار شما است.

انبار آذوقه

برايت مى‌گويد: ديدن انبار آذوقع در خواب، نشانه‌ى آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند.

انبر آتش

برايت مى‌گويد: ديدن انبر آتش در خواب، به اين معنا است كه بايد با اعتماد به نفس بيشترى به انجام كارها بپردازيد.

انتخابات

بيتون مى‌گويد: مشاركت در انتخابات، علامت آن است كه در اثر مشاجراتى كه انجام مى‌دهيد، امور كارى و مالى شما به خطر مى‌افتد.

انتقام

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه از كسى خصومتى داريد و از او انتقام مى‌گيريد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارها اعتماد به نفس بيشترى داشته باشيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه كسى از شما انتقام مى‌گيرد، به اين معنا است كه بايد بيشتر مواظب حيله‌ى دشمنان باشيد.

انجمن

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب خود را در يك انجمن ببينيد، علامت آن است بيش از اندازه كار مى‌كنيد. اگر فرد عاشقى در خواب خود را در يك انجمن ببيند، علامت آن است كه به زودى ازدواج مى‌كند.

انجير

محمد بن سيرين مى‌گويد: خوردن انجير در خواب اگر در وقتش بود خوب و اگر بى‌وقت، بد بود. اگر بيند انجير همى خورد يا جمع مى‌كرد يا كسى بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كارى كند كه از آن پشيمانى خورد.
كرمانى گويد: انجير زرد به خواب ديدن و خوردن، دليل بيمارى است و انجير سياه، دليل بر غم و اندوه و انجير سبز به وقت خود چون به طعم شيرين است زيانى ندارد.
برايت مى‌گويد: ديدن انجير در خواب، نشانه‌ى آن است كه با ديگران روابط خوبى خواهيد داشت. ديدن برگ انجير در خواب، نشانه‌ى آن است كه فرد با ايمانى هستيد. اگر در خواب ببينيد كه مشغول چيدن انجير هستيد، بدين معنا است كه براى رسيدن به هدفتان تلاش كرده و موفق مى‌شويد.
اچ ميلر مى‌گويد: اگر دخترى خواب درخت انجير را ببيند، نشانه‌ى آن است كه با فرد مهمى پيمان ازدواج مى‌بندد. اگر در خواب ببينيد كه فصل انجير نيست و شما انجير زرد مى‌خوريد، به اين معنا است كه احتمالا بيمار مى‌شويد.

انجيل

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه انجيل همى خواند، دليل بود كه از حق به باطل فريفته شود و خود رأى شود. اگر بيند از كتاب انجيل همى خواند، دليل كند كه از آن كسانى كه از ملت عيسى باشند، خير اندك بدو رسد. اگر از بر مى‌خواند، دليل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسايان شود.

اندازه گرفتن

برايت مى‌گويد: اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چيزى باشيد، به اين معنا است كه بيمارى و خطر شما را تهديد مى‌كند.

انسان

برايت مى‌گويد: اگر در خواب انسان زشت و وحشتناكى را مشاهده كرديد، نشانه‌ى آن است كه افكار ناپسندى در ذهن خود پرورش مى‌دهيد. اگر در خواب انسان خوشحالى را ديديد، بيانگر غم و اندوه است. اگر در خواب يك انسان ناراحت و غمگين را ديديد، به اين معنا است كه خود را درگير مشكلات ديگران مى‌كنيد.

انسان نخستين

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى انسان‌هاى اوليه در خواب، نشانه‌ى مخالفت اطرافيان با شما است. اگر در خواب خود را هم چون انسان‌هاى نخستين در غار ببينيد، به اين معنا است كه در رسيدن به اهداف خود موفق نمى‌شويد.

انعام

برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد به كسى انعام مى‌دهيد، نشانه‌ى آن است كه مورد موعظه قرار مى‌گيريد كه اين باعث مى‌شود تا در زندگى، بيشتر مراقب اعمالتان باشيد.

انعكاس صدا

برايت مى‌گويد: شنيدن انعكاس صداى خود در خواب، نشانه‌ى شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ببينيد و انعكاس صداى خود را بشنويد، بدين معنا است كه فرد تنهايى هستيد.

انفجار

بيتون مى‌گويد: ديدن انفجار مكانى در خواب، علامت آن است كه با انجام كارهاى نامناسب دچار ضرر مى‌شويد. اگر در خواب ببينيد كه در اثر انفجار دچار آسيبى شده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه مورد اتهام ديگران قرار مى‌گيريد. اگر در خواب خود را در ميان شعله‌هاى انفجار ديديد، به اين معنا است كه افراد ناشايست به شما ضرر مى‌رسانند.
برايت مى‌گويد: اگر انفجار همراه با كشته شدن عده‌اى باشد، بيانگر آن است كه از مشكلى كه برايتان پيش آمده نجات پيدا مى‌كنيد. اگر در خواب ببينيد كه يك كارخانه منفجر شده و شعله‌هاى آتش از آن زبانه مى‌كشد، نشانه‌ى پيشرفت و پيروزى در انجام كارهايتان است.

انگبين

كرمانى گويد: انگبين در خواب، غنيمت بود از مال‌ها و نيكى بود از كردارها، زيرا كه در وى شفاى دردها است و شهد روزى بسيار بود، چنان كه حق تعالى در كلام الله مجيد خود فرموده است. »فيه شفاء للناس«.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: خوردن انگبين در خواب بر سه وجه است. اول: روزى حلال. دوم: منفعت. سوم: كام دل يافتن و ترانگبين روزى بود كه بى‌منت بدو رسد.

انگشتان

محمد بن سيرين گويد: پنج انگشت دست راست در تأويل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‌اند: انگشت مهين، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان، دليل بر نماز ديگر و انگشت به نصر، دليل بر نماز شام و انگشت خضر، دليل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بيند كه انگشت دست راست نداشت، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد و بعضى گويند: فرزند برادرش را مصيبت رسد.
كرمانى گويد: اگر بيند كه انگشتان را در هم گذاشته داشت، دليل كه سد درست شود. اگر بيند انگشتان را با هم جمع كرد، دليل است كار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بيند كه انگشتان را به كردار مشت در هم بسته بود، دليل است كه كارها بر وى بسته گردد و هم بر اهل‌بيت او.
جابر مغربى گويد: اگر بيند كه انگشت مهين او بريده بود، دليل قوه‌ى مالش بود. اگر بيند كه انگشت سبحه‌ى او بريده است، دليل است كه در فريضه‌ى نمازها تقصير كند. اگر بيند انگشت ميان او بريده است، دليل كه در شهرى پادشاهى يا بزرگى بميرد. اگر بيند كه انگشت بعد از ميان بريده است، دليل است وى را در مال زيان افتد. اگر بيند كه انگشت كوچك او بريده است، دليل است فرزندزاده‌ى او بميرد.
اسمعيل اشعث گويد: انگشتان پاى در خواب ديدن، دليل زينت و آرايش بود. اگر انگشتان پاى را درشت و قوى بيند، دليل كه كار كدخدايى او ساخته شود. اگر به خلاف اين بيند كار وى ناساخته شود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: برادر و برادرزادگان. سوم: خادمان. چهارم: ياران. پنجم: قوت. ششم: پنج نماز. اگر بيند كه انگشتان وى بيفتاد يا بريده شد، دليل كه از آن چه گفتيم او را مفارقت افتد. اگر بيند كه انگشت او بشكست، دليل است يكى از اهل بيت او بميرد.
خلف اصفهانى گويد: اگر بيند از انگشت مهين او شر مى‌آيد يا از انگشت سبابه او خون همى آيد، دليل است آن كس با مادر خويش فساد نمايد. اگر بيند از انگشت او آواز برآمد، دليل نمايد كه در ميان خويشان او گفت‌وگو رود.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده ديديد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‌گيرد.
هانس كورت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه انگشتانتان زخمى و كثيف هستيد، به اين معنا است كه غم و اندوه شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب انگشتانتان را زيبا و قشنگ ببينيد، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مى‌گيريد. اگر در خواب ببينيد كه انگشت شست شما آسيب ديده و احساس درد مى‌كنيد، به اين معنا است كه اطرافيانتان با شما رفتار مناسبى ندارند. بزرگ شدن بيش از اندازه‌ى انگشت شست در خواب، علامت آن است كه اقبال خوبى پيش روى شما است. كوچك شدن غير طبيعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‌ى كسب لذت‌ها و تفريحات است.

انگشتانه

برايت مى‌گويد: ديدن انگشتانه در خواب، بيانگر آن است كه شما در انجام كارها پشتكار داريد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه يك انگشتانه خريده‌ايد، به اين معنا است كه با افرادى مناسب هم نشين مى‌شويد. اگر در خواب ببينيد كه انگشتانه‌ى خود را گم كرده‌ايد، به اين معنا است كه دچار ضرر و زيان مالى مى‌شويد، اگر از انگشتانه براى خياطى استفاده مى‌كنيد، بيانگر آن است كه شانس و اقبال به شما رو خواهد كرد. اگر مردى خواب انگشتانه را ببيند، بيانگر آن است كه سعادت و خوشبختى در انتظار او است.

انگشترى

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: چون نقش و صفت انگشترى بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكى رسد. اگر بيند انگشترى كسى به وى داد تا چيزى بدان مهر كند، دليل است از آن چه لايق او باشد بدان برسد. يعنى اگر لايق پادشاهى باشد پادشاهى يابد.
محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند كه انگشترى او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاى او آفت و دشوارى پديد آيد. اگر بيند انگشترى او بشكست و نگين او بماند، دليل كه بزرگى و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاى بود. اگر بيند انگشتر نگين او بشكست، دليل كه آبرو و هيبتش برود و جاه او بر جاى ماند. اگر بيند انگشترى خود را به كسى بخشيد، دليل كه از آن چه دارد برخى از آن ببخشد. اگر بيند انگشترى خويش بفروخت و بها بستند، دليل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخى از آن بفروشد.
كرمانى گويد: اگر بيند صناعت انگشترى او ناپسنديده است، دليل است از مالى كه دارد چيزى بشود و پادشاهى بر وى خشم گيرد. اگر بيند انگشترى او از نقره بود، دليل است آن چه دارد پسنديده و حلال بود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: انگشترى نقره در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملكت. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال و انگشترى طلا نيك بود. اگر زنى بيند كه انگشترى با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود. اگر والى بود معزول گردد. اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش.

انگليسى

برايت مى‌گويد: انگليسى صحبت كردن در خواب، نشان دهنده‌ى آن است كه در امور شغلى پيشرفت مى‌كنيد اما در روابط عاشقانه‌تان به مشكلات برخورد مى‌كنيد. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خواندن يك كتاب انگليسى هستيد، نشانه‌ى آن است كه زندگى يكنواختى داريد.

انگور

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: خوردن انگور سياه به وقت خود غم و اندوه بود و بى‌دقت، ترس و بيم بود. معبران گفته‌اند: به عدد هر انگورى كه خورده بود زخم چوب يا تازيانه بر او زنند و خوردن انگور سفيد به وقت خود نعمت و خير دنيا بود، بيش از آن كه اميد دارد و به غير وقت، دليل كند كه از دهان خداوند خواب سخن خيرى بيرون آيد و دليلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بيند همين، دليل كند.
محمد بن سيرين گويد: انگور سفيد به وقت خود خوردن، دليل بر مالى است كه به دشوارى به دست آيد و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دليل بر منفعت اندك بود و هر انگورى كه پوست او سخت بود، دليل كه مالى به دشوارى به دست آيد و هر انگورى كه پوست او روشن بود، دليل بر مال حلال كند و هر انگورى كه آب او تيره بود، دليل بر مال حرام بود و هر انگورى كه شيرين‌تر و تازه‌تر بود، دليل بر مال و جاه نمايد و عز وى بيشتر گردد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: انگور سياه و سفيد به وقت خود و بى‌وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نيك. دوم: علم فرايض. سوم: مال حلال و در مورد فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرمايد: بر سه وجه بود. اول: مال با خير و بركت. دوم: فراخى نعمت. سوم: از قحط و بلا امان يافتن.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى انگور در خواب، بيانگر فرار از مشكلات است. چيدن انگور در خواب، بيانگر آن است كه بعد از رهايى از مشكلات، خوشحال شده و به زودى دست به كارهاى پر سود مى‌زنيد. اگر دخترى در خواب خود را مشغول خوردن انگور ببيند، به اين معنا است كه براى رسيدن به آرزوهاى خود تلاش نمى‌كند و دچار نااميدى شده است. ديدن خوشه‌هاى فراوان انگور در خواب، بيانگر كسب موقعيت‌هاى اجتماعى است. اگر دخترى چنين خوابى ببيند دلالت بر رسيدن به آرزوهاى بزرگ دارد.

انواع توت (توت فرنگى، توت سفيد، تمشك)

برايت مى‌گويد: ديدن توت‌هاى نارس و كال در خواب، بيانگر غم و ضرر مالى است. اگر در خواب ببينيد كه مشغول خوردن توت هستيد، به اين معنا است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب خود را مشغول جمع‌آورى توت ببينيد، بيانگر آن است كه از كار زياد خسته و نوميد شده‌ايد. فروختن توت در خواب، نشانه‌ى اين است كه براى تهيه‌ى خرج روزانه خود دچار مشكل مى‌شويد.

اولاد

برايت مى‌گويد: اگر فردى خواب فرزند خود را ببيند، بيانگر داشتن عمرى طولانى و پر ثمر است.

اهانت

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه در دادگاه، به يك قاضى اهانت مى‌كنيد، بيانگر بى‌دقتى در انجام كارها است. اگر در خواب كسى به شما اهانت كرد، به اين معنا است كارى انجام مى‌دهيد كه به شما احترام مى‌گذارند.
اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد فرد اهانت كننده يك بچه است، نشانه‌ى پيروزى در انجام كارها است. اگر در خواب ببينيد كسى كه به شما توهين مى‌كند بزرگ‌تر از شما است، نشانه‌ى جدايى از دوستان است. اگر در خواب ببينيد كه يك غريبه به شما توهين مى‌كند، نشانه‌ى گرفتارى‌هاى كارى است.

اهرم

برايت مى‌گويد: ديدن يا استفاده كردن از هرم، نشانه‌ى پيروزى در مشكلات است.

ايده‌آل

بيتون مى‌گويد: اگر كسى در خواب بيند كه به زندگى ايده‌آلى دست پيدا كرده، نشانه‌ى كسب موفقيت است. اگر زنى چنين خوابى ببيند، بيانگر آن است كه در مسير زندگى لحظات خوشى خواهد داشت.

ايستگاه راه آهن

برايت مى‌گويد: مشاهده ايستگاه راه آهن در خواب، نشانه‌ى تغيير و تحولات جديد و خوشايند در زندگى است. اگر در خواب ببينيد كه در راه آهن قدم مى‌زنيد، به اين معنا است كه هديه‌اى دريافت مى‌كنيد.

ايوان

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى ايوان در خواب، بيانگر آن است كه مشغول انجام كارهايى هستيد كه از سود دهى آن‌ها مطمئن نيستيد. اگر دخترى در خواب ببيند كه با نامزدش در ايوان قدم مى‌زند، به اين معنا است كه در مورد اهدافش دچار شك و ترديد مى‌شود.
منبع: دایرة المعارف تعبیر خواب / نشر سما