حرف د
تعبیر خواب ، حرف د

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پوردادگاه

برايت مى‌گويد: اگر در خواب يك دادگاه، ببينيد بيانگر آن است كه نبايد اجازه دهيد تا حق شما پايمال شود. اگر در خواب مشاهده كنيد كه در دادگاهى شما را محكوم مى‌كنند، به اين معناست كه به خاطر انجام دادن كارى از شما تشكر و قدردانى مى‌شود. اگر به عنوان يك شاهد در دادگاه حضور پيدا كنيد، علامت آن است كه به ديگران در انجام كارهايشان كمك مى‌كنيد. دريافت احضاريه از دادگاه، نشانه‌ى انجام يك كار غير قانونى است.

دارايى

بيتون مى‌گويد: داشتن ثروت فراوان در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است.

داربست

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب داربستى ببينيد، به اين معناست كه موضوعى باعث پريشانى شما مى‌شود. بالا رفتن از داربست، به اين معناست كه به خاطر كارى كه انجام نداده‌ايد شما را سرزنش مى‌كنند. پايين آمدن از داربست،بيانگر آن است كه گناهى انجام مى‌دهيد كه به خاطرش مجازات مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه روى داربستى مشغول كار هستيد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند. افتادن از روى داربست، علامت آن است كه در انجام كارتان دچار مشكلى مى‌شويد. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه از روى داربستى مى‌پرد به اين معناست كه شجاعت بيش از حد باعث دردسر شما مى‌شود.

دارچين

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند دارچين بسيار داشت، دليل كه غمگين و متفكر شود. اگر بيند دارچين مى‌خورد غم و اندوهش صعب‌تر بود.
كرمانى گويد: اگر بيند دارچين جهت رفع علت مى‌خورد و او را سود داشت، دليل نيكى و صلاح است.
برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى دارچين در خواب، بيانگر آن است كه در كارهايتان دچار مشكل مى‌شويد.

دارو

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند جهت بيمارى دارو بخورد و او را موفق بود، دليل كه صلاح دين باشد.
كرمانى گويد: اگر دارو موافق نبود، دليل كه صلاح دين وى را زايل شود. اگر دارو جهت شفا نوشيد، دليل كه به قدر موافقت دارو صلاح دنيا طلبد. اگر بيند جهت مردم دارو تهيه مى‌كرد، دليل كه با مردم نيكويى كند. اگر بيند داروى خشك مى‌ستد، دليل كه از غم و اندوه رهايى يابد. اگر بيند چون دارو خورد او را زيان و مضرت رسيد، تعبيرش همين است. اگر بيند كه دارو خورد كه عقل و هوش از او زايل شود، دليل كه از غم و اندوه فرج يابد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: هر دارويى كه زرد باشد، دليل بر بيمارى و رنج كند و هر دارو كه به خوردن آسان است، دليل بر شفا و راحت كند و آن چه به خوردن بد است، دليل بر بيمارى كند. اگر بيند دارو خورد و بر وى اثر كرد، دليل است كه دين وى به صلاح آيد. اگر به خلاف اين نيز بيند بد باشد.
بيتون مى‌گويد: خوردن داروهاى خوش‌طعم، بيانگر حل مشكلات است. خوردن داروهاى تلخ در خواب، نشانه‌ى آن است كه سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه به شخصى دارو مى‌دهيد، علامت آن است كه قصد داريد به يكى از دوستانتان ضرر برسانيد. استفاده كردن از داروى قلابى در خواب، بيانگر آن است كه دست به كارهاى نادرست مى‌زنيد.
برايت مى‌گويد: ديدن دارو در خواب، بيانگر آن است كه براى سود بيشتر بايد تلاش كنيد. اگر خواب ببينيد كه مشغول درست كردن دارو هستيد، به اين معناست كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

داروخانه

برايت مى‌گويد: ديدن داروخانه در خواب، بيانگر آشنايى با افراد جديد است. خريدن دارو از داروخانه، بيانگر آن است كه چيز مهمى را از دست مى‌دهيد.

داس

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند داس در دست داشت، دليل كه آلتى بياورد كه وى را مال حاصل شود. اگر بيند با داس كشت و درو كرد، دليل او را مال و نعمتى به رنج حاصل شود. اگر داس او بشكست و يا ضايع شد، مال او نقصان يابد.
جابر گويد: اگر داس زرين يا سيمين در دست داشت، دليل بود كه از مال حرام چيزى حاصل كند.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب يك داس ببينيد، بيانگر آن است كه به يكى از اهداف خود مى‌رسيد.
بيتون مى‌گويد: ديدن داس شكسته در خواب، علامت شكست در كارها است.

داغ كردن (سوزاندن)

محمد بن سيرين گويد: داغ كردن به خواب، دليل بر يافتن گنج و مال است. اگر بيند بر تنش داغ بود، دليل به قدر آن گنج و مال يابد. اما اگر آن مال را در خيرات و طاعت حق تعالى هزينه كند، در عقبى از عقوبت حق تعالى رستگار شود. ولى اگر در شر و فساد صرف كند، به عذاب مبتلا شود.
كرمانى گويد: اگر بيند از محل داغ خون و چرك بيرون مى‌آمد، دليل كه به خدمت پادشاه مقيم شود. اگر از نشان داغ خون و چرك نمى‌آمد، دليل كه از سلطان بهره نيابد.
حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر بيند داغ بر كسى نهاد يا كسى داغ بر تن او نهاد، تأويلش سخن زشت است، يا بر او تهمت نهند. اگر به جهت علتى به پشت وى داغ نهادند، دليل بر دين و دنياى او بود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: داغ آتشين منع زكوة بود و مشغولى از لشگر پادشاه. قوله تعالى: «يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم». (توبه، 35)

دالان

برايت مى‌گويد: راه رفتن در دالان بيانگر، درگيرى و نزاع است. اگر در خواب، خودتان را در دالانى تاريك و طويل ببينيد به اين معناست كه خطرى شما را تهديد مى‌كند.

دام

محمد بن سيرين گويد: دام اگر بيند،مكر و حيلت بود. اگر بيند پاى او در دام گرفتار است، دليل بود كه به مكر و حيله گرفتار شود. اگر بيند پايش از دام گشوده گشت، تأويلش به خلاف اين بود.
جابر مغربى گويد: اگر جانورى از جمله‌ى حيوانات با دام بگرفت، آن كس را كه به آن جانور منسوب است به مكر و حيلت به چنگ آورده، مطيع و فرمانبر خود كند.
هانس كورت مى‌گويد: پهن كردن دام براى شكار حيوانات، بيانگر آن است كه براى رسيدن به اهداف خود دست به هر كارى مى‌زنيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه حيوانى در دام افتاده است، بيانگر آن است كه در كارهايتان پيشرفت مى‌كنيد. مشاهده‌ى دام خالى، بيانگر ضرر و زيان است. اگر در خواب يك دام پاره ببينيد، به اين معناست كه بيمارى يكى از نزديكان شما را تهديد مى‌كند.

داماد

برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى داماد در خواب، نشانه‌ى آن است كه يكى از آشنايان شما به زودى ازدواج مى‌كند. اگر در خواب مشاهده كنيد كه با دامادى روبوسى مى‌كنيد، بيانگر دعوا و مشاجره است. اگر در خواب ببينيد با داماد دعوا مى‌گيريد، به اين معناست كه يك موقعيت خوب پيش رو داريد.

دامن

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب روى دامن كسى بنشيند، به اين معناست كه در كارتان موفق مى‌شويد. اگر دخترى مشاهده كند كه شخصى روى دامنش نشسته، به اين معناست كه به خاطر اشتباهى مورد سرزنش قرار مى‌گيرد. اگر خواب ببينيد كه مارى روى دامنتان قرار دارد، معنايش آن است كه دشمنان شما را آزار مى‌دهند و اگر گربه‌اى روى دامن خود ببينيد، بيانگر آن است كه بايد مراقب باشيد تا در دام افراد حيله‌گر نيفتيد.

دانش‌آموز

برايت مى‌گويد: اگر در خواب دانش‌آموزى ببينيد، به اين معناست كه به خاطر موضوعى بى‌ارزش با ديگران بحث مى‌كنيد.

دانشجو

برايت مى‌گويد: ديدن دانشجو در خواب، بيانگر داشتن لحظات لذت‌بخش است.

دانشكده

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى دانشكده در خواب، بيانگر رسيدن به مقامات بالاى اجتماعى است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه تحصيلات خود را به پايان رسانده‌ايد اما دوباره در دانشكده ثبت نام مى‌كنيد، بيانگر آن است كه به خاطر انجام كارهاى نيك مورد تشويق قرار مى‌گيرد.

دانشگاه

بيتون مى‌گويد: بازديد از دانشگاه در خواب، بيانگر از دست دادن موقعيت‌هاى خوب است. اگر خواب ببينيد كه در دانشگاه زندگى مى‌كنيد، به اين معناست كه در انتخاب رشته‌ى تحصيلى، دچار اشتباه شده‌ايد.
برايت مى‌گويد: رفتن به دانشگاه خوش‌شانسى است. اگر خواب ببينيد كه براى ورود به دانشگاه قبول شده‌ايد، نشانه‌ى اين است كه مورد احترام ديگران قرار مى‌گيريد.

دانه‌ها

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه از دانه‌ها چيزى بر زمين ريخته بود، آن چيزها را نرخ كاسته گردد و هر چيز از دانه‌ها كه بيند، كه در خانه كرد يا در جوالى يا در جاى ديگر، نرخ آن چيز گران شود.
جابر مغربى گويد: اگر بيند شپشه در دانه‌ها افتاد، دليل كه نرخ دانه‌ها گران شود. اگر بيند دانه‌ها از زمين برچيد، نرخ آن گران شود. اگربيند آتش در بازار چوب‌فروشان افتاد، دليل كه دانه‌ها گران شود. اگر بيند مردگان دانه‌ها به مردمان دادند، دليل كه دانه‌ها ارزان شود.

داور

برايت مى‌گويد: اگر در خواب يك داور ببينيد، نشانه‌ى آن است كه بايد بيشتر مراقب باشيد تا دچار مشكلات نشويد. اگر خواب ببينيد كه يك داور هستيد، به اين معناست كه بايد در تصميم‌گيرى مصمم باشيد.

دايره

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى شكل دايره در خواب، به اين معناست كه بايد مراقب اطراف خود باشيد. اگر دخترى در خواب شكل دايره ببيند، بيانگر آن است كه در انجام كارى بدون فكر عمل مى‌كند.
اچ ميلر مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه دايره‌اى رسم مى‌كنيد، به اين معناست كه در تلاش هستيد تا موفق شويد اما نمى‌توانيد. اگر در خواب خودتان را در دايره‌اى ببينيد، بيانگر آن است كه به دنبال راه‌حلى براى مشكل پيش آمده مى‌گرديد.

دايرةالمعارف

برايت مى‌گويد: ديدن دايرةالمعارف در خواب، بيانگر رسيدن به مقامات بالا است.

دايه

برايت مى‌گويد: اگر در خواب دايه‌اى را ببينيد كه مشغول شير دادن به بچه است، به اين معناست كه به يكى از اهدافتان مى‌رسيد. اگر در خواب بچه‌اى را ببينيد كه دايه دارد، نشانه‌ى آن است كه اخبار ناگوارى به گوشتان مى‌رسد. اگر در خواب دختر جوانى را ببينيد كه دايه دارد، به اين معناست كه روزهاى خوبى در انتظار شماست.
بيتون مى‌گويد: اگر زنى خواب ببيند كه مشغول نگهدارى از بچه‌ها است، دلالت بر آن دارد كه مى‌تواند به تنهايى زندگى خود را اداره كند.

دباغى

محمد بن سيرين گويد: دباغى كردن در خواب، گذاشتن شغل مردمان بود. اگر كسى به خواب بيند كه دباغى مى‌كرد، دليل كه شغل مردمان به صلاح بگذارد. اگر بيند مرده را زنده همى كرد، دليل كه پيشه را دباغى كند.
كرمانى گويد: دباغى در تأويل والى بود كه مردمان سراى‌ها به وى سپارند و ميراث وارثان قسمت كند و پوست در خواب مال و ميراث بود. اگر دباغى به خواب بيند كه مرده زنده كرده، دليل كه از دباغى بى‌نياز گردد.
جابر گويد: دباغى به خواب ديدن، در تأويل، مردى بود كه صلاح كار بدو بود.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه شغلتان دباغى است، نشان‌دهنده‌ى انجام كارهاى سخت و دشوار است. اگر شخصى را مشغول دباغى پوست حيوانات ببينيد، بيانگر آن است كه سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه از دباغخانه چرم خريدارى مى‌كنيد، بيانگر آن است كه با دوستان خود لحظات خوبى را سپرى مى‌كنيد.

دبه‌ى روغن

محمد بن سيرين گويد: دبه روغن در خواب، مردى امين بود كه مال كسان را در خير و شر نفقه كند. اگر بيند دبه روغن داشت يا كسى بدو داد، دليل كه با مردى امين او را صحبت افتد به دوستى و از او خير يابد، به قدر بزرگى و كوچكى دبه. اگر دبه را چركين و كهنه بيند، دليل كه از آن مرد شر و مضرت بدو رسد. اگر بيند دبه او ضايع شد، از او جدا شود و ترك صحبت او.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن دبه به خواب بر نه وجه است. اول: مرد امين. دوم: زن. سوم: خادم. چهارم: قوام دين. پنجم: صلاح تن. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خير و بركت. نهم: ميراث از جهت زنان.

دبيرستان

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى دبيرستان در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. دير رسيدن به دبيرستان، بيانگر دردسر و گرفتارى است.

دبيرى

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر كسى به خواب بيند دبيرى مى‌كرد، دليل كه مال مردمان را به مكر و حيله ستاند و كارهاى ناكردنى كند. اگر بيند دبيرى پادشاه مى‌كرد، دليل كه از مردمان منفعت بسيار يابد. اگر بيند كه دبيرى دانا بود، دليل كه خير و منفعت يابد، ولكن اگر عمل دارد، دليل است كه معزول گردد.
كرمانى گويد: اگر بيند كه جامع قرآن و خطبه و دعوات و توحيد و ثبوت مى‌نوشت، دليل است كه به شغل و عيش كردن دنيا فريفته گردد. اگر بيند كه خامه مى‌نوشت و مدادش نيكو است، دليل كه قباله‌ى مال و بوارا مى‌نويسد. اگر بيند كه چيزها مى‌نوشت كه خلاف شريعت است، دليل است كه بد باشد.

دختر

محمد بن سيرين گويد: دختر به خواب ديدن، دليل بر شادى و فرح دنيا باشد. اگر بيند او را دخترى آمد، يا كسى دختر به وى بخشيد، دليل كه او را بر قدر جمال دختر خرمى و بركت و نعمت است. اگر بيند كه دختر او بمرد، تأويلش به خلاف اين است.
كرمانى گويد: اگر بيند دختر به كسى داد، دليل كه از او خرمى بدان كس رسد. اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند، اگر بيند كه دخترى برگرفته و مى‌برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد. اگر بيند كه او دخترى شده بود، دليل بر غم و اندوه كند.
بيتون مى‌گويد: ديدن دخترى زيبا در خواب، نشانه‌ى داشتن زندگى خوب و ديدن دخترى لاغر و ضعيف در خواب، نشانه‌ى وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه دخترتان به حرف‌هاى شما اهميتى نمى‌دهد، به اين معناست كه روزهاى بدى پيش رو داريد. ديدن دختر ناتنى خود در خواب، بيانگر داشتن لحظات شاد است.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه دخترى به شما توهين مى‌كند، به اين معناست كه به خاطر اشتباهى كه مرتكب شده‌ايد مجازات مى‌شويد. اگر دخترى را با لباس سفيد ببينيد، نشانه‌ى داشتن لحظات لذت‌بخش است. اگر خواب ببينيد كه اطراف شما دخترانى شاد و بانشاط هستند، بيانگر آن است كه مورد آزار عده‌اى قرار مى‌گيريد. اگر خواب ببينيد كه دخترى شما را مى‌بوسد، يعنى دچار نااميدى مى‌شويد.

دخل

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دخلى پر از پول مشاهده كنيد، به معناى داشتن لحظات لذت‌بخش است و اگر دخلى خالى ببينيد، يعنى دچار غم و اندوه مى‌شويد.

در

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: در به خواب ديدن زن است. اگر بيند درهاى معروف در برابرش گشاده شد، دليل كه درهاى نعمت و مال دنيا بر وى گشاده شود. اگر بيند آن درهايى كه گشاده شد بر جانب راه بود، دليل كه مال و نعمتى كه دارد به زودى هزينه كند بر خاص و عام. اگر بيند در سرا در برابرش گشاده شد، دليل كه مالى بدو رسد از جهت پادشاه بود و بر عيال خود نفقه كند. اگر بيند كه در سراى او بشكست، يا بيفتاد يا ضايع شد، دليل است بر مصيبت و رنج عظيم كه بدو رسد.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند در سراى كسى بشكست و ببردند و نداند كه به كجا بردند، دليل كه در محنت و مصيبت افتد، خداوند خانه. اگر بيند در سرايش از جايگاه زايل شد، دليل كه حال او از نيكى به بدى زايل گردد، به سبب اهل او. اگر بيند در سراى او انباشته است، دليل كه اهل آن سراى را مصيبت رسد. اگر بيند در ميان سراى او در كوچك بود، دليل كه آفتى و مكروهى به عيال او رسد.
كرمانى گويد: اگر بيند كه حيوانات درنده در خانه‌ى او برمى‌جهند، دليل كه جوانان قصد عيال او كنند. اگر ديد در خانه‌ى او دو حلقه داشت، يا بر در خانه او حيوانات درنده بودند، دليل كه زنان او را دوست دارند. اگر بيند در آسمان گشاده گرديد، دليل است كه بر مردم آن ديار در خير گشاده شود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن در به خواب بر سه وجه است. اول: خداوند سراى. دوم: زن. سوم: خادم و هر كه دروازه‌ى شهر به خواب ديد، دليل بود بر حاجت و دربانى پادشاه و مردى بزرگ است.
هانس كورت مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه از درى عبور مى‌كنيد، يعنى عده‌اى قصد تهمت زدن به شما را دارند. اگر در خواب مشاهده كنيد كه در شبى بارانى از درى عبور مى‌كنيد، به اين معناست كه مرتكب اشتباهى مى‌شويد. براى زنان چنين خوابى، بيانگر انجام كارهاى ناپسند است.

در آغوش گرفتن

برايت مى‌گويد: اگر در خواب بينيد كه شخصى را در آغوش گرفته‌ايد، به اين معناست كه بايد مراقب باشيد تا در دام افراد حيله‌گر نيفتيد.
بيتون مى‌گويد: در آغوش گرفتن نزديكان، نشانه پيشامدهاى ناگوار است. اگر در خواب شخص غريبه‌اى را در آغوش بگيريد، بيانگر همنشينى با افراد جديد است.

درآمد

بيتون مى‌گويد: حقوق گرفتن در خواب، دلالت بر آن دارد كه قصد آزار كسى را داريد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه قسمتى از درآمدتان اضافه مانده، نشانه‌ى پيشرفت در امور مالى است. داشتن درآمد كم در خواب، علامت گرفتارى و مشكلات دارد. اگر زنى در خواب مشاهده كند كه هيچ درآمدى ندارد، به معناى يأس و نااميدى است.

درآوردن لباس

برايت مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه لباستان را درمى‌آوريد، بيانگر آن است كه دچار شكست مى‌شويد. اگر در خواب كفشايتان را درمى‌آوريد، بيانگر رفتن به يك مسافرت است.

دربانى

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند كه دربانى مى‌كرد، دليل كه حاجتى كه دارد روا شود، از مردى بزرگ و عزت و جاه يابد. اگر بيند كه دربانى مى‌كرد و در نبود، دليل كه خاص و مقرب پادشاه شود. اگر بيند كه پادشاه او را از دربانى معزول كرد، تأويلش به خلاف اين است.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه دربان هستيد، يعنى مرتكب اشتباه مى‌شويد. ديدن دربان در خواب، بيانگر يك پيشامد ناراحت‌كننده است.

درختان

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: ديدن هر درختى كه به نزد مردمان عزيز است. ديدن مردى شريف و بزرگوار بود و هر درختى كه ميوه‌دار است، دليلش بر مردى توانگر است و درخت بى‌بر مردى است درويش و درختى كه ديار عرب است، دليل بر مردى بيابانى كند و هر درخت كه در ناحيه‌ى عجم است، دليل بر مردمان عجم كند و هر درختى كه معروف نباشد و در مسجد يا در نمازگاهى است، دليل بر قوه‌ى دين كند و درخت كه در باغ بيند، دليل مال است خداوند باغ را. اگر بيند درختى از ريشه بركند، دليل كه مردى را از جاه و نعمت بيفكند.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب درخت سرسبزى را مشاهده كنيد، بيانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب درخت خشكيده‌اى ببينيد، بيانگر ضرر و زيان است. اگر در خواب از درختى بالا برويد، يعنى روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر خواب ببينيد كه درختى را مى‌بريد، يعنى دچار مشكلات مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: ديدن درختى پر از گل، بيانگر خوش‌شانسى است. ديدن درختى پر از ميوه، بيانگر وقوع حوادث خوشايند است. اگر خواب ببينيد كه از درختى مى‌افتيد، به اين معناست كه مرتكب اشتباهى مى‌شويد. نشستن زير درخت در خواب، بيانگر شنيدن اخبار خوب است.

درخت آبنوس

دليل كند بر مردى فرومانده از كارش و بعضى گويند. زن بود يا كنيزك.

درخت آلو

در خواب، ديدن مردى طبيب كه نفعش به هر كس مى‌رسد و درخت آلوى زرد، دليل بود بر بيمارى.

درخت امرود

به خواب ديدن، دليل بر مردى توانگر بود، كه خوش‌طبع و سازگار است.

درخت انار

دليل بود بر مردى كه مال و نعمت بسيار دارد و بعضى گويند: دليل بر زنى توانگر شايسته است.

درخت انجير

به خواب ديدن، دليل بر مردى توانگر و خداوند نعمت.

درخت انگور

دليل بر زنى كريمه‌ى نيكو صورت نيكوكار.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب درخت انگورى را ببينيد كه هيچ انگورى ندارد، به اين معناست كه شما فرد متكبرى هستيد. ديدن انگور روى درخت، نشان‌دهنده‌ى آن است كه براى موفقيت تلاش فراوانى مى‌كنيد.

درخت بادام

به خواب ديدن، دليل بر زنى كند كه بدكردار باشد.

درخت بلوط

دليل كند بر مردى بى‌خبر منافق با اهل خويش.
بيتون مى‌گويد: مشاهده درخت بلوط در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب درخت بلوطى بدون شاخ و برگ ديديد، بيانگر اتفاقات ناگوار است.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه به خاطر رعد و برق زير يك درخت بلوط مى‌رويد، به اين معناست كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد خطرى شما را تهديد مى‌كند. نشستن زير درخت بلوط در خواب، بيانگر آن است كه شخصى به كمك شما مى‌آيد.

درخت بيد

هانس كورت مى‌گويد: مشاهده‌ى درخت بيد، بيانگر آن است به سفرى مى‌رويد كه هيچ سودى از آن نمى‌بريد.
برايت مى‌گويد: ديدن بيد مجنون در خواب، بيانگر ملاقات با دوستان قديمى است. اگر در خواب شكوفه‌اى از درخت بيد بچينيد، بيانگر آشنايى با افراد جديد است.

درخت پسته

دليل است بر مردى توانگر، اما بخيل.

درخت تبريزى

برايت مى‌گويد: درخت تبريزى، نشانه‌ى آن است كه تصميم درستى براى انجام كارها مى‌گيريد.

درخت ترنج

دليل كند بر مردى مخالف خود رأى و بعضى گويند: دليل كند بر مردى صاحب جاه و نعمت.

درخت توت

برايت مى‌گويد: درخت توت، بيانگر موفقيت و پيروزى است.

درخت چنار

دليل كند بر مردى مبارك كه منفعت از او به خويشان و دوستان رسد.

درخت خار

دليل كند بر مردى بدكردار، كه شر او به مردمان رسد و بعضى گويند: دليل كند بر مردى بيمار كه هيچ كس را منفعت نباشد.

درخت خرما

به خواب ديدن، دليل بر مردى شريف و عالم كند. اگر بيند درخت خرمايى در خانه داشت، دليل كه با مردى بزرگ دوست و آشنا شود.

درخت زردآلو

دليل كند بر مردى بيمار.

درخت زيتون

دليل كند بر مردى كه خداوند اصل و نسب است، لكن در مال اندك و نيكويى كمتر باشد.

درخت سدر

دليل كند بر مردى بزرگوار، لكن خداوند شرم بود.

درخت سرو

دليل كند بر مرد عجمى تيزطبع.

درخت سنجد

دليل كند بر مردى سبك‌روح، محتشم و لطيف‌سخن و مردم‌نواز.

درخت سيب

تأويل درخت سيب مثل درخت سرو است.

درخت شفتالو

به خواب ديدن، دليل كند بر مردى توانگر و حكيم كه نرم و آهسته باشد.

درخت شمشاد

هانس كورت مى‌گويد: اگر در خواب درخت شمشادى ببينيد، به معناى آن است كه به اهداف خود مى‌رسيد. اگر در خواب درخت شمشاد خشكى ببينيد، به اين معناست كه مسئوليت سنگينى بر دوشتان مى‌گذارند. اگر خواب ببينيد كه از ميان شمشادها مى‌گذريد، نشانه‌ى آن است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است.

درخت صنوبر

دليل كند بر مردى درويش بد دين، كه او را نه دين است و نه دنيا.

درخت عود

دليل كند بر مردى نيكوروى، لطيف طبع، خوش‌زبان و توانگر.

درخت فندق

دليل كند بر مردى عرب و سخت‌دل، كه به لهو و طرب خوش داشته باشد و خيرش كمتر است.

درخت كاج

برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى درخت كاج، نشانه‌ى سعادت و خوشبختى است. ديدن جوز كاج، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد.

درخت كدو

دليل كند بر مردى عالم يا طبيب بافرهنگ.

درخت گردو

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى درخت گردو در خواب، نشانه‌ى داشتن لحظات لذت‌بخش است.

درخت گلنار

دليل بر مردى شريف، كريم، جوانمرد و بعضى گويند: دليل كند بر مال و فرزند.

درخت گيلاس

برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى درخت گيلاس، نشان‌دهنده‌ى داشتن زندگى خوب است. اگر در خواب ببينيد كه از درخت گيلاس بالا مى‌رويد، بيانگر آن است كه از انجام كارى خسته مى‌شويد. افتادن از درخت گيلاس، بيانگر يك اتفاق خوشايند است.

درخت نارنج

دليل كند بر مردى گران‌طبع بيمارگونه و زردروى.

درخت نخل

برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى درخت نخل در خواب، بيانگر آن است كه فرصتى براى انجام كارهاى عقب‌افتاده به دست مى‌آوريد. ديدن نخل آپارتمانى، بيانگر موفقيت در كارها است.

درخت نى

محمد بن سيرين گويد: دليل كند بر مردى بدخوى و سخن‌چين. هر درختى كه ميوه‌دار است، دليل بر نعمت است، بر قياس ميوه‌ى آن درخت. اگر كسى بيند از درخت ميوه‌دار ميوه خورد، دليل كه به قدر آن منفعت مالى از كسى بيابد و بعضى از معبران گفته‌اند: ديدن درخت به خواب زن است و درخت چون در خانه‌ى پادشاه بيند، خدمتكار پادشاه است. اگر درختان بيند كه ساق ندارند چون درخت خيار و خربزه، تأويلش مردمان فرومايه است و هر درختى كه خار دارد، تأويلش مردى است بدخوى ناسازگار.
كرمانى گويد: رگ و بيخ درختان به خواب، دليل است بر رضاى خداوند در دين. اگر بيند رگ‌هاى درخت قوى بود، دليل كه زكوة مال تمام دهد. اگر به خلاف اين بيند، زكوة مال ندهد و پوست درخت، دليل بود بر روزه داشتن خداوند خواب. اگر بيند پوست درخت قوى بود، دليل كه خداوندش روزه‌دار است و شاخ درختان به خواب ديدن، دليل است بر برادران و خويشان و فرزندان وى. اگر بيند شاخه‌هاى درخت بسيار است، خويشان آن و اهل بيت او بسيار باشند و برگ درختان، دليل است بر خوش‌طبعى.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن درختان در خواب، بر ده وجه است. اول: پادشاه. دوم: زر. سوم: بازرگان. چهارم: مرد مبارز. پنجم: مرد عالم. ششم: مؤمن. هفتم: كافر. هشتم: عنوان. نهم: خصومت و جنگ. دهم: مرد منافق. و هم آن حضرت مى‌فرمايد: درخت انگور در خواب بر پنج وجه است. اول: منفعت. دوم: خسران. سوم: مرد با مكر و حيله. چهارم: جنگ و خصومت. پنجم: مال شبهه.

درد كردن اعضا

ابن‌سيرين گويد: اگر كسى به خواب بيند كه همه‌ى اندام‌هاى او درد مى‌كرد، دليل كه مالى كه دارد از دست او برود. اگر بيند كه سرش درد مى‌كرد، دليل كه گناه بسيار كند و توبه بايد كرد و صدقه بايد داد. قوله تعالى: »فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك«. )بقره، 196(. اگر بيند كه پيشانى او درد مى‌كرد، دليل بر فساد دين و غم و اندوه كند. اگر بيند كه چشم وى درد مى‌كرد و كسى او را مداوا مى‌كرد، دليل است كه وى را راه نمايد به حق. اگر بيند كه گوش او درد مى‌كرد، دليل كه از هر كسى سخن زشت و فحش شنود. اگر بيند كه زبانش درد مى‌كرد، يا در زبانش نقصانى است، دليل كه سخنى گويد كه وى را از آن ضررى رسد. اگر كه گردن او درد مى‌كند، دليل كه امانتى به گردن او است و آن امانت را نگذارد. اگر بيند كه دلش درد مى‌كند، دليل كه سخت و بى‌رحم است.اگر بيند كه شكمش درد مى‌كند، دليل كه مال حرام خورد.
اچ ميلر مى‌گويد: اگر كسى در خواب احساس كند كه جايى از بدنش درد مى‌كند، بيانگر آن است كه از انجام يكى از كارهاى خود احساس پشيمانى مى‌كند. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه جايى از بدنش درد مى‌كند، بيانگر آن است كه بدون فكر كارى را انجام مى‌دهيد. اگر دخترى احساس كند كه قلبش درد مى‌كند، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى او مى‌گردد.
برايت مى‌گويد: احساس درد در خواب، بيانگر يأس و نااميدى است. اگر خواب ببينيد كه به خاطر درد احساس ناراحتى مى‌كنيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث پريشانى شما مى‌گردد.

درد دل كردن

برايت مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه با شخصى مشغول درددل هستيد، به اين معناست كه روزهاى بدى پيش رو داريد.

دردسر

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه به دردسر افتاده‌ايد به اين معناست كه موضوعى باعث پريشانى شما مى‌شود. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه دچار گرفتارى شده، نشانه‌ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

در زدن

برايت مى‌گويد: شنيدن صداى در، در خواب بيانگر شنيدن اخبار ناگوار است.

درشكه

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى درشكه در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است. سوار شدن بر درشكه در خواب، بيانگر سود مالى است. دويدن به دنبال درشكه در خواب، بيانگر انجام كارهاى دشوار است.

درفش كفاشى

برايت مى‌گويد: اگر در خواب درفش كفاشى ببينيد، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود، اگر در خواب ببينيد كه با درفش كفاشى مجروح مى‌شويد، نشانه‌ى درگيرى و دعوا است.

درگيرى

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه با شخصى درگير شده‌ايد، بيانگر انجام كارهاى خطرناك است. اگر دخترى در خواب مشاهده كند كه با شخصى دعوا مى‌گيرد، به اين معناست كه مردى عاشقانه او را دوست دارد.

درمانده

بيتون مى‌گويد: ديدن افراد درمانده در خواب، نشانه‌ى سود مالى است. اگر در خواب، خود را درمانده ببينيد به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

درمانگاه

بيتون مى‌گويد: ديدن درمانگاه در خواب، به معناى غم و اندوه است.

درو

بيتون مى‌گويد: ديدن كشاورزان هنگام درو، بيانگر داشتن لحظات لذت‌بخش است. اگر در خواب ماشين درو ببينيد، بيانگر آن است كه دچار ضرر و زيان مى‌شويد.

دروغ گفتن

محمد بن سيرين گويد: دروغ گفتن در خواب، دليل بر فساد دين است. اگر بيند كه گواهى به دروغ مى‌دهد، دليل كه دين او تباه شود و تأويلش به خلل است.
جابر گويد: اگر بيند پادشاه دروغ مى‌گفت، دليل كه مردم نكوهش و بدى او گويند و حرمت و آبروى او برود.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى آن كه تنبيه نشويد، مجبوريد دروغ بگوييد معنايش اين است كه رفتار بدى با اطرفيان داريد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى دفاع از دوستتان دروغ مى‌گوييد، بيانگر آن است كه شخصى به شما توهين مى‌كند. اگر در خواب شخصى به شما دروغ بگويد، يعنى قصد دارد تا به شما آسيب برساند. اگر در خواب شما را دروغگو بنامند، به اين معناست كه عده‌اى قصد آزار شما را دارند.

درويشى

محمد بن سيرين گويد: درويشى در خواب بهتر از توانگرى است، خاصه در راه دين و صلاح و عاقبت. اگر بيند كه درويش شده است، دليل كند بر صلاح دين و عاقبت وى. اگر بيند كه توانگر شده بود، تأويلش به خلاف اين است.
كرمانى گويد: اگر بيند كه با درويش مسلمان خيرات كرد، دليل كه دشمن خود را در كارى يارى دهد. اگر بيند كه از درويش نان مى‌خواست، دليل كه خير و منفعت به وى رسد.

دره

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند در دره‌اى شد، دليل كه در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بيند از دره بيرون آمد، از غم و اندوه رسته شود.
كرمانى گويد: دره در خواب، دليل بر حج اسلام كند. قوله تعالى: «و الشعرآء يتبعهم الغاون الم تر انهم فى كل واد يهيمون». (شعراء، 225).
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى دره‌ى سرسبز و زيبا در خواب، بيانگر پيشرفت در امور كارى است. ديدن دره‌اى خشك و تاريك در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است متحمل ضرر مى‌شويد. اگر در خواب دره‌اى پر از لجن ببينيد، به اين معناست كه سلامتى شما در خطر است.
هانس كورت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه براى گردش به دره‌اى مى‌رويد به اين معناست كه خبرهايى به گوش شما مى‌رسد.

دريا

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه از دريا به شنا بيرون آمد، دليل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بيرون آيد. اگر بيند كه در دريا غرق شد و بمرد و بعد از آن وى را بالا افكند، دليل كه در كار دنيا به حرص غرق شود. اگر بيند كه غرق شد و باز از دريا بيرون آمد، دليل است كه از كار دنيا خلاصى يابد. اگر بيند كه از دور به دريا نگريست و نزديك او نرفت، دليل كه بدان چه اميد دارد نرسد. اگر بيند كه بر روى دريا همى شد، چنان كه پاى او تر نبود، دليل است از آتش دوزخ ايمن شود و كارهاى دنيا بر او آسان شود.
كرمانى گويد: اگر كسى بيند كه در دريا است، دليل كه به خدمت پادشاه شود، يا مطيع مردى عالم و فاضل شود. اگر بيند در ميان دريا متحير فرومانده است، دليل كه كار او پرخطر است. اگر بيند كه از دريا بيرون آيد، دليل است بى‌غم شود. اگر بيند كه آب دريا بخورد و به غايت سرد است. اگر بيننده عالم است از علم بهره‌ى تمام يابد.
برايت مى‌گويد: ديدن دريايى آرام، بيانگر داشتن لحظات شيرين است. ديدن دريايى طوفانى در خواب، بيانگر ضرر و زيان است.
بيتون مى‌گويد: شندين امواج دريا، بيانگر آن است كه زندگى يكنواختى داريد. اگر زنى در خواب مشاهده كند كه با همسر خود در دريا مشغول شنا است، به اين معناست كه در انجام كارش موفق خواهد شد.

درياچه

برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى درياچه در خواب، بيانگر آشنايى با افراد جديد است. اگر خواب ببينيد كه در درياچه‌اى مشغول شنا هستيد، نشانه‌ى داشتن روزهاى خوب است.
بيتون مى‌گويد: قايق‌رانى در درياچه، نشان‌دهنده‌ى موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب درياچه‌اى با آب‌هاى زلال ببينيد، به اين معناست كه به هدف خود مى‌رسيد. اگر در خواب درياچه‌اى با آب گل‌آلود ببينيد، به اين معناست كه مرتكب اشتباهى مى‌شويد.

دريانورد

برايت مى‌گويد: دريانوردى در خواب، نشانه‌ى خوش‌شانسى است.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه دريانورد هستيد، به اين معناست كه به مسافرت‌هاى لذت‌بخشى خواهيد رفت. اگر دخترى در خواب يك دريانورد ببيند، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى مى‌شود.

دزد

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دزدى را ببينيد، به اين معناست كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد، خطرى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب مشاهده كنيد كه دزد به خانه‌ى شما آمده، به اين معناست كه عده‌اى قصد دارند به شما آسيب برسانند. اگر در خواب دزدان دريايى ببينيد، بيانگر آن است كه بايد مراقب توطئه‌ى دشمنان باشيد. اگر در خواب خودتان را يك دزد دريايى ببينيد، بيانگر آن است كه در انجام كارى موفق نمى‌شويد. اگر دخترى در خواب مشاهده كند كه نامزدش يك دزد دريايى است، به اين معناست كه نامزدش فرد مناسبى براى ازدواج نيست.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه دزدى را گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه در كارها پيشرفت مى‌كنيد، ديدن فرار يك دزد در خواب، بيانگر يأس و نااميدى است. اگر خواب ببينيد كه دزد هستيد، علامت آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند.

دژ نظامى

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى دژ نظامى در خواب، به اين معناست كه بايد مراقب دشمنان باشيد. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه در دژ نظامى زندانى است، يعنى در كارها به موفقيت مى‌رسيد.

دست

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه قاضى يا سلطان دست او را ببريدند، دليل كه برادر يا خواهر او بميرد. اگر هر دو دست خويش را بريده بيند، دليل كه از كسب و كار و مراد خويش بازماند. اگر بيند كه به يك دست، دست ديگر را باز مى‌كرد، دليل است بر كسب خود ظلم و بيداد كند. اگر بيند كه دست خويش را به كارد مى‌برد. دليل كه او را دل به هواى كسى مشغول شود.
كرمانى گويد: اگر بيند كه چپ شده است و كارها به دست چپ مى‌كرد، دليل كه كارهاى پوشيده كند و حاجتش روا شود، خاصه كه كارزار به دست چپ كند. اگر بيند كه دست‌ها را به سوزن نيل كرده است، دليل كه همتش بر تعليم علم و دانش است و بلندى حال. اگر بيند كه دستش بريده گرديد و ندانست كه دست راست است يا چپ، دليل است او را مصيبتى رسد، از مرگ برادر يا فرزند يا انباز اگر بيند كه دست او بزرگ‌تر يا قوى‌تر از آن شد كه است، دليل است بر قوت احوال آن كسان كه ياد كرده شد.
جابر گويد: اگر بيند كه دست خويش را چون چنبر در گردن كرده است، دليل كه كردار نيك و نماز و طاعت كند و حج و غزا كند و خيرات بجا آورد. اگر بيند كه دست او را از جايى كوتاه كردند، دليل است مقصودى كه دارد برمى‌آيد از كسى كه از او يارى خواهد. اگر بيند كه دست او كوتاه و پا دراز شد و از تركيب و حال خويش بگشت، دليل بر فساد پيشه و منفعت وى كند.
اسمعيل اشعث گويد: اگر بيند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگى و پادشاهى يابد. اگر بيند دست راست او دراز شده است، دليل كه دولتش زايل شود. اگر بيند كه دست‌ها را با اشنان مى‌شست، دليل است كه از خير او نااميد شود، آن كه اميد دارد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دست‌هايى تميز و زيبا ببينيد، بيانگر آن است كه در كارها به موفقيت مى‌رسيد. اگر در خواب دست‌هاى زشت و كثيف ببينيد، به معناى غم و اندوه است. ديدن دست خونى در خواب، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما شده است. اگر در خواب ببينيد كه دستان خود را سوزانده‌ايد، به اين معناست كه براى رسيدن به هدف خود دست به هر كارى مى‌زنيد. اگر در خواب دستان خود را زخمى ببيند، بيانگر آن است كه دچار شكست مى‌شويد.
اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه با كسى دست مى‌دهيد، يعنى يك دوست خوب پيدا مى‌كنيد. ديدن دست‌هاى پر مو،بيانگر بدشانسى است. اگر در خواب دست‌هاى زيادى ببينيد، به اين معناست كه به ثروت مى‌رسيد. اگر در خواب ببينيد كه دستتان ورم كرده نشانه‌ى آن است كه دچار مشكلى مى‌شويد، ديدن دست‌هاى قطع شده در خواب بيانگر شكست در كارها است.

دستبند

برايت مى‌گويد: ديدن دستبند در خواب، بيانگر ديدار از دوستان قديمى است. اگر در خواب يك دستبند هديه بگيريد، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد. ديدن دستبند نقره در خواب، نشانه‌ى به دست آوردن ثروت است. ديدن دستبند طلا، بيانگر خوش‌شانسى است.
بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه يك دستبند گم كرده‌ايد، يعنى موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. پيدا كردن دستبند، نشانه‌ى آن است كه ملكى مى‌خريد.

دست دادن

بيتون مى‌گويد: دست دادن در خواب، بيانگر آن است كه با ديگران رفتار خوبى داريد. اگر دخترى در خواب مشاهده كند كه با فرمانده‌اى دست مى‌دهد، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو دارد. اگر دخترى در خواب با يك پيرمرد دست بدهد، بيانگر آن است كه دچار گرفتارى مى‌شود.

دستكش

محمد بن سيرين گويد: اگر مردى بيند دستكش در دست داشت و از آهن است، دليل كه او را قوت و توانايى است، خاصه كه از فولاد بود. اگر دستكش زرين است يا سيمين، تأويلش چون دست‌اورنجن است.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن دستكش در خواب بر سه وجه است. اول: قوت و توانايى. دوم: ظفر يافتن بر دشمن. سوم: نظام كارها.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه دستكش به دست داريد، به اين معناست كه به موفقيت مى‌رسيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه دستكشى هديه گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه قصد داريد شخصى را به دردسر بياندازيد. گم كردن دستكش در خواب، بيانگر دعوا و نزاع است.
بيتون مى‌گويد: ديدن دستكش نو در خواب، به اين معناست كه موانع را پشت سر مى‌گذاريد. ديدن دستكش پاره و كهنه، علامت ضرر و زيان مالى است. پيدا كردن دستكش، بيانگر داشتن لحظات لذت‌بخش است. اگر مردى در خواب دستكش زنانه دستش كند، به اين معناست كه زنى باعث آزار شما شده است. ديدن دستكش رانندگى در خواب، به اين معناست كه مشكلات را به خوبى حل مى‌كنيد.

دستگاه

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دستگاهى ببينيد، به اين معناست كه موضوعى باعث پريشانى شما مى‌شود. ديدن يك دستگاه خراب در خواب، به اين معناست كه دشمنان به شما آسيب وارد مى‌كنند.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب مشغول تعمير دستگاه خرابى باشيد، نشانه‌ى آن است كه براى رسيدن به هدف خود بايد از موانع بگذريد. ديدن دستگاه تلفن در خواب، نشانه‌ى آشنايى با افراد جديد است.

دستگيره

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دستگيره‌اى ببينيد، نشانه‌ى آن است كه با افراد جديدى آشنا مى‌شويد.

دستگيرى

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه شخصى دستگير شده، به اين معناست كه از موضوعى هراس داريد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى هنگام دستگيرى از دست پليس فرار مى‌كند، علامت آن است كه براى رسيدن به اهداف خود تلاش مى‌كنيد.

دستمال

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى دستمال در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب دستمال سفيد و تميز ببينيد، به اين معناست كه در دام افراد حيله‌گر نمى‌افتيد. مشاهده‌ى دستمال كهنه و پاره، علامت دعوا و نزاع است. اگر در خواب دستمال خود را گم كنيد، معنايش اين است كه پيمانى را كه بسته بوديد مى‌شكنيد.
برايت مى‌گويد: ديدن دستمال كاغذى، نشانه‌ى گرفتارى و مشكلات است. مشاهده‌ى دستمال جيبى در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. ديدن دستمال به درد نخور در خواب، بيانگر آن است كه سعى مى‌كنيد از هر طريقى پول به دست آوريد.

دستمزد

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه كسى به شما دستمزد مى‌دهد، بيانگر پيشرفت در كارها است. اگر در خواب به كسى دستمزد بدهيد، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر در خواب دستمزدتان كم شده باشد، بيانگر آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان باشيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه دستمزدتان زياد شده است، نشان‌دهنده‌ى سود مالى است.

دست‌نويس

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب نوشته‌اى ناتمام ببينيد، بيانگر آن است كه از كارى نااميد مى‌شويد. ديدن يك نوشته ناخوانا در خواب، بيانگر رسيدن به اهداف است. گم كردن يك نوشته، بيانگر غم و اندوه است. سوختن يك نوشته بيانگر، سود مالى است.

دستور پخت

برايت مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه دستور پخت غذايى را از كسى مى‌گيريد، به اين معناست كه خبر دروغى را دريافت مى‌كنيد.

دستور زبان

هانس كورت مى‌گويد: ديدن دستور زبان در خواب، نشانه‌ى خوش‌شانسى است.
بيتون مى‌گويد: مطالعه‌ى دستور زبان در خواب، به اين معناست كه در انجام كارتان تصميم درستى مى‌گيريد.

دست و روى شستن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند دست و روى تمام به آب صاف بشست، دليل كه حاجتى كه دارد تمام بيابد و مقصودش حاصل شود.
كرمانى گويد: اگر بيند كه دست و روى به آب پليد مى‌شست و تمام نشست، تأويلش به خلاف اين است. اگر بيند كه در چشمه‌ى صافى دست و روى تمام بشست، دليل است اگر غمگين است فرج يابد، اگر ترسنده است ايمن شود، اگر بيمار است شفا يابد، اگر وام دارد وامش گذارده شود، اگر اسير است از بند رهايى يابد، اگر بيند كه دست و روى ناشسته نماز كرد، دليل كه دينش ضعيف است و مالى كه دارد از دستش برود.

دسته گل

برايت مى‌گويد: ديدن دسته گل در خواب، بيانگر داشتن روابط دوستانه است. اگر در خواب ببينيد كه مشغول درست كردن دسته گل هستيد، نشانه‌ى آن است كه در عشقتان موفق مى‌شويد.
هانس كورت مى‌گويد: اگر در خواب دسته گلى زيبا و رنگارنگ ديديد، نشان‌دهنده‌ى آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد. اگر در خواب دسته گلى پژمرده ببينيد، بيانگر آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

دستيار

برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه دستيار هستيد، به اين معناست كه شخصى قصد سوءاستفاده از شما را دارد اگر در خواب مشاهده كنيد كه دستيار داريد، نشان‌دهنده‌ى آن است كه بايد بيشتر مراقب اطراف خود باشيد. اگر در خواب دستيارى در انجام كارها به شما كمك كند، بيانگر آن است كه از انجام كارهاى زياد خسته شده‌ايد.

دسر

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشغول خوردن دسر باشيد، بيانگر آن است كه در كارتان با شكست مواجه مى‌شويد. ديدن دسر در خواب، بيانگر آن است كه در كارى سود چندانى نمى‌كنيد. اگر دخترى در خواب ببيند كه دسر درست مى‌كند، به اين معناست كه نامزدش فرد مناسبى براى ازدواج نيست.

دسيسه

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه با دسيسه و نيرنگ به دام مى‌افتيد، به اين معناست كه اشتباهى انجام مى‌دهيد.

دشت

بيتون مى‌گويد: ديدن دشتى سرسبز و زيبا در خواب، بيانگر آن است كه زندگى خوبى داريد. ديدن دشتى خشك و بى‌آب و علف، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما شده است.

دشمن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند با دشمن در نبرد بود، اگر بيند دشمن او را بخورد، دليل كه در بلا و مصيبت افتد و توبه بايد كرد و صدقه بايد داد، تا از آن برهد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن دشمن به خواب بر سه وجه بود: اول: بستگى كارها. دوم: غم و اندوه. سوم: خسران مال.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه با دشمنتان دعوا مى‌گيريد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب دشمن خود را شكست دهيد، به اين معناست كه از خطرى نجات پيدا مى‌كنيد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب با دشمن خود ملاقات كنيد، به اين معناست كه بايد مراقب توطئه‌ى دشمنان باشيد.

دشنام

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كسى را دشنام مى‌داد، دليل بود كه آن كس را حال نكو شود.
كرمانى گويد: اگر بيند كسى را دشنام مى‌داد، دليل كه آن كس بر وى چيره و كامكار شود.

دعا كردن

محمد بن سيرين گويد: دعا در خواب، دليل حاجت‌روايى بود. اگر بيند خود را دعا همى كرد و آمرزش مى‌خواست، دليل بود كه عاقبتش به خير بوده و حاجتش روا شود. اگر كسى بيند دعا به كسى مى‌نمود، دليل كه به ظلم و فساد گرايد و امر به معروف به جاى نياورد. اگر بيند مظلومى را دعا مى‌كرد، دليل كند كه همه‌ى خلق را نيكو بود و بد كس نينديشد و حاجت همه كس را روا كند. اگر بيند دعاى خاص همى خواند، دليل كه وى را فرزندى آيد. قوله تعالى: »اذ نادى ربه نداء خفيا«. )مريم، 3(
كرمانى گويد: اگر مصلح و پارسا بود، خدا وى را بيامرزد و حاجت او را روا كند. اگر مفسد بود گناهش را عفو كند و او را توبه دهد. اگر كافر بود، اسلام او را كرامت كند.
بيتون مى‌گويد: دعا كردن در خواب، بيانگر آن است كه براى انجام كارى نياز به كمك ديگران داريد. اگر در خواب شخصى را در حال دعا خواندن ببينيد، بيانگر آن است كه دوستانتان به دردسر افتاده‌اند.
برايت مى‌گويد: دعا كردن در مسجد، بيانگر آن است كه به هدف خود مى‌رسيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى كسى دعاى خير مى‌كنيد، به اين معناست كه به خواسته‌ى خود خواهيد رسيد.

دعوت كردن

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب كسى را به خانه‌ى خود دعوت كنيد، نشان‌دهنده‌ى آن است كه يك پيشامد غير منتظره در پيش داريد. اگر در خواب به خانه‌ى كسى دعوت شويد، بيانگر آن است كه اخبار ناگوارى به گوش شما مى‌رسد.
برايت مى‌گويد: دعوت كردن در خواب، نشانه‌ى پيدا كردن دوستان جديد است.

دفترچه

برايت مى‌گويد: اگر در خواب يك دفترچه‌ى نشانى ببينيد، بيانگر آن است كه به اهداف خود نمى‌رسيد. اگر خواب ببينيد كه مشغول ورق زدن دفترچه‌ى تلفن هستيد، به اين معناست كه فرد جديدى به خانواده‌ى شما اضافه مى‌شود. اگر اسم آشنايى در دفترچه ببينيد، بيانگر آن است كه فرصتى براى انجام كارهاى عقب‌افتاده پيدا مى‌كنيد.

دف زدن

محمد بن سيرين گويد: دف زدن در خواب، امر معروف بود، بر آن كس كه دف زند. لكن اگر كنيزك دف زند، دليل بود بر چيزى مشهور كه به او رسد، اگر دف زننده آزاد بود، دليل بر كارى مشهور بود. اگر مردى جوان دف زند، دليل كه با دشمن خود امر به معروف كند. اگر مردى پير دف زند، دليل كه ترك امر معروف كند.
كرمانى گويد: اگر مردى بيند در خواب دف زند، استادانه و نيكو، دليل كه زنى بخواهد به صورت نيكو و به كردار بد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: آواز دف شنيدن در خواب، نشاط و شادى بود، چون از زن و كنيزك شنود. اگر آواز دف از مردى پير شنود، دليل بر بخت و دولت و فيروزى بود و آواز دف از مردى جوان شنيدن، دليل بر ظاهر شدن حالى كند.

دكان

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى دكان در خواب، بيانگر آن است كه عده‌اى سعى دارند مانع پيشرفت شما شوند.

دكتر

بيتون مى‌گويد: ديدن يك دكتر در خواب، بيانگر داشتن سلامتى كامل است. ديدن دكترى در حال معالجه‌ى بيمار، نشان‌دهنده‌ى آن است كه بيمارى يكى از اعضاى خانواده‌ى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب مشاهده كنيد با دكترى نامزد شده‌ايد، به اين معناست كه در دام افراد حيله‌گر، گرفتار مى‌شويد. اگر در خواب يك دكتر قلابى ببينيد، به اين معناست كه سلامتى شما در خطر است.

دكل

برايت مى‌گويد: اگر در خواب يك دكل چوبى ببينيد، نشانه‌ى آن است كه شما آدم متكبرى هستيد.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى دكل شكسته در خواب، بيانگر تغيير و تحولات نامطلوب است. اگر در خواب يك دكل كشتى ببينيد، به اين معناست كه پولى به دست مى‌آوريد. اگر ملوانى در خواب دكل ببيند، نشانه‌ى آن است كه سفرى در پيش دارد.

دكمه

برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى دكمه در خواب، نشانه‌ى بهبودى در امور مالى است. اگر در خواب ببينيد كه دكمه‌ى خود را گم كرده‌ايد، به اين معناست كه در انجام كارى مرتكب اشتباه مى‌شويد.
بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه بر اونيفورم خود، دكمه‌هايى براق مى‌دوزيد، بيانگر داشتن روزهاى خوب است. ديدن دكمه‌هاى سردست در خواب، علامت موفقيت در انجام كارها است.

دل

محمد بن سيرين گويد: دل ديدن به خواب، مالى بود كه به وى رسيده، يا مالك وى گردد. اگر بيند دل بيرون تن او بود، دليل بود بر صلاح و نيكويى تن وى قوله تعالى: »حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق.« )سبا، 23(. اگر بيند دل او تنگ شد، دليل كه كارهاى وى تنگ و دشوار شود. اگر دل را شادمان بيند، دليل كه كارها بر وى گشاده گردد. اگر دل را فروبسته بيند، از گناه توبه بايد كردن.
جابر گويد: اگر بيند دل او پاره‌پاره شد، دليل كه دل را به هوس محال و شغل‌هاى ناكردنى مشغول كند. اگر بيند دل او روشن و منور است، دليل بر صلاح دين او كند. اگر بيند دلش تاريك و تيره است، تأويلش به خلاف اين است.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: دل به خواب ديدن بر ده وجه است. اول: مال. دوم: رياست. سوم: فرزند. چهارم: شجاعت. پنجم: جوانمردى. ششم: حرص و آز. هفتم: دين. هشتم: قوت. نهم: شهوت. دهم: نهان داشتن احوال خويش.
اچ ميلر مى‌گويد: ديدن دل و روده‌ى انسان در خواب، نشانه‌ى آشنايى با افراد جديد است.

دلار

برايت مى‌گويد: ديدن دلار در خواب، بيانگر سود مالى است. اگر خواب ببينيد كه دلار خريده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه در انجام كارى دچار شكست مى‌شويد. اگر خواب ببينيد كه دلار پيدا كرده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه از طرف دوستى، هديه مى‌گيريد. گم كردن دلار در خواب، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

دلالى كردن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند دلالى مى‌كرد، دليل كه مصلح و رهنماى خير بود به كردار نيك.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: دلالى كردن به خواب بر چهار وجه است. اول: مصالحه در ميان مردم. دوم: راه راست نمودن. سوم: كردار نيك. چهارم: امر به معروف به جاى آوردن و بدان كه دلال، مردى است رهنماى مردمان به خير و شر.

دلفين

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب يك دلفين ببينيد، دلالت بر آن دارد كه كارهاى قبلى خود را هنچنان ادامه مى‌دهيد.

دلقك

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دلقكى ببينيد، بيانگر آن است كه دچار گرفتارى مى‌شويد. پوشيدن لباس دلقك‌ها در خواب، علامت آن است كه براى رسيدن به موفقيت دست به هر كارى مى‌زنيد.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه دلقك هستيد، نشانه‌ى آن است كه با دوستانتان دچار مشكل مى‌شويد.

دليرى (شجاعت)

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه از خود شجاعت به خرج داده‌ايد، يعنى در كارها پيشرفت مى‌كنيد.

دم

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دليل كه مال و نعمت او زياده شود و زندگانى به خوش‌دلى گذراند، اما در راه دين سستى كند و بعضى از معبران گويند: اگر كسى بيند دم داشت، دليل كه مردمان تابع او شوند. اگر بيند كه دم او چون دم سگ يا خر يا گرگ بود، دليل كه مال حرام يابد و مردمان او را ملامت كنند.
كرمانى گويد: اگر بيند دم اسب يا دم خر در دست داشت، دليل كه به قدر آن مال و نعمت يابد. اگر كسى بيند در دست دم حيوانى داشت كه گوشت او حرام بود، دليل كه حرام يابد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: دم حيوان در خواب بر چهار وجه است. اول: تيغ. دوم: ياران. سوم: مال. چهارم: عيش و راحت.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دم جانورى را ببينيد، نشانه‌ى آن است كه موضوعى باعث خشم شما مى‌شود. اگر در خواب مشاهده كنيد كه مثل جانوران، دم داريد، به اين معناست كه حوادث غير منتظره‌اى پيش رو داريد. قطع كردن دم جانوران در خواب، بيانگر بدبختى است.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب به دم جانورى دست بزنيد، نشانه‌ى موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب جانورى براى شما دم تكان داد، نشانه‌ى آن است كه لحظات شيرينى خواهيد داشت.

دماسنج

بيتون مى‌گويد: ديدن دماسنج در خواب، بيانگر گرفتارى و دردسر است. اگر در خواب يك دماسنج شكسته ببينيد، به اين معناست كه سلامتى شما در خطر است.

دمپايى

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دمپايى ببينيد، به اين معناست كه قصد داريد تا شخصى را به دردسر بياندازيد.

دمل

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند دمل داشت، دليل كه مالش زياده شود، بر قدر آن دمل. اگر بيند دمل او شكافت و خون از وى بيرون آمد، دليل كه برخى از مال وى تلف شود.
جابر گويد: اگر بيند دمل بشكافت و از او خون و چرك مكيد، دليل كه به قدر آن مال جمع كند. اگر بيند دارو بر دمل نهاد و جامه از خون بشست، دليل كه از مال حرام توبه كند.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب روى بدنتان دمل ببينيد، بيانگر آن است كه دچار بدشانسى مى‌شويد. اگر روى گردن خود دمل ببينيد، بيانگر آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

دنبه

محمد بن سيرين گويد: دنبه به خواب، دليل مال است، كه مرد نگاه مى‌دارد يا مال زن او بود. اگر بيند دنبه‌ى خام مى‌خورد، دليل كه مال به شبهه خورد. اگر بيند دنبه پخته مى‌خورد، دليل كه از دشمنش مال بخورد.
كرمانى گويد: اگر بيند چون گوسفندان دنبه داشت، دليل كه او را فرزندى آيد، كه صاحب اقبال و دولت است و روزى بر وى فراخ است.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: دنبه در خواب ديدن، يك بدره درم است.

دندان

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: دندان به خواب اهل بيت صاحب خواب است و دندان‌هاى بالا دلالت كند بر نرينه و دندان زيرين، دلالت كند بر مادينه و دندان پيشين دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران كند يا بر مادر و پدر است و دندان‌هايى كه بر جنب آن باشند، دليل بر عم و فرزندان و عمان كند و دندان‌هايى كه بر جنب دندان‌هاى ديگر است، كه آن را ثنايا خوانند، دليل بر مهتر و بزرگ خاندان كند.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند دندان پيشين او بر كف دستش افتاد يا بر كنار يا بر زمين افتاد و به خاك آلوده نگرديد، دليل كه او را فرزندى يا خواهرى يا برادرى آيد، اگر بيند دندان پيشين او بر زمين افتاد و در ميان خاك ضايع گرديد، دليل كه از اين جماعت يكى هلاك شود، يا جدا شود، چنان كه هيچ كس از وى نشان ندهد. اگر بيند بعضى از دندان بشكست يا ضايع شد، دليل كه به يكى از ايشان بلا و آفتى رسد.
كرمانى گويد: اگر بيند دندان‌هايش همه در كنارش افتاد، پس همه را در كف خود گرفت، دليل كه خويشان خود را جمع كند و نگذارد كه از او جدا گردند. اگر بيند از دندان‌هاى او بوى خوش مى‌آمد دليل كه خويشان بر وى ثنا گويند. اگر بر خلاف اين بيند، دليل كه خويشان بر وى غيبت كنند. اگر بيند دندانش درد مى‌كرد و بركند، دليل كه مال يابد. اگر بيند دندان او سياه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه دندان‌هايش افتاده بود و در كهنه بست، دليل كه او را عمر دراز است، چنان كه همه تبار خويش را در گور كند.
جابر مغربى گويد: اگر بيند كه از دهان دندانى خون‌آلود فراگرفت، دليل كه منفعت را آن كس است كه آن دندان برگيرد، لكن او را مصيبتى رسد. اگر بيند كه بعضى از دندان‌هايش ناپديد شد، دليل كه به عدد آن از خويشان وى به غربت روند و به سلامت بازآيند. اگر بيند كه همه دندان‌هاى وى در ميان زبان جمع شد و ديگر باز جاى خود نشست، دليل كه خويشان وى شكايت كنند از او.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن دندان‌ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بيت.
دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خويشان.
بيتون مى‌گويد: لق شدن دندان‌ها در خواب، بيانگر غم و اندوه است. كشيدن دندان در خواب بيانگر بيمارى است. اگر خواب ببينيد كه دندان‌هاى خود را مسواك مى‌زنيد، به اين معناست كه براى رسيدن به هدف خود تلاش بسيار مى‌كنيد. ديدن دندان مصنوعى در خواب، بيانگر انجام كارهاى سخت و سنگين است.
برايت مى‌گويد: ديدن دندان‌هاى زيبا در خواب، نشانه‌ى بهبودى در امور مالى است. اگر خواب ببينيد كه دندان‌هاى خود را پر مى‌كنيد، به اين معناست كه بايد مراقب خود باشيد تا دچار اشتباه نشويد. اگر خواب ببينيد كه دندان مصنوعى گذاشته‌ايد، به اين معناست كه شادى شما زياد طول نمى‌كشد. اگر خواب ببينيد كه خلال دندان، دندان‌هاى خود را تميز مى‌كنيد، به اين معناست كه دچار ضرر مالى مى‌شويد.

دندانپزشك

برايت مى‌گويد: ديدن دندانپزشك در خواب، علامت آن است كه موانع را پشت سر مى‌گذاريد.
بيتون مى‌گذاريد: اگر در خواب دندانپزشكى را ببينيد كه مشغول درست كردن دندان‌هاى شما، است علامت آن است كه در انجام كارى دچار ترديد شده‌ايد.

دنده‌ى انسان

برايت مى‌گويد: ديدن دنده‌ى انسان در خواب، به اين معناست كه به خاطر انجام كارى مورد تشويق قرار مى‌گيريد.

دوچرخه

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب با دوچرخه از تپه‌اى بالا برويد، معنايش آن است كه به سعادت مى‌رسيد اما اگر با دوچرخه از تپه پايين بياييد، به اين معنى است كه دچار گرفتارى مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: دوچرخه‌سوارى در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات غير منتظره است.
ديدن يك دوچرخه‌ى خراب، بيانگر آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.

دوختن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند جامه‌ى خويش را مى‌دوخت كارش نيكو شود و حالش به صلاح آيد. اگر بيند جامه به مال خويش مى‌دوخت، تأويلش همين است. اگر بيند جامه‌ى زنى مى‌دوخت، غم و زيان به او رسد. اگر بيند جامه‌ى مردى مى‌دوخت تأويلش نيكو باشد.
جابر مغربى گويد: اگر بيند از بهر خويشتن پيراهنى بدوخت و گريبان تمام كرد با عيال خويش سازگار باشد اگر بيند شلوار بدوخت و ليفه‌ى آن را ندوخت، دليل است كه زنى خواهد و سرانجام رهايى يابد اگر بيند كه قبا بدوخت، دليل كه زنى به خدمت مشغول گرداند اگر بيند پيراهن زير پاره مى‌كرد به كدخدايى مشغول شود اگر بيند جامه‌ى عيال مى‌دوخت، دليل كه به خدمت عيالش بماند.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: دوزنده به خواب كسى است كه كارهاى دنيا بر دست وى به صلاح آيد، خاصه آن كس را كه جامه از بهر او بدوزد.

دود

محمد بن سيرين گويد: دود به خواب، سلطانى ستمگر باشد. اگر بيند در جانب مشرق يا به جانب مغرب دودى عظيم بود، دليل كند كه مردم آن ديار را از سلطان، جور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند. اگر بيند دود در عالم برخاسته و آتش زبانه مى‌زد، دليل است كه فتنه و بلا در آن عالم پديد آيد.
جابر مغربى گويد: اگر بيند در شهر يا در ولايتى، بى‌آنكه آتشى بود دود برمى‌آمد، دليل است كه اهل آن موضع را از حق تعالى بيم بود و توبه بايد كرد. اگر بيند از خانه يا دكان او دود بيرون مى‌آمد، دليل كه شاهى ظالم وى را مصادره و مالش بستاند.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه از شدت دود نمى‌توانيد جايى را ببينيد، به اين معناست كه در دام حيله‌گر گرفتار مى‌شود.
برايت مى‌گويد: ديدن دود سياه، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناگوار است. ديدن دود سفيد، نشانه‌ى شنيدن اخبار خوشايند است. اگر در خواب دود آتش ببينيد، به اين معناست كه به مقام بالايى دست پيدا مى‌كنيد.

دودكش

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى دودكش در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه دود از دودكش برمى‌خيزد، به اين معناست كه در انجام كارى موفق هستيد. اگر خواب ببينيد كه از دودكش پايين مى‌آييد، به اين معناست كه كار ناردستى انجام مى‌دهيد. بالا رفتن از دودكش در خواب، بيانگر آن است كه مشكلات را حل مى‌كنيد.
اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب دودكشى ببينيد كه اطراف آن دودزده است، به اين معناست كه دچار غم و اندوه مى‌شويد. ديدن يك دودكش آهنگرى در خواب، نشانه‌ى آن است كه پولى به دستتان مى‌رسد.

دوده

بيتون مى‌گويد: مشاهده دوده در خواب، بيانگر آن است كه در كارتان چندان موفق نيستيد.
برايت مى‌گويد: تميز كردن دوده‌هاى، لوله بخارى در خواب، نشانه‌ى موفقيت در انجام يكى از كارهايتان است.

دوربين

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب با دوربين به جايى نگاه كنيد، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. استفاده از دوربين عكاسى در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه موضوعى باعث نااميدى شما مى‌شود.
برايت مى‌گويد:اگر در خواب يك دوربين شكسته و خراب ببينيد، علامت آن است كه بر تصميم خود مصمم هستيد. مشاهده‌ى يك دوربين نظامى در خواب، نشانه‌ى داشتن روزهاى خوب است.

دورويى

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب شخصى را مشاهده كنيد كه با شما با دورويى رفتار مى‌كند، بيانگر آن است كه دوستانتان قصد آزار و اذيت شما را دارند. اگر در خواب نامزدتان را مشاهده كنيد كه رفتار دورويى با شما دارد، بيانگر آن است كه دوستتان به شما خيانت مى‌كند. اگر در خواب شما با ديگران دورويى كنيد، بيانگر آن است كه رفتار درستى با ديگران نداريد.

دورى

بيتون مى‌گويد: دورى از دوستان در خواب، به معناى آن است كه بعضى از مسائل باعث خستگى شما شده‌اند.
برايت مى‌گويد: دورى از دشمنان، نشانه‌ى سعادت و خوشبختى است.

دوزخ

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند در دوزخ شد و بيرون نيامد، دليل كند كه عاصى و بدكار است و توبه بايد كند و به سوى حق تعالى بازگردد، زيرا اجلش نزديك است. اگر توبه نكند، بيم آن باشد كه به كافرى بميرد. اگر بيند دوزخ را و از آن رنجى و گزندى به تن او نرسيد، دليل كه در رنج و غم دنيا گرفتار شود و به آخر سلامتى يابد.
جابر مغربى گويد: اگر بيند او را كشان‌كشان به دوزخ بردند، دليل كه عاقبت او به كفر كشد. اگر بيند بانگ آتش دوزخ مى‌شنيد دليل كه هيبت و سياست پادشاه بدو رسد. اگر بيند كه در نزديك دوزخ قرار گرفت دليل كه جهان بر وى دشوار شود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن دوزخ به خواب شش وجه است. اول: خشم گرفتن خداى تعالى بر وى. دوم: مبتلا شدن به گناه. سوم: جور سلطان ستمگر. چهارم: رنج و مصيبت. پنجم: خذلان. ششم: مال يتيمان و ربا خوردن.

دوزندگى

بيتون مى‌گويد: دوختن لباس در خواب، علامت آن است كه به اهداف خود مى‌رسيد.

دوست

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دوستان خود را خوشحال و شاد ببينيد، به اين معناست كه خبرهاى بدى به گوش شما مى‌رسد. ديدن دوستان غمگين و ناراحت در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببينيد كه دوستانتان را ملاقات مى‌كنيد، به اين معناست كه در كارها پيشرفت مى‌كنيد. اگر در خواب يكى از دوستان خود را ببينيد كه پارچه‌ى سفيدى بر سر خود بسته، به اين معناست كه شخصى قصد دارد با نزديكى به شما آسيب برساند. دعوا گرفتن با دوستان در خواب، بيانگر آن است كه به خاطر موضوعى نگران هستيد.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه با دوستان خود مى‌خنديد، به اين معناست كه از دوستان خود جدا مى‌شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه دوستتان مرده، نشانه‌ى شنيدن اخبار مهم است. اگر در خواب به كمك دوستتان برويد، به اين معناست كه براى انجام كارى نياز به كمك ديگران داريد. اگر در خواب با دوستان خود در جمعى حضور داشته باشيد، بيانگر آن است كه با دوستانتان روزهاى خوبى را سپرى مى‌كنيد.

دوست داشتن

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب چيزى را دوست بداريد، نشانه‌ى آن است كه زندگى خوبى داريد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه اطرافيان خود را دوست داريد، به اين معناست در كارهايتان پيروز و موفق هستيد. اگر در خواب ديگران به شما علاقمند باشند، به اين معناست كه از زندگى راضى هستيد.

دوستى

برايت مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه با كسى دوست مى‌شويد، بيانگر آن است كه دوستان خوب و وفادارى در اطراف شما هستند.

دوش

محمد بن سيرين گويد: دوش خواب ديدن، دليل آهستگى مرد و جمال و زينت او بود اگر دوش را ضعيف و شكسته بيند، تأويلش به خلاف اين است.
كرمانى گويد: اگر كسى بيند دوش او قوى و درست است، امانتى كه در گردن او بوده گذارده شود. اگر بيند سست و ضعيف است، دليل كه از امانت گذاردن فروماند. اگر بيند بر دوش او موى بسيار است، امانت نگاهدار است.

دوشاب

محمد بن سيرين گويد: دوشاب در خواب مال و منفعت است، لكن نه بسيار. اگر بيند دوشاب مى‌خورد، دليل كه بر قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بيند اندكى دوشاب در دهان نهاد، دليل كه از كسى سخن شنود.
جابر گويد: اگر كسى بيند دوشاب پاكيزه مى‌خورد، دليل كه او را فرزندى به حسب حاصل شود. اگر بيند از شيره دوشاب همى پخت، دليل كه كارى كند كه از آن خير و منفعت يابد.

دوغ

بيتون مى‌گويد: نوشيدن دوغ در خواب، علامت آن است كه بايد در كارها بيشتر دقت كنيد تا مرتكب اشتباه نشويد. دور ريختن دوغ در خواب، علامت بدشانسى است. اگر در خواب غذايى بخوريد كه در آن دوغ ريخته‌اند، بيانگر آن است كه دچار گرفتارى مى‌شويد.

دوقلو

برايت مى‌گويد: اگر در خواب بچه‌هاى دوقلو ببينيد، به اين معناست، زندگى شما دست خوش تغيير و تحولاتى مى‌گردد.
هانس كورت مى‌گويد: ديدن بچه‌هاى دوقلوى بيمار در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه دچار غم و اندوه مى‌شويد.

دولا شدن

برايت مى‌گويد: اگر در خواب شخصى را ببينيد كه خم شده است، به اين معناست كه در كارى پيشرفت مى‌كنيد. خم شدن در خواب، بيانگر انجام يك كار اشتباه است.

دويدن

بيتون مى‌گويد: دويدن در خواب، بيانگر پيشرفت در كارها است. اگر خواب ببينيد كه هنگام دويدن زمين مى‌خوريد، بيانگر آن است كه دچار شكست مى‌شويد. اگر در خواب گروهى را در حال دويدن ببينيد، نشانه‌ى آن است كه مسئوليت كارى را بر عهده‌ى شما مى‌گذارند.

ده

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند كه در دهى است و نام آن ندانست، دليل بر خير و نيكى كند. اگر نام آن ده دانست، دليل بر بدى است. اگر ديد كه از ده بيرون آمد نيكو است. اگر بيند در ده شد بد است.
كرمانى گويد: اگر كسى به خواب بيند كه از شهرى خراب به دهى آباد شد و در وى نعمت بود، دليل بر خير و بركت و عز و اقبال كند. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر شر و ادبار كند. اگر بيند كه در دهى شده است، تأويلش نيك است.
جابر مغربى گويد: اگر كسى بيند كه دهى مجهول بدو دادند، دليل كه بر قدر عمارت آن ده، وى را خير و منفعت رسد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه در دهكده‌اى زندگى مى‌كنيد، به اين معناست كه زندگى خوبى خواهيد داشت. ديدن دهكده‌اى زيبا و تميز در خواب، نشان‌دهنده‌ى بهبودى در امور مالى است. اگر در خواب دهكده‌اى كثيف ببينيد، بيانگر آن است كه درآمد كمى داريد. اگر خواب ببينيد كه در يك مهمان‌خانه‌ى روستايى هستيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

دهان

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: دهان در خواب ديدن، كليد كارها و خاتمه وى است و هر چه از دهان بيرون آيد، تأويل آن بر گوهر كلام است، اگر نيكو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از گوهر روزى است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دين او است.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند دهان وى سخت بسته است، دليل كند كه هلاك شود، يا بيمار شود، يا اجلش نزديك آمده باشد. اگر بيند كه دهان او فراخ شده است، چنان كه طعام بسيار در وى مى‌گنجيد، دليل است به قدر آن وى را نعمت و روزى رسد.
كرمانى گويد: اگر كسى به خواب دهان خود را نيكو بيند، دليل كه سخن‌هاى نيكو شنود. اگر دهان خود را كج بيند يا سست يا زشت، دليل است كه سخن‌هاى زشت شنود و به هيچ كار نيايد. اگر كسى بيند كه گوشت دهان او بيفتاد، دليل كه او را زيانى رسد. اگر بيند كه از دهانش خوب بيرون مى‌آمد، دليل كه از كسى گفتگوى به خصومت شنود. اگر بيند كه بدان خون شلوار او آلوده بود، دليل كه داورى آن از جهت زنان باشد.
اسمعيل اشعث گويد: اگر بيند كه از دهان او كرم يا جانورى بيرون آمد، دليل كه يكى از عيالان او از او جدا شود به مرگ يا زندگانى. اگر بيند كه از دهانش پليدى بيرون آمد، دليل كه كارش كه براى مردم است به سبب منت نهادن باطل شود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن دهان در خواب بر هفت وجه است. اول: منزل و خانه. دوم: خزانه. سوم: گشايش كارها. چهارم: مال. پنجم: حاجت. ششم: وزير. هفتم: دربان.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه دهان بزرگى داريد، بيانگر آن است كه سخنران معروفى هستيد.

دهقان

اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب خودتان را دهقان ببينيد، نشانه‌ى آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد. ديدن يك دهقان پير در خواب، نشانه‌ى آن است كه در كارتان با مشكلى روبه‌رو مى‌شويد. اگر در خواب دهقانى را ببينيد كه مشغول كار كردن است، به اين معناست كه اقبال خوبى در انتظار شماست.

دهنه‌ى اسب

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دهنه‌ى اسب ببينيد، بيانگر آن است كه مشكلات را به خوبى حل خواهيد كرد. مشاهده‌ى دهنه‌ى اسب شكسته در خواب، بيانگر آن است كه بايد مراقب توطئه‌ى دشمنان باشيد.

دهل زدن

محمد بن سيرين گويد: دهل زدن به خواب، كلام باطل و دروغ و كار روشن اين جمله، دليل بر زننده‌ى دهل كند. اگر بيند با دهل ناى زدند و پاى كوفتند، دليل بر غم و اندوه و مصيبت بود. اگر بيند به طور مفرد دهل مى‌زد، دليل است كه سخن باطل گويد، يا كارى كند روشن و پيدا.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: دهل زدن، دليل بر خبرهاى دروغ و مختلف است، كه در او هيچ خير نباشد.

ديپلمات

برايت مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه ديپلمات هستيد، به اين معناست كه كارهاى مهمى انجام مى‌دهيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه به سفر ديپلماتى مى‌رويد، نشانه‌ى آن است كه فرصت مناسبى براى انجام كارها به دست مى‌آوريد. ديدن يك ديپلمات در خواب، نشانه‌ى آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند.

دير

بيتون مى‌گويد: پناه بردن به دير، بيانگر شكست دشمنان است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه وقتى مى‌خواهيد به ديرى پناه ببريد با كشيشى برخورد مى‌كنيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث پريشانى شما شده است.

ديپلم

برايت مى‌گويد: ديپلم گرفتن در خواب، بيانگر آن است كه در كارى موفق مى‌شويد.

ديگ

محمد بن سيرين گويد: ديگ در خواب كدبانوى خانه است و صاحب خانه و هر نقصان كه در ديگ بيند، تأويلش بر صاحب خانه است. اگر بيند كه در ديگ گوشت و خوردنى بود، دليل است كه روزى پرداخته بى‌رنج بدو رسد. اگر بيند ديگ بشكست، دليل كه صاحب خانه يا كدبانوى خانه هلاك شود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن ديگ به خواب بر پنج وجه است. اول: كدخداى خانه. دوم: كدبانوى خانه. سوم: رئيس شهر. چهارم: خادم. پنجم: موكل بر حوائج.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى ديگ در خواب، بيانگر دردسر و گرفتارى است. مشاهده‌ى ديگ شكسته در خواب بيانگر آن است كه دچار يأس و نااميدى خواهيد شد.
برايت مى‌گويد: ديدن ديگ غذا در خواب، بيانگر مهمانى و لحظات خوب است. اگر در خواب ديگى را روى اجاق ببينيد، به اين معناست كه به خاطر موضوعى خشمگين مى‌شويد.

ديگ بخار

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديگ بخار ببينيد، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

دينارها

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: دينارها به خواب اگر عددش بيش از چهار است، دليل كه او را كارى از كراهت رسد،يا سخنى شنود كه او را از آن سخت آيد، به قدر زيادى و كمى دينار. اگر دينار معروف بود، آنچه گفتيم كمتر است.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه دينار به عدد پنج بود، دليل كه كارى نيكو و پسنديده كند. اگر بيند با او يك دينار بود نه بزرگ و نه كوچك، دليل كه سراى كوچك نو به وى برسد، از كسى معروف كه آن دينار به وى بدهد. اگر با وى صد دينار بود، يا هزار دينار دليل بود كه علمى اختيار كند كه او را حاصل شود، ليكن عددش بايد زوج باشد، نه فرد. اگر بيند دينار به كسى داد يا از وى ضايع گرديد، او را علم به قدر آن ضايع شود.
كرمانى گويد: اگر بيند كه دينار بيافت يا كسى به او داد، دليل كه او را فرزندى آيد. اگر بيند دينار از وى ضايع شد، دليل كه از جهت فرزند او را مصيبت رسد. اگر بيند دينار بسيار داشت، رنجى به او رسد. معبران گويند: دينار به خواب ديدن، دليل بر گذاردن امانات است.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن دينار، چون به عدد پنج بود، پنج نماز است. اگر به عدد جفت است، دين پاك و علم بامنفعت بود، اگر به عدد فرد است، به خلاف اين است. اگر بيند دينارها به كسى داد يا ضايع شد، يا دزديدند اين جمله، دليل بر زوال غم و اندوه كند و اگر از يك دينار تا چهار بستاند يا كسى به وى دهد دليل بر عز و جاه و رفعت است، از قبل زنان. معبران گويند: دينار به خواب زن و كنيزك و فرزندان است و دينار بسيار مال است، كه به رنج و خصومت بدست آورد.

دينام

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى دينام در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب دينام خرابى ببينيد، به اين معناست كه دچار گرفتارى مى‌شويد.

ديناميت

بتون مى‌گويد: اگر در خواب ديناميت ببينيد، بيانگر تغيير و تحولات خوشايند است. اگر در خواب از ديناميت بترسيد، به اين معناست كه اگر مراقب توطئه‌ى دشمنان نباشيد دچار دردسر مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: ديدن انفجار ديناميت در خواب، بيانگر آن است كه به خاطر انجام كارى نزد مردم محبوبيت پيدا مى‌كنيد.

ديو

محمد بن سيرين گويد: ديو در خواب ديدن دشمنى بزرگ است مكار و فريفته. اگر كسى بيند كه ديو او را دنبال كرد، دليل كه توبه بايد كردن از كارهاى ناصواب تا دشمنان قصد او نكنند و بر وى ظفر نيابند. قوله تعالى: »ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكرو فاذا هم مبصرون«. )اعراف، 201(. اگر بيند كه با ديو جنگ كرد و بر وى غلبه كرد، دليل كه دين او درست و قوى است.
كرمانى گويد: اگر كسى ديو را خرم و شادمان بيند، دليل كه به فساد آيد و به هوا و شهرت مشغول شود. اگر ديو را غمگين بيند، دليل كه به صلاح و عبادت مشغول شود. اگر بيند كه ديو جامه از تن بركشيد، دليل كه اگر عامل بود از عمل معزول شود. اگر دهقان بود، وى را محنت رسد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن ديو در خواب بر شش وجه است. اول: ديار دشمن. دوم: فساد دين. سوم: شهوت و هواى نفس. چهارم: از طاعت دور بودن. پنجم: از اهل اصلاح دورى جستن. ششم: خوردن چيزى حرام.

ديوار

محمد بن سيرين گويد: ديوار در خواب، حال بيننده‌ى خواب است در دنيا. اگر بيند بر ديوار نشسته است و آن ديوار محكم و باقوت است، دليل كند كه حالش در دنيا نيكو و محكم است. اگر بيند كه ديوار را خراب مى‌كرد و ديوار كهنه است، دليل كه مال يابد. اگر نو بود، دليل بر غم و مصيبت است. اگر بيند كه بر ديوار به پاى بود، دليل كه حالش مستقيم و نيكو نباشد. اگر بيند كه از ديوار بيفتاد، دليل است كه حالش متغير شود.
كرمانى گويد: اگر بيند كه ديوار كج را راست كرد يا ديوار خراب را عمارت كرد، دليل كه حال تباه شده‌ى او به صلاح بازآيد. اگر بيند كه ديوار شهر يا ديوار مسجد جامع بيفتاد، دليل كه والى شهر هلاك شود.
جابر مغربى گويد: ديوار به خواب ديدن، مردى بزرگوار است به قدرى كه بزرگ بود. اگر بيند كه ديوار كهنه را نيكو كرد و نيك را خراب نمود، دليل كه بر غم و اندوه است.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: اگر بيند به دست خود ديوارى بنا كرد، اگر ديوار از گل و خشت است، دليل است بر مال و دين امانت. اگر ديوار از گچ و آجر بيند، دليل بر خويشتن‌بينى و تباهى او كند، اگر آن ديوار از سنگ و آهك بيند، دليل كه به دنيا مغرور و فريفته شود و طالب راه آخرت نباشد.
هانس كورت مى‌گويد: ساختن ديوار در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه ديوارى خراب مى‌شود و يا از ديوارى پرت مى‌شويد، به اين معناست كه در انجام كارى شكست مى‌خوريد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه مشغول سوراخ كردن ديوار هستيد، به اين معناست كه موانع را پشت سر خواهيد گذاشت. اگر خواب ببينيد كه ديوارى را خراب مى‌كنيد به اين معناست كه دشمنان را شكست مى‌دهيد. راه رفتن روى ديوار، بيانگر داشتن روزهاى خوب است.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ديوارى روبه‌روى خود ببينيد، به اين معناست كه براى رسيدن به هدف خود دچار مشكل مى‌شويد. بالا رفتن از ديوار در خواب، نشان‌دهنده‌ى موفقيت در كارها است. اگر خواب ببينيد كه از ديوارى مى‌پريد، نشانه‌ى آن است كه دست به كار خطرناكى خواهيد زد.

ديوانگى

محمد بن سيرين گويد: ديوانگى در خواب، مال حرام است بر قدر ديوانگى وى، لكن آن مال را به خيرات هزينه كند و از مردمان ملامت يابد.
كرمانى گويد: هر كه بيند كه ديوانه شده است، دليل كه فساد گرايد و ربا خورد. قوله تعالى: «الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس». (بقره، 275).
جابر مغربى گويد: اگر بيند كه با ديوانه هم صحبت شد، دليل است كه با مردى رباخواره و مفسد هم‌صحبت گردد و از صحبت وى ملامت و بدنامى و فساد دين او را حاصل گردد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه ديوانه هستيد، به اين معناست كه نتيجه‌ى خوبى از كارهايتان نمى‌گيريد. اگر در خواب شخصى را ببينيد كه ديوانه شده است، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.
برايت مى‌گويد: صحبت كردن با يك ديوانه در خواب، نشانه‌ى داشتن لحظات شادى‌بخش است.
منبع:دایرة المعارف تعبیر خواب / نشر سما