حرف ز
تعبیر خواب ، حرف ز

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پورزائر

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب عده‌اى زائر را ببينيد، به اين معناست كه روزهاى خوبى خواهيد داشت. اگر در خواب ببينيد كه در حال زيارت هستيد، بيانگر آن است كه عده‌اى قصد آزار شما را دارند.

زاغ

محمد بن سيرين گويد: زاغ در خواب، ديدن مردى فاسق بددين و دروغگوى است در كارها. اگر بيند زاغى فراگرفت يا كسى بدو داد، دليل است كه با كسى بدين صفت به كار باطل فريفته گردد. اگر بيند كه زاغى را بكشت، دليل است مردى را بدين صفت شكست دهد. اگر بيند در جايگاهى زاغان جمع آمده بودند، دليل كه در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند. اگر بيند زاغى را شكار كرد، دليل است از جايگاهى باطل نعمت يابد.
كرمانى گويد: اگر يك زاغ بيند، تأويلش كنيزك هندى بود. اگر زاغان بيند تأويلش لشگر است. اگر بيند كه زاغى را پوست بركند، دليل است كه با زن غريب زنا كند.
جابر گويد: اگر بيند كه زاغى را معالجه كرد، دليل كه مردى دزد را پند دهد. اگر بيند زاغى را بيافت و پنهان كرد، دليل است در هوادارى و باطل‌جويى بود. اگر بيند زاغى به منقار از خانه او چيزى فراگرفت، دليل كند كه فاسقى يا هندويى از خانه او چيزى بدزدد.
هانس كورت گويد: مشاهده‌ى زاغ در خواب، بيانگر دعوا و درگيرى است. مشاهده‌ى زاغ كبود در خواب، بيانگر داشتن لحظات لذت‌بخش است. اگر خواب ببينيد كه زاغ كبودى گرفته‌ايد، بيانگر انجام كارهاى بيهوده است. اگر يك زاغ كبود مرده در خواب ببينيد، به اين معناست كه دچار غم و اندوه مى‌شويد. مشاهده‌ى بچه‌ى زاغ در خواب، نشانه‌ى بيمارى است. كشتن زاغچه در خواب نشانه‌ى بدست آوردن ثروت است.

زالو

محمد بن سيرين گويد: ديدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بيند زالو خون از اندام او مى‌مكيد، دليل كه دشمن بر او خيره گردد و بر قدر آن خون كه خورده بود از مال او نقصان گردد. اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بكشت، دليل است بر دشمن ظفر يابد.
كرمانى گويد: زالو عيالى است كه مال ديگران خورد نه مال خود. اگر بيند كه زالوى بسيار بر وى جمع شدند و خون او را مى‌مكيدند، دليل است كه به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگين گردد.
جابر گويد: اگر بيند كه زالو بر اندام وى بود، ليكن اندامش را نمى‌مكيد و گزندى نمى‌كرد، دليل است كه از دشمن هيچ گزندى به وى نرسد. اگر بيند زالو در گلوى او شد. دليل كه دشمن در خانه او بود و به قدر مضرتى كه از زالو به او رسيده از دشمن مضرت بيند.
برايت مى‌گويد: ديدن زالو در خواب، بيانگر آن است كه سلامتى شما در خطر است.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى معالجه زالو به تن شما مى‌اندازند، بيانگر آن است كه بيمارى يكى از نزديكان شما را تهديد مى‌كند. اگر خواب ببينيد كه زالو خون كسى را مى‌خورد، بيانگر آن است كه شخصى قصد صدمه زدن به شما را دارد.

زانو

محمد بن سيرين گويد: اصل زانو در خواب، معيشت بيننده خواب بود. اگر زانو را شكسته بيند، دليل است كارش شكسته و بى‌رونق شود. اگر زانو را بزرگ و قوى بيند، دليل كه كار او قوى گردد و عيش بر او فراخ گردد.
كرمانى گويد: زانو در خواب كار و كسب و معيشت مردم است و هر چند كه سخت‌تر بود كار و كسب او بهتر بود. اگر سست بود به خلاف اين بود.
جابر گويد: زانو در خواب كار و كسب و جايگاه رنج و عناى مردم بود و هر زياده و نقصان كه در زانو بيند، تأويلش چنان بود كه ياد كرديم.
بيتون مى‌گويد: ديدن زانوهاى كثيف در خواب، بيانگر بيمارى است. اگر در خواب زانوهايتان بيش از اندازه بزرگ شده باشد، به اين معناست كه دچار غم و اندوه مى‌شويد. اگر در خواب احساس كنيد كه زانوهايتان درد مى‌كند، بيانگر حوادث ناگوار است. مشاهده‌ى زانوهاى بدشكل، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه زانوى خوب و سالمى داريد، بيانگر آن است كه اقبال خوبى در انتظار شماست. ديدن زانوى خون‌آلود و زخمى، بيانگر بدبختى است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه زانوى شما ورم كرده، به اين معناست كه خطرى شما را تهديد مى‌كند. اگر خواب ببينيد كه زانوى شما شكسته، نشانه‌ى گرفتارى و انجام كارهاى دشوار است.

زاهد

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب خود را زاهد ببينيد، بيانگر آن است كه اخبار مهمى به گوش شما مى‌رسد. مشاهده‌ى زاهد در خواب، بيانگر خيانت و بى‌وفايى است.

زايمان

بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه زايمان كرده‌ايد، به اين معناست كه يك نفر به خانواده‌ى شما اضافه مى‌شود. اگر زنى خواب ببيند كه زايمان كرده، به اين معناست كه پول زيادى به دست مى‌آورد. اگر دخترى خواب زايمان ببيند، بيانگر انجام كارهاى نادرست است.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پسر زاييده‌ايد، نشانه‌ى خوش‌شانسى است. اگر خواب ببينيد كه دختر زاييده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه در كارى دچار مشكل مى‌شويد. اگر خواب ببينيد كه بچه‌اى مرده به دنيا آورده‌ايد، به اين معناست كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر خواب ببينيد كه زايمان سختى داشته‌ايد، به اين معناست كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب زايمان حيوانى را ببينيد، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

زباله

بيتون مى‌گويد: ديدن آشغال و زباله در خواب، بيانگر انجام كارهاى نادرست است.

زبان

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه زبانش بريده و ناقص گرديد، بى‌آنكه با كسى خصومت داشت، دليل است كه به وقت حجت زبانش شود. اگر بيند كه زبانش در طول يا در عرض زياد شد، دليل كه به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر يابد.
كرمانى گويد: اگر بيند كه او را دو زبان است، دليل است كه حق تعالى او را علم و دانش روزى كند. اگر بيند كه از دست خود زبان را ببريد تا سخن نگويد، دليل كه از باطل‌گويى توبه كند و خاموشى اختيار كند. اگر بيند كه بر سخنش خطايى زشت رفت، دليل است سخنى گويد كه رضاى خدا باشد.
حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر بيند زبان او قوى و ستبر بود، دليل است مناظر و سخنور بود و بر خصم غلبه كند. اگر بيند زبان او دراز است، دليل كه درشت سخن و بدگوى بود و مردمان را به زبان رنجاند.
اسمعيل اشعث گويد: اگر كسى بيند زبان او دراز شده بود، دليل كه كسى او را غمز كند يا دشنام دهد. اگر كسى بيند زبان او آويخته بود و به دو شاخ گشته بود، دليل كه در ميان مردم منافقى كند. اگر بيند كه در اصل زبان هيچ نداشت، دليل كه از شغل همه فروماند و دشمن بر او چيره شود. اگر بيند سر زبانش بريده بود، چنان كه هيچ سخن نتوانست گفت، دليل كه شغل او بيشتر بر دست وكيلش برآيد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن زبان به خواب بر شش وجه است. اول: حكمت. دوم: رياست. سوم: ترجمان. چهارم: حاجت. پنجم: دليل. ششم: سخن گفتن به زبان‌هاى مختلف.
بيتون مى‌گويد: ديدن زبان در خواب، بيانگر آن است كه اطرافيان رفتار بدى با شما دارند. اگر در خواب مشاهده كنيد كه زبانتان بيش از اندازه بزرگ يا كوچك شده، نشان‌دهنده‌ى آن است كه چيزى مى‌گويند كه دچار مشكل مى‌شويد.

زبان‌هاى خارجى

اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه به زبان آلمانى صحبت مى‌كنيد، به اين معناست كه در كارها موفق مى‌شويد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب حروف سانسكريت ببينيد، علامت آن است كه از موضوع مهمى آگاه مى‌شويد. مطالعه‌ى زبان لاتين در خواب، بيانگر موفقيت در كارها است. مطالعه‌ى زبان يونانى در خواب، بيانگر آن است كه دوستان با نظر شما موافق هستند. اگر خواب ببينيد كه زبان يونانى را نمى‌توانيد ياد بگيريد، به اين معناست كه دچار گرفتارى مى‌شويد.

زبور (كتاب مقدس حضرت داوود)

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى به خواب بيند كتاب زبور همى خواند، دليل كه به حق تعالى بازگردد و به كار خير رغبت نمايد. اگر بيند زبور به ظاهر نمى‌خواند، دليل كه زهد و خيرات و ورع برپا كند.
جابر مغربى گويد: اگر بيند زبور مى‌نوشت، دليل كه به كارى مشغول شود كه از آن كار او را منفعت رسد. اگر بيند زبور مى‌خواند، دليل كه كارى و اختيارى نكو پيش گيرد.

زخم

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى به خواب بيند كه زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دليل است بر زخم‌زننده ظفر يابد و نيز خير و منفعت يابد. اگر بيند از جايگاه زخم او خون بيرون آمد و اندامش به خون آلوده شد، دليل كه مال حرام يابد.
كرمانى گويد: اگر كسى بيند كه بر تن او زخم رسيد و اندامش به خون آلوده شد، دليل است كه به قدر آن خون كه از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن زخم به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر يافتن. دوم: خير و منفعت. سوم: نقصان مال، خاصه كه از جايگاه زخم خون روان بيند.
جابر گويد: اگر بيند زخم زده، دليل بر كارى مشكل بود كه ظاهر شود. اگر بيند از آن زخم خون مى‌رفت، دليل كه كسى بر وى دروغ گويد و بعد از آن ظاهر گردد كه آن دروغ بوده باشد. اگر بيند كه جايگاه زخم ورم داشت، دليل كه مال و عيش خوش يابد، لكن از دوستان و خويشان مفارقت جويد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه زخمى بر روى بدنتان است، به اين معناست كه مرتكب اشتباهى مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: ديدن زخم در خواب، نشانه‌ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر در خواب روى بدن كسى زخم ببينيد، نشانه‌ى آن است كه دچار مشكل مى‌شويد.

زدن

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر بيند كه او را با تازيانه زدند، چنان كه اثر زدن بر او نمودار شد يا دست و پايش سخت ببستند و چنان زدند كه خون از تن او روان شد، تأويل اين جمله بد بود و نيز، دليل كند كه كسى به زبان او را برنجاند و از آن غمگين شود.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه او را تازيانه زدند، بى‌آنكه دست و پاى او را ببندند، اگر از تن او خون روان شد، دليل كه او را مال حرام حاصل گردد. اگر بيند نشان خستگى از زخم پيدا گشت، دليل كند كه به قدر آن از كسى فايده بيند.
كرمانى گويد: اگر بيند كسى تازيانه بر پشت او زد و از جاى آن خون بيرون آمد، دليل است كه از آن كس مال حرام يابد، يا زننده را به گناهى متهم كند. اگر بر پشت خود زخم بيند و نداند چه كسى او را زد، دليل كه كار دين و دنياى او نكو گردد. اگر بيند تازيانه به كسى زد، چنان كه پاره‌پاره گرديد، دليل كه اهل خاندان او پراكنده گردند.
جابر مغربى گويد: اگر بيند كه يكى وى را بزد و نداند براى چه زد، دليل است كه مال يابد و جامه‌ى نو پوشد و بهتر آن بود كه زننده را نشناسد و به وقت زدن دست و پاى بسته بود. اگر بيند كه يكى وى را با چوب يا تازيانه بزد و دانست كه شخصى معروف است، دليل است كه از او چيزى بدو رسد و بيننده را نيك نباشد.
اسمعيل اشعث گويد: اگر بيند كه مرده‌يى او را مى‌زد، دليل است كه از سفر منفعت يابد و يا چيزى كه از دستش رفته باز به دستش آيد. اگر بيند كه او مرده بود و او را مى‌زدند، دليل كه او را در دين قوت بود و بعضى از معبران گويند: وامش گذارده شود. اگر بيند كه مرده را مى‌زد و از آن راضى بود، دليل كه حال آن مرده در آخرت نيك بود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: زدن در خواب بر شش وجه بود. اول: شفاعت. دوم: مجادله. سوم: روشن شدن كار مشكل. چهارم: سفر. پنجم: شرف و بزرگى. ششم: مال حرام.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد با شخصى زد و خورد مى‌كنيد، به اين معناست كه دچار گرفتارى مى‌شويد.

زر

محمد بن سيرين گويد: زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نيكو و پسنديده بود. اگر بيند كه زر بيافت يا كسى به او داد، دليل بود كه مالش ضايع گردد، يا تاوانى بر وى افتد، كسى بر وى خشم گيرد.
كرمانى گويد: اگر كسى در خواب بيند زر و يا سيم مى‌گداخت، دليل است كه بر زبان مردم افتد. اگر بيند كه زر به خروار به خانه برد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه زر همى خورد، دليل است كه به قدر آن مال بر عيال هزينه كند.
جابر گويد: زر به خواب، مردان را بد بود و زنان را خوب. اگر بيند كه زر و سيم به يك جا جمع بود، دليل است كه عز و جاه يابد. اگر كان سيم بيند، دليل بود كه دخترى مهتر به زنى گيرد، لكن اندوهگين شود. اگر بيند با زرگرى نشسته و با او معامله مى‌كرد، دليل كه او را با مردى دروغگو سر و كار افتد.

زردآلو

محمد بن سيرين گويد: زردآلو چون به وقت بود و به طعم شيرين، دليل است به عدد هر زردآلويى كه بخورد او را دينارى حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دليل كه او را غم و مصيبتى رسد و بعضى از معبران گويند: زردآلو به تأويل كنيزك و نيز به تأويل مال يا نعمت باشد.
كرمانى گويد: اگر بيند كه هسته زردآلو بشكست و تلخ بود، دليل كه اندوهى به وى رسد. اگر شيرين بود، دليل است از مردى بى‌اصل منفعت يابد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: زردآلود به خواب بيمارى است چون به وقت خود بود، اگر نه به وقت خود بود، غم و اندوه است. اگر به طعم شيرين بود منفعت است.
بيتون مى‌گويد: ديدن زردآلو در خواب، نشانه‌ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود. اگر در خواب كسى را در حال خوردن زردآلو ببينيد، به اين معناست كه در موقعيت نامناسبى قرار گرفته‌ايد.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه زردآلو خريده‌ايد، به اين معناست كه در كارتان به موفقيت مى‌رسيد. خوردن زردآلو در خواب، بيانگر داشتن سلامتى كامل است.

زردچوبه

محمد بن سيرين گويد: ديدن زردچوبه به خواب، دليل بر رنج و بيمارى بود. اگر بيند به خروار زردچوبه داشت، دليل است كه او را زيان و مضرت رسد. اگر بيند جامه‌ى خويش را به زردچوبه مى‌كرد، دليل كه بيمار گردد. اگر جامه از ديگرى بود، تأويل به صاحب جامه بود و در ديدن زردچوبه هيچ خير و منفعت نباشد.

زردى (يرقان)

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه به بيمارى يرقان مبتلا هستيد، به اين معناست كه در كارها به موفقيت مى‌رسيد.

زرشك

اصفهانى گويد: زرشك در خواب ديدن، دليل غم و اندوه باشد. اگر بيند زرشك مى‌خورد، دليل بر غم و اندوه است. اگر بيند زرشك از درخت جمع مى‌كرد، دليل است با مردى بخيل او را خصومت افتد.

زره

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند زره پوشيده بود، دليل كه از شر دشمن ايمن شود. اگر بيند زره ضايع شد، دليل است دشمن بر وى خيره شود. اگر بيند كسى او را زره داد و در پوشيد، دليل كه آن كس وى را شكست دهد و بعضى از معبران گويند: زره حصين دين است كه او را نگاه دارد.
كرمانى گويد: اگر كسى بيند زره داشت، دليل كه ايمن بود از شر دشمنان و اهل بيت. اگر بيند كه با زره سلاح پوشيده، دليل است از شر عامه و مكر دوست ايمن شود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: زره در خواب بر شش وجه است. اول: ايمنى. دوم: حصين دين. سوم: قوت. چهارم: مال. پنجم: زندگانى. ششم: نيكويى. زره‌گر در خواب مردى است كه ادب آموزد مردمان را.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه زره پوشيده‌ايد، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

زشت

هانس كورت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه چهره‌ى زشتى داريد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث نااميدى شما مى‌شود.
برايت مى‌گويد: اگر دخترى در خواب چهره‌ى خود را زشت ببيند به اين معناست كه با اطرافيان رفتار خوبى ندارد.

زعفران

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند زعفران با خود داشت، دليل كه مردمان به قدر آن وى را مدح و ثنا گويند، خاصه چون بيند زعفران ناسوده است. اگر بيند كه زعفران خرد مى‌كرد، دليل كه بيمار شود، اگر بيند زعفران بر جامه يا بر تن او بمالند، دليل بر بيمارى است، اگر بيند كه رنگ زعفران از تن بشست، دليل كه از بيمارى شفا يابد.
كرمانى گويد: اگر بيند زعفران ناكوفته بخريد يا كسى به وى داد، دليل است زنى توانگر بخواهد. اگر كسى جامه يا تن به زعفران زرد كند، بيمارى و غم و اندوه است. اگر بيند كه زعفران مى‌خورد، همين دليل كند. اگر بيند به خروارها داشت، دليل است او را نعمت حاصل شود و از مردم مدح و ثناى شنود.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب زعفران ببينيد، به اين معناست كه دشمنان مى‌كوشند تا به شما آسيب برسانند. اگر خواب ببينيد كه چايى زعفران مى‌نوشيد، به اين معناست كه دچار درگيرى مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: ديدن زعفران در خواب، نشانه‌ى آن است كه تلاش مى‌كنيد تا زندگى خوبى داشته باشيد.

زغال

محمد بن سيرين گويد: زغال ديدن به خواب، مال حرام است. اگر بيند كه از جايى فراگرفت يا كسى بدو داد، دليل كه او را مال حرام حاصل شود. اگر بيند زغال بر آتش نهاد و آتش افروخت، دليل كه از مال پادشاه با پادشاه معامله كند و از وى فايده يابد. اگر بيند جامه يا اندامش به زغال سياه شد، دليل كه وى را از سلطان غم و اندوه رسد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب زغال‌هارا در حال سوختن ببينيد، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد. مشاهده‌ى زغال سنگ در خواب، بيانگر دعوا و اختلاف بين اعضاى خانواده است.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب از زغال براى گرم كردن خود استفاده كنيد، به اين معناست كه اقبال بدى در انتظار شما است. ديدن زغال سنگ گداخته در خواب، نشانه‌ى وقوع حوادث ناگوار است.

زكام

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه يكى را يا خود را علت زكام بود، دليل است روزى اندك بيمار شود و زود شفا يابد و هر چه كه زكام صعب‌تر است، بيمارى او بيشتر شود.
كرمانى گويد: زكام ديدن، دليل كند كه بر كسى خشم گيرد و زود صلح كند.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: زكام در خواب بر سه وجه است. اول: بيمارى اندك. دوم: خشم گرفتن بر كسى. سوم: منفعت يافتن.

زكات

محمد بن سيرين گويد: زكات در خواب ديدن، دليل بود كه مالش زياده گردد. اگر بيند كه زكات فطر مى‌داد، دليل كه نماز و تسبيح گويد و رستگارى يابد. قوله تعالى: «قد افلح المؤمنون. الذينهم فى صلواتهم خاشعون». (مؤمنون، 1 و 2). اگر وام دارد زود بگذارد، اگر بيمار است شفا يابد، اگر دشمن دارد بر وى ظفر يابد.
كرمانى گويد: اگر كسى بيند كه زكات مال مى‌داد، مال او در حق بود و بلا رفع شود و به قول رسول‌الله فرمايد: «حصنوا اموالكم بالزكوة». يعنى: «حصين كنيد مال خود را از زكات دادن.»
جابر مغربى گويد: اگر كسى بيند كه زكات مال مى‌داد، دليل كه مالش زياده گردد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: زكات مال دادن در خواب بر هفت وجه است. اول: بشارت. دوم: خير و بركت. سوم: روشن بودن كارهاى مشكل. چهارم: قضاى حاجت. پنجم: روشنايى. ششم: از غم فرج يافتن. هفتم: زيادتى مال.

زگيل

بيتون مى‌گويد: ديدن زگيل روى بدنتان در خواب، بيانگر مشكلات فراوان است. ديدن زگيل روى بدن ديگران در خواب، بيانگر آن است كه بايد مراقب توطئه‌ى دشمنان باشيد.

زلزله

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند زلزله بود و زمين مى‌جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبيدن زمين و بعضى از معبران گويند: اگر بيند زمين مى‌جنبيد، دليل است كه آفت به مردم رسد و بيمارى بود در آن ديار. اگر بيند كه زمين برگرديد و جانب زير سوى بالا شد، دليل كه فتنه و بلاى عظيم به اهل آن ولايت رسد.
كرمانى گويد: اگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرورفت و يك جانب به حال خود باقى بماند، دليل كه پادشاهى به آن زمين آيد و اهل آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: زلزله و حنف و زمين فروشدن، اين جمله در خواب محنت و بلايى عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيمارى بود. قوله تعالى: «فخسفنا به و بداره الارض». (قصص، 81). و به همه حال زمين لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.
برايت مى‌گويد: ديدن زلزله در خواب، نشانه‌ى پيشامدهاى غير منتظره است. اگر خواب ببينيد كه زلزله خسارت وارد كرده، به اين معناست كه دچار زيان و ضرر مالى مى‌شويد.
هانس كورت مى‌گويد: زلزله در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

زمرد

محمد بن سيرين گويد: زمرد در خواب ديدن، فرزند و برادر بود يا مال حلال است و شايسته. اگر بيند زمرد داشت و به كسى بخشيد، دليل كه فرزند يا برادرش از دنيا برود يا غايب شود يا مالش از دست برود.
كرمانى گويد: زمرد ديدن مذهب نيكو است و هر زيادت و نقصان كه در زمرد بيند، تأويل آن به دين و مذهب بازگردد.
جابر گويد: زمرد در خواب، كنيزك است و حكم آن از نيك و بد به كنيزك بازآيد و بعضى گويند: زمرد در خواب ديدن، دليل سخنى نيكو باشد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن زمرد در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزند. دوم: برادر. سوم: مال حلال. چهارم: كنيزك خوبروى. پنجم: سخن نيكو. هر چند كه زمرد نيكوتر بيند، اين دليل‌ها كه گفتيم نيكوتر باشد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب زمرد سبز ببينيد، نشانه‌ى آن است كه پولى به دست مى‌آوريد. خريدن زمرد در خواب، نشانه‌ى شكست در كارها است.

زمستان

محمد بن سيرين گويد: زمستان به خواب ديدن، پادشاه بود. اگر به خواب بيند كه زمستان بود چنان كه مردم را از آن مضرت مى‌رسيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه مضرت رسد. اگر ديد هوا سخت سرد بود و سرما كس را زيان نداشت، دليل كه اهل آن ديار را از پادشاه خير و منفعت رسد و زمستان را در وقت خود ديدن بهتر است.
كرمانى گويد: زمستان را در وقت خود ديدن، چنان كه سرما سخت نباشد، دليل يافتن مراد و زيادتى عز و شرف بود و مردم عامه را از پادشاه نصرت و قوت باشد و دليل بر زيادتى عدل و انصاف بود. بيتون مى‌گويد: مشاهده فصل زمستان، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

زمين

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: زمين در خواب ديدن، زن است. اگر بيند كه او را زمينى بود فراخ و بزرگ و خاك آن زمين پاكيزه بود، دليل كه او را زنان باشند به ستر و صلاح، چنان كه در ميان زنان ايشان را فضل و منزلت و جاه بود.
محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه در زمين سبزه و نبات معروف بود با نعمت و اسباب، دليل كه او را فضل و ديانت بود و سرانجام ثواب آخرت يابد. اگر بيند در صحرايى بود مانند بيابان و آن زمين را شناسد، دليل كه سفر دور كند. اگر بيند زمين را مى‌كند و خاكش مى‌خورد، دليل است مال يابد، به قدر آن خاك كه خورده باشد.
جابر مغربى گويد: اگر بيند زمين با وى سخن گفت و به خير و نيكويى وى را مژده داد دليل كه در دين و دنيا خير بسيار كند، چنان كه مردمان را از آن شگفت ياد و بعد از وفات او را ياد كنند. اگر بيند زمين در زير پايش در نوشت، دليل كه آخر عمرش شده باشد.
اسمعيل اشعث گويد: اگر ديد زمين را از بهر كشت مى‌شكافت، دليل كه به شغل بزرگى مشغول شود و از قبل زن منفعت يابد يا از سفر نعمتى بدست آورد. اگر كسى زمين خويش را آبادان بيند، دليل است كارش نيكو و قوى شود. اگر زمين را خراب ديد، دليل است كارش ضعيف گردد يا با كسى او را خصومت افتد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن زمين در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: دنيا. سوم: مال. چهارم: ولايت.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب زمين سرسبزى ببينيد، بيانگر آن است كه به خوشبختى مى‌رسيد. اگر در خواب زمين خشك و بى‌آب و علفى ببينيد، بيانگر آن است كه در يكى از كارهايتان شكست مى‌خوريد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه صاحب زمين پهناورى هستيد، نشانه‌ى سعادت و خوشبختى است.

زن

محمد بن سيرين گويد: زن جوان در خواب، شادى و مقصود مرد باشد و زن پير، دنيا باشد و شغل اين جهان و نيز ديدن زنان بر قدر و نيكويى و جمال و فربهى و لاغرى و زشتى بود. بهترين زنان را كه در خواب بيند، زنانى باشد كه معروف نباشند و زن خوب فربه فراخى نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطى و تنگى بود و زن شادمان آراسته، مرادهاى اين جهانى بود و پيرزن ترش‌روى چركين، بدحال و بدمرادى باشد.
كرمانى گويد: اگر زنى بيند كه او را چون مردان قضيب بود، دليل بر خير و صلاح دين و دنياى او بود. اگر زنى بيند كه او را قضيب بود و مجامعت مى‌كرد، دليل كه او را فرزند بود يا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنى جوان بيند، كه پير شده بود، دليل كه از او كارى زشت در وجود آيد. اگر مردى بيند كه زنش از سوى پس با او جماع مى‌كرد، دليل است حرمت و بزرگى او زايل شود. اگر زنى بيند كه مرد شد و جامه‌ى مران را پوشيد، اگر آن زن مستور بود، دليل خير و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دليل است بر شر و فساد او.
جابر مغربى گويد: زن مفسد در خواب، اهل دنيا را زيادتى دنيا بود و اهل صلاح را، زيادتى صلاح و علم و زن غريب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردى بيند كسى دست درازى با زن او كرد، دليل باشد كه اهل آن زن توانگر گردند. اگر بيند زن او به نزد مردمان بيگانه به فساد باشد، دليل است بدو منفعت و نيكى رسد وى را با شوهردار از آن مرد و اگر بيند كسى زن او را نيزه يا شمشير داد، دليل كه پسرى آورد. اگر بيند كه كسى او را دوا داد، دليل كه دخترى آورد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن زن در خواب بر شش وجه است اول: شادى و مقصود. دوم: دنيا. سوم: شغل اين جهان. چهارم: فراخى نعمت و پنجم: قحطى و تنگى. ششم: توانگرى.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب زن زيبايى ببينيد، بيانگر آن است كه به موفقيت مى‌رسيد. اگر در خواب عده‌اى از زنان را با هم ببينيد، به اين معناست كه شخصى قصد دارد شما را به دردسر بياندازد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه با زنى دعوا مى‌گيريد، بيانگر آن است كه دچار شكست مى‌شويد. اگر در خواب زنى با موهاى خرمايى ببينيد، بيانگر آن است كه دچار دردسر مى‌شويد. اگر در خواب زنى با موهاى بلوند ببينيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد. ديدن زنى با چشمان قهوه‌اى، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند.
برايت مى‌گويد: ديدن يك زن حامله در خواب، بيانگر شنيدن اخبار خوشايند است. اگر خواب ببينيد كه زنى را در آغوش گرفته‌ايد، به اين معناست كه دچار درگيرى و نزاع مى‌شويد. ديدن زنى با موهاى قرمز، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند. ديدن زنى با موهاى مشكى، بيانگر آن است كه سلامتى شما در خطر است.

زنا

بيتون مى‌گويد: ديدن خواب زنا، بيانگر انجام كارهاى نادرست است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه زنا كرده‌ايد، به اين معناست كه دست به كار اشتباهى مى زنيد. اگر زنى در خواب ببيند كه زنا كرده است، به اين معناست كه با شوهر خود اختلافاتى دارد كه منجر به جدايى مى‌شود.

زنبق

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب گل زنبق ببينيد، نشانه‌ى آن است كه سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببينيد كه مشغول چيدن گل زنبق هستيد، به اين معناست كه ناراحتى و غم جاى خود را به شادى و نشاط مى‌دهد.
اچ ميلر مى‌گويد: ديدن زنبق پژمرده در خواب، بيانگر غم و اندوه است.

زنبور

محمد بن سيرين گويد: زنبور در خواب، مردى سفله و دون همت است. اگر بيند زنبور را بگزيد، دليل كه او را از مردى پست، رنج و مكروه رسد، يا سخنى ناخوش شنود. اگر بيند زنبور بسيارى بر وى جمع شدند، دليل كه در ميان مردمان پست گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را مى‌گزيدند.
كرمانى گويد: اگر كسى بيند زنبور وى را بگزيد، دليل كه از زنى بد، وى را آزارى رسد. اگر زنبور بسيار در خانه‌ى خود جمع بيند، دليل كه او را با زنى سخن‌چين شغلى افتد.
اگر بيند زنبور را بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر بيند از هوا زنبوران بسيار جمع آمده‌اند، دليل كه لشگرى در آنجا جمع شود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن زنبور در خواب، بر شش وجه است. اول: غوغا. دوم: مردم پست. سوم: لشگر. چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان.
برايت مى‌گويد: ديدن زنبور در خواب، نشانه‌ى آن است كه به اهداف خود مى‌رسيد. اگر در خواب ببينيد كه زنبورى شما را نيش زده، يعنى دوستان خوبى به دست مى‌آوريد. اگر در خواب زنبورى را ببينيد كه روى گل نشسته است، بيانگر آن است كه لحظات لذت‌بخشى خواهيد داشت.
بيتون مى‌گويد: كشتن زنبور در خواب، بيانگر شكست دشمنان است. اگر در خواب زنبور سرخى ببينيد، به اين معناست كه دچار دردسر مى‌شويد. اگر دخترى در خواب مشاهده كند كه زنبور او را نيش مى‌زند، علامت آن است كه عده‌اى قصد دارند تا او را به دردسر بياندازند.

زنبيل

محمد بن سيرين گويد: زنبيل در خواب، زن است يا كنيزك. اگر بيند كه زنبيلى داشت، دليل كه وى را خادمى حاصل شود و بعضى از معبران گويند: زنبيل در خواب، مال و نعمت است.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: زنبيل ديدن در خواب، بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم: كنيزك. چهارم: قوام دين. پنجم: صلاح دين. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خير و بركت. نهم: ميراث از جهت زنان. زنبيل‌باف در خواب خداوندگار است.

زنجير

محمد بن سيرين گويد: زنجير در خواب، گناه و معصيت بود. اگر بيند زنجير را بگسست و بينداخت، دليل كه از گناه توبه كند و به خداى تعالى بازگردد.
جابر گويد: اگر كسى بيند در گردن زنجير داشت، دليل كه مظالم در گردن دارد. اگر بيند زنجير بر دست‌ها داشت، دليل كه مال كسان را دست‌درازى كند و از حرام نينديشد. اگر بيند بر پاها زنجير داشت، دليل كه به معصيت و فساد شود.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى زنجير در خواب، بيانگر توطئه‌ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده كنيد با زنجير دست و پاى شما را بسته‌اند، به اين معناست كه كارهاى زيادى بر دوش شما مى‌گذارند.
برايت مى‌گويد: ديدن زنجير طلا در خواب، نشانه‌ى سعادت و خوشبختى است. اگر خواب ببينيد كه زنجير طلا به شما هديه داده‌اند، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد. ديدن زنجير آهنى در خواب، نشانه‌ى موفقيت در كارها است.

زندان

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل بر هلاك است، زيرا كه زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند. اگر بيند در زندان بر پاى داشت، دليل كه در كارهايش دچار مشكل شود.
كرمانى گويد: اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بيند، دليل كه بزرگى و جاه يابد. اگر مستور نباشد از جهت شغل‌هاى دنيا او را غم و اندوه است. اگر بيند با مردى زندانبان با بند همى رفت، دليل كه كار بسته‌ى او گشايش يابد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن زندانبان در خواب، چون معروف است، خلاصى يافتن و عاقبت نيكو باشد. قوله تعالى: «قال رب السجن احب الى مما يدعوننى اليه.» (يوسف، 33). و چون مجهول بود، دليل كورى و غم و اندوه است، چنان كه حضرت يوسف عليه‌السلام فرمود: «السجن قبر الايحاء، و منزل البلوى، و تجربة الاصدقاء و شماته الاعدآء». يعنى: زندان به خواب ديدن گور و بلا است و آزمايش كردن دوستان و خرم كردن دشمنان. اگر بيند در زندان شد و زود بيرون آمد، دليل كه خداوند به تمامى بيابد.
بيتون مى‌گويد: زندانى شدن در خواب، بيانگر شكست در كارها است. مشاهده‌ى زندان در خواب، بيانگر زيان و ضرر است اگر خواب ببينيد كه از زندان فرار مى‌كنيد، به اين معناست كه بر مشكلات پيروز مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه شما را در اتاقى زندانى كرده‌اند، نشانه‌ى آن است كه دچار بدشانسى مى‌شويد.

زندانبان

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب زندانبان ببينيد، به اين معناست كه به خاطر اشتباهات دچار مشكلات مى‌شويد.

زندگى پرزرق و برق

هانس كورت مى‌گويد: داشتن زندگى پرزرق و برق در خواب، بيانگر داشتن روزهاى خوش است.

زنده

برايت مى‌گويد: اگ در خواب مرده‌اى را ببينيد كه زنده شده، به اين معناست كه به موفقيت مى‌رسيد.
بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه آدم زنده‌اى را مى‌سوزانند، بيانگر آن است كه دچار مشكلات مى‌شويد.

زنده بگور

برايت مى‌گويد: زنده بگور شدن در خواب، بيانگر وقوع حوادث ناگوار است.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه شما را زنده به گور مى‌كنند، به اين معناست كه عده‌اى قصد دارند به شما آسيب برسانند.

زنگ

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب صداى زنگى را بشنويد، به اين معناست كه موضوعى شما را پريشان مى‌كند و شنيدن صداى زنگ خطر، نشانه‌ى مشكلات است. شنيدن صداى زنگ در، علامت آن است كه كارى را به انجام مى‌رسانيد.
برايت مى‌گويد: شنيدن صداى زنگ، نشانه‌ى شنيدن اخبار خوشايند است. اگر خواب ببينيد كه زنگى را به صدا درآورده‌ايد، به اين معناست كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

زنگار

محمد بن سيرين گويد: زنگار در خواب، غم و اندوه است و خوردن آن، دليل بر هلاكت كند، فى‌الجمله در ديدن زنگار هيچ خير و منفعت نباشد.

زنگ ‌زدگى

بيتون مى‌گويد: ديدن فلزات زنگ زده در خواب، نشانه‌ى بدشانسى است.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب آهن زنگ زده‌اى ببينيد، به اين معناست كه براى رسيدن به هدف خود تلاش مى‌كنيد.

زولبيا

محمد بن سيرين گويد: زولبيا در خواب، دليل است بر جهد و كوشش بيش از اندازه و يافتن مال بسيار و نزهت و شادى. اگر بيند زولبيا داشت يا كسى بدو داد و مى‌خورد، دليل كه به قدر آن وى را مال و نعمت حاصل شود. اگر بيند كه اندك زولبيا در دهان نهاد، دليل كه از كسى سخن خوش و لطيف شنود.
جابر گويد: اگر بيند زولبيا بى‌زعفران مى‌خورد، دليل كه مال يابد. اگر زولبيا به زعفران خورد، دليل كند كه بيمار شود.

زهر

محمد بن سيرين گويد: زهر در خواب، مال حرام است و حرب كردن و كشتن به ناحق بود. اگر بيند زهر مى‌خورد، دليل كه به قدر آن مال حرام بخورد، يا خون به ناحق بريزد. اگر بيند تن او با خوردن زهر متورم شد، دليل كه مال حرام حاصل كند.
كرمانى گويد:اگر بيند تن او زهرآلوده است، دليل كه به كارى سخت حريص شود و بعضى از معبران گويند: سخنى بر وى بندند و او را بدان سخن التزام كنند. اگر بيند تن وى را از آن گزند رسيد، دليل كه به قدر گزند تن، مالى به رنج و سختى بدست آورد و بعضى از معبران گويند: زهر خوردن، دليل است كه از كسى خشم فروخورد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: زهر به خواب ديدن، بر پنج وجه است. اول: مال حرام. دوم: فروبستن كار. سوم: غم و اندوه. چهارم: خشم فروخوردن. پنجم: منفعت كه به رنج حاصل شود.
برايت مى‌گويد: خوردن زهر در خواب، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند. اگر خواب ببينيد كه به كسى زهر مى‌دهيد، بيانگر آن است كه در انجام كارها به كمك كسى نياز داريد.
بيتون مى‌گويد: خريد و فروش زهر در خواب، نشانه‌ى حوادث غير منتظره است. اگر در خواب ببينيد كه شخصى با سم مسموم شده، نشانه‌ى آن است كه دچار مشكلات مى‌شويد. اگر خواب ببينيد كه سمى را دور مى‌ريزيد، به اين معناست كه بر مشكلات غلبه پيدا مى‌كنيد.

زياده‌ روى

بيتون مى‌گويد: زياده‌روى در انجام كارى در خواب، علامت آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.

زيبا

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه چهره‌ى زيبايى داريد، معنايش اين است كه بايد بيشتر دقت كنيد تا فريب افراد حيله‌گر را نخوريد. اگر در خواب كودك زيبايى را ببينيد، بيانگر آن است كه به جنس مخالف علاقمند مى‌شويد. ديدن اجسام زيبا در خواب، بيانگر خوشبختى است.

زيتون

محمد بن سيرين گويد: اگر زيتون در خواب بيند، غم و انديشه بود، زيرا كه به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سياه. اگر بيند زيتون مى‌خورد، دليل كه غم و اندوه خورد.
كرمانى گويد: روغن زيتون به خواب، خير و بركت بود. اگر بيند روغن زيتون صاف كرده و مى‌خورد، دليل كه به قدر آن خير و منفعت بدو رسد.
جابر گويد: اگر بيند زيتون تلخ با نان مى‌خورد، او را اندكى منفعت به رنج و سختى حاصل آيد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه مشغول جمع‌آورى زيتون هستيد، به اين معناست كه در كارها به موفقيت مى‌رسيد. اگر خواب ببينيد كه زيتون مى‌خوريد، يعنى دوستان جديدى پيدا مى‌كنيد.
اچ ميلر مى‌گويد: ديدن درخت زيتون در خواب، به معناى خوش‌شانسى است. چيدن زيتون در خواب، به معناى آن است كه بايد در كارها دقت بيشترى انجام دهيد. ديدن زيتون فاسد در خواب، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى مى‌شويد.

زيرپوش زنانه

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب زيرپوش زنانه نو و تميز ببينيد، به اين معناست كه آدم متكبرى هستيد. اگر در خواب زيرپوش كهنه و پاره‌اى ببينيد، به اين معناست كه دست به كار نادرستى مى‌زنيد. اگر دخترى در خواب مشاهده كند كه زيرپوش نرمى پوشيده است، به اين معناست كه با مرد خوبى ازدواج مى‌كند.

زيرزمين

بيتون مى‌گويد: ديدن زيرزمين سرد و تاريك در خواب، علامت آن است كه افكار بيهوده شما را پريشان كرده است. زندگى كردن در زيرزمين، بيانگر ضرر مالى است. اگر در خواب زيرزمينى پر از مواد غذايى ببينيد، بيانگر آن است كه سود فراوانى از كارتان به دست مى‌آوريد.
برايت مى‌گويد: ديدن زيرزمين در خواب، نشانه‌ى آن است كه براى مدتى زندگى سختى داريد. نشستن در زيرزمين تاريك، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناگوار است.

زيره

محمد بن سيرين گويد: زيره به خواب، به طعم، چون ترش باشد و ميل به شيرينى دارد، دليل بر خير و منفعت كند و چون در زعفران باشد، دليل بر بيمارى كند. اما خوردن زيره باج در خواب، دليل بر خصومت و غم كند.

زيلوى

محمد بن سيرين گويد: زيلوى به خواب چون گسترده بود، دليل بر درازى و ساختگى كار دنيا كند و هر چند زيلو درازتر باشد بهتر باشد و چون زيلو در نوشته باشد، دليل بر نقصان عمر و درويشى كند. اگر بيند بر زيلوى كوچك نشسته است و آن زيلوى در زير آن دراز شده، دليل است عيش و روزى بر وى فراخ شود.
جابر مغربى گويد: اگر بيند زيلوى ستبر پاكيزه داشت، دليل است نعمت بر وى فراخ گردد. اگر بيند زيلوى كهنه و دريده گسترده است، دليل است عمر به تلخى گذراند و عيش بر وى تنگ شود. اگر بيند زيلوى مجهول افكنده بود، دليل كه آن چه دارد از دست او بشود. اگر بيند زيلوى نو بدو دادند يا بخريد و در خانه بگسترد، دليل است دولت و اقبال يابد و عمرش دراز شود، زيرا كه گستردن زيلوى در خواب، دليل بر درازى عمر بود و در نوشتن آن، دليل بر سپردن عمر كند.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن زيلو در خواب بر شش وجه است. اول: ساختگى كار مردم. دوم: درازى عمر. سوم: روزى. چهارم: عز و دولت. پنجم: دشوارى عيش. ششم: گناه و امانت كه بر گردن جمع كند.

زين

محم بن سيرين گويد: زين در خواب ديدن، چون بر پشت چهارپايان نباشد بد بود. اما چون بر پشت چهارپايى باشد، حكم نيك و بد آن بر راكب زين باشد، زيرا كه زين، آلت چهارپايان است. اگر بيند كه زينى بخريد، دليل است كنيزك بخرد يا زن بخواهد و خداوند نعمت بسيار شود و باشد كه مال و ميراث يابد.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى زين در خواب، بيانگر داشتن لحظات لذت‌بخش است.
برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى زين اسب در خواب، بيانگر آن است كه موضوعى باعث خوشحالى شما مى‌شود.

زيورآلات

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه زيورآلات به خود آويخته‌ايد، به اين معناست كه در كارتان پيشرفت مى‌كنيد. اگر خواب ببينيد كه زيورآلات خود را گم كرده‌ايد، به اين معناست كه كه فرصت مناسبى براى انجام كارها به دست مى‌آوريد. هديه گرفتن زيورآلات در خواب، بيانگر آن است كه كارهايتان را به درستى انجام مى‌دهيد.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه زيورآلات باارزشى داريد، به اين معناست كه به موفقيت مى‌رسيد.
منبع: دایرة المعارف تعبیر خواب / نشر سما