حرف پ
تعبیر خواب ، حرف پ

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور


پا

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر كسى بيند يك پاى او بريده بود يا شكسته، دليل كه نيمه‌ى مال او از وى ضايع گردد. اگر هر دو پاى بريده يا شكسته بيند، دليل كه جمله مالش برود يا خود بميرد. و معبران گويند: اگر شخصى هر دو پاى خود را بريده يا شكسته بيند، دليل كه به سفر شود. اگر ديد پاى او آهنين يا مسين است، دليل كه عمرش دراز است و مالش باقى ماند. اگر ديد كه پايش آبگينه است، دليل كه عمرش زود سپرى شود و مالش ماند، زيرا كه آبگينه را بقا و قوت نبود. اگر ديد پايش شل شده بود، دليل است بر سستى و ضعف حال او، به آن چه طلب كند از خير و شر.
ابن‌سيرين گويد: اگر صالحى بيند كه پايش شل شده است، دليل است بر زيادى دين او. قوله تعالى: «و لا على الاعرج حرج». (نور، 61) اگر بيند پاهاى او به ريسمان بسته بود، دليل كه از كسى منفعتى به وى رسد. اگر بيند پايش نبود و به چوب راه مى‌رفت، دليل كه اعتماد بر كسى كند كه از آن كس وفا نيابد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن پاى در خواب بر هفت وجه است. اول: عيش. دوم: عمر. سوم: سعى كردن. چهارم: طلب مال. پنجم: قوت. ششم: سفر. هفتم: زن و پاى كوفتن در خواب غم و مصيبت است.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پاى خود در خواب، دلالت بر نااميدى دارد. اگر در خواب پاى ديگران را ببينيد، به اين معنا است كه با انجام كارهاى سخت به مقام‌هاى بالاترى مى‌رسيد. شستن پا در خواب، بيانگر آن است كه فريب ديگران را خواهيد خورد. اگر در خواب احساس كنيد كه پايتان درد مى‌كند، به اين معنى است كه دچار درگيرى‌هاى خانوادگى خواهيد شد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب پاى خود را بيش از اندازه بزرگ ديديد، به اين معنا است كه به زودى ملكى خواهيد خريد. اگر در خواب پاى خود را بيش از اندازه لاغر ديديد، يعنى كارهاى سختى پيش رو داريد. اگر در خواب ببينيد كه پايتان فلج شده، به اين معنا است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد. شكستن پا در خواب، نشانه‌ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

پا برهنه

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب خود را با لباس‌هايى پاره و پا برهنه سرگردان ديديد، به اين معنا است كه براى رسيدن به اهداف خود بايد توقعات خود را كم كنيد تا دچار نااميدى نشويد.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه پا برهنه بر روى سبزه‌زارى قدم مى‌زنيد، به اين معنا است كه اوقات خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب پا برهنه بر روى صخره‌ها راه مى‌رويد، به اين معنا است كه دچار گرفتارى و مشكلات خواهيد شد.

پابند

محمد بن سيرين گويد: پابند در خواب ديدن، سخن خوش و لطيف بود، يا بوسه است كه از فرزند و عيال يابد يا به دوستى دهد. اگر پابند بسيار بيند، نعمت و روزى حلال است به قدر آن كه ديده. اگر ديد پيرزنى خروارها پابند بدو بخشيد، دليل است كه مال و نعمت دنيا بيابد و به قدر آن كارش نظام گيرد. اگر بيند پابند بسيار داشت و جمله را ببخشيد يا از وى ضايع شد، دليل كه اگر نعمت دارد جمله را نفقه كند، يا از وى ضايع گردد.

پاپيچ

برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى پاپيچ در خواب، بيانگر تفريحات و داشتن اوقات خوش است.

پاتيله (ديگ)

محمد بن سيرين گويد: پاتيله در خواب ديدن، كدبانوى خانه است. اگر بيند كه پاتيله نو بخريد يا كسى بدو داد، دليل كه كدبانوى خانه را آفت رسد.
كرمانى گويد: اگر بيند كه در پاتيله چيزى است از خوردنى، دليل است كه او را از كدبانوى خانه خير و منفعت رسد. اگر بيند كه در پاتيله چيزى ناخوش است از طعام‌ها، دليل است كه او را از كدبانوى خانه ضرر رسد.

پاچه

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى به خواب ديد پاچه گوسفند همى خورد، دليل كه چيزى يا نعمتى بدو رسد، به قدر آن كه خورده است. اگر بيند پاچه گاو همى خورد، دليل كه در آن سال او را فراخى و نعمت است بر اندازه‌ى خوردن او.
جابر مغربى گويد: خوردن پاچه در خواب، دليل است بر خوردن مال يتيمان به مقدار آن چه خورده است، خاصه چون بيند كه خام مى‌خورد.

پادشاه

محمد بن سيرين گويد: دوازده چيز است كه بيننده خواب را، دليل بر پادشاهى است. اول: آن كه پيغمبر صلى الله عليه و آله او را امام گرداند. دوم: آن كه بيند كه علم شريعت وزرد. سوم:آن كه گوش پيغمبر پيش خود بيند، يعنى منتظر اقامت و نماز بود. چهارم: آن كه بر منبر او خطبه كرد. پنجم: آنكه جامه رسول صلى الله عليه و آله بر تن او است. ششم: آن كه انگشترى بيند كه در انگشت دارد. هفتم: آن كه بيند كه او آفتاب يا مهتاب گرديده. هشتم: آن كه بيند تن او رودخانه شده است. نهم: آن كه بيند كه چشم او ديوار شهر گشته است. دهم: آن كه بيند كه چشم او محراب مسجد جامع شده است. يازدهم: آن كه پادشاه او را انگشترى دهد. دوازدهم: آن كه بيند كه چشم او مانند گاوى شده است. اين دوازده چيز در خواب ديدن، دليل بود بر يافتن سلطنت و پادشاهى.
حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر بيند كه پادشاه او را جامه داد و كلاه داد، دليل كه بر مردمان خويش رئيس و والى گردد. اگر بيند كه بر سر پادشاه كلاه است پاكيزه، دليل بود بر شرف و اقبال و صلاح كار و درازى عمر او. اگر بيند كه بر سر پادشاه دستار است، چنان كه در روزگار رسول صلى الله عليه و آله بر سر صحابه است، دليل كه به پادشاه عدل و انصاف رسيد. اگر بيند در آمدن او آنجا چيزى منكر نبود، دليل است هيچ مضرت و زيان به اهل آن موضع نرسد.
كرمانى گويد: اگر بيند پادشاهى بمرد و دفنش نكردند و بر وى نگريستند و جنازه‌ى او بر نداشتند، دليل است بعضى از سراى او خراب شود و باشد كه متفكر دل و رنجور شود. اگر پادشاه به خواب بيند كه كعبه سراى او است، دليل كه هرگز در مملكت او زوال نباشد و از دشمن ايمن است.
جابر مغربى گويد: اگر بيند در نزد پادشاه بزرگ بود، دليل است كه از پادشاه بهره و نصيب يابد. اگر پادشاه را در لباسى نيكو بيند، در سرايى يا در كوچه‌اى كه منسوب به او است، دليل است بر زيادتى و بزرگى پادشاه و ولايت و عزت و جاه وى و خدم و حشم و مال و خزائن او. اگر بيند در پادشاه نقصانى است، تأويلش به خلاف اين بود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: اگر كسى پادشاه را گشاده‌روى و خرم بيند، دليل است كه كار او گشاده شود. اگر كسى وزير پادشاه را به خواب بيند، دليل است كارى كند كه زود به صلاح باز آيد. اگر حاجب پادشاه را بيند،دليل كه از شغل‌ها فرو ماند و عاقبت به مراد برسد. اگر نديم پادشاه را بيند، دليل است او را از كسى ملامت رسد.
اسمعيل اشعث گويد: اگر بيند پادشاه به شهرى درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه كرد، دليل نمايد كه كار آن شهر نقصان و آفت‌پذير بود. اگر بيند كه پادشاه در شهر او يا خانه او بخفت، دليل كه پادشاه را بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرمايد.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پادشاه در خواب، بيانگر آن است كه سعى داريد آدم فروتنى باشيد. اگر در خواب ببينيد كه پادشاه هستيد و تاجى به سر داريد، به اين معنا است كه به مقام‌هاى بالاى اجتماعى مى‌رسيد. اگر دخترى در خواب خود را در حضور پادشاهى ببيند به اين معنا است كه با فرد مقتدرى ازدواج خواهد كرد.

پادگان

برايت مى‌گويد: ديدن پادگان در خواب، نشانه‌ى آن است كه محل زندگيان را تغيير خواهيد داد. اگر در خواب خود را در حياط پادگان ديديد، نشانه‌ى آن است در يكى از كارهايتان دچار شك مى‌شويد. اگر خواب ببينيد كه پادگان را ترك مى‌كنيد، بيانگر داشتن اوقات خوش است. پادو
بيتون مى‌گويد: ديدن پادو در خواب بيانگر آشنايى با افراد غيرقابل اعتماد است. اگر زنى در خواب ببيند كه در جايى مشغول پادويى است، بيانگر دخالت در يك كار احمقانه است.

پارچ

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پارچ در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب يك پارچ شكسته ببينيد، يعنى از دوستان خود جدا مى‌شويد.

پارچه

برايت مى‌گويد: ديدن پارچه در خواب، نشانه‌ى موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب ببينيد كه پارچه‌ى كتانى مى‌خريد، يعنى به زودى ازدواج مى‌كنيد. اگر در خواب ببينيد كه پارچه‌ى كتان مى‌فروشيد، بيانگر داشتن روزهاى شاد است.
بيتون مى‌گويد: ديدن پارچه‌هاى گل‌دار در خواب، به اين معنا است كه فرصت‌هاى مناسب را از دست خواهيد داد. مشاهده‌ى پارچه‌ى مخمل در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب پارچه‌ى مخمل قديمى ببينيد، به اين معنا است كه آدم متكبرى هستيد و اگر در خواب ببينيد كه لباستان از جنس مخمل است، يعنى در زندگى به امتيازات بالايى دست مى‌يابيد.

پارس كردن

برايت مى‌گويد: شنيدن پارس سگ در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب ببينيد كه سگى براى كمك به شما پارس مى‌كند، يعنى بايد بيشتر مراقب كارهايتان باشيد.

پارك

برايت مى‌گويد: ديدن پارك در خواب بيانگر آشنايى با افراد جديد است. اگر خواب ببينيد كه در پاركى قدم مى‌زنيد، بيانگر حضور در يك جشن است.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب خود و همسرتان را در پارك ببينيد، بيانگر داشتن زندگى آرام و راحت است. اگر در خواب پارك‌هاى متروك را مشاهده كنيد، بيانگر آن است كه براى مدتى زندگى سختى خواهيد داشت.

پارو

بيتون مى‌گويد: گم كردن پارو در خواب، به اين معنا است كه براى رسيدن به اهدافتان تلاش بيهوده انجام مى‌دهيد. اگر در خواب ببينيد كه پارو به دست داريد و يا پارويتان شكسته، به اين معنا است كه براى رفاه ديگران از تفريحات خود مى‌گذريد.

پاره كردن

برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه كاغذى را پاره مى‌كنيد، يعنى بايد در انجام كارهايتان دقت بيشترى انجام دهيد، پاره كردن نامه در خواب نشانه‌ى شنيدن خبر ناگوار است.

پاسبان

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب پاسبانى را ببينيد، بيانگر تغيير و تحولات ناخوشايند در زندگى است. فرار از دست پاسبان در خواب، نشان دهنده‌ى انجام كارهاى غيرقانونى است.

پاسپورت

برايت مى‌گويد: ديدن پاسپورت در خواب، نشانه‌ى داشتن روزهاى خوب و يا رفتن به مسافرت است.

پاشنه‌ى پاى

محمد بن سيرين گويد: پاشنه پا در خواب، دليل بر نظام كار و كسب مردم كند. اگر بيند كه پاشنه پاى او بشكست، دليل كه به كارى مشغول شود كه از آن پشيمانى حاصل شود.
جابر مغربى گويد: اگر كسى بيند كه پاشنه پاى خود را مى‌بريد و بخورد سباع و درنده مى‌داد، دليل كه آن چه به كسب حاصل كرده بخورد دشمنان دهد. اگر كه پاشنه پاى او بيفتاد، دليل كه او را كار و كسب نباشد و درويش بيچاره گردد.
اچ ميلر مى‌گويد: ديدن پاشنه‌ى پا در خواب، بيانگر ضرر و زيان مالى است. اگر در خواب ببينيد كه پاشنه‌ى پايتان زخمى شده، به اين معنا است كه عده‌اى قصد سوء استفاده از شما را دارند.

پاك نويس

بيتون مى‌گويد: پاك نويس نوشته‌اى در خواب، نشان دهنده‌ى آن است كه از انجام كارهايتان نتيجه‌ى مطلوبى به دست نمى‌آوريد. اگر دخترى در خواب مشغول پاك نويس نامه‌اى باشد، يعنى بر سر موضوعى با نامزدش دچار اختلاف مى‌شود.

پالان

محمد بن سيرين گويد: پالان ديدن در خواب زن است. اگر بيند پالان داشت يا از شخصى به بها خريد، دليل كه زن خواهد يا كنيزك خرد. اگر بيند پالان بر پشت داشت، دليل كه مطيع و فرمانبردار زن شود و بر وى مستولى گردد. اگر بيند پالان از وى ضايع شد، دليل است كه زن از وى جدا شود و يا طلاقش دهد.
جابر مغربى گويد: اگر ديد پالان پاكيزه نو داشت، دليل است كه زن مستور سازگارى بخواهد و از او خير و منفعت يابد. اگر بيند پالان درشت و چركين داشت، دليل است كه زنى از ستيزه روى و ناسازگار و از وى مضرت بيند.

پالتو

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پالتو در خواب، بيانگر آن است كه عده‌اى با شما مخالفت مى‌كنند. اگر در خواب ببينيد كه پالتوى زيبايى به تن داريد، بيانگر رسيدن به خوشبختى است.

پانسمان

برايت مى‌گويد: ديدن پانسمان در خواب، نشانه‌ى رسيدن به ثروت است.

پانسيون

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پانسيون در خواب، بيانگر تغيير محل زندگيتان است.

پاييز

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى فصل پاييز در خواب، بيانگر آن است كه از اختلافات ديگران به نفع خود سود مى‌بريد. اگر دخترى خواب ببيند كه در فصل پاييز ازدواج مى‌كند، به اين معنا است كه همسر دلخواه خود را پيدا مى‌كند.

پتو

بيتون مى‌گويد: ديدن پتوى تميز در خواب، به معناى آن است كه از بيمارى نجات پيدا مى‌كنيد. ديدن پتوى كثيف در خواب، بيانگر آن است كه يكى از اطرافيانتان به شما خيانت مى‌كند.

پختن گوشت

بيتون مى‌گويد: پختن گوشت در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه شما آدم متكبرى هستيد.

پخت و پز

بيتون مى‌گويد: اگر زنى در خواب خود را مشغول پخت و پز ببيند، نشانه‌ى آن است‌ كه در زندگى پشتيبانى ندارد و بايد بيشتر مواظب فرزندانش باشد.

پدر

برايت مى‌گويد: ديدن پدر در خواب براى دختران، به اين معنا است كه بايد در كارهايشان دقت بيشترى انجام دهند و براى پسران، بيانگر آن است كه دچار اختلاف و درگيرى خواهند شد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب پدر خود را مرده ببينيد، يعنى در كارهايتان دچار مشكل خواهيد شد. اگر در خواب پدر يا مادر همسر خود را ديديد، يعنى با يكى از اطرافيانتان مشكل پيدا خواهيد كرد.

پدربزرگ يا مادربزرگ

بيتون مى‌گويد: ديدن پدربزرگ يا مادربزرگ در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه سرانجام مشكلاتتان را حل خواهيد كرد.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه با پدربزرگ يا مادربزرگ خود مشغول صحبت هستيد، دلالت بر رسيدن به اهدافتان دارد.

پدرخوانده

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب پدرخوانده‌ى خود را غمگين و ناراحت ديديد، بيانگر آن است كه دچار مشكلاتى مى‌شويد اما اگر او را شاد و خوشحال ديديد، يعنى روزهاى خوشى پيش رو خواهيد داشت.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پدرخوانده هستيد، به اين معنا است كه به مقام‌هاى بالايى دست پيدا خواهيد كرد.

پدر روحانى

هانس كورت مى‌گويد: مشاهده‌ى پدر روحانى در خواب، بيانگر تغيير و تحولات نامطلوب در زندگى است. شنيدن صداى موعظه‌ى پدر روحانى در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه فردى قصد فريب شما را دارد.

پذيرفتن

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديگران خواسته‌ى شما را مى‌پذيرند، به اين معنا است كه به مقامات بالايى دست پيدا مى‌كنيد. پذيرفتن خواسته‌ى ديگران در خواب، به اين معنا است كه در اثر داشتن اراده ضعيف دچار شكست مى‌شويد.

پر

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى به خواب ديد او را پرها است چون پر مرغ، دليل كه او را مهترى و بزرگى است به قدر پرها و بعضى از معبران گويند: پر ديدن به خواب، قوت و پناه است.
كرمانى گويد: اگر ديد پرها داشت و مى‌پريد، دليل است كه به سفر رود و كارش نيكو شود. اگر بيند با خود پر مرغ داشت، دليل است كه به قدر آن وى را خير و منفعت حاصل شود. اگر بيند پرهاى او بيفتاد، دليل كه از بزرگى و جاه بيفتد و مالش نقصان گردد.
برايت مى‌گويد: ديدن پرهاى سفيد در خواب، بيانگر آن است كه فكرهاى بيهوده در سر داريد. ديدن پرهاى سياه در خواب، نشانه‌ى غم و اندوه است. اگر در خواب ببينيد كه از پر براى تزيين استفاده مى‌كنيد، نشانه‌ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب پرهاى عقاب را ببينيد، بيانگر رسيدن به خوشبختى است. اگر خواب ببينيد كه پرهاى زيادى شما را احاطه كرده و نمى‌توانيد حركت كنيد، به اين معنا است كه كارهاى سختى انجام مى‌دهيد. اگر دخترى در خواب ببينيد كه بر روى كلاهش پرى قرار گرفته، به اين معنا است كه سعادت و خوشبختى در انتظار او است.

پرتره

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب به يك پرتره‌ى زيبا نگاه كنيد، بيانگر خيانت و بى‌وفايى است.

پرتقال

برايت مى‌گويد: ديدن پرتقال در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. اگر در خواب ببينيد كه از درخت پرتقال مى‌چينيد، به اين معنا است كه شاديتان به غم مبدل مى‌شود.
بيتون مى‌گويد: خوردن پرتقال در خواب، بيانگر به خطر افتادن سلامتى است. اگر دخترى در خواب ببيند پرتقالى به دست دارد، به اين معنا است كه همسرى به دلخواه خود پيدا مى‌كند. خريدن پرتقال در خواب، بيانگر آن است كه در عشقتان موفق نمى‌شويد. اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببينيد، بيانگر روابطى پاك و صميمى با افراد است. اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشيد، به معنى جدايى از نزديكانتان است.

پرتگاه

بيتون مى‌گويد: افتادن از لبه‌ى پرتگاه يا ايستادن بر لبه‌ى پرتگاه، بيانگر آن است كه دچار بدبختى و يأس خواهيد شد.

پرتو نور

بيتون مى‌گويد: صحبت از پرتو نور در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه از لحاظ روحى دچار آشفتگى خواهيد شد.

پرچم

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب پرچم كشور خودتان را ببينيد، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. علامت دادن با پرچم در خواب، به اين معنا است كه موضوعى آبروى شما را تهديد مى‌كند.
برايت مى‌گويد: برافراشته كردن پرچم در خواب،نشانه‌ى غم و اندوه است. اگر خواب ببينيد پرچم را پايين مى‌آوريد، نشانه آن است كه پى به اشتباهات خود خواهيد برد. ديدن پرچم سياه در خواب، نشانه‌ى توطئه‌ى دشمنان است.

پرچمدار

بيتون مى‌گويد: ديدن پرچمدار در خواب، به اين معنا است كه نسبت به يكى از نزديكان احساس حسادت مى‌كنيد. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى‌بينيد، به اين معنا است كه مشغول انجام كار مشكلى هستيد.

پرچين

بيتون مى‌گويد: ديدن پرچين در خواب، بيانگر به دست آوردن خوشبختى و سعادت است. اگر در خواب مشاهده كنيد در بوته‌هاى خار كنار پرچين گير كرده‌ايد، به معناى آن است كه عده‌اى مانع از موفقيت شما مى‌شوند. اگر دخترى در خواب ببيند كه نامزدش كنار پرچين ايستاده است، بيانگر آن است كه به زودى ازدواج مى‌كند.

پرخاش

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد به ديگران پرخاش مى‌كنيد، بيانگر آن است كه به خاطر رفتار بدتان اطرافيان از شما دورى مى‌كنند. اگر در خواب ديگران به شما پرخاش كنند، به اين معنى است كه در دام افراد حيله‌گرى مى‌افتيد.

پرداخت (پول)

برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه به كسى پول مى‌دهيد، به اين معنا است كه به ثروت فراوانى خواهيد رسيد. اگر در خواب ببينيد كه كسى به شما پولى مى‌دهد، بيانگر زيان و ضرر مالى است.

پرده

محمد بن سيرين گويد: هر كه پرده در خواب ديد بر در آويخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بيم در كارها. اگر پرده بر در سرايى بزرگ بيند، يا بر در مسجد يا در ميان بازار غم و اندوه بود و ترس عظيم.
جابر مغربى گويد: پرده‌ى نو پادشاه را نيكو است و رعيت را بد بود و پرده‌ى كهنه به همه حال نيكو نباشد.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پرده در خواب، بيانگر آن است كه با افراد خودخواهى ملاقات مى‌كنيد. اگر در خواب پرده‌هاى كثيف و پاره را ديديد، بيانگر اختلاف و مشاجره است. مشاهده‌ى پرده‌هاى پر نقش و نگار در خواب، به اين معنا است كه در زندگى به ماديات مى‌پردازيد. اگر دخترى در خواب مشاهده كند كه پرده‌ى اتاقش پر نقش و نگار و زيبا است، به اين معنا است كه همسرى ثروتمند پيدا خواهد كرد.

پرستارى

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب پرستارى را مشاهده كنيد كه از شما مراقبت مى‌كند، نشانه‌ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب مشغول پرستارى از بيماران باشيد به اين معنا است كه به مقامات بالاى اجتماعى دست مى‌يابيد، اگر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد، به اين معنا است كه شغل مناسبى به دست خواهد آورد.

پرستو

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند پرستو داشت، يا كسى به وى داد، دليل كه با كسى كه از او جدا شده است، مؤانست گيرد و در مقام او قرار مى‌گيرد. اگر بيند پرستو را بكشت يا از دست بيفكند، دليل كه با كسى كه مؤانست دارد جدايى جويد و دور شود.
كرمانى گويد: ديدن پرستو در خواب، مردى توانگر با خرد است. اگر پرستو ماده بيند، زنى توانگر با خرد است. اگر بيند پرستو از وى بپريد، دليل كه از مردى توانگر جدا گردد. اگر بيند پرستو در دست او بمرد، دليل كه يار او بميرد و رنج و اندوه بيند.
جابر مغربى گويد: اگر بيند پرستويى را فراگرفت، دليل كه از غم‌ها فرج يابد و از ترس و بيم ايمن گردد.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پرستو در خواب، بيانگر داشتن زندگى آرام است. اگر در خواب پرستويى مرده يا زخمى ببينيد، دلالت بر غم و ناراحتى دارد.
اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب پرواز پرستويى را ببينيد، يعنى در عشقتان موفق مى‌شويد. شنيدن صداى پرستو در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار خوش است.

پرگار

بيتون مى‌گويد: استفاده از پرگار به اين معنا است كه در انجام يكى از كارهايتان دچار اشتباه مى‌شويد.

پرنده

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريد و ديگر بار به دست او آمد، دليل كه حاجت او روا شود. اگر بيند پريد، دليل كه بعضى از مال او برود.
برايت مى‌گويد: ديدن پرندگان در خواب، نشانه‌ى موفقيت در انجام كارها است. اگر پرنده‌اى را ببينيد كه بر روى تخم خود نشسته، به اين معنا است كه به اهدافتان مى‌رسيد.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پرندگان زيبا در خواب، بيانگر رسيدن به سعادت است. اگر در خواب پرنده‌اى را در حال پرواز ديديد، يعنى اوضاع نابسامانى خواهيد داشت. اگر در خواب پرنده‌ى زخمى ديديد، به اين معنا است كه دچار اشتباهى مى‌شويد. ديدن پرندگان نوروزى در خواب، بيانگر معاملات سودآور است. اگر در خواب پرنده‌ى نوروزى مرده‌اى ديديد، نشانه‌ى جدايى از دوستان است.

پرواز كردن

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر بيند چون مرغ از جايى به جايى مى‌پريد، دليل كه به سفر رود و به قدر بلندى و پريدن وى از زمين بلندى و شرف يابد. اگر بيند راست به آسمان مى‌رفت، دليل كه او را مضرت رسد. اگر بيند چندان پرواز كرد در هوا كه به آسمان رسيد و در آسمان ناپديد شد و زمين نيامد، دليل كه زود از دنيا رحلت كند.
محمد بن سيرين گويد: اگر كسى بيند از جانب قبله بپريد و باز به جاى خويش آمد، بى‌پر همى پريد، دليل كه از حال خود بگردد. اگر بيند از بام خويش به بامى ديگر مى‌پريد، دليل كه زن را طلاق دهد و زنى ديگر خواهد يا كنيزكى خرد.
كرمانى گويد: اگر ديد به آسمان بپريد، دليل كه حج كند. اگر ديد از سراى خود به سراى مجهول بپريد، دليل كه اجل او نزديك باشد و بايد از گناه توبه كند. اگر بيند پرها داشت، ليكن به خلاف پر مرغان، دليل كه بيمار شود و به نزديك هلاك رسد و عاقبت شفا يابد. اگر ديد از جايى به جايى پرواز نمود، دليل كه سفر نمايد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: پريدن در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر. دوم: حج. سوم: بزرگى. چهارم: تغيير حال. پنجم: بيمارى و مرگ.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه بال و پر داريد و پرواز مى‌كنيد، بيانگر گرفتارى و دردسر است. پرواز با هواپيما در خواب، نشانه‌ى نااميدى و يأس است. پرواز با بالن در خواب، نشانه‌ى آن است كه به يكى از اهدافتان مى‌رسيد. اگر در خواب ببينيد كه هنگام پرواز سقوط مى‌كنيد، يعنى روزهاى سختى پيش رو داريد.
بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه در نزديكى زمين مشغول به پرواز هستيد، بيانگر آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب بر فراز جاهاى ويران پرواز كنيد، نشان‌دهنده‌ى بدبختى است. اگر دخترى در خواب ببيند كه هنگام پرواز به او آسيب مى‌رسد، به اين معنا است كه عده‌اى در تلاش‌اند تا او به اهدافش نرسد.

پروانه

محمد بن سيرين گويد: پروانه در خواب، مردى ضعيف و نادان است كه خود را به نادانى در هلاك اندازد.
كرمانى گويد: اگر بيند پروانه از پس پشت او بپريد و آن كس او را نگرفت، دليل كه به كنيزكى دوشيزه دست دراز كند و از او مضرت نرسد. اگر بيند پروانه را بكشت يا در دست او هلاك شد، دليل كه فرزندش هلاك شود.
برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى پروانه در خواب، بيانگر آشنايى با افراد غيرقابل اعتماد است. اگر در خواب ببيند كه پروانه‌اى گرفته‌ايد، به اين معنا است كه دچار خيانت مى‌شويد.
بيتون مى‌گويد: ديدن پروانه ميان گل‌ها، بيانگر پيروزى است. ديدن پروانه‌ها در حال پرواز، به اين معنا است كه از حال دوستانتان اطلاع پيدا مى‌كنيد.

پرونده

برايت مى‌گويد: ديدن پرونده در خواب، به اين معنا است كه درگير اختلاف شده و دچار آشفتگى روحى مى‌شويد.

پرهيزكار

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه در زندگى پرهيزكار هستيد، به اين معنى است كه به تمام اهدافتان مى‌رسيد.

پرى

محمد بن سيرين گويد: پرى به خواب ديدن، اگر خوشخوى و شادمان است، دليل كه عز و دولت يابد، اگر او را زشت و غمگين بيند، دليل بر غم و اندوه كند، اگر پرى را مرده بيند، كار او شوريده شود. اگر با پرى جنگ مى‌كرد، دليل كه كار او آشفته شود.
كرمانى گويد: پريان بعضى مسلمانند و در خواب ديدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه كافر باشند، ديدار ايشان ديار دشمن و ادبار و اندوه است.
حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر به خواب ديد كه در ميان پريان است، دليل كه به سفر شود و آن سفر او را مبارك بود. اگر بيند پرى او را در گردن گرفت و مى‌رفت، دليل بر عز و جاه و بزرگى بود. اگر بيند پرى او را از گردن بينداخت، از جاه و بزرگى بيفتد. اگر بيند پريان با او به لطف سخن مى‌گفتند، دليل كه كارش نيكو شود. اگر پرى را در جامه‌ى نيكو بيند، حالش نيكو شود. اگر پرى را در خانه بد بيند، حالش بد شود. اگر بيند پرى او را چيزى داد، از زر و سيم و آن چه بدين ماند، دليل كه دولت و اقبالش زيادت شود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن پرى در خواب بر پنج وجه است. اول: دوستى عزيز. دوم: بخت و دولت. سوم: كارى كه دارد از او كامرانى يابد. چهارم: بزرگى و حشمت. پنجم: خبر دروغ و كارهاى باطل است.
بيتون مى‌گويد: ديدن پرى در خواب، بيانگر رسيدن به سعادت و خوشبختى است.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب چند پرى را ديديد كه دور شما مى‌گردند، يعنى در انجام يكى از كارهايتان دچار شك و ترديد شده‌ايد. اگر خواب ببينيد كه چند پرى از شما دورى مى‌كنند، به اين معنى است كه احتمالا موضوعى شما را ناراحت خواهد ساخت.

پرى دريايى

بيتون مى‌گويد: بيرون آمدن چند پرى دريايى از دريا، بيانگر يأس و نااميدى است. اگر در خواب چند پرى دريايى را ببينيد كه در دريا مشغول بازى و آب تنى هستند، بيانگر افراط در لذت‌هاى جسمى است. اگر دخترى در خواب خود را به شكل يك پرى دريايى بيند، يعنى به خاطر زيبايى خود دچار غرور خواهد شد.
برايت مى‌گويد: ديدن پرى دريايى زيبا در خواب، بيانگر وقوع پيشامدهاى غيرمترقبه است. اگر در خواب چند پرى زشت را مشاهده كنيد، يعنى در انجام كارها دچار مشكل مى‌شويد.

پريدن

بيتون مى‌گويد: پريدن از چيز بلندى در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه با تلاش زياد به اهداف خود مى‌رسيد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه در حين پريدن به زمين مى‌افتيد، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

پريشانى

بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه موضوعى باعث پريشانى شما شده است، بيانگر وقوع پيشامدهاى ناگوار است. ديدن پريشانى و ناراحتى ديگران در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

پزشك

برايت مى‌گويد: ديدن پزشك در خواب، بيانگر آن است كه سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب ببينيد كه پزشك شده‌ايد، به اين معنى است كه براى رسيدن به اهدافتان تلاش بسيارى مى‌كنيد. اگر در خواب ببينيد كه با پزشكى مشغول صحبت هستيد، به اين معنا است كه كارهايتان با موفقيت به انجام مى‌رسند.
بيتون مى‌گويد: اگر دخترى در خواب ببينيد كه بيمار است و به پزشك مراجعه مى‌كند، به اين معنا است كه مى‌تواند بر ناراحتى‌هاى خود غلبه كند.

پزشكى قانونى

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه در پزشكى قانونى حضور داريد و جسدها را نگاه مى‌كنيد، به معنى آن است كه موضوعى موجب ناراحتى شما شده است. مراجعه به پزشكى قانونى در خواب، نشان‌دهنده‌ى شنيدن خبر مرگ يكى از اطرافيان است.

پژواك

بيتون مى‌گويد: شنيدن پژواك صداى كسى در خواب، بيانگر آن است كه روزهاى بدى پيش رو داريد.

پستان

كرمانى گويد: اگر مردى بيند كه پستان مردى مى‌مكد، دليل كه بيمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بيند كه از پستان مى‌خورد، دليل كه كار دنيا بر وى بسته شود.
جابر مغربى گويد: پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وى. اگر زنى بيند پستان او بريده است، دليل كه دخترش بميرد. اگر مردى بيند كه بريده است، زنش بميرد. اگر زنى بيند در زير پستان، پستانى ديگر برآمد، دليل كه دختر آورد. اگر بيند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دليل كه احوال فرزندانش نيكو است، يا دختر را به شوهر دهد. اگر بيند از هر دو پستان خود شير مى‌خورد، دليل است كه او را غم و ملامت رسد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنجم: برادران.

پستان‌بند

محمد بن سيرين گويد: پستان‌بند ديدن در خواب، زن را عز و مرتبت و كامروايى بود و مردان را زخم تازيانه و غم و انديشه بود. اگر زنى بيند كه پستان بند نو و تازه داشت، دليل بود كه عز و مرتبت يابد و به كام رسد. اگر زنى بيند كه پستان‌بند داشت، دليل بود كه مال و نعمت يابد و شادمان گردد. اگر مردى بيند، دليل بر خذلان و نامرادى از همگان است.

پستان حيوانات شيرده

بيتون مى‌گويد: ديدن پستان حيوانات شيرده در خواب، بيانگر آن است كه شما دچار ضرر و زيان مالى مى‌شويد.

پستچى

برايت مى‌گويد: ديدن پستچى در خواب، نشانه‌ى شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببينيد كه با يك پستچى برخورد مى‌كنيد، بيانگر شنيدن اخبار مهم و شادى بخش است.
بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه با پستچى مشغول صحبت هستيد، به اين معنا است كه آبروى شما در خطر است. اگر در خواب ببينيد كه پستچى از جلوى خانه‌تان عبور مى‌كند، به اين معنا است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌گردد.

پستخانه

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه به دنبال پستخانه‌اى هستيد، بيانگر شركت در يك مهمانى دوستانه است.
بيتون مى‌گويد: ديدن اداره‌ى پست در خواب، بيانگر شنيدن اخبار ناخوشايند است.

پستى و فرومايگى

بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه آدم پستى هستيد، به اين معنى است كه براى رسيدن به هدفتان دچار مشكلى مى‌شويد. اگر خواب ببينيد كه ديگران شما را پست مى‌خوانند، بيانگر دعوا و مشاجره با دوستان است.

پسر

برايت مى‌گويد: ديدن پسر خودتان در خواب، نشانه‌ى آن است اوقاتى شاد پيش رو داريد.
بيتون مى‌گويد: اگر مادرى در خواب ببيند كه خطرى پسرش را تهديد مى‌كند، به اين معنا است كه بايد بيشتر مراقب خود باشد بيمارى او را تهديد مى‌كند.

پشت

محمد بن سيرين گويد: پشت در خواب ديدن، مردى بود كه از او قوت و يارى و پناه طلبد. اگر بيند پشت او بشكست، دليل است آن كس كه پشت و پناه او بود، از دنيا رحلت كند. اگر بيند كه زخمى به پشت او رسيده، دليل است كه رنجى و آفتى بر كسى رسد كه پشت و استظهار او بود.
جابر مغربى گويد: پشت دشمن به خواب ديدن، ايمنى بود از شر دشمن و ديدن پشت زن، دليل برگشتن دنيا است.
اسمعيل اشعث گويد: پشت به خواب ديدن، برادر بود. اگر بيند كه پشت او بشكست، دليل كه برادرش بميرد. اگر بيند پشت او همى درد مى‌كرد، دليل است كه وى را از برادر يا از مهتر غم و اندوه رسد. اگر بيند كه به سبب علتى پشت او را داغ كردند، دليل است بر صلاح دين و دنياى وى. اگر بيند كه پشت به ديوار داد، دليل است كه به سفر رود و مال حاصل كند.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: پشت به خواب ديدن بر دوازده وجه است. اول: قوت. دوم: برادر دينى. سوم: يار. چهارم: پادشاه. پنجم: وزير. ششم: حجت. هفتم: پدر. هشتم: برادر. نهم: پسر. دهم: مال. يازدهم: يارى دادن. دوازدهم: جد پدر. معبران گفته‌اند: ديدن پشت، كافران را ايمان بود و فاسقان را توبه و جادو را اسلام و منافق را اخلاص.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پشت خود در خواب، بيانگر داشتن لحظات خوشايند است. اگر در خواب پشت كسى را لخت ببينيد، يعنى خطرى شما را تهديد مى‌كند. اگر در خواب كسى پشتش را به شما بكند، به اين معنا است كه دشمناتان مى‌كوشند تا به شما صدمه برسانند.

پشت بام

هانس كورت مى‌گويد: ديدن پشت بام در خواب، بيانگر رسيدن به خوشبختى است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه دچار مشكلى مى‌شويد. اگر خواب ببينيد كه در پشت بامى خوابيده‌ايد، به اين معنا است كه دشمنانتان نمى‌توانند به شما آسيب برسانند.

پشت سر (عقب)

برايت مى‌گويد: اگر در خواب پشت سر يك زن باشيد، يعنى اخبار مهمى به گوشتان مى‌رسد. اگر در خواب پشت سر يك مرد باشيد، به اين معنا است كه دچار گرفتارى مى‌شويد. اگر پشت سر يك بچه باشيد، بيانگر آن است كه از گزند دشمنان در امان مى‌مانيد.

پشتى

برايت مى‌گويد: ديدن پشتى در خواب، نشانگر آن است كه حقايق را قبول خواهيد كرد. اگر خواب ببينيد كه بر روى پشتى نشسته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه از شنيدن حقايق ناراحت مى‌شويد.

پشم

محمد بن سيرين گويد: پشم در خواب ديدن از همه وجهى، مال حلال و روزى بود و پشمى كه بافته نباشد، بهتر بود و نيكوتر. اگر بيند كه پشم داشت يا كسى بدو داد يا بخريد يا به موقع خويش است، دليل است كه به قدر آن او را مال حاصل شود.
كرمانى گويد: اگر بيند كه پشم از خويشتن دور همى انداخت، دليل است كه مال خود را تلف كند. اگر بيند كه پشم را همى سوخت، دليل است كه مال خود را هزينه كند. اگر بيند كه بر تن او جامه‌ى پشمين است، دليل كه او را مال از زنان حاصل شود. اگر بيند جامه‌ى پشمين يا پنبه يا بسترى از پشم داشت، دليل كه زنى توانگر بخواهد.
جابر مغربى گويد: پشم اشتر در خواب، مال بود از قبل پادشاه و معبران گويند ميراث بود.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پشم در خواب، بيانگر آن است كه از موقعيت‌هاى به دست آمده به صورت مطلوبى استفاده خواهيد كرد. اگر در خواب لباس پشمى كثيفى بپوشيد، به اين معنا است كه دنبال شغل مناسبى براى خود هستيد.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پشمى را قيچى مى‌كنيد، بيانگر رسيدن به ثروت فراوان است.

پشه

محمد بن سيرين گويد: پشه، مردى ضعيف و خوار و ناكس است، و كارى اندك و حقير كند. اگر بيند با پشه جنگ مى‌كرد، دليل كه با مردى ضعيف خصومت كند. اگر بيند پشه به گلوى او فرو شد، دليل كه با مردى حقير به كار حقير مشغول شود و از او اندك چيزى بدو رسد. اگربيند پشه‌ى بسيار بر تن او جمع شدند و او را مى‌گزيدند، دليل كه بر زبان مردم عوام افتد و از ايشان به وى مضرت رسد، زيرا كه پشه خون مردم را مى‌مكد. اگر بيند پشه در گوش يا در بينى او فرو شد و از او رنج و گزند يافت، دليل كه از مردم ضعيف بدو رنج رسد و گزند.
كرمانى گويد: اگر بيند كه پشه بسيار به خانه‌ى او در آمدند، دليل او را غم و اندوه رسد. اگر بيند كه پشه‌گان غلبه كردند و در خانه‌ى او جمع شدند، دليل كه بر دشمن ضعيف ظفر يابد. اگر بيند كه پشه در بينى او شد و بيرون نيايد،دليل كه در محنت و بلا گرفتار شود.
برايت مى‌گويد: ديدن پشه در خواب، بيانگر آن است موضوعى موجب ناراحتى شما مى‌گردد. اگر خواب ببينيد كه پشه شما را گزيده، يعنى دشمنى به شما آسيب مى‌رساند.
بيتون مى‌گويد: كشتن پشه در خواب، بيانگر رسيدن به ثروت است.

پل

محمد بن سيرين گويد: پل در خواب پادشاه يا مردى بزرگ، كه مردمان به سبب او به مراد برسند.
كرمانى گويد: پل در خواب تأويلش نيكو باشد. اگر ديد از پل گذشت، دليل كه از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بيند. اگر ديد بنايى بر پل مى‌نهاد و عمارت مى‌كرد، دليل كه ولايت و شاهى يابد و مال بسيار او را جمع شود. قوله تعالى: «و القناطير المقنطرة من الذهب». (آل عمران، 14).
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: پل در خواب بر چهار وجه است. اول: مردى است كه همه‌ى مردمان را به كار آيد و حاجت همه كس را روا كند. دوم: پادشاه. سوم: نيكويى و كامرانى يافتن. چهارم: مال بسيار حاصل كردن. اگر بيند پل بيفتاد و خراب شد، دليل است بر تباهى حال پادشاه و نقصان ملك او.
برايت مى‌گويد: ديدن پل در خواب به اين معنا است كه در آينده موفقيت زيادى نصيبتان مى‌شود. اگر در خواب ببينيد كه از پلى مى‌گذريد، يعنى خطرى شما را تهديد مى‌كند كه بايد بيشتر مواظب خود باشيد. افتادن از پل بيانگر بروز مشكلات است. اگر خواب ببينيد كه پلى قديمى پيش رويتان است و قصد عبور از آن را داريد، نشانه‌ى آن است كه براى انجام كارى خود را به خطر مى‌اندازيد.
بيتون مى‌گويد: ديدن پل شكسته و ويران در خواب، نشان‌دهنده‌ى نااميدى و يأس است.

پلكان

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب از پله‌ها بالا برويد، بيانگر رسيدن به خوشبختى است اگر در خواب از پله‌ها پايين بياييد، نشانه‌ى آن است كه در يكى از كارهايتان دچار شكست مى‌شويد. افتادن از پله‌ها در خواب، بيانگر توطئه‌ى دشمنان است.
اچ ميلر مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه از پله برقى استفاده مى‌كنيد، يعنى براى رسيدن به هدف خود بايد سخت تلاش كنيد.

پلنگ

محمد بن سيرين گويد: پلنگ در خواب، دشمن قوى و توانا بود. اگر بيند كه با پلنگ جنگ مى‌كرد، دليل كه با دشمن خود خصومت كند و خصم را ظفر و غلبه بود، يعنى اگر پلنگ بر وى غالب شد، دشمن بر وى غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شد، او بر دشمن غالب گردد. اگر بيند گوشت پلنگ همى خورد، دليل كه در جنگ و خصومت افتد، ليكن مظفر گردد و شرف و بزرگى يابد.
كرمانى گويد: اگر بيند بر پلنگ نشست، دليل است بر عز و جاه وى و دشمن را شكست دهد. اگر بيند با پلنگ جنگ مى‌كرد و هيچ كدام بر يكديگر ظفر نيافتند، دليل كه از پادشاه ترسى عظيم بدو رسد، يا بيمارى صعب يابد و بعد از آن شفا يابد. اگر بيند شير پلنگ را همى خورد، دليل كه از دشمن ترسى بدو رسد و سرانجام ايمن شود. اگر بيند پوست پلنگ يا استخوان يا موى او را فراگرفت، يا كسى بدو داد، دليل كه از مال دشمن به قدر آن، چيزى بيابد. اگر بيند پلنگى را بكشت، دليل كه از اسلام روى بگرداند و در او هيچ خير نباشد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن پلنگ در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن قوى. دوم: مال يافتن از دشمن. سوم: ترس از پادشاه.
بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پلنگ به طرف شما حمله مى‌كند، به اين معنا است كه در اثر اشتباهى دچار مشكل مى‌شويد. مشاهده‌ى پوشت پلنگ در خواب، بيانگر آن است كه دشمنان به شما ضرر مى‌رسانند. اگر در خواب پلنگى را در قفسى ببينيد، يعنى با زيركى توطئه‌ى دشمنان را بر ملا مى‌سازيد.

پليس

برايت مى‌گويد: ديدن پليس در خواب، بيانگر آن است كه بايد بيشتر مراقب خودتان باشيد تا دچار اشتباه نشويد. اگر خواب ببينيد كه پليسى به شما كمك مى‌كند، نشانه‌ى آن است كه با آگاهى اتفاق بدى را از خودتان دور مى‌كنيد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب پليسى شما را دستگير كند، به معناى پيشامدهاى ناگوار است و اگر خواب ببينيد بدون آن كه مرتكب جرمى شده باشيد پليس شما را دستگير مى‌كند، نشان‌دهنده‌ى پيشرفت در كارهايتان است.

پماد

برايت مى‌گويد: ديدن پماد در خواب، بيانگر داشتن سلامت كامل است.
بيتون مى‌گويد: اگر دخترى در خواب پماد درست كند، يعنى در كارهايش موفق است.

پنبه

محمد بن سيرين گويد: پنبه به خواب مال حلال است به قدر آن كه ديده بود و پنبه دانه به خواب، دليل بر مال است كه آسان به دست آورد بى‌رنج و تعب.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن پنبه به خواب بر سه وجه است. اول:حلال. دوم: منفعت. سوم: سر بودن.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مزرعه‌ى پنبه‌اى ببينيد، يعنى به مقامات بالايى دست پيدا مى‌كنيد. ديدن پنبه در خواب، بيانگر داشتن اوقاتى دلپذير است. ديدن پنبه در خواب براى تجار، بيانگر سود مالى و براى كشاورزان به دست آوردن ثروت است.

پنجره

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پنجره در خواب، نشانه‌ى آن است كه در انجام بعضى از كارهايتان موفق نمى‌شويد. ديدن پنجره‌اى شكسته در خواب، نشانه‌ى آن است كه براى مدتى دچار يأس و نااميدى مى‌گرديد. اگر در خواب ببينيد كه بر لبه‌ى پنجره نشسته‌ايد، دچار اشتباه مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: ديدن پنجره‌اى باز در خواب، نشانه‌ى آن است كه موفقيت‌هاى بسيارى پيش رو داريد. ديدن پنجره‌اى بسته در خواب، نشانگر بروز مشكلات است. اگر خواب ببينيد كه از پنجره به طرف بيرون پريده‌ايد، ببيانگر بروز اختلافات است.

پند دادن

محمد بن سيرين گويد: اگر مردى بيند كه كسى او را پند مى‌داد، كه در آن پند، او را صلاح دين و رستگارى آخرت بود، دليل كند بر بشارتى كه در آن خير دين و دنياى او بود. اگر به خلاف بيند، دليل بر فساد و تباهى دين و دنياى او بود.
جابر مغربى گويد: پند دادن كسى در خواب، اگر در آن صلاح دين است، نيك است و پند دهنده فرشته‌ى مقرب است، كه بشارت دهد صاحب خواب را به خيرات، كه بدو خواهد رسيد، تا شكر آن به جاى آورد و پند دادنى كه در آن فساد دين است، پنددهنده‌ى آن ديو رجيم است، كه او را خبر مى‌دهد از فساد كار او و توبه بايد كردن و به خدا بازگشتن، تا او را از شر و فساد نگاه دارد و از عذاب حق تعالى رسته گردد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه احتياج داريد كسى شما را نصيحت كند، يعنى در كارهايتان دچار مشكل شده‌ايد. اگر در خواب كسى شما را نصيحت كرد، بيانگر آن است كه به مقامات بالايى دست پيدا مى‌كنيد. اگر زنى خواب ببيند كه او را نصيحت اخلاقى مى‌كنند، يعنى با يكى از دوستانش اختلاف پيدا مى‌كند.

پنهان

بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه خود را پنهان مى‌كنيد، بيانگر آشفتگى روحى شما است. اگر دخترى در خواب چيزى را پنهان كند، يعنى مورد اتهام ديگران قرار مى‌گيرد.

پنير

محمد بن سيرين گويد: پنير به خوب، اگر خشك باشد، مال اندك است كه از سفر حاصل شود بيننده را و پنير تر، مال بسيار است. كه در شهر به دست آيد.
جابر مغربى گويد: پنير تر مال و نعمت است كه به آسانى بيابد و پنير خشك سفرى است با اندك منفعت. اگر كسى به خواب بيند نان با پنير مى‌خورد، دليل كه در سفرى او را مالى اندك با غم و اندوه حاصل شود و بعضى از معبران گويند علتى بدو رسد، لكن از آن زود خلاص شود.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پنير در خواب، بيانگر داشتن زندگى آرام و لذتبخش است. اگر خواب ببينيد كه پنير مى‌خوريد، يعنى براى مدتى دچار گرفتارى و يأس مى‌شويد.
هانس كورت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه در كارخانه‌هاى پنيرسازى كار مى‌كنيد، بيانگر داشتن لحظات شادى بخش است. اگر در خواب پنير فاسدى بخوريد، نشانه‌ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

پوست

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: پوست تن مردم در خواب، آرايش و كدخدايى مردم است.
محمد بن سيرين گويد: اگر پوست مردم سترد مال و بركت است. اگر كسى پوست تن خود را برخاسته ديد، دليل كه سر و راز وى گشاده شود و مال او تلف شود. اگر پوست تن خود را كبود يا سياه ديد، دليل كه غمگين شود. اگر ديد پوست پايش روشن بود، دليل كه كارش خاسته شود.
كرمانى گويد: پوست همه‌ى چهارپايان به خواب ديدن مال است و پوست شتر ميراث است از مردى بزرگ و پوست گوسفند، صاحب را روزى است. اگر پوست درخت سبز ديد، خداوندش روزه‌دار است. اگر ديد كه پوست از مسلوخ باز گردد، دليل كه از آن كس بدو منسوب است، مالى بستاند. اگر ديد سرايى بنا كرد از بهر پوست باز كردن، دليل كه اگر آن كس قصاب بود در سراى او ديوار نهند. اگر معلم بود، بر كودكان ستم كند.
جابر مغربى گويد: اگر بيند كه پوست گاوى باز مى‌كرد، دليل كه آن كس شغل‌هاى كهن و چيزهاى تباه شده را به سلاح باز آورد و از جهت پادشاهى ميانجى كند و چون اميران و بزرگان لشگر پادشاه خلاف كند در كارهاى بسيار.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پوستتان زرد است، يعنى مسأله‌اى موجب ترس شما شده است. اگر در خواب پوست نرمى را لمس كنيد، يعنى با جديت به انجام كارهايتان مى‌پردازيد. كندن پوست حيوانات، نشانه‌ى خوشبختى است. اگر از پوست حيوانات طبلى درست كنيد، نشانگر شنيدن اخبار مهم است. اگر در خواب ببينيد كه پوست حيوانات را جايى آويزان يا پهن كرده‌ايد، بيانگر داشتن اوقات خوش و دلنشين است.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پوست حيوانات در خواب، بيانگر آن است كه در اثر انجام كارى به ثروت مى‌رسيد. ديدن پوست ميوه در خواب، به اين معنا است كه از انجام كارهاى سخت خسته شده و به دنبال جايى آرام براى استراحت مى‌گرديد.

پوشاك

بيتون مى‌گويد: ديدن لباس‌هاى تميز و پاكيزه در خواب، بيانگر رسيدن به رفاه و سعادت است. ديدن لباس‌هاى پاره و كثيف در خواب، بيانگر آن است كه دشمنان قصد صدمه به شما را دارند.

پول

برايت مى‌گويد: ديدن پول در خواب، بيانگر آن است كه به خاطر موضوعى مجبور به پول خرج كردن مى‌شويد. ديدن پول خارجى در خواب، نشانه‌ى موفقيت در كارهاى خطرناك است و پيدا كردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه در مقابل مشكلات مقاومت مى‌كنيد. گم كردن پول در خواب، نشانه‌ى بدشانسى در انجام يكى از كارهايتان است. اگر خواب ببينيد كسى براى شما حواله‌اى پولى فرستاده، يعنى هديه‌اى دريافت خواهيد كرد.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب به كسى پول مى‌دهيد، به اين معنى است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد تا دچار بدبختى نشويد. شمردن پول در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. ديدن پول تقلبى در خواب، نشانه‌ى دعوا و مشاجره است. ديدن پول خرد در خواب، بيانگر انجام كارهاى سخت است. اگر در خواب ببينيد كه پولى مى‌دزديد، يعنى روزهاى سختى پيش رو داريد. اگر در خواب از كسى پول مى‌گيريد، يعنى دچار بدشانسى مى‌شويد و اگر به كسى پول قرض بدهيد، يعنى در انجام كارى به پول نياز داريد.

پونز

بيتون مى‌گويد: ديدن پونز در خواب، نشان‌دهنده آن است كه با اطرافيانتان دچار مشكل مى‌شويد. اگر زنى در خواب مشغول استفاده از پونز باشد، بيانگر آن است كه بر توطئه دشمنان غلبه پيدا مى‌كند و اگر هنگام استفاده از پونز دست خود را زخمى كند، يعنى دست به كارهاى ناشايست مى‌زند.

پى

محمد بن سيرين گويد: پى در خواب، جمع كننده حال و كار او است. اگر به خواب بيند كه پى بر اندام او خشك شد يا يكى است، دليل كه دوستى كه جمع‌كننده كار و حال او بود، از او غايب شود، يا از دنيا رحلت كند. اگر بيند پى‌ها بر تن او خشك شدند، دليل كه از دوستان مفارقت جويد.
كرمانى گويد: پى‌هاى تن، دليل بر خويشان و اهل بيت است. اگر بيند پى‌هاى او درشت و قوى بودند، دليل كه خويشان و اهل بيت او بدحال و ضعيف شود.

پياده‌روى

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب، در مكانى زيبا مشغول قدم زدن باشيد، بيانگر آن است كه ثروتى به دست مى‌آوريد. اگر خواب ببينيد هنگام شب مشغول پياده‌روى هستيد، به اين معنا است كه به اهداف خود نمى‌رسيد.

پياز

كرمانى گويد: پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت،و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، سريعا خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بيننده‌ى خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كند و پيوسته در وى سخنان زشت گويند، خاصه چون پياز سرخ است. اگر پياز پخته خورد، دليل كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و به خداى تعالى بازگردد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: پياز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام. دوم: غيبت و سخن زشت. سوم: پشيمانى در كارها.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پياز در خواب، به اين معنا است كه دشمنان از موفقيت شما ناراحت مى‌شوند. اگر در خواب خود را مشغول پوست كندن پياز ديديد، يعنى در يكى از كارهايتان دچار شكست مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: ديدن پياز قرمز در خواب، نشانه‌ى نوميدى است. خوردن پياز در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارهايتان است.

پياله

محمد بن سيرين گويد: پياله در خواب كنيزك است، كه با وى عشرت و طرب كند. اگر بيند از پياله آب يا گلاب مى‌خورد، دليل كه با كنيزكى به حلال جمع شود و از وى فرزند مصلح بياورد. اگر بيند كه آن گلاب يا آب از پياله بريخت، دليل كه فرزند وى بميرد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: پياله در خواب بر دو وجه باشد. اول: كنيزك. دوم: خادم.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب پياله‌ى عشاء ربانى را ديديد، يعنى موضوعى شما را بسيار ناراحت مى‌كند و اگر در خواب پياله‌ى عشاء ربانى را شكسته ديديد، بيانگر آن است كه در انجام كارهايتان اعتماد به نفش كافى را نداريد.

پيام

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كسى براى شما پيغامى مى‌فرستند، بيانگر اتفاقات خوشايند در زندگيتان است. اگر در خواب، شما براى كسى پيامى فرستاديد، به اين معنا است كه براى مدتى دچار مشكل مى‌شويد.
اچ ميلر مى‌گويد: اگر در خواب تلگرافى به دستتان رسيد، نشان‌دهنده‌ى آن است كه اوقات خوشى را پيش رو داريد.

پيانو

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پيانو در خواب، به اين معنا است كه روزهاى شادى پيش رو داريد. شنيدن صداى پيانو، بيانگر موفقيت در كارهايتان است. ديدن يك پيانوى شكسته در خواب، بيانگر آن است كه براى مدتى دچار غم و اندوه مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پيانو خريدارى كرده‌ايد، به اين معنا است كه شما در زندگى انسان موفقى هستيد. اگر در خواب مشغول نواختن پيانو باشيد، بيانگر آن است كه كار اشتباهى را انجام مى‌دهيد.

پيپ

برايت مى‌گويد: مشاهده‌ى پيپ در خواب، نشانه‌ى آشنايى با افراد جديد است.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب يك پيپ قديمى ببينيد، يعنى دچار زيان مالى خواهيد شد. كشيدن پيپ در خواب، بيانگر آن است كه يكى از دوستان قديميتان را مى‌بينيد.

پيچ

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب پيچ ببينيد، بيانگر انجام كارهاى مشكل است. اگر در خواب پيچ زنگ‌زده‌اى را ديديد، يعنى در انجام يكى از كارهايتان دچار شكست مى‌شويد كه باعث ناراحتى شما مى‌گردد.

پيچك

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد پيچكى روى درختى روييده است، بيانگر سود مالى است. مشاهده‌ى پيچك خشك شده در خواب، نشانه‌ى آن است كه از موضوعى ناراحت مى‌شويد.
برايت مى‌گويد: ديدن پيچك در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است. اگر در خواب پيچكى بر روى ديوار ببينيد، نشانه‌ى آن است كه به حرف‌هاى خود پايبند هستيد.

پيچ و خم

بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه در كوچه‌هاى پر پيچ و خم قدم مى‌زنيد، يعنى براى مدتى مشكلات گريبان گيرتان مى‌شود. اگر در خواب پيچ و خم شاخه‌هاى درختان را ببينيد نشانه‌ى به دست آوردن ثروت و داشتن اوقات خوش است.

پيراهن

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: پيراهن سفيد در خواب ديدن، مرد است و بعضى از معبران گويند: پيراهن زن است و دليل حال و كار او است در كسب معيشت. اگر بيند پيراهن نو و فراخ پوشيده است، دليل است بر صلاح كار و نيكويى احوال. اگر بيند پاره‌اى از پيراهن او دريده است، تأويلش ميانه است در نيكى و بدى.
كرمانى گويد: اگر كسى بيند پيراهن نو پوشيده است، دليل كه به ظاهر نيكو است و به باطن بد. اگر بيند پيراهن و شلوارش جمله چركين است و كهن، دليل است كه اگر توانگر است، درويش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.
جابر مغربى گويد: اگر بيند كه پيراهن نو و فراخ پوشيده داشت، دليل كه عيش بر وى فراخ شود. اگر بيند پيراهن تنگ است، دليل كه عيش بر وى تنگ گردد. اگر ديد پيراهن بى‌گريبان است و بى‌آستين و يك درز است پوشيده، دليل كه اجلش نزديك باشد. اگر بيند پيراهن دراز داشت، دليل كه كارش بد شود. اگر بيند پيراهن دريده پوشيده، دليل كه كارش پراكنده شود و رازش آشكار شود.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن پيراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دليلش بر شش وجه است. اول: ديدن مردم. دوم: ستر. سوم: عيش خوش. چهارم: رياست. پنجم: رامش و خرمى. ششم: بشارت.
بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پيراهن خود را گم كرده‌ايد، به اين معنا است كه به يكى از اهدافتان نمى‌رسيد. اگر در خواب پيراهن پاره و كثيفى ببينيد، يعنى بيمارى شما را تهديد مى‌كند.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه پيراهن خواب پوشيده‌ايد، نشانه‌ى وقوع پيشامدهاى ناگوار است. اگر خواب ببينيد كه پيراهنتان را مى‌شوريد، يعنى در يك جمع دوستانه قرار مى‌گيريد.اگر زنى خواب ببيند كه يك پيراهن مردانه به تن كرده، يعنى اقبال و شانس پيش روى او است.

پير شدن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى به خواب ديد پير شده و محاسن او سفيد گشته، دليل كه عز و شرف يابد. اگر پيرى مجهول را بيند كه خرم و شادمان است، دليل كه از دوستى مرادهاى او برآيد و از غم برهد. اگر پيرى معروف را بيند كه خرم و شاد است، دليل كه از او چيزى بدو رسد. اگر او را غمگين ديد، دليلش به خلاف اين است.
جابر مغربى گويد: اگر پيرى بيند كه جوان شد، دليل كه در عز و بزرگى او نقصان باشد و در دنيا مغرور شد. اگر جوانى يا كودكى بيند كه پير شد، دليل كه عز و بزرگى يابد و به كار آخرت مشغول شود.
بيتون مى‌گويد: اگر در خواب آدم پيرى را ديديد، نشانه‌ى آن است كه شانس و اقبال در انتظار شما است. اگر خواب ببينيد كه پير شده‌ايد، نشانه‌ى موفقيت در انجام كارها است.

پيروزى

برايت مى‌گويد: اگر خواب بينيد كه در جنگى پيروز شده‌ايد، نشان‌دهنده‌ى رسيدن به موفقيت‌هاى كوتاه مدت است.
هانس كورت مى‌گويد: پيروزى در انجام كارها، در خواب بيانگر آن است كه مقابل دشمنانتان ايستادگى مى‌كنيد.

پيدا كردن

برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه چيزى را پيدا مى‌كنيد، نشانه‌ى آن است كه بايد در كارها تلاش بيشترى بكنيد تا به موفقيت برسيد.

پيشانى

محمد بن سيرين گويد: پيشانى در خواب، قدر و جاه است، زيرا كه موضع سجده‌ى بارى تعالى است و بعضى گويند پيشانى، دليل بر فرزند است كه از اهل بيت او توانگر شود. اگر بيند بر پيشانى او نشانى بود، دليل كه خداوندش در پاك دينى و پرهيزكارى مشهور شود.
جابر مغربى گويد: اگر كسى ديد بر پيشانى يك چشم داشت، دليل كه به كار كدخدايى خود پندار شود. اگر ديد در پيشانى چشم‌هاى بسيار داشت، همين دليل كند، كه او را در مصالح خود پندارى تمام است. اگر ديد بر پيشانى وى خطى سبز نوشته است، دليل كه او را فرزندى آيد عالم و پارسا. اگر ديد بر پيشانى او آيه‌ى رحمت نوشته است، دليل كه عاقبت را محمود كند و مرگ او بر شهادت است. اگر بيند بر پيشانى او آيه‌ى عذاب نوشته است، دليل كه عاقبتش محمود نباشد و تأويلش به خلاف اين است.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن پيشانى در خواب بر شش وجه است. اول: جاه و قدر. دوم: عز و بزرگى. سوم: فرزند توانگر. چهارم: معيشت محمود. پنجم: ديانت. ششم: جود و نيكى.
بيتون مى‌گويد: داشتن پيشانى زشت در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه مشكلات گريبان شما را خواهد گرفت. داشتن پيشانى صاف و زيبا در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارهاى شما است. بوسيدن پيشانى ديگران در خواب، به اين معنا است كه رفتار ناپسند شما باعث ناراحتى ديگران مى‌گردد.

پيش بند

بيتون مى‌گويد: ديدن پيشبند در خواب، بيانگر شكست در انجام يكى از كارهايتان است. اگر دخترى در خواب بيند پيشبند بسته است، به اين معنا است كه براى مدتى دچار دردسر مى‌شود.
برايت مى‌گويد: اگر مردى خواب ببيند كه پيشبند بسته است، نشانه‌ى آن است كه كارهاى سختى انجام مى‌دهد.

پيشخدمت

بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پيشخدمت در خواب، بيانگر افراط در لذت‌هاى جسمانى است. اگر دخترى در خواب خود را پيشخدمت يك رستوران ببيند، به اين معنا است كه نامزدش مناسب او نيست.
برايت مى‌گويد: اگر در خواب خود را پيشخدمت دادگاه ببيند، نشانه‌ى انجام كارهاى بيهوده است. اگر در خواب با يك پيشخدمت دادگاه دعوا بگيرد، به اين معنا است كه در قبال انجام كارهاى خوب پاداشى به شما نمى‌دهند.

پيشرفت

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه در شغلتان پيشرفت كرده‌ايد، يعنى به مقامات بالايى دست پيدا خواهيد كرد. اگر خواب ببينيد اطرافيانتان در كارهايشان پيشرفت كرده‌اند، به معنى آن است كه رابطه‌ى نزديك‌ترى با دوستانتان برقرار خواهيد كرد.

پيشواز

بيتون مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه به پيشوار كسى مى‌رويد، نشانه‌ى آن است كه نزد اطرافيانتان محبوبيت خاصى داريد. اگر در خواب عده‌اى به استقبال شما بيايند، به اين معنا است كه شهرت خوبى به دست مى‌آوريد.

پيشه (شغل)

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند پيشه‌ى خود را رها كرد و به پيشه‌ى از آن بهتر مشغول شد، دليل كه كارش و حالش بهتر شود و در كسب و كار وى نيكى پديد آيد. اگر ديد كه پيشه‌هاى گوناگون همى كرد، اگر آن پيشه‌ها نيكو است، دليل بر خير و نيكويى كار كند. اگر بد است، دليل بر شر و بدى است. اگر ديد بعضى از پيشه‌ها بد است و بعضى نيك، هر كدام قوى‌تر است حكم بدان كنند.

پيشى گرفتن

محمد بن سيرين گويد: اگر ديد در كارى بر كسى پيشى گرفت از كارهاى دين، مثل عبادت يا حج و غزا و آن چه بدين ماند، دليل كه در آخرت رستگارى يابد و او را نزد خداى تعالى ثواب است. اگر از كسى بر كار دنيايى پيش گرفت، دليل كه عز و اقبال و مال يابد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: پيشى گرفتن در خواب در كارهاى خير و صلاح، دليل بر خير و صلاح دو جهانى است. اگر ديد پيشى گرفت در كار شر و فساد، دليل كند بر فساد دو جهانى.

پيغام رساندن

بيتون مى‌گويد: پيغام بردن براى كسى در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه با افرادى جديد همنشين مى‌شويد. اگر زنى خواب ببيند براى كسى پيغام مى‌برد، يعنى با همسرش اختلاف پيدا مى‌كند.

پيغمبرى

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر ديد كه او پيغمبرى شد از جمله‌ى پيغمبران و خلق را به خدا مى‌خواند و راه توحيد همى نمود، دليل كه نخست به محنت و بلا گرفتار شود و بعد از آن بر دشمنان ظفر يابد. اگر ديد زاهد و مصلح شد، همين دليل كند، لكن محنت و بلاى وى در دنيا كمتر از آن بود. اگر ديد كه او محتشم و توانگر شد، نعمت دنيا بر وى فراخ شود، اما دين او تباه گردد.
كرمانى گويد: اگر بيند نام وى متغير شد، چنان كه او را به نام نيك خواندند، چون محمد و محمود و سعيد و صالح و على و مثل اين، دليل بود كه او را به ذكر خير و نيكى ياد سازند. اگر به خلاف اين ديد، مردمان وى را به شر و بدى ياد كنند. اگر بيند او پادشاه يا امير يا قاضى شد، دليل كه در شغل خويش عدل و انصاف نگاه دارد. اگر به خلاف اين بيند، دليل شر و بدى بود.
جابر مغربى گويد: اگر بيند از حال صلاح به فساد مبدل شد، دليل كند بر نجسى و ادبارى. اگر به خلاف اين بيند، دليل شود بر سعد و اقبال دين و دنياى وى.
اچ ميلر گويد: ديدن پيامبران در خواب، بيانگر شنيدن اخبار مهم است.

پيكان

محمد بن سيرين گويد: پيكان در خواب ديدن، مردى بزرگ و خطر بسيار است. اگر بيند كه پيكان تيز يافت، يا كسى به وى بخشيد، دليل كه بر درستى كار كه بدو رسد.
جابر مغربى گويد: ديدن پيكان در خواب قوه است در سخنى، كه بيننده‌ى خواب با خصم گويد، خاصه كه پيكانش پولاد و روشن بود. اگر شكسته يا زنگار گرفته بيند، تأويلش به خلاف اين است.
بيتون مى‌گويد: مشاهده‌ى پيكان در خواب، بيانگر آن است كه شادى و نشاط جايگزين غم و اندوه خواهد شد. ديدن پيكان شكسته در خواب، بيانگر آن است كه در انجام يكى از كارهايتان موفق نخواهيد شد.

پيكر (مجمسه)

محمد بن سيرين گويد: پيكر به خواب زن است. اگر بيند او را پيكرى است، دليل كه زن خواهد. اگر بيند پيكر از كسى به بها خريد، دليل كه كنيزك بخرد. اگر بيند پيكرى داشت و از وى ضايع شد يا از دست او بيفتاد و بشكست، دليل كه زن را طلاق دهد يا زنش از دنيا رحلت كند. اگر چهره‌ى پيكر خود را به صورت ديگر بيند، دليل كه احوالش بگردد بر آن هيأت كه ديده.
كرمانى گويد: اگر پيكر خويش را به صورت زشت بدل كرده بيند، حال او متغير گردد. اگر بيند كه به حال و صورت خود گرديد، دليل كه به حال خود و به سوى خدا باز آيد. اگر پيكر خويش را به شكوه بيند، دليل كه همه روى از او بگردانند و بر وى جفا كنند.
جابر مغربى گويد: اگر كسى بيند پيكر آدمى با پيكر حيوانى بدل همى كرد، دليل كه آن كس بد مذهب و دروغگو بود يا در صفات خداى تعالى چيزى گويد. اگر بيند كه پيكر كسى به گونه ديگر كه نه از جنس او بود بگشت، دليل كه بيننده را كار صعب پديد آيد و در آن متحير بماند و صورت در خواب ديدن، مردى است كه بر خداى دروغ گويد.

پيكره

بيتون مى‌گويد: ديدن پيكره، بيانگر جدايى از دوستان است.

پيك نيك

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب خودتان به پيك نيك برويد، به معناى رسيدن به موفقيت است و اگر ديگران به پيك نيك بروند، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

پيمان

بيتون مى‌گويد: شكستن عهد و پيمان در خواب، نشان‌دهنده‌ى آن است كه به خاطر رفتار بد، ديگران از شما دورى مى‌كنند. پيمان بستن در خواب، علامت بى‌وفايى و خيانت است.

پيه خوردن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى به خواب ديد پيه خورد، دليل كه خير و منفعت و فراخى يابد. اگر بيند پيه گوسفند داشت و مى‌خورد، دليل كه به قدر آن وى را مال حلال آيد. اگر بيند كه پيه جانورى مى‌خورد و گوشت او حلال است، دليل كه مال حلال يابد.
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد: ديدن پيه در خواب بر سه وجه باشد. اول: نعمت و فراخى. دوم: مال و منفعت. سوم: گشايش كارهاى بسته.
منبع: دایرة المعارف تعبیر خواب / نشر سما