آ
 

نام های فارسی که با حرف ر شروع می شونددر اين بخش بيش از 3600 نام از ريشه های فارسی ، عربی ، ترکی و عبری وجود دارد که میتوانيد بر اساس حرف اول به آنها دسترسی پيدا کنيد


نام   معنی   لاتین
رئوف   مهربان، مشفق   rauf
رائده   مونث رايد، پيام آور، جوبنده، جوينده   raede
رائين   نام يك سردار ايراني   rain
رابرت   برنده نهايي، پيروز، فاتح، روبرت   rabert
رابعه   چهارم، آهنگي در موسيقي چهارم   rabee
رابو   نام گل بهاري   rabu
رابين   نام پسر بزرگ يعقوب   rabin
راتا   رادي، دهش، يكي از ايزدان آيين زردشتي   rata
راجان   نام جد زردشت   rajan
راجي   اميدوار   raji
راحل   كوچ كننده، نام مادر يوسف كه بصورت راحيل هم نوشته شده   rahel
راحله   راهوار، كوچ كننده، مركب باركش   rahele
راحمه   زن بخشنده، مهربان، آمرزنده   raheme
راحيل   گوسفند ماده، نام مادر حضرت يوسف، راشل   rahil
راد   بخشنده، جوانمرد، شجاع، حكيم   rad
رادبانو   بانوي جوانمرد و بخشنده   radbanu
رادبرزين   جوانمرد و بلند مرتبه   radbarzin
رادفر   داراي فر و شكوه جوانمردان   radfar
رادك   جوانمرد كوچك   radak
رادمان   بخشنده، كريم، رادمنش   radman
رئوف   مهربان، مشفق   rauf
رائده   مونث رايد، پيام آور، جوبنده، جوينده   raede
رائين   نام يك سردار ايراني   rain
رابرت   برنده نهايي، پيروز، فاتح، روبرت   rabert
رابعه   چهارم، آهنگي در موسيقي چهارم   rabee
رابو   نام گل بهاري   rabu
رابين   نام پسر بزرگ يعقوب   rabin
راتا   رادي، دهش، يكي از ايزدان آيين زردشتي   rata
راجان   نام جد زردشت   rajan
راجي   اميدوار   raji
راحل   كوچ كننده، نام مادر يوسف كه بصورت راحيل هم نوشته شده   rahel
راحله   راهوار، كوچ كننده، مركب باركش   rahele
راحمه   زن بخشنده، مهربان، آمرزنده   raheme
راحيل   گوسفند ماده، نام مادر حضرت يوسف، راشل   rahil
راد   بخشنده، جوانمرد، شجاع، حكيم   rad
رادبانو   بانوي جوانمرد و بخشنده   radbanu
رادبرزين   جوانمرد و بلند مرتبه   radbarzin
رادفر   داراي فر و شكوه جوانمردان   radfar
رادك   جوانمرد كوچك   radak
رادمان   بخشنده، كريم، رادمنش   radman
رادمهر   خورشيد بخشنده، بخشنده مانند خورشيد   radmehr
رادين   آزادوار، آزاده   radin
راسخ   استوار، پابرجا، مقاوم   rasex
راسن   سوسن كوهي، زنجبيل شامي   rasen
راشد   سالك، راهنما، متدين، ديندار   rased
راشل   راحيل=گوسفند، نام مادر حضرت يوسف   rasel
راشن   آرامنده، ثابت، پابرجا   rasen
راشنو   فرشته عدالت در آيين زردشتي   rasno
راشين   شيره و صمغ درخت صنوبر، نام جد افراسياب، راشينه، رشينه   rasin
راضيه   زن قانع و خشنود و خوشدل، از القاب حضرت فاطمه زهرا   raziye
راعيل   نام ديگر زليخا   rail
راغب   خواهنده، ميل كننده   raqeb
راغبه   مونث راغب   raqebe
رافائل   از فرشتگان مقرب در دين يهود   rafqel
رافت   مهرباني، سفقت   rafat
رافونه   نعناع، از سبزيهاي خوشبوي خوردني، رافونا   rafune
رافي   منسوب به راف به معناي مي، شراب   rafi
رام   مطيع، فرمانبردار، از پادشاهان هندي، نام يكي از فرشتگان رحمت دين زردشتي   ram
رام برزين   از آتشكده هاي قديم ايران، از اعلام مردان   rambarzin
رام ديس   رام گونه   ramdis
راما   يكي از تجليات وشنو خداي اساطيري هند   rama
رامايانا   نام حماسه معروف هند   ramayana
رامبانو   بانوي مطيع و آرام   rambanu
رامبد   آرامش دهنده، نگهبان و پاسدار آرامش   rambod
رامپور   فرزند رام، ناحيه اي در اوتارپرداش هند   rampur
رامتين   آرامش بخش، نام شخصي كه مخترع چنگ بود   ramtin
رامدخت   دختر رام و مطيع   ramdoxt
رامسين   رامشين   ramsin
رامش   آرامش، آسودگي، فراغت، طرب، سرود، در زبان پهلوي راميشن   rames
رامشاد   آرام و خرسند   ramsad
رامشگر   خواننده، خنياگر، مطرب   ramesgar
رامشين   نوازنده و مطرب   ramsin
رامك   تخمي سياه و خوشبو كه ساييده با مشك مي آميزند، مصغر رام به معني نرم و آرام   ramak
رامن   رامش   raman
رامناد   مطيع، فرمانبردار، فروتن   ramnad
رامونا   نگهبان عاقل   ramuna
رامي   منسوب به رام، دلنشين، صورت برج قوس   rami
رامياد   مطيع، فرمانبردار   ramyad
راميار   چوپان، شبان، در اصل رمه يار است   ramyar
راميان   نام رود و بخشي از شهرستان گنبد كاوس   ramyan
راميلا   خداي بزرگ   ramila
رامين   منسوب به رام، آرام   ramin
رامين بانو   بانوي آرام و مطيع   ramibanu
رامينا   رامين   ramina
رامينا   بلند، بالا، بلند قامت   ramina
رامينه   رامين، آرام   ramine
راهب   عابد مسيحي، گوشه نشين   raheb
راهبه   مونث راهب   rahebe
راهوي   منسوب به راه، راهي   rahuy
راهي   رونده، مسافر، بنده   rahi
راوش   ستاره مشتري، زاوش   ravas
راوك   صاف و لطيف، پالوده از عيب، جام شراب   ravak
راوند   ريواس، گياهي از تيره ترشكها   ravand
راويه   زن روايت كننده   raviye
راي   راجه، از القاب اميران هندي   ray
رايا   آسمان   raya
رايا   كسي كه خداوند به او نظر و عنايت دارد   raya
رايان   بخش، ناحيه، منطقه   rayan
رايحه   بوي خوش، باران شبانگاهي   rayehe
رايكا   پسر زيبا، معشوق، ريكا   rayka
رايموند   نگهبان عاقل   raymond
رباب   ابر سفيد، سازي است شبيه طنبور   robab
ربابه   ابر سفيد، جمع رباب   robabe
ربايا   جالب، جذاب، رباينده   robaya
ربكا   ربه كا، راستي، مصلح   rebeka
ربيع   بهار، فصل بهار، نام دو ماه از ماههاي قمري   rabi
رجا   اميد، آرزو، اميدواري، چشمداشت   raja
رجب   ترسيدن، بزرگ داشتن، شرم نمودن   rajab
رحمان   بخشنده، بخشايشگر   rahman
رحمت   بخشايش، از اسما الهي   rahmat
رحمت الله   بخشايش و مهرباني خدا   rahmatollah
رحيل   عزيمت، راه افتادن   rahil
رحيم   مهربان، صاحب رحمت، دلسوز، دلرحم   rahim
رحيم الله   مورد مهر خداوند   rahimollah
رحيمه   زن مهربان و دلسوز   rahime
رخسار   چهره، رو، سيما   roxsar
رخساره   رخسار، عذار، چهره   roxsare
رخسانه   مانند رخ و چهره زيبا   roxsane
رخشا   تابان، درخشنده، رخشان   raxsa
رخشاد   شادان، خوشرو   roxsad
رخشادخت   دختر زيباي نوراني   raxsadoxt
رخشان   درخشان، نوراني   raxsan
رخشانه   منسوب به رخشان، نوراني   raxsane
رخشنده   فروزان، نوراني   raxsande
رخشيد   خورشيد چهر، تابان چهر   roxsid
ردگون   نام مادر داريوش و همسر ويشتاسب   rodgun
رزاق   روزي دهنده، از نامهاي خداوند   razzaq
رزبانو   بانوي طلا، نام دختر رستم دستان   zarbanu
رزين   استوار، پابرجا، باوقار   razin
رسا   بلند، بالغ، تيزهوش، لايق، قابل   rasa
رسام   رسم كننده، نقاش   rassam
رسانه   حسرت، بلند، اندوه، وسيله رساندن خبر   rasane
رسپينا   پاييز، فصل بهار   raspina
رستا   كامياب، رهنده   rasta
رستم   كشيده بالا، بزرگ تن، قوي اندام، پسر درشت، نام پهلوان ملي ايران   rostam
رسول   فرستاده، قاصد، پيامبر   rosul
رشاد   رستگاري، از گمراهي رهيدن   rasad
رشتاك   شاخه نورس گياه   rastak
رشن   عادل، دادگر، روز هجدهم هر ماه شمسي   rasn
رشنواد   راستگوي، نام سپهسالار هماي دختر بهمن   rasnvad
رشيد   رستگار، دلير، خوش قدوقامت، راهنما، از نامهاي خداوند   rasid
رشيدالدين   صاحب راي و عقيده در دين، رشد يافته در دين   rasidaddin
رشينه   راستين، صمغ درخت صنوبر   rasine
رضا   خشنودي، سرور، لقب امام هشتم شيعيان   raza
رضاقلي   غلام رضا، بنده رضا   razaqoli
رضي   خشنود، راضي   razi
رضيه   مونث رضي، زن راضي، خشنود، پسنديده   razziye
رعنا   خودپسند، متكبر، مجازا زن زيبا و خوش قد و قامت   rana
رفعت   بلندي مرتبه، بزرگواري، ترقي   rafat
رفيع   بلند، بلند پايه، شريف، از اسماء خداوند   rafi
رفيعا   رفيع، بلند پايه   rafia
رقيه   سحر،‌افسون   roqayye
ركسان   ركسانا   roksan
ركسانا   شكل يوناني شده روشنك، طلوع و آغاز روز، نوراني   roksana
ركسانه   ركسانا   roksane
ركن الدين   پايه اساس دين   roknaddin
رمضان   ماه نهم سال قمري، ماه روزه   ramazan
رنگين   رنگارنگ، پرنقش و نگار   rangin
رنگينا   رنگين، ميوه اي شبيه به شفتالو، شليل   rangina
رنگينه   منسوب به رنگ، رنگارنگ، نوعي غذاي مقوي فراهم شده از خرما و مغز بادام و روغن   rangine
رها   آزاد، خلاص، گسسته   raha
رهاب   گوشه اي در دستگاه شور   rohab
رهاد   سياح و جهانگرد، نوايي از موسيقي   rahad
رهام   نام پسر گودرز پهلوان ايراني   rohham
رهاو   نغمه و آهنگي از موسيقي قديم، راهوي   rahav
رهبر   پيشوا، راهنما، مرشد، امام   rahbar
رهنورد   راه رونده، تند رونده، پيك   rahnavard
رهي   رونده، روان، غلام، بنده، مسافر   rahi
روان   جان، روح، حيات، زندگي   ravan
روانبخش   روحبخش، روح القدس، از صفات خداوند   ravanbaxs
روانبخش   روحبخش، روح القدس، از صفات خداوند   ravanbaxs
روبيك   از اعلام مردان   rubik
روبينا   ياقوت قرمز   rubina
روت   دوستانه   rot
روح افزا   روانبخش، شادي آفرين   ruhafza
روح الامين   لقب جبرئيل يكي از چهار فرشته مقرب خدا   ruholamin
روح الله   روح و روان خدا، لقب حضرت عيسي   ruhollah
روح انگيز   روح افزا، دل انگيز   ruhangiz
روحبخش   روانبخش، شادي آور   ruhbaxs
روحي   منسوب و وابسته به روح   ruhi
رودا   به معني گل، از اعلام زنان   roda
رودابه   فرزند تابان و درخشان، داراي رشد خيره كننده، پسرزا، نام مادر رستم   rudabe
رودس   به معني گل، نام جزيره اي در جنوب غربي آسياي صغير   rodes
روزبهان   منسوب به روزبه، نيكروزان، بهروزان، نيكبختان   ruzbehan
روزمهر   خورشيد روز، تابان   ruzmehr
روسانا   گل سرخ، باشكوه   rosana
روشن   افروخته، تابناك، نوراني، آشكار   rosan
روشن بانو   بانوي تابان و شاد   rosanbanu
روشن چهر   داراي چهره تابناك   rosancehr
روشن مهر   خورشيد درخشان   rosanmehr
روشنان   ستارگان آسمان   rosanan
روشندخت   دختر تابنده و شاد   rosandoxt
روشنك   مشعل دار، مصغر روشن، نام ديگر شاتل گياه طبي   rosanak
رومينا   از اعلام زنان   rumina
روناك   از اعلام زنان   ronak
رونالد   شايسته تحسين و آفرين   ronald
روهينا   شمشير جواهردار   rohina
رويا   خواب، حالت بيخودي   roya
رويين   محكم، استوار، هر چيزي كه از روي ساخته شده باشد   ruyin
رياض   باغها، فردوس ها   reyaz
ريتا   مرواريد   rita
ريجينا   ملكه وار، با شكوه و وقار   rijina
ريحان   هر گياه خوشبو، نام يكي از سبزيجات خوردني، رزق و روزي   reyhan
ريحانه   دسته ريحان، از اعلام زنان   reyhane