آ
 

نام های فارسی که با حرف ف شروع می شوند


در اين بخش بيش از 3600 نام از ريشه های فارسی ، عربی ، ترکی و عبری وجود دارد که میتوانيد بر اساس حرف اول به آنها دسترسی پيدا کنيدنام   معنی   لاتین
فائز   رستگار، پيروز، غالب   faez
فائزه   زن رستگار، پيروز   faeze
فائض   فيض رساننده، وافر، سرشار   faez
فائضه   مونث فائض   faeze
فائقه   مونث فائق   faeqe
فاتح   گشاينده، پيروز، غالب   fateh
فاتك   معرب پاتك، نام پدر ماني پيامبر ايراني   fatak
فاخته   مرغي است خاكستري زنگ داراي طوق سياه و خوش آواز، قمري   faxte
فاخر   فخر كننده، نيكو، عالي، گرانبها   faxer
فاخره   مونث فاخر   faxere
فارعه   نامي براي زنان عرب، آبراهه بلند، رودخانه   faree
فاروق   جداكننده حق از باطل، عادل، لقب عمر خليفه دوم   faruq
فاضل   فزوني يابنده، دانشمند، هنرمند، فزوني   fazel
فاضله   مونث فاضل   fazele
فاطمه   از شير گرفته شده، زني كه بچه دو ساله رااز شير گرفته، نام دختر گرامي حضرت محمد   fateme
فاطمه سلطان   فاطمه خانم   fatemesoltan
فاكهه   ميوه، بار، هر نوع ميوه   fakehe
فالحه   زن رستگار ونيكبخت   falehe
فانيد   معرب پانيذ، شكر، نوعي حلوا   fanid
فتاح   گشاينده، حاكم، داور، از اسماء الهي   fattah
فتان   بسيار فتنه انگيز، بسيار زيبا و آشوبگر   fattan
فتانه   زن فتنه گر و دلفريب و زيبا   fattane
فتح   پيروزي، تسخير كردن، گشايش   fath
فتح الله   پيروزي كه از جانب خدا باشد   fathollah
فتحعلي   پيروزي كه از جانب علي باشد   fathali
فتحيه   از اعلام زنان، اسم منسوب فتح   fathiyye
فتنه   آشوب، آزمايش، گمراه كردن، جنگ و ستيز، مجازا زني كه در زيبايي در ميان مردم آشوب بپا مي كند   fetne
فتي   جوان، جوانمرد   fati
فجر   سفيدي آخر شب، پگاه، سوره هشتاد و نهم قرآن   faxr
فخار   بسيار فخر كننده، نازنده   faxxar
فخر   مباهات، نازيدن، افتخار، خودستايي   faxr
فخرالدين   باعث فخر دين و‌آيين   faxraddin
فخرالسادات   فخر و افتخارات سادات   faxrolsadat
فخرالنساء   باعث افتخار زنان   faxronnasa
فخري   منسوب به فخر، نوعي انگور   faxri
فخيمه   زن بزرگ و بزرگوار   faxime
فدر   فايدار، در افسانه هاي يوناني دختر مينوس بود كه به خاطر عشق ناكامش خودكشي كرد   fader
فراآتس   صورت يوناني نام فرهاد   faraats
فرائين   آيين با شكوه، نام يكي از بزرگان ايران در زمان قباد ساساني   farain
فرات   دريا، آب خوش و بسيار شيرين   farat
فراتا   فراتات، فرهاد   farata
فراديس   فراگونه، جمع فردوس، بهشتها، از اعلام زنان   faradis
فراز   بلندي، بالا، باز، گشاد، بسته، عقب   faraz
فرازه   جاي بلند   faraze
فرازين   اعلي، بالاتر   farazin
فراست   هوشياري، زيركي، تيزفهمي   farasat
فرامرز   آمرزنده و بخشنده دشمن، نام پسر رستم   faramarz
فرانسوا   مشتق از كلمه فرانسه، از اعلام مردان   fransva
فرانسواز   مشتق از كلمه فرانسه، از اعلام مردان   fransva
فرانسواز   فرانسوا، از اعلام زنان   fransvaz
فرانك   پروانه، سياه گوش، حيواني به اندازه سگ و به رنگ آهو، نام مادر فريدون پادشاه پيشدادي   faranak
فرانه   فرانگ   farane
فراويز   هر زيور و زينتي كه به دور جامه بدوزند   farsaviz
فربد   مناعت، راست و درست   farbod
فرتاك   فردا، آينده، روز ديگر   fartak
فرج   گشايش در كار، رفع اندوه   faraj
فرج الله   گشايش خدا   farajollah
فرجاد   دانشمند، حكيم   farjad
فرجام   پايان، عاقبت، سود، سعادت   farjam
فرجعلي   گشايش علي   farajali
فرجود   معجزه، كرامت   farjud
فرح   شادمان، شادي، سرور   farah
فرح افزا   شادي افزا   farahafza
فرح انگيز   شادي آور   farahangiz
فرح انگيز   شادي آور   farahangiz
فرحان   شادمان، خوشحال   farhan
فرحان   شادمان، خوشحال   farhan
فرحت   شادي شادماني، شوخي، تماشا، مژدگاني   farhat
فرحدخت   دختر شادماني   farahdoxt
فرحدخت   دختر شادماني   farahdoxt
فرحزاد   زاده شادي   farahzad
فرحزاد   زاده شادي   farahzad
فرحناز   كسي كه ناز و شادي را با هم دارد   farahnaz
فرحناز   كسي كه ناز و شادي را با هم دارد   farahnaz
فرخ   مبارك، خجسته، زيبا، جميل، تابان   farrox
فرخ رو   داراي چهره زيبا   farroxru
فرخ لقا   داراي چهره زيبا   farroxlaqa
فرخ ماه   آنكه مانند ماه زيباست   farroxmah
فرخ مهر   آنكه مانند خورشيد زيباست   farroxmehr
فرخداد   آفريده مبارك   farroxdad
فرخروز   دارنده روزگار مبارك، لحني از سي لحن باربد   farroxruz
فرخزاد   مبارك زاد، سعادتمند   farroxzad
فرخشاد   خجسته، شادان   farroxsad
فرخنده   مبارك، خجسته   farxonde
فرد   حكمران آسوده   fered
فردات   با شكوه و بافر، بخشنده شكوه و جلال، فرداد، نام برادر زاده خشايارشا   fardat
فرداد   داده زيبايي و فر و شكوه   fardad
فردخت   دختر زيبا و با شكوه   fardoxt
فردوس   پرديس، باغ، بهشت   ferdos
فردوست   دوستدار فر و شكوه   fardust
فرديد   يگانگي، وحدت   fardid
فردين   مخفف فروردين، داراي شكوه و فردين و آيين   fardin
فرزام   لايق، سزاوار، شايسته   farzam
فرزان   عاقل و حكيم   farzan
فرزانه   منسوب به فرزان، دانشمند، دانا   farzane
فرزدق   ريزه نان، گرده نان، نام شاعر بزرگ عرب در قرن دوم هجري   farzadeq
فرساد   دانا، حكيم   farsad
فرسيما   داراي چهره زيبا و باشكوه   farsima
فرشاد   شادمان، مسرور   farsad
فرشته   ملك، پري، فرستاده، فرسته   fereste
فرشته رو   زيبارو و مانند فرشته   feresteru
فرشيد   داراي فر درخشان   farsid
فرشيدورد   داراي فر درخشان، نام برادر اسفنديار   farsidvard
فرصت   وقت مناسب، مجال، وقت   forsat
فرمان   حكم، پروانه، اجازه   farman
فرن   نام يكي از سه دختر زردشت، پرند، فراواني، پر   faran
فرناد   زور، قدرت، توانايي   farnad
فرناز   داراي ناز با شكوه و زيبا   fanaz
فرنام   داراي نام با شكوه و زيبا   farnam
فرنگيس   داراي گيسوان پرندين و نرم و فراوان، نام دختر افراسياب، مادر كيخسرو   farangis
فرنود   برهان، دليل   farnud
فرنوش   نام پادشاه باستاني ماد، داراي فر و شكوه گوارا و شيرين   farnus
فرنيا   داراي جد و نياي باشكوه   farniya
فرهاد   نام كوهنكي كه عاشق شيرين شد و عاقبت در راه او جان سپرد   farhad
فرهمند   داراي فر، شكوهمند   farahmand
فرهنگ   ادب، تربيت، دانش، معرفت، كتاب لغت   farhang
فرهيخته   ادب كرده، آموخته، مودب، با فرهنگ   farhixte
فروتن   متواضع، افتاده   forutan
فرود   پايين، استثنا، اصطلاحي در موسيقي، نام پسر سياوش كه به دست سپاهيان ايراني كشته شد   forud
فروردين   ماه اول بهار، روز نوزدهم هر ماه شمسي، از اعلام زنان   farvardin
فروز   روشنايي، فروزنده   foruz
فروزا   تابان، روشن كننده   foruza
فروزان   درخشان، شادمان، در حال درخشيدن   foruza
فروزانفر   داراي فر و شكوه نور و روشنايي   foruzanfar
فروزش   روشني، تابندگي   foruzes
فروزنده   روشن كننده، رونق دهنده، درخشان   foruzande
فروزه   افروز، منسوب به فروز   foruze
فروغ   روشني، تابش، نور، رونق   foruq
فروهر   نيرويي اهورايي كه از آفريدگان خوب نگهداري مي كند   forohar
فريال   با شكوه، سرافراز، خوش صدا، زيبا رو، از اعلام زنان   faryal
فريان   اعتراف كننده   faryan
فريبا   فريبنده، زيبا، فريفته   fariba
فريبرز   داراي قامت با شكوه زيبا   fariborz
فريجاب   شبنم، قطره باران   farijab
فريد   يگانه، يكتا، گوهر نفيس   farid
فريد   يگانه، يكتا، گوهر نفيس   farid
فريدالدين   يگانه و بي همتا در دين   faridaddin
فريدخت   دختر زيباي صاحب فر و شكوه   faridoxt
فريده   زن يگانه، بي همتا، مغرور و متكبر   faride
فريدون   دارنده سه نيرو، نام پادشاه پيشدادي كه ضحاك را نابود كرد   fareydun
فريماه   ماه درخشان و با شكوه   farimah
فريناز   داراي ناز با شكوه و زيبا   farinaz
فرينام   داراي نام با فر و شكوه   farinam
فرينوش   داراي فر و شكوه گوارا و شيرين   farinus
فريور   راست و درست   farivar
فريوش   پريوش، مانند پري   farivas
فسانه   افسانه، داستان   fesane
فسون   افسون   fosun
فسونگر   افسونگر   fosungar
فصيح   زبان آور، رسا، شيوا   fasih
فصيح الدين   زبان آور در دين   fasihaddin
فصيح الزمان   زبان آور زمانه   fasiholzaman
فصيحه   زن زبان آور و خوش بيان   fasihe
فضل   افزون، برتري، احسان، معرفت، حكمت   fazl
فضل الله   فضل و كرم خداوند   fazlollah
فضه   نقره، سيم، از اعلام زنان   fezze
فكور   بسيار متفكر   fakur
فلاح   كشاورز، برزگر   fallah
فلك تاج   تاج آسمان   falaktaj
فلكناز   ناز آسماني   falaknaz
فلور   گل، نيرويي اساطيري كه موجب گل كردن درختان مي شود   felor
فلورا   گلها   felora
فليكس   خوشحالي، شادماني   feliks
فهميده   دانا، عالم، آگاه   fahmide
فهيم   دانا، باشعور   fahim
فهيمه   زن دانا و آگاه   fahime
فوزي   پيروزي، منسوب به فوز، رهايي   fozi
فولاد   پولاد، آهن خالص   fulad
فولادوند   داراي تني چون فولاد، فولادين   fuladvand
فياض   بسيار بخشنده، جوانمرد، جوي پر آب   fayyaz
فيروزان   پيروزان   firuzan
فيروزه   پيروزه، از سنگهاي آذرين سبز رنگ و قيمتي   firuze
فيصل   حاكم، قاضي   feysal
فيض الله   كرم و بخشش خدا   feyzollah