عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مثبت اندیشی و مثبت گرایی
  • تأملی پیرامون وضعیت تولید علم در ایران
  • تأثیر پورنوگرافی اینترنتی بر اطفال چیست؟

ناصر خسرو

شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو

شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو
شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو, تفسير و توضيح پنجاه غزل از آغاز ديوان ناصرخسرو ,دكتر مهدى محقق; چاپ اول, تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگى , 1386 . مقدمه شرح بزرگ ديوان ناصرخسرو, تفسير و توضيح پنجاه غزل از آغاز ديوان ناصرخسرو است كه به خامه تواناى استاد ارجمند جناب دكتر مهدى محقق تأليف شده و چاپ نخست آن در سال 1386 از طرف انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگى به رسته صيرفيان ادب عرضه شده است. كوشش مؤلّف در شرح و ادامه ...

قول رسول حق چو درختي است بارور

قول رسول حق چو درختي است بارور
برگش تو را که گاو توئي و ثمر مرا قول رسول حق چو درختي است بارور انصاف ده، مگوي جفا و مخور مرا چون برگ خوار گشتي اگر گاو نيستي؟ از جور اين گروه خران بازخر مرا اي آنکه دين تو بخريدم به جان خويش ادامه ...

به چشم نهان بين نهان جهان را

به چشم نهان بين نهان جهان را
که چشم عيان بين نبيند نهان را به چشم نهان بين نهان جهان را ببيني نهان را، نبيني عيان را نهان در جهان چيست؟ آزاده مردم به زنجير حکمت ببند اين جهان را جهان را به آهن نشايدش بستن ادامه ...

اي قبه‌ي گردنده‌ي بي‌روزن خضرا

اي قبه‌ي گردنده‌ي بي‌روزن خضرا
با قامت فرتوتي و با قوت برنا اي قبه‌ي گردنده‌ي بي‌روزن خضرا اي مادر ما چونکه همي کين کشي از ما؟ فرزند توايم اي فلک، اي مادر بدمهر پاکيزه خرد نيست نه اين جوهر گويا فرزند تو اين تيره تن خامش خاکي است ادامه ...