عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: نوروز، روزی است که قائم ما اهل بیت در آن ظهور می‌کند. بحارالأنوار، ج52، ص276

فیزیک

باد و موجها

باد و موجها
در قرن بیستم محققان به ارائه نظریات جسورانه‌ای پرداختند و به این ترتیب بسیاری از پیچیدگیهای امواج طبیعی به غالب معادله در آمد. اما پاسخ این معادلات به این پرسش که انرژی باد چگونه به امواج منتقل می‌شود بسیار خام و تجربی ادامه ...

آیا حقیقتاً بار الکتریکی کوانتیده است؟

آیا حقیقتاً بار الکتریکی کوانتیده است؟
اگر اندازه بارهای الکتریکی الکترون و پروتون فقط اندکی با هم فرق می‌کرد انبساط عالم را به یک باره می‌شد توضیح داد: نیروی دافعه الکتروستاتیکی، علت انفجار عالم بود. این مطلب را اینشتین در سال 1922 میلادی عنوان کرد. این ادامه ...

اندازه گیری

اندازه گیری
به هنگام بحث از اندازه‌گیری‌ها در فیزیک کلاسیک، از یک ساعت برای همة د.م.ها استفاده کردیم. در اینجا در هر د.م. چندین ساعت داریم. این تفاوت اهمیتی ندارد. یک ساعت کافی بود امّا مادامی که ساعت‌ها رفتار ساعت‌های خوب ادامه ...

امواج و ساحل

امواج و ساحل
امواج به ساحل که نزدیک می‌شوند به مناطقی می‌رسند که در آن جا عمق آب کمتر از نصف طول آنهاست. در این نواحی سرعت امواج را عمق آب کنترل می‌کند. در این صورت این امواج را امواج «آب کم عمق» می‌نامند: طول موج کاهش ادامه ...

اثیر

اثیر
ما در واقع حق انتخابی نداریم. ما برآن بودیم تا با این فرض که دستگاه‌ها در حرکت خود اثیر را به همراه می‌برند اصل نسبیت گالیله‌ای را نجات دهیم، اما این به تناقضی با آزمایش انجامید. تنها راه چاره رها کردن اصل نسبیت گالیله‌ای و ادامه ...

معادله‌های ماکس ول و نسبیت

معادله‌های ماکس ول و نسبیت
نظریة نسبیت، فرآوردة تلاش هایی بود که با توجه به صرفه جویی منطقی برای بهبود بخشیدن به یک بنیاد فیزیک، به صورتی که در آغاز قرن وجود داشت، انجام گرفت. نظریة به اصطلاح خاص یا محدود نسبیت، مبتنی بر این واقعیت است که ادامه ...

قانون تشعشع

قانون تشعشع
در سال 1900، ماکس پلانک در جریان پژوهشی صرفا نظری، کشف بسیار شایان توجهی کرد: قانون پرتوتابی (تشعشع) اجسام به عنوان تابعی از دما را نمی شد به تنهایی از قوانین برق پویایی (الکترودینامیک) ماکس ول نتیجه گرفت؛ برای ادامه ...

شالوده نظری یکنواخت نیوتون

شالوده نظری یکنواخت نیوتون
بخش بزرگ تر پژوهش فیزیکی، به گسترش شاخه های گوناگون فیزیک اختصاص دارد، که موضوع هریک فهم نظری حوزه های کمابیش تجربی است و در هر یک از آن ها قانون ها و مفهوم ها تا حد امکان به تجربه نزدیک است. این رشته، ادامه ...

تأثیر اندیشه‌های فاراده

تأثیر اندیشه‌های فاراده
از زمان نیوتن به بعد، نظریة کنش، از دور همواره نظریه ای تصنعی محسوب می شد. تلاش هایی انجام گرفت تا گرانش به وسیلة نظریة جنبشی یعنی بر اساس نیروهای حاصل از برخورد ذره های باردار فرضی توضیح داده شود، اما تلاش ها ادامه ...

بنیاد جبرگرایانه فیزیک

بنیاد جبرگرایانه فیزیک
باید پذیرفت که منشأ درک نظری جدید، به هیچ روی، پرواز پندار نیست، بلکه نیروی قاهر واقعیات تجربی است. هر کوششی که تا کنون برای نمایش دادن خصوصیاتی که ذره و موج ر پدیده¬های نور و ماده متجلی می¬سازند و با توسل به ادامه ...