عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82
  • مداحان حلقه‌ی وصل به محبت اهل‌بیت
  • دیدگاه اسلام درباره رابطه‏ های دوستانه میان دختر و پسر
  • بررسى تأثیر تلویزیون بر کودکان

جنگ نرم

تاکتيک هاي جنگ نرم

تاکتيک هاي جنگ نرم
بر اساس اين روش، رسانه ها، واژه هاي مختلف را به صفات مثبت و منفي تبديل مي کنند و آنها را به آحاد يا نهادهاي مختلف نسبت مي دهند. گاهي هدف از اين عملکرد، آن است که ايده، فکر يا گروهي محکوم شود؛ براي نمونه رسانه ادامه ...

جنگ نرم

جنگ نرم
يکي از بحث هايي که در سياست دوره ي معاصر از اهميت ويژه اي برخوردار شده، مفهوم « جنگ نرم » در مقابل « جنگ سخت » است. جنگ نرم، قدمتي معادل جنگ سخت دارد. قديمي ترين کتاب، حاوي محورهايي درباره ادامه ...

چگونگي مقابله با قدرت نرم آمريکا

چگونگي مقابله با قدرت نرم آمريکا
متغيرهاي اصلي پژوهش، قدرت نرم افزار آمريکا و امنيت کشورهاي خاورميانه به طور اعم و امنيت ايران به طور اخص است. تاثير قدرت نرم بر امنيت کشورهاي مورد مطالعه، تغيير در رويکرد خارجي و سخت افزاري امنيت است. به گونه اي ادامه ...

فرصت هايي که شيطنت هاي آمريکايي به ايران مي دهد

فرصت هايي که شيطنت هاي آمريکايي به ايران مي دهد
سياست نرم افزاري آمريکا در خاورميانه علاوه بر چالش، حامل فرصت هايي نيز در حوزه امنيت ملي کشور است. بهره برداري مناسب از اين فرصت ها به معناي دفع يا کاهش تهديدات است که به نوبه خود ضريب امنيت ملي کشور را افزايش مي ادامه ...

چالش امنيت نظامي آمريکا و ايران

چالش امنيت نظامي آمريکا و ايران
روابط ايران و آمريکا در تمام دوران پس از پيروزي انقلاب، تنش آميز بوده است. در برهه هايي تحت تاثير تحولات داخلي دو کشور يا رويدادهاي بين المللي، سطح اين تنش ها کاهش يا افزايش يافته است. با پيروزي جمهوري خواهان در ادامه ...

تقابل هويت ايراني با قدرت نرم آمريکايي

تقابل هويت ايراني با قدرت نرم آمريکايي
سياست نرم افزاري آمريکا عرصه را بر ديدگاه ايدئولوژيک سنتي و فرهنگي رسمي، از بيرون تنگ تر و در مقابل، مجال بيشتري براي بروز و گسترش فرهنگ غيررسمي فراهم مي کند: خصوصاً که جهاني شدن در بعد سياسي، « حصار ادامه ...

هويت زدايي آمريکا در ايران

هويت زدايي آمريکا در ايران
سياست نرم افزاري آمريکا بر پايه نوعي رويارويي فرهنگي و برخورد تمدني تعريف و تدوين شده است. جنگ فرهنگي نيروها به معناي مبارزه ميان دو طرز فکر اجتماعي و شيوه زندگي، مستلزم تضعيف و تخريب باورها، ارزش ها، ادامه ...

سياست هاي نرم آمريکا در ايران (3)

سياست هاي نرم آمريکا در ايران (3)
امنيت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به معناي توانايي تامين نيازهاي جامعه، رفاه اقتصادي و توسعه صنعتي، فن آوري، اقتصادي و تجاري از طريق حفظ اصول سازمان دهنده اقتصاد ملي و دسترسي به منابع، سرمايه و بازار جهاني، ادامه ...

سياست هاي نرم آمريکا در ايران (2)

سياست هاي نرم آمريکا در ايران (2)
ايده و معنا که با استناد به آموزه هاي مذهبي يا غيرمذهبي به عنوان ساختار معرفتي به دولت ها تعيين ويژه اي مي بخشد، همواره ممکن است متغيرهاي مختلف آن را به چالش بکشند. به ويژه آنکه عيني ترين شاخص جهان معاصر را « ادامه ...

سياست هاي نرم آمريکا در ايران (1)

سياست هاي نرم آمريکا در ايران (1)
قدرت نرم از دو وجه در هم تنبيده برخوردار است؛ يک وجه آن تاثيرگزاري بر عناصر سازنده الگوي رفتاري آمريکاست و وجه ديگر آن که عرصه بسيار گسترده و کلاني را در بر مي گيرد، پيامدهاي امنيتي است که براي کشورهاي ادامه ...