مکاتب ادبی

آیینه‌ی اندیشه‌ی ایرانی

آیینه‌ی اندیشه‌ی ایرانی
صوفیان می‌گویند پیغمبر گفته است: «تنها بودم. دوست داشتم شناخته شوم. انسان را آفریدم.» این گفته با آن معنی است که خدا برای آن انسان را آفریده است که از تنهایی درآید و شناخته شود. ادامه ...

اصالت ساختار کلود لوی- استروس (Claude Lévi - Strauss)

اصالت ساختار کلود لوی- استروس (Claude Lévi - Strauss)
كلودلوی- استروس مردمشناس نامدار فرانسوی، بنیانگذار نظریه‌ی ‌ا‌صالت ساختارهای اجتماعی است که همچون نمونه‌ها یا «الگوها»ی مکانیکی و ایستا که‌ ا‌ساساً ناخودآگاه‌ا‌ند تصور شده‌ا‌ند و وی معتقد است که می‌‌توان با روش استقرایی ادامه ...

بررسی شبه‌ادبیات و انواع ادبی آن

بررسی شبه‌ادبیات و انواع ادبی آن
تا چند دهه‌ی پیش، پرداختن به شبه‌ادبیات کاری دشوار و خارج از عرف بود، چون‌که از منظر ادبیات کلان و شناخته شده، جایی در دانشگاه نداشت و در نتیجه جزو دروس دانشگاهی محسوب نمی‌شد. اما از سال 1969، که در ادامه ...

رئاليزم در شعر ايتاليايي

رئاليزم در شعر ايتاليايي
رئاليزم، پس از آنکه دوران « شعر ناب » و شعر ارمتيک، يکباره سپري مي شود، همراه پاوزه به قلمرو شعر عيني مي رسيم که در مقابل شعر ذهني ديگران قراردارد. ادامه ...

ارمتيزم در شعر ايتاليايي

ارمتيزم در شعر ايتاليايي
اکنون به جو سوزان شعر، در دوران قبل از جنگ اخير قدم مي گذاريم کلام جوزيه او نگارت تي که کلاسيک نامش داديم، شعر نو يا ارمتيک را زاد. او نگارت تي، همچون سلفش پاسکولي، بي آنکه مانند فوتوريستها بر ضد نحوه ي جمله ادامه ...

نقد سوررئاليسم

نقد سوررئاليسم
گرچه سوررئاليسم « از گوش چپ دادا بيرون پريد » و يکنوع خواهر خواندگي با سمبوليسم داشت و حتّي ريشه هايش در رمانتيسيسم واقع بود ولي با همه ي آنها تفاوت داشت. با بازگشت تخيّل و آزادي زبان و امکانات ضمير ناخودآگاه ادامه ...

سوررئاليسم و فرهنگ

سوررئاليسم و فرهنگ
سوررئاليستها نسبت به شاعران و نويسندگان قبل از خود هرزه نگارتر بوده و برهنه سازي در نقاشي و انگيختن شهوت در شعر ( اروتيسم ) را دوست مي داشتند و حتي به عشق نيز از جنبه ي شهوي آن مي نگريستند. البته از ديدگاه ادامه ...

اصول و روش هاي سوررئاليسم

اصول و روش هاي سوررئاليسم
سوررئاليست آنچنانکه آندره برتون در بيانيّه ي سال 1924 خود منتشر کرد بر آن است که « به واقعيت برتر دست يابد و اين کار جز با رهايي ذهن از زير سلطه ي عقل و منطق ميسّر نيست. نزد شاعران سوررئاليست، واقعيت برتر ادامه ...

آشنايي با سوررئاليسم

آشنايي با سوررئاليسم
اصطلاح سوررئاليسم از دو جزء اساسي سور ( sur ) به معني روي، بر فراز و بالا و رئال (Real) به معني حقيقت، چيز واقعي، صحيح و حقيقي ، ترکيب يافته است و مي توان سورئال را در وراي واقعيت يا پشت واقعيت، ادامه ...

آشنايي با دادائيسم

آشنايي با دادائيسم
واژه ي دادا در زبان فرانسه به معني مسخرگي و سرگرمي است و بيان کننده ي مفهوم دوگانه ي هيچ و همه چيز است. در پيدايش و انتخاب اين واژه به عنوان معرّف مکتبي ادبي سخنان متفاوتي گفته اند. هولسن يک ادعا مي کند که با ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...