عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243

شعر

تولد شعر نو

تولد شعر نو
شعر سياسي - انتقادي دوران جنبش مشروطه، با فروکش مبارزه مستقيم سياسي و اجتماعي، پس از استقرار نظام مشروطه از رونق افتاد. و با پيچيده‌شدن بعدي مبارزه‌ي اجتماعي بار ديگر مسئله‌ي سنت و نوآوري در برابر ادبيات، خاصه شعر، ادامه ...

شعر فارسي در تکاپوي هويت نو

شعر فارسي در تکاپوي هويت نو
نثر فارسي با اقبال به آموزه‌هاي نثر اروپايي، راه سادگي، عينيت و مسائل اجتماعي و سياسي را براي خود هموار کرد. يکي از امکان‏هاي گسترش و بکارگيري اين نثر، رواج روزنامه‌نگاري در ايران بود. ادامه ...

در جستجوي ادب متناسب با محتواي زمان

در جستجوي ادب متناسب با محتواي زمان
ايران در عصر قاجار به شدّت گرفتار عقب‌افتادگي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بود که عوامل داخلي و خارجي چندي در تقويت آن دخيل بودند. در داخل، جنگ‏ها و درگيري‌هاي محلي صدساله - از ضعف دولت صفوي تا به قدرت رسيدن ادامه ...

گرايش‌هاي نوين در ادب فارسي

گرايش‌هاي نوين در ادب فارسي
ادب سنتگراي فارسي در آستانه‌هاي به قدرت رسيدن سلاله‌ي قاجار با مسئله‌ي چگونگي پيشرفت بعدي خود روبرو شده بود. يکي از انگيزه‌هاي آن در واقع وقفه يا سکوتي بود که ظاهراً نزديک به يک سده - از دوران زوال و فروپاشي حکومت ادامه ...

ويژگي‌هاي ادب کهن فارسي

ويژگي‌هاي ادب کهن فارسي
ادبيات دوران اسلامي در ايران، که با سروده‌هاي نخستين پارسي‌سرايان قرن چهارم هجري پا به عرصه‌ي هستي نهاد، در طي گذار اوليه، زمينه‌هاي پيدايي شعر کاسيک فارسي را فراهم آورد. از حنظله‏ي بادغيسي تا رودکي را مي‌توان دوره‌ي ادامه ...

بن مایه‌های مهرگرایانه و زرتشتی هفت پیكر نظامی

بن مایه‌های مهرگرایانه و زرتشتی هفت پیكر نظامی
تأثیر آیین مهری و مزدیسنا در ادبیات فارسی نتیجه‌ی تأثیر آن در فرهنگ ایرانی است. نظامی، منظومه سرای برجسته‌ی ایرانی (535-607ه.ق) هم هنگام آفرینش داستان درباره‌ی دو پادشاه دوره‌ی ساسانی، یعنی خسروپرویز در ادامه ...

سیری در تمثیل‌های ادبیات عرفانی در آثار عطار و مولانا

تمثیل، آیینه‌ی اجتماع

تمثیل، آیینه‌ی اجتماع
تمثیل یكی از صور خیال است و یكی از انواع تشبیه به شمار می‌آید. از آنجا كه مشبه‌به در تمثیل معمولاً حسی و ملموس است، می‌توان از ظاهر آن پی به واقعیت‌های اجتماعی برد. ادبیات عرفانی ما قسمت عمده‌ای از گنجینه‌ی ادبی ما را ادامه ...

گفتار در ترجمه‌پذیری شعر

گفتار در ترجمه‌پذیری شعر
نكته‌ای كه فردوسی را از اغلب گویندگان بزرگ فارسی زبان متمایز می‌كند جنبه‌ی جهانی اوست. مقصود من از این جمله تأكید بر این مطلب نیست كه شاهنامه به زبان‌های مختلف ترجمه شده (حتی قسمتی از آن به زبان‌های دیگر به ادامه ...

داستان رودابه و زال

داستان رودابه و زال
داستان پرشگفتی ضحاك و فریدون از پرمایه‌ترین آفرینش‌های هنری فردوسی است. بیداد ماردوش، قیام كاوه، انقلاب مردم، چیرگی فریدون بر دستگاه ضحاك، و حكمت رستاخیز چنان زنده و هنرمندانه آراسته شده كه گویی پس از گذشت ادامه ...

داستان ماردوش و كاوه

داستان ماردوش و كاوه
داستان پرفراز و نشیب پادشاهی جمشید، و چیره شدن ضحاك تازی بر او، و رستاخیز كاوه‌ی آهنگر از داستان‌های پربار شاهنامه‌ی فردوسی و از شاهكارهای زبان فارسی و فرهنگ جهانی است. استاد به خوبی نشان می‌دهد كه همه‌ی ما ادامه ...