عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا بیشتر از دیگران بر من صلوات فرستند.
  • فرهنگ صلح و همزیستی
  • شهادت از زبان اباصلت
  • صلح خواهی معاویه از امام مجتبی (ع)

جامعه شناسي

مفهوم فرد در تفکّر غربی

مفهوم فرد در تفکّر غربی
با بررسی اسطوره‌شناسی یونانی، ویژگی‌های انسانی خدایان یونانی نیز آشکار می‌شود. این خدایان نه تنها شمایلی انسانی دارند، بلکه دارای ویژگی‌های روان‌شناختی انسانی هم هستند. ضعف‌ها و قدرت‌هایشان به موازات ادامه ...

ارزیابی نظریه انتقادی

بررسی جنبه های مختلف نظریه انتقادی 2

ارزیابی نظریه انتقادی
با وجود آنکه نظریه انتقادی تلاش دارد تا با سرسپردگی به آزادی، سعادت و انتظام عقلانی جامعه را تضمین سازد، اما به دلیل فقدان روش‌ شناسی مناسب فلسفی و عدم درک شرایط اجتماعی جامعه، رویکری تئوریک و ادامه ...

مختصات اساسی نظریه انتقادی

بررسی جنبه های مختلف نظریه انتقادی 1

مختصات اساسی نظریه انتقادی
جنبش انتقادی با مارکسیسم قرابت بسیاری دارد، اما از احزاب کمونیستی‌‌ همان اندازه دور است که از احزاب راست، از صافی فلسفه اندکی تغییر شکل یافته هگلی می‌گذرد. آنچه برای هگل به عنوان یک کلیت اثبات‌شده حقیقت ادامه ...

مباني نظري مكتب فرانکفورت

نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت 3

مباني نظري مكتب فرانکفورت
نگاه رویکرد انتقادی به انسان، متفاوت از رویکرد اثباتی و تفسیری است. این رویکرد می کوشد میان دو دیدگاه اثباتی و تفسیری تلفیق کند. اثباتگرایی به اراده و اختیار انسان اهمیتی نمی دهد و او را مقهور واقعیت، خارج و ساختار ادامه ...

عمده ترين عوامل مؤثر در شکل گيري نظريه انتقادي

نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت 2

عمده ترين عوامل مؤثر در شکل گيري نظريه انتقادي
حوزه گسترده ای از انتقادات نظریه انتقادی متوجه نقد« پوزیتیویسم »است . نقد مکتب«پوزیتیویسم» و تلاش برای تدوین معرفت شناسی و روش شناسی جایگزین برای نظریه های اجتماعی، نه تنها مبانی و اصول زیربنایی، بلکه ادامه ...

نظریه انتقادی

نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت 1

نظریه انتقادی
کانون اندیشه و آرای مکتب فرانکفورت را باید در نظریه انتقادی جست وجو کرد که معطوف به بررسی، مطالعه، تجزیه و تحلیل و تبیین جنبه هایی از واقعیت اجتماعی است که مارکس و پیروان او از آن ها غافل شده بودند. ادامه ...

نقدی بر تمدن غربی

بررسی مفاهیم اساسی در مکتب فرانکفورت3

نقدی بر تمدن غربی
از دیگر مفاهیم مکتب فرانکفورت، جامعه توده ای است. این مفهوم اولین بار توسط «آدورنو» در نظریه انتقادی مطرح شد. او استدلال می کند که ستمدیدگان دیگر نمی توانند خود را چونان یک طبقه بدانند، و ماهیت جامعه طبقاتی ادامه ...

اهداف صنعت فرهنگ

بررسی مفاهیم اساسی در مکتب فرانکفورت 2

اهداف صنعت فرهنگ
بی شك بررسی اهداف گسترده صنعت فرهنگ ما را به درك روشن تری از معنای آن نائل خواهد كرد. در ادامه چهار هدف عمده را بر می شمریم: ادامه ...

مفاهیم اساسی در مکتب فرانکفورت

بررسی مفاهیم اساسی در مکتب فرانکفورت 1

مفاهیم اساسی در مکتب فرانکفورت
واژه «صنعت فرهنگ» در رحم مکتب فرانکفورت از مکاتب متعلق به خانواده مارکسیسم متولد شد. تأكید بر مفهوم صنعت فرهنگ نمایان می كند كه این مكتب در صدد واژگون كردن تلقی ماركسیسم كلاسیك از زیربنا ادامه ...

انتقادهای عمده مکتب فرانکفورت

کنکاشی در اصول و مبانی مکتب فرانکفورت 2

انتقادهای عمده مکتب فرانکفورت
بخش اعظم آثار نظریه‌پردازان انتقادی معطوف به انتقاد از وجوه مختلف جامعه مدرن و عناصر آن می‌باشد. جهت‌گیری مکتب فرانکفورت معطوف به سطح فرهنگی و آنچه که واقعیت‌های جامعه سرمایه‌داری نوین ادامه ...