عضویت العربیة English
امام رضا علیه‌السلام: به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم نمایید. عیون اخبار الرضا، ج2، ص265

کلام قدیم

ادله خداشناسی و نقد شبهات منكران

برهان حدوث در اثبات خدا (2)

برهان حدوث در اثبات خدا (2)
برخی از ماتریالیست‌ها مدعی‌اند كه اصل وجود ماده وجود ثابت و مستغنی از هرگونه علت است، اما تغییر در وضعیت ماده از قبیل حركت و انتقال به علتی نیازمند است. آخوندزاده- كه از ایدئولوژی ماركسیست ها متأثر بود- از مدعیان ادامه ...

ادله خداشناسی و نقد شبهات منكران

برهان حدوث در اثبات خدا (1)

برهان حدوث در اثبات خدا (1)
یكی از براهین مثبت وجود خداوند تمسك به حدوث جهان امكان و در رأس آن عالم ماده و طبیعت است. به این معنی كه چون جهان وجودی از خود و از ازل ندارد و به اصطلاح فلسفی به عدم و نیستی مسبوق است، كه بعدها به جامه‌ی ادامه ...

ادله خداشناسی و نقد شبهات منكران

برهان صدیقین در اثبات خدا

برهان صدیقین در اثبات خدا
صدیقین جمع كلمه صدّیق و صدّیق صیغه مبالغه است یعنی كسی كه در راست گفتاری و صدق به مقام اعلی برسد، اما این كه چرا به این برهان، صدیقین اطلاق می‌شود دو وجه دارد: ادامه ...

ادله خداشناسی و نقد شبهات منكران

برهان امكان و وجوب در اثبات خدا (2)

برهان امكان و وجوب در اثبات خدا (2)
شبهه پیشین می‌خواست با انكار اصل علیت به نوعی به تبیین پدیده‌های مادی بپردازد كه نیازی به اصل علیت به صورت مطلق نیفتد. اما این شبهه ضمن پذیرفتن اصل علیت، اعتبار آن را به عالم مادی منحصر كرده و نیاز جهان مادی به ادامه ...

ادله خداشناسی و نقد شبهات منكران

برهان امكان و وجوب در اثبات خدا (1)

برهان امكان و وجوب در اثبات خدا (1)
انسان با نگاهی به عالم خارج و اطراف خویش، خصوصاً با علم حضوری، وجود خود و دیگر اشیاء را حس و به یقین ملاحظه و مشاهده می‌كند كه در اصطلاح فلسفی از اذعان به وجود هستی و عالم خارج، به «رئالیسم» تعبیر می‌شود، ادامه ...

دلایل مخالفان براهین فلسفی خداشناسی

دلایل مخالفان براهین فلسفی خداشناسی
یكی از ادله رهیافت فوق خطاپذیری دانش‌های عقلی، خصوصاً در مسأله‌ی اثبات وجود ماورای عقل مانند خداوند است. آنان برای اثبات مدعای خود به خطا و نقدهای مطرح بر براهین عقلی خداشناسی استشهاد می‌كنند كه رهاورد آن سلب ادامه ...

مكاتب مختلف در اثبات وجود خدا

مكاتب مختلف در اثبات وجود خدا
یكی از راه‌های كهن خداشناسی راه عقل و براهین مختلفی است كه عقل به منظور اثبات وجود خداوند اختراع و یا كشف می‌كند. این براهین عمدتاً ذهنی و نظری است و به كار بستن آنها برای همه مردم میسور نیست، بلكه نیازمند شناخت ادامه ...

نگاهی به انواع براهین خداشناسی

نگاهی به انواع براهین خداشناسی
علم انسان از دو قسم حضوری و حصولی تشكیل شده است. قسم اول علمی است كه خود وجود معلوم در ذهن و ذات عالم وجود دارد و نه صورت ذهنی آن، مانند علم انسان به حالت شادی، اندوه و گرسنگی خویش؛ قسم دوم علمی است ادامه ...

امكان اثبات خدا

امكان اثبات خدا
این دیدگاه مدعی است كه براهین اقامه شده از سوی متألهان منطقاً مستلزم اثبات خدا نیست، از سوی دیگر وجود خدا نیز نفی نشده بلكه امكان اثبات عقلی آن وجود دارد كه ممكن است در آینده به منصه‌ی اثبات برسد. این رهیافت نه تنها ادامه ...

امكان شناخت خدا

امكان شناخت خدا
یكی از دغدغه‌های كهن انسان امكان معرفت و شناخت خداوند متعال است. پیش از پرداختن به این بحث لازم است نخست به حقیقت و چیستی علم و عالم و هم‌چنین متعلق شناخت اشاره شود تا اصل شناخت خداوند و زوایای آن روشن گردد. ادامه ...