جهانی شدن

جهانی شدن و بازگشت به خویشتن (1)

جهانی شدن و بازگشت به خویشتن (1)
از لحاظ روش شناختی در نظریه‌ها عواملی مانند نابرابری‌ها و تبعیض‌های فزاینده، دیگر تا کارآمدی‌ها و کاستی‌های تجدد، تناقض‌های موجود در شیوه‌ی تولید سرمایه‌‌داری و نخبگان سیاسی و غیرسیاسی چونان متغیرهای مستقل یا علل ادامه ...

جهانی شدن و بازگشت به خویشتن(2)

جهانی شدن و بازگشت به خویشتن(2)
افراد هنگامی خود را دارای هویت و زندگی معنادار می‌دانند که نیاز آنها به تداوم، ثبات، تمایز، همانندی با اجتماع، برتری و امر مطلق به ‌اندازه قابل قبولی تأمین شود. به بیان دیگر حصول هویت و معنا در شرایطی ممکن است که افراد ادامه ...

بنیادگرایی دینی

بنیادگرایی دینی
گرچه خاص‌گرایی قومی دربرگیرنده‌ی یک دسته نمودها و مصداق‌های پرشمار و گوناگون خاص‌گرایی فرهنگی است، اما به نظر می‌رسد در بنیادگرایی دینی خاص‌گرایی فرهنگی پر رنگ‌تر و برجسته‌تر است. در انواع خاص‌گرایی‌های ادامه ...

عام‌گرایی فرهنگی

عام‌گرایی فرهنگی
عام‌گرایی اساساً معطوف است به اصول، ارزش‌‌ها و معیارهایی که درباره‌ی همه‌ی مردم و در همه جا معتبر باشد. اعتبار چنین اصول، ارزش‌ها و معیارهایی به علایق و تعلقات محلی، قومی، زبانی، نژادی و دینی فرد بستگی ندارد و ادامه ...

قوم‌گرایی و جهانی شدن

قوم‌گرایی و جهانی شدن
پژوهش‌گران اجتماعی سده‌ی بیستم توجه خود را عمدتاً به مسائل مرتبط با طبقه‌ی اقتصادی معطوف کرده بودند. آنها همواره به این موضوع می‌اندیشیدند که چگونه می‌توان مسائل ناشی از نابرابری‌های طبقاتی را با تعدیل نابرابری‌ها یا ادامه ...

فرهنگی شدن جهان

فرهنگی شدن جهان
جهانی شدن را می‌توان مهم‌ترین و برجسته‌ترین موضوع جامعه‌ی جهانی به شمار آورد. امروزه مقامات حکومتی مشکلات اقتصادی کشور خود را به فشارهای ناشی از جهانی شدن نسبت می‌دهند؛ گردانندگان بنگاه‌های اقتصادی گوناگون، ادامه ...

سویه‌ی فرهنگی جهانی شدن

سویه‌ی فرهنگی جهانی شدن
جهانی شدن عبارت است از فرایند فشردگی فضا و زمان، کوچک شدن پدیدارشناسانه‌ی جهان و شکل‌گیری جامعه‌ای جهانی. به بیان دیگر، جهانی شدن را می‌توان کاهش چشم‌گیر هزینه‌ها و محدودیت‌هایی دانست که فضا و زمان بر زندگی ادامه ...

سویه‌های فرهنگی جهانی شدن

سویه‌های فرهنگی جهانی شدن
دانیل بل حدود پانزده سال پیش، مدعی شد که نهاد دولت- ملت برای مسائل بزرگ زندگی بسیار کوچک است و برای مسائل کوچک زندگی بسیار بزرگ» :(Bell, 1987:14). گرچه تردید در کارآیی و شایستگی مهمترین نهاد و سازمان ادامه ...

سویه‌ی اقتصادی جهانی شدن

سویه‌ی اقتصادی جهانی شدن
گرچه هنوز تعریفی جامع و دقیق از جهانی شدن اقتصادی- که در جامعه‌ی علمی مقبولیت نسبی داشته باشد- وجود ندارد ولی پیرو تنوع در تعریف فرایند جهانی شدن، تعریف‌‌های گوناگونی از جهانی شدن اقتصادی عرضه شده است. این ادامه ...

نظریه‌های جهانی شدن

نظریه‌های جهانی شدن
فرایند پرشتاب و گسترده‌ی جهانی شدن در دهه‌های اخیر زمینه‌ای مناسب و انگیزه‌ای نیرومند برای بررسی و تحلیل این فرایند پدید آورده و امروزه اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و عالمان سیاسی پرشماری درباره‌ی جنبه‌های گوناگون جهانی ادامه ...

آخرین مقالات
تصور غلط دانش‌ورزی و فناوری جدید

تصور-غلط-دانش-ورزی-و-فناوری-جدیددر کشورهای جهان سوم که همگی کم و بیش سالیان دراز زیر سلطه‌ی کشورهای غربی بوده‌اند و منابع ملی آن‌ها در ادامه ...

دانش‌ورزی در جهان سوم

دانش-ورزی-در-جهان-سومبا پیروزی بلشویک‌ها در روسیه، ایدئولوژی مارکسیسم -لنینیسم که ادعای جهان بینی علمی دارد، برای ایجاد گونه‌ای ادامه ...

روز همزیستی جهانی

روز-همزیستی-جهانیتاریخ فرهنگی ایرانیان، نشانگر و مبین جشن‌های بسیار است که در این میان، دو جشن از آنها اهمیت فراوان پیدا ادامه ...

لباس «تقوی» و «شرم» بهتراز لباسهای ظاهری

لباس-تقوی-و-شرم-بهتراز-لباسهای-ظاهریتشبیه «تقوى» و «شرم» به لباس، تشبیهی بسیار زیباست، زیرا روح تقوى و شرم علاوه بر پوشانیدن بشر از زشتى ادامه ...

حقیقت محمدیه از نظر عارفان

حقیقت-محمدیه-از-نظر-عارفانهمان‏طور که دار هستى داراى اسم اعظم است اسم اعظم نیز مظهرى دارد که آن را انسان کامل گویند و مصداق آن ادامه ...

شبه‌علم چیست؟ (قسمت اول)

شبه-علم-چیست-(قسمت-اول)شبه‌علم عبارت است از مجموعه‌ی نظریه‌ها و روش‌هایی که برای توصیف موضوعات و پدیده‌های طبیعی به کار می‌رود، ادامه ...

شبه‌علم چیست؟ (قسمت دوم)

شبه-علم-چیست-(قسمت-دوم)شبه دانش‌ورزان کشفیات، اختراعات و ابداعات خود را در انزوا و دور از دید همکاران خود در جامعه‌ی علمی فنی ادامه ...

شبه‌علم چیست؟ (قسمت سوم)

شبه-علم-چیست-(قسمت-سوم)گاهی شبه‌دانشمند برای تحقیر شیوه‌های دانش‌ورزی و اثبات مدعاهای خودش می‌گوید علم اشتباهات بسیاری داشته ادامه ...

دنیا آزمایشگاه نیکوکاری بشر

دنیا-آزمایشگاه-نیکوکاری-بشر«عالم آفرینش»، «میدان آزمایش» بزرگى براى همه انسانهاست، که هدف از این آزمون بزرگ رسیدن به «حُسن عمل»، ادامه ...