عضویت العربیة English
امام رضا علیه‌السلام: به بزرگترهایتان احترام بگذارید و با کوچکترها مهربان باشید و صله رحم نمایید. عیون اخبار الرضا، ج2، ص265

ابن عربی

ابن عربی و نظریه‌ی تقلید از خدا

ابن عربی و نظریه‌ی تقلید از خدا
علم، در اندیشه‌ی ابن عربی شناخت ذات اشیاء است. به عقیده‌ی او تنها خداوند است که می‌تواند اشیاء را بالذات و بدون وجود امری زائد بشناسد و لذا جز خداوند، همگان علمی تقلیدی خواهند داشت. چنین است که تقلید، رکن اساسی ادامه ...

تأویل فروع دین، عبادات

حقیقت شریعت (فروع دین) از نگاهِ محیی الدین عربی (2)

حقیقت شریعت (فروع دین) از نگاهِ محیی الدین عربی (2)
از همان نخستین روزهایِ نزولِ قرآن، مسئله یِ فقر یکی از مهم ترین مسئله هایی بود که همواره در آیه ها و سوره هایِ قرآن تکرار می شد، تا آن جا که راندنِ یتیم و بی پروایی به فقیران و تهی دستان، در گزارش هایِ قرآنی همواره با کفر و بی ادامه ...

تأویل فروع دین، عبادات

حقیقت شریعت (فروع دین) از نگاه محیی الدین عربی (1)

حقیقت شریعت (فروع دین) از نگاه محیی الدین عربی (1)
گفت و گو درباره یِ شریعت، در کتابِ فتوحات، چنان گسترده است که کم و بیش یک هشتمِ این کتاب را فرا گرفته است؛ یعنی بیش از 450 صفحه از 800صفحه یِ جلدِ نخست و شش باب از فصلِ نخست (معارف) را ـ شش بابی که در سنجش با ادامه ...

علل اختلاف شرایع از منظر ابن عربی

علل اختلاف شرایع از منظر ابن عربی
شریعتِ نمودارِ ترازویی است که نظامِ هستی با آن تراز می شود. بی این ترازو بیمِ آن می رود که نظامِ هستی به کژِی و ناهنجاری افتد. اسم هایِ الهی که پدیده ها (= اعیانِ ممکنات) را از نیستی به هستی آوردند، بن مایه ها و عناصرِ اختلاف و ادامه ...

ابنِ عربی و شریعت، اصول و منابع آن

ابنِ عربی و شریعت، اصول و منابع آن
تأویل شریعت در نگاهِ ابنِ عربی از نگرشِ فلسفیِ فراگیرِ او جدا نیست، یعنی از برداشت و پنداشت هایی که درباره یِ جهان، انسان و شناخت دارد. از این رو خواننده نباید به شگفت آید، اگر پژوهش درباره یِ «تأویلِ شریعت» بارِ دیگر ما را به ادامه ...

اختلافِ شرایع و یگانگیِ تجربه یِ عرفانی

نسبت دین و شریعت و حقیقت از نظر محیی الدین عربی

نسبت دین و شریعت و حقیقت از نظر محیی الدین عربی
پیش از آن که به بررسی دیدگاه ابنِ عربی درباره یِ تأویلِ شریعت بپردازیم، باید یادآوری کنیم که او تجربه یِ روحی و عرفانی را از ایمانِ به شرایع یا عملِ بدان ها جدا می داند. پشتوانه یِ این جداسازیِ او نیز، این درک و دریافتِ ویژه یِ ادامه ...

منظر معرفتی ابن عربی به انسان

انسان آخرین کلمه خدا

انسان آخرین کلمه خدا
داستانِ دلالت هایِ زبانی و لغوی در اندیشه یِ ابنِ عربی، به درستی آشکار نمی گردد جز با نشان دادن و باز نمودنِ جایگاه هستی شناختی و معرفت شناختیِ انسان. اهمیتِ باز نمودنِ جایگاه انسان نیز از این جاست که «مرتبه یِ انسان» [در ادامه ...

تأویلِ قرآن: سخنِ خدا در هستی

نسبت قرآن و جهان در اندیشه محیی الدین عربی

نسبت قرآن و جهان در اندیشه محیی الدین عربی
دیدگاهِ ابنِ عربی درباره یِ قرآن، همگون و هم سمت و سوست با دیدگاه هایِ هستی شناختی و معرفت شناختیِ او. قرآن از دیدگاهِ او هستی است که در زبان جلوه گر شده و از پنجره هایِ واژه ها بازتافته است. قرآن به گفته یِ پیامبر (ص) ادامه ...

پدیده هایِ بیرونی (موجوداتِ عینی)

مراتب و مراحلِ آفرینش از نگاه ابن عربی (2)

مراتب و مراحلِ آفرینش از نگاه ابن عربی (2)
پدیده هایِ بیرونی (= موجوداتِ عینی) از آمیزش و همنشینیِ پاره ای از مراتبِ یاد شده یِ هستی پدید می آیند، مراتبی که خود در «عماء»(= نَفَسِ الهی) [ و از دم زدنِ خدا ] پدید آمده اند. و از همین جاست که پدیده هایِ بیرونی (= موجوداتِ ادامه ...

نام های خدا و پدیده ها (ممکنات)

مراتب و مراحل آفرینش از نگاه ابن عربی (1)

مراتب و مراحل آفرینش از نگاه ابن عربی (1)
انگاره هایِ ابنِ عربی درباره یِ مفاهیمی چون «الوهیت»، «هستی»، «نیستی»، «آفرینش» و... با انگاره هایِ دین پژوهان (= متکلمان) و در پی، با انگاره هایِ همگان، یکسان نیست. بررسی و شناساییِ ریشه ها و عناصر و بن مایه هایِ ادامه ...