عضویت العربیة English
امام صادق علیه‌السلام: بهترین راحتى و آسودگى، بى توقعى از مردم است. کافى، ج8، ص243

ادیب الممالک فراهانی

کارنامه ي اديب الممالک فراهاني

کارنامه ي اديب الممالک فراهاني
خواننده ي آشنا با شعر فارسي در ديوان اديب الممالک فراهاني... شاعر دوره ي قاجاري، جلوه هايي از سيماي انوري شاعر قرن ششم هجري را نمايان مي بيند. اديب الممالک - که از باب انتساب به دستگاه حسنعلي خان اميرنظام گَروسي ادامه ...

اديب الممالک فراهاني در نگاه هم دوره ها

اديب الممالک فراهاني در نگاه هم دوره ها
در نشريه ي ادب خراسان، اديب الممالک شعري از محمدمهدي ميرزا قاجار نقل مي کند در مقدمه از جمله مي نويسد: ادامه ...

آثار غير شعري اديب الممالک

آثار غير شعري اديب الممالک
« مؤلفات اين اوستاد بسيار است: صيقل المرآت در جغرافيا، سماء الدنيا در هيأت جديد، تابش مهر، فلک المشحون، تحفه الوالي در عروض، مقامات اميري، رشحات الاقلام، ديوان تازي، ديوان پارسي، پيوسته فرهنگ، رساله در عُقَدِ ادامه ...

منش اجتماعي اديب الممالک فراهاني

منش اجتماعي اديب الممالک فراهاني
اوضاعي که در ايران در دوره ي پيش از مشروطه، حاکم بود، يعني در حدود سي تا چهل سالگي اديب، اوضاعي بود که هيچ روشنفکري، نظير اديب نمي توانست آن را تحمل کند و دم برنياورد. ادامه ...

اديب الممالک روزنامه نگار

اديب الممالک روزنامه نگار
اديب الممالک از 1316 تا آخر عمر، به نشر و سردبيري هشت روزنامه ي غير دولتي و نيمه دولتي، اشتغال داشته است که به ترتيب عبارت اند از: ادامه ...

واژگان اديب الممالک فراهاني

واژگان اديب الممالک فراهاني
شعر اديب الممالک، مانند هر شاعر ديگر، از زبان و بيان تشکيل يافته است. زبان، مجموعه ي حوزه ي لغاتِ شاعر است و بيان، مجموعه ي ساختار بيروني و دروني سخن و تعبيرات يا به قول قدما، نوعِ ورود و برون شُد از مضايق سخن. ادامه ...

اديب الممالک فراهاني و قالب هاي ادبي

اديب الممالک فراهاني و قالب هاي ادبي
اديب در تمام قوالب شعري، جز مستزاد و دو بيتي و دوبيتي پيوسته، شعر گفته است که عبارت اند از: 368 قطعه، 202 رباعي، 150 چکامه، 57 مثنوي، 47 مفرده، 30 غزل، 9 مسمّط ترکيبي، 5 سروده، 4 ترجيع بند، 2 مسمّط و 1 مسمّط ترجيعي. ادامه ...

تخلص اديب الممالک فراهاني

تخلص اديب الممالک فراهاني
اديب الممالک براساس اسناد بازمانده از اشعار او، چهار تخلّص ( پروانه، صادق پروانه، اميري، اديب ) و دو لقب شعري ( امير الشعرا و اديب الممالک ) داشته است: ادامه ...

روزشمار زندگي اديب الممالک فراهاني به سير سنوي (Chronological ) (1) و تمام سال ها، هجري قمري است.

گاهشماري اديب الممالک فراهاني

گاهشماري اديب الممالک فراهاني
1277؛ پنجشنبه 14 محرم برابر 11 مرداد 1239 و دوم اوت 1860: ولادت در گازران فراهان. 1285؛ ( در 9-8 سالگي ) نخستين تظاهرات شاعري. 1293؛ ( ظاهراً پاييز ) (4): هجرت همراه با برادر بزرگ ترِ خود سيد مهدي، پياده به قم و سپس به ادامه ...

زندگينامه ي اديب الممالک فراهاني

زندگينامه ي اديب الممالک فراهاني
قديم ترين نشانه هايي که از دوران کودکي اديب در دست داريم ( به جز ولادت خواهرش فاطمه سلطان، ( متخلّص به « شاهين » همزمان با 5 سالگيِ اديب در 6 رجب 1282 هجري قمري و نيز تولّد برادر کهترش سيد علي اصغر ادامه ...