ادیب الممالک فراهانی

ادیب‌الممالک فراهانی

ادیب‌الممالک فراهانی
روزنامه‌های اخیر که از ایران رسیده خبر اسفناکی برای ما آوردند. یکی از ارکان مهمّه‌ی علم و ادب و ستاره‌های درخشان نظم و نثر، میرزا سیّد محمّد صادق قائم مقامی ملقّب به ادیب‌الممالک فراهانی در 28 ربیع‌الثانی 1335 این جهان پر قیل ادامه ...

کارنامه ي اديب الممالک فراهاني

کارنامه ي اديب الممالک فراهاني
خواننده ي آشنا با شعر فارسي در ديوان اديب الممالک فراهاني... شاعر دوره ي قاجاري، جلوه هايي از سيماي انوري شاعر قرن ششم هجري را نمايان مي بيند. اديب الممالک - که از باب انتساب به دستگاه حسنعلي خان اميرنظام گَروسي ادامه ...

اديب الممالک فراهاني در نگاه هم دوره ها

اديب الممالک فراهاني در نگاه هم دوره ها
در نشريه ي ادب خراسان، اديب الممالک شعري از محمدمهدي ميرزا قاجار نقل مي کند در مقدمه از جمله مي نويسد: ادامه ...

آثار غير شعري اديب الممالک

آثار غير شعري اديب الممالک
« مؤلفات اين اوستاد بسيار است: صيقل المرآت در جغرافيا، سماء الدنيا در هيأت جديد، تابش مهر، فلک المشحون، تحفه الوالي در عروض، مقامات اميري، رشحات الاقلام، ديوان تازي، ديوان پارسي، پيوسته فرهنگ، رساله در عُقَدِ ادامه ...

منش اجتماعي اديب الممالک فراهاني

منش اجتماعي اديب الممالک فراهاني
اوضاعي که در ايران در دوره ي پيش از مشروطه، حاکم بود، يعني در حدود سي تا چهل سالگي اديب، اوضاعي بود که هيچ روشنفکري، نظير اديب نمي توانست آن را تحمل کند و دم برنياورد. ادامه ...

اديب الممالک روزنامه نگار

اديب الممالک روزنامه نگار
اديب الممالک از 1316 تا آخر عمر، به نشر و سردبيري هشت روزنامه ي غير دولتي و نيمه دولتي، اشتغال داشته است که به ترتيب عبارت اند از: ادامه ...

واژگان اديب الممالک فراهاني

واژگان اديب الممالک فراهاني
شعر اديب الممالک، مانند هر شاعر ديگر، از زبان و بيان تشکيل يافته است. زبان، مجموعه ي حوزه ي لغاتِ شاعر است و بيان، مجموعه ي ساختار بيروني و دروني سخن و تعبيرات يا به قول قدما، نوعِ ورود و برون شُد از مضايق سخن. ادامه ...

اديب الممالک فراهاني و قالب هاي ادبي

اديب الممالک فراهاني و قالب هاي ادبي
اديب در تمام قوالب شعري، جز مستزاد و دو بيتي و دوبيتي پيوسته، شعر گفته است که عبارت اند از: 368 قطعه، 202 رباعي، 150 چکامه، 57 مثنوي، 47 مفرده، 30 غزل، 9 مسمّط ترکيبي، 5 سروده، 4 ترجيع بند، 2 مسمّط و 1 مسمّط ترجيعي. ادامه ...

تخلص اديب الممالک فراهاني

تخلص اديب الممالک فراهاني
اديب الممالک براساس اسناد بازمانده از اشعار او، چهار تخلّص ( پروانه، صادق پروانه، اميري، اديب ) و دو لقب شعري ( امير الشعرا و اديب الممالک ) داشته است: ادامه ...

گاهشماري اديب الممالک فراهاني

روزشمار زندگي اديب الممالک فراهاني به سير سنوي (Chronological ) (1) و تمام سال ها، هجري قمري است.

گاهشماري اديب الممالک فراهاني
1277؛ پنجشنبه 14 محرم برابر 11 مرداد 1239 و دوم اوت 1860: ولادت در گازران فراهان. 1285؛ ( در 9-8 سالگي ) نخستين تظاهرات شاعري. 1293؛ ( ظاهراً پاييز ) (4): هجرت همراه با برادر بزرگ ترِ خود سيد مهدي، پياده به قم و سپس به ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...