عضویت العربیة English
امام علی علیه‌السلام: با هیچ آزمندى مشورت مکن، که بدى را بر تو آسان مى‌نماید و حرص و ولَع را در نظرت مى‌آراید. غرر الحکم، ح10353

آیت الله شهید مطهری

تبیین راهبردهای پژوهشی استخراج الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از دیدگاه شهید مطهری (ره)

تبیین راهبردهای پژوهشی استخراج الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از دیدگاه شهید مطهری (ره)
شهید مطهری یکی از مشاهیر اسلام‌شناس معاصر و یکی از بهترین اندیشمندانی است که می‌توان از اندیشه‌ی او برای استخراج الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی استفاده نمود. به عبارت دیگر از اندیشه و آثار شهید مطهری (رحمة‌الله ‌علیه) ادامه ...

مابعدالطبیعه‌ی اخلاق از نظر مطهری

مابعدالطبیعه‌ی اخلاق از نظر مطهری
مطهری «خودآیینی اخلاقی» را مردود می‌شمارد و اکنون می‌توان بر این اساس به راحتی نتیجه گرفت که او نمی‌تواند با مابعدالطبیعه مؤسَّس بر مفهوم «خودآیینی» موافقت کند. به عبارت دیگر اگر کانت به واسطه چنان مفهومی است که ادامه ...

مابعدالطبیعه اخلاقیِ کانت از دیدگاه مطهری

مابعدالطبیعه اخلاقیِ کانت از دیدگاه مطهری
اگرچه مطهری با ممکن و بلکه ضروری شمردن معرفت مابعدالطبیعی، آن را زیربنای ایمانی پیراسته از خرافات قرار می‌دهد، در عین حال می‌پذیرد و می‌آموزد که می‌توان و باید مابعدالطبیعه‌ای عملی و اخلاقی داشت. این سخن او دست کم ادامه ...

پس زدن معرفت و گشودن راه ایمان از نظر مطهری

پس زدن معرفت و گشودن راه ایمان از نظر مطهری
مطهری با رأی مرکزی کانت در «نقد عقل عملی» یعین طرد و دفع معرفت (مابعدالطبیعی)، به قصد گشودن راه ایمان مخالف است. از نظر او «مابعدالطبیعه»، معرفتی «ممکن» است اما افزون بر آن، مطهری «مابعدالطبیعه» را معرفتی ادامه ...

نادرستی تحلیل کانت از شناخت مابعدالطبیعی

نادرستی تحلیل کانت از شناخت مابعدالطبیعی
به نظر مطهری، کانت مسأله شناخت را به درستی دریافته است اما راه‌حل پیشنهادی او پذیرفتنی نیست و معرفت‌شناسی او را به سمت شکاکی‌گری و سوفیسم می‌راند. مطابق با توضیح مطهری بن بستی که کانت بدان دچار است بدان دلیل ادامه ...

نادرستی تحلیل کانت از شناخت

نادرستی تحلیل کانت از شناخت
مطهری نظریه شناخت کانتی را نمی‌پذیرد و بالطبع پیامدهای آن و از جمله طرد «مابعدالطبیعه» را برنمی‌تابد. با نظر به آثار مطهری چند مطلب مهم در نقد نظریه معرفت کانت به چشم می‌خورد که به اختصار تمام در خصوص آنها توضیح می‌دهم: ادامه ...

رأی مطهری در فلسفه‌ی نقّادی

رأی مطهری در فلسفه‌ی نقّادی
از نظر مطهری «فلسفه نقّادی» کانت و بحث از «امکان» مابعدالطبیعه و بررسی توان عقل در حل و هضم مسائل مربوط به الهیات، بحثی تازه و ابتکاری برای مسلمان‌ها نیست. او بر آن است که در تاریخ مسلمین از صدر اسلام تاکنون ادامه ...

سابقه‌ی فلسفه نقّادی

سابقه‌ی فلسفه نقّادی
... برخی دیگر مانند کانت قبل از هر چیز تحقیق درباره‌ی خود معرفت و قوه‌ای که منشأ این معرفت است- یعنی عقل- را لازم شمردند و به نقد و نقّادی عقل انسان پرداختند و تحقیقات خود را «فلسفه» یا «فلسفه نقّادی» (Critical ادامه ...

معانی درک عقلی تعالیم دینی

معانی درک عقلی تعالیم دینی
از نظر مطهری آنگاه که «تعقل» را از «تدین» جدا کردند، راه تحریف دین و تفسیر انحطاط‌آور از آن هموار گردید. بنابراین جز با مواجهه‌ای عقلی نسبت به تعالیم دینی نمی‌توان تفسیر محرَّف و انحطاط‌آور را از تحلیل راستین و رهایی بخش بازشناخت. ادامه ...

نهضت روشنگری اسلامی

نهضت روشنگری اسلامی
مطهری از جنبشی اسلامی و اصلاحی سخن می‌گوید که از حدود نیمه دوم سیزدهم اسلامی (و نوزدهم مسیحی) به بعد در جهان اسلام آغاز شده و ایران، مصر، سوریه، لبنان، شمال آفریقا، ترکیه، افغانستان و هندوستان را فرا گرفته بود. ادامه ...