سایر مقالات

انسان‌شناختی در اندیشه شهید صدر

انسان‌شناختی در اندیشه شهید صدر
مبانی معرفت‌شناختی شهید صدر در انسان‌شناختی او نیز متجلی می‌شود. با این مبنای هستی شناختی و معرفت‌شناختی، انسان ازجمله موجوداتی است که دارای دو ساحت است؛ ساحت مادی و ساحت معنوی. ادامه ...

گسترش ایران‌شناسی

گسترش ایران‌شناسی
ایران‌شناسی همانند دیگر رشته‌های علمی، نمونه‌های تحقیقات خاص خود، انجمن‌های علمی ویژه و نهادهای مخصوص به خود را دارد و به یاری آنها اشاعه می‌یابد. ادامه ...

ایران‌شناسی در سده‌ی بیستم

ایران‌شناسی در سده‌ی بیستم
ایران‌شناسانی که در آلمان و یا به زبان آلمانی درباره‌ی ایران پژوهش و مطالعه انجام می‌دهند، در شناخت و بررسی زبان‌های ایرانی مطالعات زبان‌شناسانه مقام اصلی را در میان ایران‌شناسان دارند، معمولاً از سه کشور آلمان، اتریش و ادامه ...

تاریخچه ایران‌شناسی

تاریخچه ایران‌شناسی
اگر ایران‌شناسی در مفهوم کلی شناخت ایران باشد، هرودوت (484- 420 ق. م)، گزنفون (430- 355 ق. م.)، دو پژوهشگر نامدار یونانی، و چند تن دیگر از سیاحان و اندیشه‌گران آن روزگارِ باختر زمین از خاور به معنای اعم و از ادامه ...

گسترش خاورشناسی

گسترش خاورشناسی
خاورشناسی، همانند رشته‌های دیگری از علوم اجتماعی و طبیعی، نمونه‌های تحقیقاتی خاص خود، انجمن‌های علمی ویژه و نهادهای مخصوص به خود را داشته که به یاری آنها اشاعه یافته است. این رشته در طول سده‌ی نوزدهم ارش و ادامه ...

خاورشناسی در ایران

خاورشناسی در ایران
بر پایه فرهنگ انگلیسی آکسفورد (oxford 1971) خاورشناسی در سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی عبارت بود از کار خاورشناس و خاورشناس به شخصی اطلاق می‌شد که بر تعدادی از زبان‌های شرقی و ادبیات آن- زبان ادامه ...

بزرگان بلاغت عربی

بزرگان بلاغت عربی
ابوعثمان عمرو بن بحر، در سال 159 هـ در بصره متولد شد. به زودی به خاطر هوش سرشار خود از جایگاه علمی رفیعی برخوردار شد. وی در حوزه‌های مختلف علم به مطالعه و تدوین دست زد. آثار وی به تنهایی به منزله‌ی یک دایره المعارف ادامه ...

بلاغت عربی

بلاغت عربی
علوم بلاغی در تعریف امروزی‌اش شامل سه علم معانی، بیان و بدیع است. علم معانی، علم به اصول و قواعدی است که بدانها کیفیت مطابقه کلام با مقتضای حال شناخته می‌شود و موضوع آن الفاظ عربی از حیث افاده معنای دومی است که متکلم بلیغ ادامه ...

دیلتای و اعاده‌ی اعتبار به علوم انسانی

دیلتای و اعاده‌ی اعتبار به علوم انسانی
دیلتای (1911 – 1833) در مقابل روح پوزیتیویستی حاکم بر دورانش که باعث کم‌اعتباری علوم‌انسانی شده، خواهان اعتبار بخشی مجدد به این علوم است. دیلتای از علوم انسانی تعریفی تازه ارائه می‌دهد و موضوع و روش این دسته از ادامه ...

اومانیسم و تئوئیسم، مطالعه‌ی تطبیقی در روش شناسی و مفهوم

اومانیسم و تئوئیسم، مطالعه‌ی تطبیقی در روش شناسی و مفهوم
مدتی است بحث از اسلامی كردن علوم و یا ارائه نظریه‌های علوم انسانی اسلامی در كشور مطرح شده و این بحث با تأكید مقام معظم رهبری پیرامون جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم، در محافل علمی و در بین صاحب نظران علوم ادامه ...

آخرین مقالات
آیا مارکس دانشمند بود؟

آیا-مارکس-دانشمند-بودهر توضیحی درباره عقاید مارکس همچنین در حکم ارزیابی آن‌ها نیز هست. دستاوردهای اصلی مارکس -عقیده‌اش درباره ادامه ...

پول بی روح

پول-بی-روحمارکس امید داشت کمونیسم جایگزین سرمایه‌داری شود: یعنی نظامی که با نابودی مالکیت خصوصی، رویارویی میان ادامه ...

راز استثمار

راز-استثماراقتصاددان‌های کلاسیک، نظام اقتصادی سرمایه‌داری را نظامی طبیعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می‌کردند. در برابر ادامه ...

هگل‌گرایی واژگون

هگل-گرایی-واژگونهگل‌گرایی از دید مارکس، وارونه شده است؛ هگل، «ذهن» را واقعیت غایی و جهان مادی را به مثابه تجلی «ذهن» ادامه ...

هدف تاریخ

هدف-تاریخبه عقیده‌ی مارکس، روابط تولیدی و نیروهای مولد همه‌ی چیزهای دیگر را تعیین می‌کند. نیروهای مولد مناسبات ادامه ...

بازگشت بسوی خدا در قوس صعود عرفانی

بازگشت-بسوی-خدا-در-قوس-صعود-عرفانیآیات قرآن و تعبیر (النِّهایاتُ‏ هِىَ‏ الرُّجوعُ‏ الى الْبِدایاتِ)، از آغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز ادامه ...

از زمین به آسمان

از-زمین-به-آسماندر «خانواده‌ی مقدس» که نخستین کتاب چاپ شده‌ی مشترک مارکس و انگلس است، با یکی از برداشت‌های اولیه‌ی نظریه‌ی ادامه ...

نخستین مارکسیسم

نخستین-مارکسیسماقتصاددان‌های کلاسیک شرایط از خودبیگانه‌ی کنونی جامعه‌ی انسانی را «شکل ضروری، اصلی و قطعی» آن تلقی می‌کنند، ادامه ...

نماینده‌ی همه‌ی انسان‌ها

نماینده-ی-همه-ی-انسان-هامفهوم پرولتاریا، یکی از مفاهیم مرکزی در اندیشه‌ی کارل مارکس شمرده می‌شود. این کلمه، از «طبقه‌ی کارگر» ادامه ...