عضویت العربیة English
امام حسن مجتبی: خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه‌اى براى آفریدگانش قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از یکدیگر پیشى گیرند.

سایر ادیان

جنبش مزدکیان

جنبش مزدکیان
پایه‌ی قوانین در نظام اجتماعی دوره‌ی ساسانی چه بود؟ نگهداری از پاکی خون خاندان‌ها و اموال و حقوق آنان، اساس این سامانه‌ی اجتماعی بود. زندگی اشراف از نظر لباس و خوراک و مسکن و زن و خدمتکار، با توده‌ی ادامه ...

آیین مانوی

آیین مانوی
دین مانوی در زمان زندگی او از باختر امپراتوری روم تا هند و از مرزهای چین تا عربستان منتشر شد. پس از مرگ مانی، اختلاف‌هایی در میان رهبران آیین مانوی، پدید آمد. فشار بر مانویان نیز بسیار بود. موبدان ادامه ...

ادیان ایران باستان

ادیان ایران باستان
دین در این دوران، از باورها و آیین‌های کهن هند و ایرانی ریشه گرفته بود. این باورها چه بودند؟ پدیده‌های طبیعی و روان مردگان در مرکز این باورها بودند. به تدریج، هر یک از پدیده‌های طبیعت، به صورت خدایی ادامه ...

حقوق اقلیت‌های مسلمان در كشورهای غیراسلامی

حقوق اقلیت‌های مسلمان در كشورهای غیراسلامی
بر پایه‌ی گزارش اجلاس 1980 سازمان كنفرانس اسلامی، حدود یك سوم از مسلمانان جهان در كشورهای غیر عضو این سازمان ساكن‌اند. این آمار و نیز ماهیت مسائل مورد ابتلای این مسلمانان بر اهمیت موضوع حقوق اقلیت‌های ادامه ...

حقوق اقلیت‌های دینی در قوانین ایران

حقوق اقلیت‌های دینی در قوانین ایران
تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در 1285ش، وضع حقوقی اقلیت‌های دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشی سیاسی حكومت‌ها، منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود. در عصر قاجار ادامه ...

حقوق اقلیت‌های دینی در منابع اسلامی

حقوق اقلیت‌های دینی در منابع اسلامی
در منابع اسلامی، یعنی قرآن و حدیث و آرای فقها، امتیازات و تكالیفی برای غیرمسلمانان منظور شده است. در منابع فقهی، احكام مربوط به غیرمسلمانان عمدتاً در باب جهاد، و پاره‌ای احكام دیگر در ابوابی چون نكاح، ارث، حدود، ادامه ...

صابئین از دیدگاه اسلام

صابئین از دیدگاه اسلام
از آن جا که در قرآن کریم در سه موضع از صابئین یاد شده است، شارحان قرآن وقتی به واژه‌ی صابئین می‌رسند، به ناچار از جنبه‌های گوناگون به آن می‌پردازند. نخست آن که تقریباً اکثر مفسران سعی کرده‌اند معنای واژه‌ی صابئین ادامه ...

چهار مرحله‌ی زندگی هندوئی

چهار مرحله‌ی زندگی هندوئی
آیین هندو رشد فرد را كاملاً در اختیار و ابتكار او نمی‌گذارد بلكه برای راهنمایی او طرحی عرضه می‌دارد. حیات انسانی را در آیین مركب از چهار مرحله‌ی متوالی جلوه می‌دهند كه سه مرحله‌ی اولی داخل قلمرو طبقه یا طبقه‌ی موروثی است ادامه ...

طبقات چهارگانه در آیین هندو

طبقات چهارگانه در آیین هندو
منظور از درمه اینست كه زندگانی طبیعی آدمی تحت مراقبت درآید بدون اینكه ملاحظات بی‌جا و مخل آزادی و تنوع و توسعه در آن به عمل آید. این امر دو جهت دارد: اجتماعی و انفرادی. یكی متوجهست به وظایف شخص از نظر موقع ادامه ...

چهار هدف زندگی هندوئی

چهار هدف زندگی هندوئی
هدف عمده‌ی آدمی رشد فرد است. در (اوپه نیشد) آمده كه برتر از شخصیت چیزی نیست. انسان فقط عبارت از تركیب روح و جسم و حیاة محدود تابع طبیعت نیست. موجود نیمه حیوان طبیعی كه او خود را با آن اشتباه می‌كند وجود تام یا ادامه ...