آ
 

نام های فارسی که با حرف گ شروع می شوند


در اين بخش بيش از 3600 نام از ريشه های فارسی ، عربی ، ترکی و عبری وجود دارد که میتوانيد بر اساس حرف اول به آنها دسترسی پيدا کنيدنام   معنی   لاتین
گئومات   گوماتا، بردياي دروغين، روحاني كه در غياب كمبوجيه با نام برديا به جاي او نشست و بدست داريوش كشته شد   geomat
گارنيك   از اعلام مردان   garnik
گاسپار   از اعلام مردان   gaspar
گالان   آينده، از اعلام مردان   galan
گراناز   داراي ناز ارزشمند، پرناز و دلفريب   geranaz
گرانمايه   قيمتي، نفيس، عاليقدر، فراوان   geranmaye
گرانمهر   داراي مهر و محبت بسيار   geranmehr
گردآفريد   پهلوان زاده شده، نام دختر گژدهم كه با سهراب جنگيد   gordafarid
گردآفرين   دلاور قابل تحسين   gordafarin
گردوي   منسوب به گرد، از سرداران خسرو پرويز   gorduy
گرديه   منسوب به گرد، پهلوان، نام خواهر بهرام چوبينه   gordiye
گرزم   فرمانده رزم كياني، نام برادر اسفنديار   gorazm
گرسپوز   دارنده استقامت و پايداري اندك، نام برادر افراسياب   garsipoz
گرشا   گرشاه، گلشاه، پادشاه كوه، نام كيومرث اولين بشر در آيين زردشتي   garsa
گرشاسب   دارنده اسب لاغر، نام جهان پهلوان ايراني جد رستم   garsasb
گرشاه   گلشاه، لقب كيوميرث، پادشاه كوه   garsah
گرگين   منسوب به گرگ، دلير و گستاخ مانند گرگ، نام يكي از پهلوانان ايران   gorgin
گرمائيل   نام يكي از دو برادر نيكوكاري كه بعنوان آشپز ضحاك جان بعضي از قربانيان او را نجات دادند   garmail
گريتا   از اعلام زنان   gerita
گريس   بركت خداوند، از اعلام زنان   gereys
گئومات   گوماتا، بردياي دروغين، روحاني كه در غياب كمبوجيه با نام برديا به جاي او نشست و بدست داريوش كشته شد   geomat
گارنيك   از اعلام مردان   garnik
گاسپار   از اعلام مردان   gaspar
گالان   آينده، از اعلام مردان   galan
گراناز   داراي ناز ارزشمند، پرناز و دلفريب   geranaz
گرانمايه   قيمتي، نفيس، عاليقدر، فراوان   geranmaye
گرانمهر   داراي مهر و محبت بسيار   geranmehr
گردآفريد   پهلوان زاده شده، نام دختر گژدهم كه با سهراب جنگيد   gordafarid
گردآفرين   دلاور قابل تحسين   gordafarin
گردوي   منسوب به گرد، از سرداران خسرو پرويز   gorduy
گرديه   منسوب به گرد، پهلوان، نام خواهر بهرام چوبينه   gordiye
گرزم   فرمانده رزم كياني، نام برادر اسفنديار   gorazm
گرسپوز   دارنده استقامت و پايداري اندك، نام برادر افراسياب   garsipoz
گرشا   گرشاه، گلشاه، پادشاه كوه، نام كيومرث اولين بشر در آيين زردشتي   garsa
گرشاسب   دارنده اسب لاغر، نام جهان پهلوان ايراني جد رستم   garsasb
گرشاه   گلشاه، لقب كيوميرث، پادشاه كوه   garsah
گرگين   منسوب به گرگ، دلير و گستاخ مانند گرگ، نام يكي از پهلوانان ايران   gorgin
گرمائيل   نام يكي از دو برادر نيكوكاري كه بعنوان آشپز ضحاك جان بعضي از قربانيان او را نجات دادند   garmail
گريتا   از اعلام زنان   gerita
گريس   بركت خداوند، از اعلام زنان   gereys
گريگوري   مواظب، مراقب، از اعلام مردان   geriguri
گژدهم   نام پهلواني ايراني، پدر گرد آفريد   gezdaham
گستهم   گشوده، منتشر شده، گسترانيده، پسر نوذر، يكي از پهلوانان ايران   gostaham
گشايش   افتتاح، تسخير، بازكردن، يكي از گوشه هاي دستگاه ماهور   gosayes
گشتاسب   ويشتاسب، دارنده اسب از كار افتاده، دانا، خردمند، نام پدر اسفنديار   gostasb
گشسب   مخفف گشنسب، دارانده اسب نر   gosasb
گشسب بانو   نام دختر رستم   gosasbbanu
گشواد   نام يكي از پهلوانان ايران در زمان كيكاوس   gasvad
گل   شكوفه باز شده، غنچه شكفته شده   gol
گل آرا   آرايش دهنده گل   golara
گل آسا   مانند گل   golasa
گل آقا   آقاي مانند گل   golaqa
گل افشان   افشاننده گل، پراكننده گل، آتشبازي   golafsan
گل اندام   داراي اندام به لطافت گل   golandam
گل پيكر   كسي كه بدنش مانند گل لطيف است   golpeykar
گلاب   آبي كه از گل سرخ بدست مي آيد و بسيار معطر است، عرق گل   golab
گلابتون   گلهاي برجسته كه با رشته نقره يا طلا بر روي پارچه مي دوزند، نخهاي زرين يا سيمين كه در گلابتون دوزي بكار مي رود   golabtun
گلاكو   دختري كه مانند گل است   golaku
گلاله   كلاله، دسته گل، موي مجعد   golale
گلاوژ   مرداد   golavez
گلاويز   گياه آويز كه براي زينت كاشته مي شود   golaviz
گلاويژ   ستاره سهيل   gelaviz
گلايول   گياهي ساقه بلند داراي برگهاي دراز و باريك و گلهاي سرخ و سفيد   gelayol
گلباد   داراي بوي گل، صفحه قطب نماي دريانوردي   golbad
گلبار   داراي بار گل، افشاننده گل   golbar
گلباز   كسيكه با گل سر و كار دارد   golbaz
گلبانگ   آواز بلند، لحني درموسيقي   golbang
گلبانو   بانويي مانند گل   golbanu
گلبد   نگهبان گل، كنايه از زيبارو   golbod
گلبدن   كسي كه بدنش مانند گل لطيف است   golbaan
گلبند   نوعي پارچه ابريشمي رنگي، باغبان   golband
گلبهار   گل بهار، كسي كه مانند گل بهاري است   golbahar
گلبيز   گل افشان، معطر، خوشبو   golbiz
گلپاره   پاره گل، مانند گل   golpare
گلپر   برگ گل، نام گياهي داراي برگهاي بزرگ و ساقه هاي توخالي و خوشبو   golpar
گلپرور   باغبان   golparvar
گلپري   زن زيبارو، پري همچون گل لطيف   golpari
گلپوش   پوشيده از گل   golpus
گلپونه   پونه جوان و تازه   golpune
گلپيرا   باغبان، گلكار   golpira
گلتاج   داراي تاجي از گل   goltaj
گلجهان   دنيايي از گل، گل جهان   goljahan
گلچهره   گلچهر، زيبا، خوشگل، خوبرو   golcehre
گلچين   باغبان، برگزيده، منتخب   golcin
گلدخت   دختري كه مانند گل زيبا و معطر است   goldoxt
گلديس   شبيه و مانند گل   goldis
گلربا   عاشق و رباينده گل   golroba
گلرخ   زيبا، خوشگل، كسي كه رخ او مانند گل سرخ است   golrox
گلرخسار   گلرخ، زيبا   golroxsar
گلرنگ   به رنگ گل، گلفام   golrang
گلرو   گلرخ، گلرخسار   golru
گلريز   گل افشان، نوعي آتشبازي، آهنگي در دستگاه شور   golriz
گلزا   زاييده از گل   golza
گلزاد   از گل بوجود آمده، لطيف وزيبا   golzad
گلزار   گلستان، نوايي از موسيقي قديم   golzar
گلزري   گل طلايي، گلي كه بر روي پارچه زربفت نقش كنند   golzari
گلسا   شبيه و مانند گل   golsa
گلسار   مانند گل، جاي پر از گل   golsar
گلستان   گلزار   golestan
گلستانه   جايي كه مانند گلستان باشد   golestane
گلشاد   آنكه مانند گل شادو باطراوت است   golsad
گلشاه   شاه كوهستان، گرشاه، لقب كيومرث   golsah
گلشكر   تركيبي از شكر و برگ گل سرخ، گل انگبين   golsekar
گلشن   گلستان، خانه آراسته   golsan
گلشن آرا   باغبان   golsanara
گلشهر   گلي كه در شهر شهره و مشهور است، زيباي شهر   golsahr
گلشيد   گلي كه مانند خورشيد درخشان است   golsid
گلفام   گلگون، مانند گل   golfam
گلفروز   گل افروز   golforuz
گلفشان   گل افشان   golfasan
گلگونه   به رنگ گل، سرخاب   golgune
گلگيسو   داراي گيسوان معطر   golgisu
گلنار   گل انار، شكوفه سرخ انار، هر گل سرخ بزرگ   golnar
گلناز   كسي كه مانند گل ناز و لطافت دارد   golnaz
گلنام   همنام با گل   golnam
گلندام   گل اندام   golandam
گلنساء   گل بانو، بانويي مانند گل   golnasa
گلنساء   گل بانو، بانويي مانند گل   golnasa
گلنواز   نگهدارنده گل   golnavaz
گلنوش   گل زيبا، آهنگي در موسيقي قديم   golnus
گلوريا   مجلل، سرافراز   geloriya
گلينوش   از نديمان شيرويه پادشاه ساساني   galinus
گنجعلي   گنجينه علي، نام حاكم معروف كرمان در زمان شاه عباس صفوي   ganjali
گنجعلي   گنجينه علي، نام حاكم معروف كرمان در زمان شاه عباس صفوي   ganjali
گنجور   نگهبان گنج، خزانه دار   ganjur
گهار   نام پهلواني توراني   gahar
گهردخت   دختر جواهر، باارزش   gohardoxt
گهرناز   كسي كه داراي ناز قيمتي است   goharnaz
گودرز   نام مرغي ماهيخوار، نام پدر گيو پهلوان ايراني   gudarz
گورنگ   مانند پهلوان، پهلوانانه، نام برادر گرشاسب   gurang
گوشيار   كوشيار، چوپان   gusyar
گوماتا   گئومات، بردياي دروغين   gumata
گوهر   جماد، هر يك از سنگهاي قيمتي، اصل، ذات، سرشت، قريحه، نژاد   gohar
گوهر آرا   آراينده گوهر، موثر، آرايش دهنده اصل و نژاد   goharara
گوهران   منسوب به گوهر، جمع گوهر، چهار عنصر زندگي   goharan
گوهرتاج   گوهر قيمتي كه در تاج نشانده شود، تاج گوهرها   gohartaj
گوهرزاد   زاييده از گوهر   goharzad
گوهرشاد   آنكه در ذات او شادي وجود دارد، نام همسر نيكوكار شاهرخ ميرزا   goharsad
گوهرين   منسوب به گوه، مرصع، آراسته به گوهر   goharin
گويا   ناطق، سراينده، سازنده، آشكار   guya
گويان   در حال گفتن   guyan
گيتا   گيتي، عالم، جهان   gita
گيتي   جهان، عالم   giti
گيتي بانو   بانوي جهان، شهبانو   gitibanu
گيتي دخت   دختر جهان   gitidoxt
گيتي فر   داراي فر و شكوه جهان   gitifar
گيتي فروز   افروزنده گيتي، خورشيد   gitiforuz
گيخاتو   نام يكي از ايلخانان مغول   gayxatu
گيرا   جذاب، فريبا، موثر، نافذ   gira
گيسو   موي بلند سر زنان   gisu
گيل   مجموعه طوايفي كه در گيلان ساكن هستند   gil
گيلار   نام پرنده است   gilar
گيلان   سرزمين گيلها، از اعلام زنان   gilan
گيلانشاه   نام پسر كاوس زياري   gilansah
گيلدا   طلا   gilda
گيو   گويا، سخنور، زبان آور، پسر گودرز از پهلوانان شاهنامه   giv