قناری چگونه آواز می خواند  ؟
قناری چگونه آواز می خواند ؟


 

 
انسان به کمک تارهای صوتی خویش قادر به تکلم وآوازخواندن است . دستگاه صوتی پرندگان را زیرینکس می نامند . صفحات ارتعاشی زیرینکس در حالت ایجاد صوت شروع به نوسان می کنند . صرف نظر از برخی استثناء ، و تنها پرندگان نر قادر به آواز خواندن هستند (اما پرنده ماده در برخی اوقات در اوج مستی آواز مستی سر می دهد اما این آواز به رسائی و بلندی و طولانی بودن آواز پرنده نر نمی باشد ) . پخش وانتقال این زیگنال بیولوژیکی در تمام خانواده فینچ های اصیل (کاردوئلین) بسیار رایج است . قناری وحشی جزایر قناری نیز از این خصیصه برخوردار می باشد . تن اصلی و آواز اصولی هر پرنده در ذات حیوان بوده، اما جزئیات آن متغیر و متنوع است . لذا قناری قادر است با تعلیم کافی ومهیا ساختن شرایط مناسب به ((زبان خارجی))نیز آواز بخواند . برای این منظور جوجه های قناری را در هفته ها و ماههای اول در جوار پرندگان دیگر قرار می دهند . اما تن صدای قناری بر جای خود باقی خواهد ماند . خصوصا کارشناسان به خوبی قادر به تفکیک صدای آنها هستند .
آواز اصلی قناری متشکل از قلطان خاصی همراه با صوت مخصوص است که با صداکردن مخلوط می شود . از ابتدای پرورش قناری خانگی در جنوب اسپانیا تا پرورش ((خواننده تیرولی))تنها طولانی ترساختن آواز مد نظر قرار گرفته و اصلاح وحذفی در آن صورت نپذیرفته است . پرورش قناری در منطقه هارتس آلمان در ابتدای قرن 19 سر آغاز اصلاح آواز قناریها می باشد . در فاصله کوتاهی قناریهای آبزن بلژیکی که آنان نیز دارای آواز دلپذیری هستند ، پرورش یافتند . در هر حال معدن چیان بودند که به اصلاح آواز قناریها همت گماشتند .آنان کوشش داشتند با پرورش قناریهای مطلوب خود را از واردات قناری از تیرولخود کفا سازند .

قناری چگونه آواز می خواند  ؟

تجزيه آواز قناری
 

1-غلطان خالی 2-غلطان 3- صدای آب 4- زنگ توخالی 5- سوت 6- استفاده از صدای ((ح)) 7- گام ناقوس 8- زنگ غلطان 9- زنگ
برای تعیین رتبه گامهای مختلف به ((معمولی)) و ((متوسط)) و ((خوب)) و ((خیلی خوب)) نیاز به تشخیص صحیح آن هستیم.دو مشخصه ی تعیین کننده کیفیت هستند:یکی ترکیب گامها ودومی حروف به کار گرفته شده در آنها وارتباط حروف با یکدیگر.

گامهای غلطان:
 

حروف تعیین کننده ی گامهای غلطان ""rمیباشد که برخی اوقاط شدیدوزمانی خفیف وهنگامی کاملا حذف به نظر می رسد . این حرف در میان حروف با صداپدیدار می شود . با استفاده از این حروف آوازی پیوسته همراه غلطان تن ها پدید آمده ولذا آن را ((گامهای غلطان)) مینامند.

غلطان خالی :
 

غلطان خالی معروف ترین گامهای پدید آمده در آواز قناری است .علامت مشخصه آن حرف "r"همراه با حروف صدادار "u"یا"O" که به صورتهای "rororo"یا"rururu"پدیدار می شود . حرف صدادار به کار گرفته شده نمایانگر کیفیت آواز است ولذا با شنیدن گامها میتوان مرغوبیت آنها را تمیز کرد. اگر گام"ru"در آواز به کار گرفته شود آن را کیفیت متوسط تلقی میکنند.استفاده از"ro" به منظور خوب است .

زنگ غلطان :
 

زنگ غلطان نیز گامی غلطان است . حرف "r"همواره ودر هر ارتباطی با حروف صدادار"i" پدیدار می شود . همراه صدای زنگ می توان هماهنگی آواز را تشخیص داد .

غلطان ک :
 

پائین ترین گام آواز قناری ((غلطان ک)) می باشد . با بکاگیری حرف "k" غلطانی بم صورت می پذیرد . استراحتی نیز بین تن های مختلف صورت نگرفته و آوازی پیوسته به گوش می رسد . علاوه بر "k"حرف "r" علامت مشخصه این گام است . با استفاده از حروف صدادار"a"وo","u"" تن های "Krr"یا"karr"با امتیاز معمولی و "korr"امتیاز خوب و "kurr"امتیاز خیلی خوب پدیدار می شوند .

گامهای آهسته:
 

گامهای آبی :
 

علامت مشخصه گامهای آبی حروف bl","b","l"" است . در ارتباط با حروف صدادار o","u""سیلاب های "blobloblo" یا "blublublu" پدیدار می شوند .مرغوبیت آهنگهای سیلابهای یاد شده در آواز قناری به ترتیب معمولی و خوب و خیلی خوب می باشند .

زنگ تو خالی :
 

زنگ تو خالی در ارتباط با حرف "l"شنیده می شود . در کاربرد حروف با صدا تغییری پدید نمی آید."lololo"سیلابی خوب واستفاده از "lululu" به منزله خیلی خوب خواهد بود .

زنگ :
 

زنگ نیز همانند زنگ غلطان از حرف صدادار "i"متشکل شده است .در نتیجه ترکیب با حرف "l"سیلاب "lilili"پدید آمه که نمایانگر گام زنگ می باشد .

گامهای تند:
 

سوت :
 

علامت مشخصه سوت حرف "d"است .در ارتباط با حروف صدادارi","o","u"" سیلاب "di"امتیاز معمولی و"dododo" امتیاز خوب و "dududu" امتیاز خیلی خوب نتیجه می شود .

گام توام با p(به آلمانی ها):
 

این گام توام با حرف "h" نمایان می شود . و همراه با حروف صدادار "a"به منزله معمولی وبا "o"به منزله خوب و همراه "u"به منزله خیلی خوب خواهد بود.(hahaha,hohoho,huhuhu)

گام ناقوس:
 

در گام ناقوس مرقوب باید حروف "gl"در ابتدای سیلاب و حرف "k"ویا "ck"در ابتدای سیلاب ظاهر شوند . این حروف همراه حروف صدادار "a"و"o"و"u" پدید می آیند . بنا بر این پرنده ای امتیاز مناسب را دریافت می کند که سیلابهائی نظیر "glack"و"glock" را به وضوح بیان نماید .

گامهای کسر امتیاز :
 

متاسفانه آواز قناریها تنها از گامهای مطبوع ودلنشین تشکیل نشده . بلکه قطعاتی نا مطلوب وحتی گوش خراش نیز میتوان باشد . در نظر نگرفتن این گامها اشتباه خواهد بود . برخی اعتقاد دارند که در مورد پرنده ای که در کسب گامهای امتیاز آور و موفقیت چشم گیری داشته باشد باید در صورت بروز گامهای غلط از آنها چشم پوشی کرد . اما این نظر نادرست است ودر جهت تکامل و بهبود آواز قناری نمی باشد .

آمدل های آواز قناری و تعلیم آنها
 

آواز قناری : صدای زيبای قناری باعث اسارتش شد . ولی امروزه کمترکسی به خواندنش اهميت ميدهد و فقط به مد روز کار دارند . قبلا تمام قناری دار های ايران آواز اين پرنده را دوست داشتند و به قناری خوش آواز و خوش صدا کلمه خوش مقام را ميگفتند که کلمه خوش مقام را به خوش موقوم و بالاخره خلاصه کردند به موقوم ( در فارسی کلمه مقام معنی صدا ی آواز را ميدهد) که اين آواز خوش مقام در ايران رديف های مختلفی دارد . در اروپا هم يک نوع رديف آواز را می پسندند که به نام رولر معروف شده و در آلمان بيشتر علاقه مند دارد . آواز قناری رولر تشکيل می شود از نت لی لی لی لی که از صدای يواش و آرام شروع می شود و تا آخر خواندن چه چه و قور در آوازش شنيده نمی شود

مدل های آواز قناری های ايران :
 

تشکيل می شود از زنگی و لی لام هور و بلبلی و لی لی لی لی و جام جام .
زنگی به سه نوع تقسيم ميشود :
اول اگر زنگی را ريز و تند و بهم چسبيده بخواند بنام نعلبکی ميگويند . ( مانند صدای برخورد تند و سريع و ريز ريز دو تا نعلبکی )
دوم زنگی لوله ای که فاصله دار تر از نعلبکی می باشد و سنگين تر است . ( مانند برخورد دو تا لوله ی آهنی )
سوم زنگی گيلاسی که خيلی سنگين تر است ( مانند صدای برخورد دو تا گيلاس يا ليوان فلزی مخصوص بستنی )
نت بلبلی : هر آواز يا نتی را که قناری با صدای سوت بخواند بلبلی حساب می کنند .
لی لی لی لی شبيه به گفتن لی لی لی لی خود ما انسان ها است فقط با صدای قناری . اين توضيحات را نميتوان بيشتر تشريح کرد مگر به صدای قناری زنگی گوش بدهيد

بهترين رديف آواز قناری ايران
 

مي بايد چنين بخواند :
اول نت لی لام هور يا نت پيس قور و بعد جام جام و لی لی لی لی و جام جام سنگين و فاصله دار ( که چاپ چاپ ميگويند ) و نت زنگی گيلاسی .
اگر اين نت ها را پشت سر هم و به هم چسبيده بخواند بهترين مدل می باشد و تا آنجا يک زنگی حساب می شود و آگر بخواهد اين مدل را ادامه بدهد می بايد اين نت ها را به نت های بالا بچسباند : لی لی لی لی و چاپ چاپ و زنگی گيلاسی که تا اينجا دو زنگی محسوب می شود و اگر باز بخواهد ادامه بدهد می بايد نت لی لی لی لی و چاپ چاپ و زنگی گيلاسی را بخواند که تا اينجا هم سه زنگی حساب می شود و اگر از اول اين مدل شروع به خواندن نکند اشتباه است و می گويند از وسط دهان خوانده است .

تعليم آواز :
 

قناری هايی که در عرض چند روز بتوانند آواز قناری های ديگر را فرا گيرند جوجه هايشان برای تعليم دادن مفيد می باشد .اين جوجه ها را می بايست از پدر و مادری انتخاب کرد که سن زيادی داشته باشند و يا اين پدر و مادر چند بار در عرض يک سال توليد مثل کرده و خلاصه بايد جوجه را از پدر و مادر با هوش و در عين حال ضعيف انتخاب کرد و در آن محلی که اين جوجه ها بزرگ می شوند هيچ پرنده ديگری وجود نداشته باشد . اگر يک جفت قناری نر و ماده در يک منزل باشد در موقع جوجه کشی قناری نر آواز نمی خواند و موقعی که جوجه ها 10 روزه شدند می بايد قناری نر از آن محل برده شود و نوار مورد علاقه را برای جوجه ها بگذاريد و پس از 2 ماه با دقت به صدای جوجه ها گوش بدهيد و هر موقع که ديديد يکی از جوجه ها مقداری از نت از نت مورد علاقه شما را تقليد ميکند همان جوجه را انتخاب نماييد و تمام زحماتتان را برای آن بگذاريد . دقت کنيد هر صدايی که به آواز قناری شبيه باشد جوجه ها ياد ميگيرند مثل صدای لولای در يا چرخ خياطی که خشک باشد و يا صدايی که از دهان انسان بيرون بيايد مانند سوت زدن و يا پس پس کردن و صدای جيرجيرک يا گنجشک اگر هر کدام از اين صدا ها به آواز قناری اضافه شود از رده موقوم خارج است .

ارزيابی خوش آوازی قناری
 

1- صحيح خواندن
۲- صدای صاف وزلال
۳- بلندی صدا
۴- ادامه دادن و تعداد زنگی بيشتر
تقویت صدا و خوش آوازی قناری
ویتامین H
باعث تقویت صدا و خوش آوازی میشود .
آثار کمبود ویتامین : باعث ایجاد مشکلات پوستی و مشکلات خواندن میشود .
منابع این ویتامین : این ویتامین در سبوس گندم و زرده تخم مرغ یافت میشود .

قناري موقوم:
 

آواز خواندن قناري های نر امر طبيعي است كه بوسيله آن با افراد اجتماع خود ارتباط برقرار مي كنند و اين شايعه كه آواز خواندن قناري در هنگام ناراحتي و افسرد گي پرنده با آواز خواندن در زمانهاي ديگر متفاوت است نادرست ميباشد زيرا پرنده افسرده آواز نمي خواند و هيچگاه آواز غمگين و حزن آلود سر نميدهد ولي نوع آواز خواندن پرنده تحت تاثير صداي محيط اطراف و همچنين آموزش مي تواند تغيير يابد ,يعني صداهاي مختلف محيط در فراگيري و تند خواني و كند خواني و يا زير خواندن و يا بم خواندن وحتي كشش صداها موثر است حتي مي تواند لحن خواندن ( طنين يا آكوستيك ) را تغيير دهد .بيشتر اين تغييرات اكتسابي هستند . يكي از معروفترين نژادها يي كه جهت خواندن نگهداري و تربيت مي شوند ,نژاد رولر آلمان است كه تنها آواز خاصي را آموزش مي بيند .نژادهاي ديگري نيز وجود دارند كه براي اين كار آموزش مي بينند وهر يك علاقمندان خاص خود را دارند ولي در ايران هيچ يك از اين نژادها مورد پسند قرار نگرفته است .اساتيد محترم به آواز خواني گله اي و معمولي و بدون اصول (دهن رسمي )مي گويند. اين اساتيد به پرورش و آموزش نوعي آواز بنام مو قوم مشغولند و زحمت بسياري را براي تربيت يك قناري در طول يك سال متحمل مي شوند ولي پرنده هايي را كه جهت آموزش انتخاب مي كنند داراي نژاد خاصي نيستند اما ترجيح مي دهند قناري انتخاب شده داراي خصوصيات زير باشد .
۱-جثه قناري ميانه باشد نه خيلي درشت و نه خيلي ريز.
۲-داشتن مقداري فر(رگ) د ر تنه پرنده بسيار خوب است.
۳- سري گرد و بزرگ وچشماني درشت داشته باشد .
۴-بسياربهتر خواهد بود كه سابقه و استعداد يادگيري در نسل هاي گذشته را داشته باشد .
۵-رنگ پرنده تاحد امكان روشن باشد.نظير سفيد, ليمويي, پرتقالي كمرنگ, ماستي (تاكيد بر روي رنگهاي سفيد و ماستي بيشتر است )
احتمالا نام موقوم برگرفته شده از مقام يا مقام دار مي باشد كه بمرور زمان در زبان محاوره به موقوم تغيير پيدا كرده است.آواز خواندن دراين سبك داراي رديف مخص منبع:www.qomcanary.com