مالديو: MALDIVES(.mv)

 


 
نام رسمي: جمهوري مالديو
پايتخت: ماله (103،693 نفر در سال 2006)
تاريخ استقلال: 1965/7/26 ، از انگلستان
مساحت: 298 کيلومتر مربع (صدو هشتاد و نهمين کشور جهان)
جمعيت: 320،000 نفر در سال 2010 (صدو هفتاد و سومين کشور جهان)
نوع حکومت: جمهوري با يک مجلس قانونگذاري
رئيس حکومت: رئيس جمهور: محمد نشيد، از سال 2008
رئيس دولت: رئيس جمهور: محمد نشيد، از سال 2008
نژاد(2000): مالديوي 98/5%، سينهالي 0/7%، بقيه 0/8%
دين(2000): اسلام (دين رسمي)، مسلمان سني 100%
زبان: ديوهي (از گروه زبان هاي سينهالي، زبان رسمي)
واحدپول: روفيا= 100 لاري؛ يک روفيا= 824 ريال
شهرهاي مهم(2006): جزيره هاي مهم: هيتهادهو (9،465)، فووامولاء (7،636)، کولهورهوفوشي(6،998)، تينادهو (4،442 نفر)
منبع مقاله :
زیر نظر سعید بختیاری، (1390)، اطلس جامع گیتاشناسی 90-91: راهنمای کامل جهان امروز، تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ اول