ويتنام: VIETNAM(.vn)

 


 
نام رسمي: جمهوري سوسياليستي ويتنام
پايتخت: هانوي (4،723،000 نفر با حومه در سال 2007)
تاريخ استقلال: 1945/9/2، از فرانسه، اتحاد ويتنام شمالي و جنوبي: 1976
مساحت: 331،041 کيلومتر مربع (شصت و پنجمين کشور جهان)
جمعيت: 87،117،000 نفر در سال 2010 (سيزدهمين کشور جهان)
نوع حکومت: جمهوري سوسياليستي با يک مجلس قانونگذاري
رئيس حکومت: رئيس جمهور: تروئونگ تان سانگ، از سال 2011 به مدت 5 سال
رئيس دولت: نخست وزير: نگوين تان دونگ، از سال 2006
نژاد(2000): ويتنامي 85%، چيني 3/5%، مونتانيارها 1/9%، تهو 1/6 %، تاي 1/5%، بقيه 6/5%
دين(2005): بودايي 48%، عقايد جديد11%، عقايد سنتي 10%، چيني، فرانسوي، انگليسي
زبان: ويتنامي (زبان رسمي)، چيني، فرانسوي، انگليسي
واحدپول: دونگ = 10 هائو، صددونگ= 59 ريال
شهرهاي مهم(2005): هوشي مينه سيتي (5،065،000)، هايفونگ (1،873،000 نفر)
منبع مقاله :
زیر نظر سعید بختیاری، (1390)، اطلس جامع گیتاشناسی 90-91: راهنمای کامل جهان امروز، تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ اول