يمن: YEMEN(.ye)

 


 
نام رسمي: جمهوري يمن
پايتخت: صنعا (2،022،867 نفر در سال 2009)
تاريخ استقلال: يمن شمالي 1918 از عثماني؛ يمن جنوبي 1967 از انگلستان؛ وحدت: 1990
مساحت: 555،000 کيلومتر مربع (چهل وهشتمين کشور جهان)
جمعيت: 23،494،000 نفر در سال 2010 (چهل و نهمين کشور جهان)
نوع حکومت: جمهوري چند حزبي با دو مجلس قانونگذاري
رئيس حکومت: رئيس جمهور: علي عبدالله صالح، از سال 1990
رئيس دولت: نخست وزير: علي محمد مجاور، از سال 2007
نژاد(2000): عرب 92/8%، سومالي 3/7%، سياهپوست 1/1%، بقيه 2/4%
دين(2005): اسلام (دين رسمي)، مسلمان 100%، (سني 58%، شيعه 42%
زبان: عربي (زبان رسمي)
واحدپول: ريال يمن= 100 فلس؛ يک ريال يمن =51 ريال
شهرهاي مهم(2004): عدن (588،938)، تعز (466،968)، حديده (409،994)، ايب (212،992)، مکلا (182،478 نفر)
منبع مقاله :
زیر نظر سعید بختیاری، (1390)، اطلس جامع گیتاشناسی 90-91: راهنمای کامل جهان امروز، تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ اول