ارائه‌‌ی نوشتار

 

نویسندگان: نینانورگارد، بئاتریکس بوسه، روسیو مونتورو
برگردانندگان: احمد رضایی جمکرانی، مسعود فرهمند فر
 

ارائه‌ی نوشتار - که در آن گفتمان مقدم یا اصلی، بخشی از گفتمان نوشتاری است - عملاً شبیه ارائه‌ها گفتار است. مع‌الوصف از نظر ادعاهای اعتبار استوارتر است زیرا زبان نوشتار از زبان گفتار بسیار ارزشمندتر است. در پیکره‌ی سمینو و شورت (2004)، ارائه‌ی نوشتار بسامد بیشتری در گزارش‌های اخبار و زندگی‌نامه‌ی خودنوشت دارد تا در ادبیات داستانی، همچنین توزیع کیفی مقوله‌های مرتبط برای ارائه‌ی نوشتار از توزیع کیفی مقوله‌های مرتبط با دیگر مقیاس‌های ارائه‌ی گفتمان متفاوت است (سمینو و شورت، 2004: 48).
در ارائه‌ی نوشتار گزینه‌های مشابه با ارائه‌ی گفتار وجود دارند (بنگرید: جدول مقیاس‌های ارائه نوشتار). ارائه‌ی نوشتار راوی (NW) شامل گزارشِ راوی درباره‌ی مشارکتِ شخصیت در نوشتار است. ارائه‌ی کنش نوشتار راوی (NRWA) پربسامدترین مقوله در پیکره‌ی سمینو و شورت است (2004: 105) و کنش نوشتاری و ارزش کنش نوشته را توصیف می‌کند، امّا دیگر ارجاعی به محتوا وجود ندارد. گاهی یک عبارت حرف اضافه‌ای داریم که به دنبال آن گروه‌های اسمی می‌آیند، نمونه‌ی آن می‌تواند خلاصه‌ی آگهی‌ای باشد که در آن به دنبال الیور توئیست بودند؛ در کتاب «الیور توئیست» اثرِ دیکنز آقای بامبل هنگام خواندن روزنامه آن را در می‌یابد: «سپس شرح مفصلی از لباس، بدن، ظاهر و ویژگی‌های نادیدنی الیور می‌آید به همراه نام و نشانی کامل آقای برونلو».
نوشتار غیر مستقیم (IW)، کنش نوشتار، موضوع اصلی و محتوای گزاره‌ای را در بر می‌گیرد اما لزوماً شامل واژه‌های مکتوب دقیق پاره گفتار نمی‌شود. نوشتار غیر مستقیم (IW) را معمولاً با یک بند گزارشی یا نشانه‌ای گزارشی می‌شناسیم. نمونه نوشتار غیر مستقیم (IW) «نامه از طرف آقای چرچیل برای بازگشت فوری پسر خواهرش» است که در آن به عنوان بند گزارشی آمده «برای بازگشت فوری پسر خواهرش»، به دلیل اینکه وابسته به بند است، بند گزارشی است.
نوشتار غیر مستقیم آزاد (FIW) ، می‌تواند مختصات نوشتار مستقیم (DW) و غیر مستقیم (IW) را داشته باشد و اغلب بند گزارشی را حذف می‌کند. تأثیرات، مشابه گفتار غیر مستقیم آزاد (FIS) است که راوی اغلب این طرز ارائه‌ی گفتمان را به شیوه‌ای کنایی به کار می‌برد. یک نمونه می‌تواند «حال خانم چرچیل خوب نبود» باشد که پس از اطلاعات «نامه‌ی رسیده از سوی آقای چرچیل برای بازگشت فوری پسر خواهرش» می‌آید، لذا خواننده می‌داند که این اطلاعات باید در نامه آمده باشد. نوشتار مستقیم (DW) هماهنگ با مقوله‌ی گفتاری همتای خود، گزارش کلمه به کلمه‌ای از سندی مکتوب را ارائه می‌دهد اما اغلب برای معرفی آن از بند گزارشی استفاده می‌کند. نوشتار مستقیم آزاد (FDW) می‌تواند با نوشتار اصلی برابری کند چرا که در آن، بند گزارشی اغلب به کار نمی‌رود.
منبع مقاله :
نورگوا، نینا، (1394)، فرهنگ سبک‌شناسی، برگردان: احمد رضایی جمکرانی، مسعود فرهمندفر، تهران: انتشارات مروارید، چاپ اول