شاعر: قباد سوماری


زخم‌هایی که بر پیکرم بود
آتش زیر خاکسترم بود

امتداد نگاه غریبت
آشنا با دو چشم ترم بود

آه کو آن دو دستی که از مهر
در زمستان بهار آورم بود

یاد پر شور تو باز گل کرد
بی تو ماندن غم دیگری بود


منبع: کتاب مرید نگاه (مجموعه شعر شاعران استان اردبیل) به کوشش: علی ادیب.