شاعر: عبدالحسین رحمتی


او برای زخم ها، حس التیام بود
پیش تر زهر چه نام، سیدی بنام بود

چیست در مرام او؟ هیچ! جز شکوه عشق
هر کسی که می رسید محو آن مرام بود

واژه های من به او بی گمان نمی رسند
عطر نام سبز او نقل خاص و عام بود

در زمانه ای که ما انتظار می کشیم
زیر سقف آسمان، نایب امام بود


منبع: کتاب مرید نگاه (مجموعه شعر شاعران استان اردبیل) به کوشش: علی ادیب.