لاکِ لاک پشت چگونه به پشت او چسبيد؟

نويسنده: ازوپ
بازنويسي: اس. اي. هندفورد
برگردان: حسين ابراهيمي (الوند)
زئوس تمام جانوران را به ميهماني ازدواجش دعوت کرد. امّا از ميان آن‌ها فقط لاک‌پشت به ميهماني نيامد. روز بعد زئوس دليل غيبت لاک‌پشت را از او پرسيد. لاک‌پشت گفت: «هيچ جا مثل خانه نمي‌شود.»
زئوس از اين جواب برآشفت و کاري کرد که لاک‌پشت هميشه لاکش را با خود داشته باشد!
بسياري غذاي ساده‌ي خانه‌ي خود را به غذاي چرب و نرم خانه‌ي ديگران ترجيح مي‌دهند.
منبع مقاله :
هندفورد، اس. اِي و ديگران؛ (1392)، افسانه‌هاي مردم دنيا (جلدهاي 9 تا 12)، ترجمه‌ي حسين ابراهيمي (الوند) و ديگران، تهران: نشر افق، چاپ سوم