مقايسه رانندگي زنان و مردان
مقايسه رانندگي زنان و مردان

مترجم:محمدرضا ميرغلامي
نتيجه مطالعه جديدي که شرکت هاي بيمه اي درباره ميزان ايمني رانندگي زنان و مردان انجام داده اند، نشان داده است که رانندگي زنان ايمن تر از مردان است .
مطالعات انجام شده نشان مي دهد که مردان 5 درصد بيشتر از زنان قوانيني را که موجب تصادف مي شوند زير پا مي گذارند
بحث درباره تفاوت در توانايي هاي زنان و مردان در موضوعات مختلف يکي از جنجالي ترين بحث هاست. برخي تصور مي کنند مردان همه کارها را بهتر از زنان انجام مي دهند. حتماً شنيده ايد مردها در هر کاري توانايي هاي بيشتري دارند و حتي بهترين آشپزهاي جهان مرد بوده اند. درباره تفاوت هاي عملکرد و ساختار مغزي زنان و مردان هم تحقيقات زيادي انجام شده است. اين سوال درباره رانندگي هم مطرح است به نظر شما زنان بهتررانندگي مي کنند يا مردان؟
نتيجه مطالعه جديدي که شرکت هاي بيمه اي درباره ميزان ايمني رانندگي زنان و مردان انجام داه اند، نشان داده است که زنان رانندگان بهتري هستند. (البته با عرض پوزش از آقاياني که فکر مي کنند دست فرمان خيلي خوبي دارند!) در اين مطالعه انواع مختلف رفتارهاي ناايمن و خطاهاي رانندگي مورد بررسي قرار گرفت و ميزان تکرار آن در زنان و مردان با هم مقايسه شد. نتيجه نشان داد مردان در مقايسه با زنان بيشتر قوانين ترافيکي را زير پا مي گذارند و رانندگي پر خطرتري دارند. مردان قوانيني که براي ايمني بيشتر وضع شده را رعايت نمي کنند و تصادفات شان سنگين تر و خسارات ناشي ازآن نيز بيشتر است.

شما چه فکر مي کنيد؟

شايد خيلي هم دور ازانتظار نباشد که مردان 5 درصد بيشتراززنان قوانيني که موجب تصادف مي شوند را زير پا مي گذارند. مردان به خاطر سرعت زياد، سبقت و لايي کشيدن قانون شکني مي کنند و در نتيجه تصادفات شان هم خسارات سنگين تري در پي دارد. بررسي نتايج اين مطالعه همچنين نشان داد مردان در مقايسه با زنان 3/41 بار بيشتر بي دقت رانندگي مي کنند. رانندگي بدون دقت يکي ازمهم ترين و جدي ترين موارد خطاهاي رانندگي است که به عدم رعايت قانون منجر مي شود و ايمني افراد را به خطر مي اندازد.

مردان

نوع قانون شکنی

14/3برابر زنان

رانندگی بی دقت

90/3برابر زنان

نبستن کمر بند ایمنی

57/1برابر زنان             

سرعت غیر مجاز

45/1برابر زنان

خطا در رانندگی

35/1برابر زنان

توجه نکردن به علایم ترافیکی

وقتي وضع بدتر مي شود

طبق مطالعه شرکت بيمه با همکاري موسسه ايمني جاده اي ميزان مرگ و ميرمردان در تصادفات وسوانح رانندگي در مقايسه با زنان بيشتر است. مردان وقتي پشت فرمان مي نشينند ريسک بيشتري را مي پذيرند و در نتيجه تصادفات شديد هم در ميان آنها بيشتر است. به گفته پژوهشگران براي مقايسه قابليت ها و توانايي هاي رانندگي دو جنس يافته هاي کافي در دسترس نيست اما بررسي ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي نشان مي دهد مردان بيشتر در تصادفات رانندگي جانشان را از دست مي دهند. بررسي ديگري که توسط موسسه ايمني جاده اي انجام شد نيز نشان داد در سال 1975 تا 2003 مرگ و مير زنان در اثرتصادفات وسايل نقليه موتوري 14 درصد بيشتر شده است و در همين بازه زماني ميزان مرگ و مير در مردان 11 درصد کمتر شده است. کارشناسان علت اين موضوع را بيشتر شدن تعداد زناني که گواهي نامه رانندگي گرفته اند و رانندگي بيشتر در مقايسه با سال هاي قبل اعلام کرده اند. ميزان رفتارهاي پرخطر در رانندگان زن روز به روز بيشتر مي شود و اين فاصله به سرعت کم مي شود.

رانندگي زنان بهتر از مردان

بيشتر بررسي ها و تحقيقات انجام شده در اين زمينه اين تئوري را که مردان به ويژه مردان جوان گرايش بيشتري به رانندگي پر خطر دارند و اين خشونت را به طور مستقيم نشان مي دهند، تاييد کرده اند در حالي که زنان به روش هاي غيرمستقيم اين خشونت را بروز مي دهند. به عنوان يک قانون رانندگان مرد قانون شکن ترند و خطر پذيري شان هم بيشتر است. با اين حال به راحتي نمي توان گفت که زنان رانندگان بهتري هستد، هر چند که طبق آمار آنها ايمن تر رانندگي مي کنند. ميزان تصادفات در دو جنس برابر است، هر چند ميزان شدت و خسارت تصادفات زنان کمتر است. مردان پس از تصادف تمايل دارند کار مناسبي انجام دهند و خسارت زيادي بر عهده شرکت بيمه کننده شان قرار مي دهند. در پايان محققان اظهار اميدواري کرده اند که نتايج اين تحقيق موجب کاهش اعتماد به نفس آقايان نشود و در عوض اعتماد به نفس زنان را بيشتر کند.
منبع: MSN Health
منبع:روزنامه سلامت شماره 228