حرف ن ، و
ضرب المثل ها - حرف ن ، و


 


 

حرف ن
 

نابرده رنج گنج ميسر نمي شود --- مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد !
*****
ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت !
*****
ناز عروس به جهازه !
*****
نازكش داري ناز كن، نداري پاهاتو دراز كن !
*****
نبرد رگي تا نخواهد خداي ! ( اگر تيغ عالم جنبد ز جاي )
*****
نخود توي شله زرد !
*****
نخودچي توي جيبم ميكني اونوقت سرم را ميشكني ؟
*****
نخودچي شو دزديده !
*****
نخود همه آش !
*****
نذر ميكنم واسه سرم خودم ميخورم و پسرم !
*****
نردبون، پله به پله !
*****
نردبون دزدها !
*****
نزديك شتر نخواب تا خواب آشفته نبيني !
*****
نزن در كسي را تا نزنند درت را !
*****
نسيه نسيه آخر به دعوا نسيه !
*****
نشسته پاكه !
*****
نفسش از جاي گرم در مياد !
*****
نكرده كار نبرند به كار !
*****
نگاه بدست ننه كن مثل ننه غربيله كن !
*****
نوشدارو بعد از مرگ سهراب !
*****
نوكر باب، شيش ماه چاقه شيش ماه لاغر !
*****
نوكر بي جيره و مواجب تاج سر آقاست !
*****
نوكه اومد به ببازار كهنه مي شه دلازار !
*****
نون اينجا آب اينجا - كجا بروم به از اينجا ؟
*****
نون بدو، آب بدو، تو بدنبالش بدو !
*****
نون بده، فرمون بده !
*****
نون بهمه كس بده، اما نان همه كس مخور !
*****
نونت را با آب بخور منت آبدوغ نكش !
*****
نون را به اشتهاي مردم نميشه خورد !
*****
نون را بايد جويد توي دهنش گذاشت !
*****
نونش توي روغنه !
*****
نونش را پشت شيشه ميماله !
*****
نون نامردي توي شكم مرد نميمونه !
*****
نون نداره بخوره پياز ميخوره اشتهاش واشه !
*****
نون نكش آب لوله كش !
*****
نه آب و نه آباداني نه گلبانگ مسلماني !
*****
نه آفتاب از اين گرم تر ميشود و نه غلام از اين سياه تر !
*****
نه از من جو، نه از تو دو، بخور كاهي برو راهي !نه باون خميري نه باين فطيري !
*****
نه به اون شوري شوري نه باين بي نمكي !
*****
نه بباره نه به داره، اسمش خاله موندگاره !
*****
نه بر مرده بر زنده بايد گريست ! ( گر اين تير از تركش رستمي است ) [ فردوسي ]
*****
نه پسر دنيائيم نه دختر آخرت !
*****
نه پشت دارم نه مشت !
*****
نه پير را براي خر خريدن بفرست نه جوان را براي زن گرفتن !
*****
نه خاني اومده نه خاني رفته !
*****
نه چك زدم نه چونه، عروس اومد به خونه !
*****
نه خود خوري نه كس دهي گنده كني به سگ دهي !
*****
نه در غربت دلم شاد و نه روئي در وطن دارم ! --- الهي بخت برگردد از طالع كه من دارم
*****
نه دزد باش نه دزد زده !
*****
نه راه پس دارم نه راه پيش !
*****
نه سر پيازم نه ته پياز !
*****
نه سر كرباسم نه ته كرباس !
*****
نه سرم را بشكن نه گردو توي دومنم كن !
*****
نه سيخ بسوره نه كباب ! ( كاري به كن بهر ثواب )
*****
نه عروس دنيا نه داماد آخرت !
*****
نه مال دارم ديوان ببره نه ايمان دارم شيطان ببره !
*****
نه نماز شبگير كن نه آب توي شير كن !
*****
نه هر كه سر نتراشد قلندري داند !
*****
ني به نوك دماغش نميرسه !
*****
نيش عقرب نه از ره كين است --- اقتضاي طبيعتش اين است !
*****
نيكي و پرسش ؟!
*****
نابرده رنج گنج ميسر نمي شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد!
*****
نادان را به از خاموشي نيست
*****
نبرّد رگي تا نخواهد خداي! -- اگر تيغ عالم بجنبد ز جاي
*****
نخود هر آش!
*****
نردبان، پله به پله!
*****
نرمي ز حد مبر که چو دندان مار ريخت هر طفل ني سوار کند تازيانه اش (صائب)
*****
نردبان دزدها!
*****
نزديک شب نخواب تا خواب آشفته نبيني!
*****
نزن در کسي را تا نزنند درت را!
*****
نشُسته پاکه!
*****
نفسش از جاي گرم بيرون مي آيد!
*****
نوشدارو بعد از مرگ سهراب!
*****
نوکر بي جيره و مواجب تاج سر آقاست!
*****
نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار!
*****
نان به همه کس بده، اما نان همه کس مخور!
*****
نانت را با آب بخور، منت آبدوغ مکش!
*****
نان را به اشتهاي مردم نمي شود خورد!
*****
نونش توي روغن است!
*****
نون گدائي را گاو خورد، ديگه بکار نرفت!
*****
نون نامردي توي شکم مرد نمي ماند!
*****
نه آبي و نه آباداني، نه گلبانگ مسلماني!
*****
نه آفتاب از اين گرم تر مي شود و نه غلام از اين سياه تر!
*****
نه به آن خميري، نه به اين فطيري!
*****
نه به آن شوري شوري، نه به اين بي نمکي
*****
نه پسر دنيائيم نه دختر آخرت!
*****
نه پشت دارم نه مشت!
*****
نه چندان بخور کز دهانت برآيد نه چندان که از ضعف جانت برآيد (سعدي)
*****
نه چندان درشتي کن که از تو سير گردند ونه چندان نرمي که بر تو دلير شوند
*****
نه در غربت دلم شاد و نه رويي در وطن دارم! الهي بخت برگردد از اين طالع که من دارم
*****
نه دزد باش نه دزد زده!
*****
نه راه پس دارم نه راه پيش!
*****
نه سر پيازم نه ته پياز!
*****
نه سر کرباسم نه ته کرباس!
*****
نه عروس دنيا نه داماد آخرت!
*****
نه مال دارم ديوان ببرند، نه ايمان دارم شيطان ببرد!
*****
نه نماز شبگير کن و نه آب توي شير کن!
*****
نه هر که به قامت مهتر، به قيمت بهتر
*****
نه هر که سر بتراشد قلندري داند --- هزار نکته باريکتر ز مو اينجاست (حافظ)
*****
نيکي و پرسش ؟!

حرف و
 

و آن کس که نکو گفت هم او خود نيکوست
*****
واي به کاري که نسازد خدا!
*****
هر چه بگندد نمکش مي زنند واي به وقتي که بگندد نمک
*****
وقتي رشوه از در وارد مي شود، عدالت از در ديگر مي رود
*****
وقتي که با گرگ شام مي خوري سگت را هم پهلويت نگه دار
*****
وعده سر خرمن دادن!
*****
وفاداري مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گلي ديگر سرايند
 
منبع:www.seemorgh.com