مکتبي که امام برايش جهاد کرد
مکتبي که امام برايش جهاد کرد


 


 
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) می فرمایند:
هنوز محور اصلي تبليغات خشم آلود دشمنان انقلاب و کشور ما، دشمني با امام بزرگوار ماست. آنها مهم ترين هدف خود را... اين قرار داده اند که با هزاران ساعت برنامه ريزي و برنامه سازي در ماه براي صدها راديو و تلويزيوني که در اطراف عالم از سوي محافل صهيونيستي و استکباري به راه افتاده است، شخصيت پرجاذبه و چهره ي درخشان امام بزرگوار را زير سؤال ببرند. بايد تصديق کنيم که دشمنان نظام اسلامي براي مقابله و مبارزه ي با نظام جمهوري اسلامي و حرکت ملت ايران، جز اين چاره اي هم ندارند؛ زيرا عامل مهم تسليم ناپذيري و ايستادگي ملت ايران در راه پر افتخار خود، فلسفه ي سياسي و مکتب سياسي امام است، که ملت ما از بن دندان به آن اعتقاد دارند. دشمنان انقلاب چاره اي ندارند جز اين که با فلسفه ي امام، با مکتب امام و با شخصيت امام _ که همچنان زنده و پايدار است _ دشمني کنند تا بتوانند اين ملت را با خيال خود به عقب نشيني و تسليم در مقابل خودشان وادار کنند. امام بزرگوار با مکتب سياسي خود بود که توانست طلسم ديرپاي استبداد را در اين کشور بشکند. امام بزرگوار با مکتب سياسي خود بود که توانست دست غارتگران را از اين کشور کوتاه کند؛ غارتگراني که با همدستي با ديکتاتورها، ايران را به خانه ي امن خود تبديل کرده بودند؛ کساني که اميدوار بودند بتوانند ايران را به صورت يک کشور توليد کننده ي مواد اوليه و انبار تمام نشدني نفت براي خود نگه دارند. من مي خواهم روي مکتب سياسي امام تکيه کنم. مکتب سياسي امام نمي تواند از شخصيت پرجاذبه ي امام جدا شود. راز موفقيت امام در مکتبي است که عرضه کرد و توانست آن را به طور مجسم و به صورت يک نظام، در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد. البته انقلاب عظيم اسلامي ما به دست مردم به پيروزي رسيد و ملت ايران عمق توانايي ها و ظرفيت فراوان خود را نشان داد؛ اما اين ملت بدون امام و مکتب سياسي او قادر به چنين کار بزرگي نبود. مکتب سياسي امام ميداني را باز مي کند که گستره ي آن حتي از تشکيل نظام اسلامي هم وسيع تر است. مکتب سياسي يي که امام آن را مطرح و براي آن مجاهدت کرد و آن را تجسم و عينيت بخشيد، براي بشريت و براي دنيا حرف تازه دارد و راه تازه پيشنهاد مي کند. چيزهايي در اين مکتب وجود دارد که بشريت تشنه ي آنهاست؛ لذا کهنه نمي شود. کساني که سعي مي کنند امام بزرگوار ما را به عنوان يک شخصيت متعلق به تاريخ و متعلق به گذشته معرفي کنند، در تلاش خود موفق نخواهند شد. امام در مکتب سياسي خود زنده است، و تا اين مکتب سياسي زنده است، حضور و وجود امام در ميان امت اسلامي، بلکه در ميان بشريت، منشأ آثار بزرگ و ماندگار است.
منبع:ماهنامه امتداد