لیست مسابقات
مسابقه روزانه 23 آبان ماه

شروع مسابقه: چهارشنبه، 23 آبان 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 25 آبان 1397
توضیحات:

سوالات روزانه  21 تا 25   آبان ماه را تا 26  آبان می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( اسرار سوره عنکبوت ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 22 آبان ماه

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 22 آبان 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 25 آبان 1397
توضیحات:

سوالات روزانه  15 تا 20   آبان ماه را تا 21  آبان می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( اسرار سوره عنکبوت ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 21 آبان ماه

شروع مسابقه: دوشنبه، 21 آبان 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 25 آبان 1397
توضیحات:

سوالات روزانه  21 تا 25   آبان ماه را تا 26  آبان می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( رهبر انقلاب/مبالغه در آثار شهداء ممنوع ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 20 آبان ماه

شروع مسابقه: يکشنبه، 20 آبان 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 20 آبان 1397
توضیحات:

سوالات روزانه  15 تا 20   آبان ماه را تا 21  آبان می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( پاداش زیارت قبر امام رضا(ع) ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 19 آبان ماه

شروع مسابقه: شنبه، 19 آبان 1397

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 20 آبان 1397
توضیحات:

سوالات روزانه  15 تا 20   آبان ماه را تا 21  آبان می توانید پاسخ دهیدتوجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می شود برای یافتن پاسخ سوال امروز به مقاله ( ثواب خواندن نماز اول وقت ) راسخون مراجعه کنید

جوایز:

هر روز به به 3 نفر : 200 امتیاز معادل ( 1000 حسنه) اهداء می گرد

شرکت در مسابقه