کتاب مسابقه ، شکوه مادر

ویژه شهادت حضرت زهرا(س)

بخش ها:
روز های پس از رحلت پیامبر(ص)
فدک؛ طنین رسای ولایت
منشور زندگی دینی
برکت ستایش
بیم و امید
راهبر بهشت
ابتدای جاده
مهارت خوب شنیدن
سکوتی از جنس گناه
تمرین زندگی مؤمنانه
معامله ای به ارزش بهشت
پاداشی دو چندان
بهای اندک
بزنگاه تصمیم
و...

حجم فایل: 17مگابایت
سال تولید: 1395

توضیحات و شرایط شرکت در مسابقه

1. تمامی سوالات از کتاب «شکوه مادر» طرح شده و بر مبنای مطالب کتاب، تصحیح می گردد.
2. شرکــت کنندگان باید گزینه های صحیح را به صورت یک عدد 14 رقمی، از چپ به راســت (به عنوان مثال: 32112333213132)، بــه ســامانه 30001966 ارســال نمایند.
3. جــواب مســابقه را صرفاً به صورت عــدد 14 رقمی ارســال نموده و از نوشــتن موارد اضافــه نظیر نام و نام خانوادگی، نام شهر و... خودداری نمایید.
۴. آخرین مهلت ارســال پیامک 3 اردیبهشت ماه 1396 می باشد.
5. قرعه کشــی 4 اردیبهشــت ماه 1396 در آستانه عید مبعث انجام خواهد شد.
۶. اســامی برگزیدگان در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1396 در ســایت مجتمع فرهنگی آموزشــی ســازمان اوقاف بــه نشــانی www.mfpo.ir و نیز در ســایت معاونت فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقــاف و امور خیریه به نشانیwww.mfso. ir  اعلام خواهد شد.
۷. به برندگان مســابقه، به قید قرعه جوایز ارزشمندی اعطا خواهد شد.
۸. برنــدگان، دو هفته بعــد از اعلام نتایج فرصت دارند مشخصات درخواستی را اعلام نمایند، در غیر این صورت از لیست برنگان کنار گذاشته خواهند شد.