کتاب ، برگزیده احکام وقف
ویژه هفته وقف

بخش ها:
 • احکام انشاء، قبول و قبض وقف
 • احکام عین موقوفه
 • احکام وقف
 • احکام موقوف علیه
 • احکام تولیت و نظارت
 • احکام عواید و منافع موقوفه
 • اثبات وقف
 • احکام اجاره موقوفه
 • احکام فروش موقوفه
 • احکام تغییر و تبدیل
 • آشنایی با واژه ها

حجم فایل: 5.96 مگابایت

سال تولید: 1396