عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806

*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )

*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
یک شنبه 4 اسفند 1387  10:04 ب.ظ

1.jpg-53084

هزاران جـان گـــرامی فدای نام علی     علی مـولای من است و من غلام علی

نوشته بـــــر در جنت به خط لَم یَزلی      شـفیع روز قیامت محمّـــد است و علی

و این جهان پر از صدای پای مردمی است که همچنانکه تو را می بوسند در ذهن خود طناب دارت را می بافند.
papari

papari
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 314
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
یک شنبه 4 اسفند 1387  10:05 ب.ظ

دل پــريشان گشته از هجران تو         اي همه هسـتي مـــن قربان تو
هجر رويت مي‌زند آتــش به جان         كرده دل در كــوي مــهرت آشيان
من ز هستي دوسـتر دارم تو را         كــــــــي توانم تا كه بـگذارم تو را
عاشقي شب زنده دارم يا علي         من خـــــــدا را از تو دارم يا علي
با خيالت زنـــــــــدگاني مي‌كنم         عين عالـــــم را نهاني مي‌كنــم
مالك طبع وجــــــــــود من تويي         هسـتي بود و نبود مــــن تويـي
اي طـــــريق عشق تو آيين من         مهر تو هم مـظهر و هم دين من
اي طبيب دردهاي بـــــــــي‌دوا         از ز هـــــــــر نامي برايم آشـــنا
نقـد هشتي بـــــني‌آدم  تويي         مايه ســرمســــــتي عالم تويي
چون شود يكدم نظر بر مـا كني         خسـتگان عشــــــق را پويا كني
من شكيب بي‌شكيبم يا عـلي          بي‌تو تنها و غـــــــــريبم یا علي
و این جهان پر از صدای پای مردمی است که همچنانکه تو را می بوسند در ذهن خود طناب دارت را می بافند.
papari

papari
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 314
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
دوشنبه 5 اسفند 1387  04:27 ق.ظ

و این جهان پر از صدای پای مردمی است که همچنانکه تو را می بوسند در ذهن خود طناب دارت را می بافند.
papari

papari
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 314
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
دوشنبه 5 اسفند 1387  07:17 ب.ظ

علي   اي  هماي رحمت تو چه آيتي خدا   را                       که   به   ماسوا فکندي همه  سايه‌ي  هما   را
 
دل  اگر  خداشناسي همه   در   رخ علي بين                       به    علي   شناختم   به   خدا  قسم  خدا   را
 
به   خدا   که   در   دو   عالم اثر   از   فنا  نماند                       چو   علي گرفته باشد سر چشمه‌ي   بقا   را
 
مگر   اي   سحاب رحمت   تو  بباري ارنه دوزخ                       به   شرار  قهر  سوزد   همه   جان  ماسوا   را
 
برو   اي   گداي مسکين   در  خانه‌ي علي زن                       که    نگين  پادشاهي  دهد    از   کرم  گدا   را
 
بجز   از   علي که گويد به پسر   که   قاتل  من                      چو   اسير  تست اکنون   به   اسير  کن  مدارا
 
بجز   از   علي    که    آرد   پسري   ابوالعجائب                      که   علم  کند    به    عالم  شهداي  کربلا   را
 
چو   به    دوست  عهد  بندد   ز   ميان  پاکبازان                      چو   علي   که   ميتواند   که   بسر برد وفا   را
 
نه  خدا توانمش خواند  نه   بشر توانمش گفت                      متحيرم    چه   نامم    شه    ملک   لافتي   را
 
بدو  چشم خون فشانم هله اي نسيم  رحمت                     که    ز   کوي   او   غباري   به   من  آر  توتيا   را
 
به   اميد   آن   که   شايد برسد  به   خاک پايت                      چه   پيامها  سپردم  همه   سوز   دل   صبا   را
 
چو  تويي قضاي گردان   به   دعاي مستمندان                      که    ز    جان    ما    بگردان    ره   آفت  قضا   را
 
چه زنم چوناي هردم   ز   نواي شوق   او   دم                       که    لسان  غيب  خوشتر   بنوازد   اين   نوا   را
 
«همه شب در اين اميدم که نسيم صبحگاهي                      به    پيام     آشنائي   بنوازد    و     آشنا      را»
 
ز  نواي   مرغ   يا   حق  بشنو  که  در  دل شب                      غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهريارا
 
 
شهريار
و این جهان پر از صدای پای مردمی است که همچنانکه تو را می بوسند در ذهن خود طناب دارت را می بافند.
papari

papari
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 314
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
چهارشنبه 7 اسفند 1387  05:46 ب.ظ

علی رهبر مــــــردان صفا بود     علی آینه ی پاک خــــــدا بود
علی معنی تسلیم و رضا بود     علی زینت شب های دعا بود
و این جهان پر از صدای پای مردمی است که همچنانکه تو را می بوسند در ذهن خود طناب دارت را می بافند.
papari

papari
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 314
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
دوشنبه 12 اسفند 1387  12:21 ق.ظ

و این جهان پر از صدای پای مردمی است که همچنانکه تو را می بوسند در ذهن خود طناب دارت را می بافند.
papari

papari
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 314
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
دوشنبه 12 اسفند 1387  12:22 ب.ظ

گفتا به وصی خود نبی مطلق                 نشناخت ترا کسی بغیر از من و ح

حق را نشناخت کس بغیر از من وتو              نشناخت مرا کسی بغیر از تو و

عارف نشد از سر علی کس اگاه               زانرو که نشد کس اگه از سر الله

یک ماُ من و این همه صفات واجب                        لا حول و لا قوة الا بالله

اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست              گنجایش بحر در سبو ممکن نیست

من ذات علی به واجبی نشناسم                   اما دانم که مثل او ممکن نیست

چون حب علی مرا بود در رگ و پوست        رنجم ندهد سرزنش دشمن و دوست

جز مدح علی لب به سخن وا نکنم            از کوزه برون همان تراود که در اوست

بی حب علی بهشت رضوا ن  مطلب           بی روزه و بی نماز ایمان مطلب

خواهی ز پل صراط اسان گذری              آزار دل هیچ مسلمان مطلب

دل گفت مرا علم لدنی هوس است              تعلیم نما اگر ترا دسترس است

گفتم که الف گفت دگر هیچ مگوی              در خانه اگر کس است یک حرف بس است

از عین علی دیده ما بینا شد                            وز لام علی لسان ما گویا شد

دریای علی نور خدا می بینم                           زان نور محمد و علی پیدا شد

ای انکه فوق عرش قدمگاه پُست تست            بر مسند دنی و تدلی نشست تست  

گر خوانمت خدای  ولی کفر گفته ام         غیر از خدای هر آنچه بگویم شکت تست
alibeiki

alibeiki
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 1003
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
سه شنبه 13 اسفند 1387  02:07 ب.ظ

علی است صاحب عزو جلال و رفعت و شان 
  علی است بحر معارف علی است کوه وقار
دلیل رفعت شاَن علی اگر خواهی 
   بدین کلام دمی گوش خویشتن میداد
چو خواست مادرش از بهر زادنش جایی
                   در ان خانه خاصش بداد جا جبّار
ز بهر مدخل آن پیشوای خیل زنان
       شکافت حضرت ستار کعبه را دیوار
پس آن مطهره با احترام داخل شد
                     در آن مکان مقدس بزاد مریم وار
برون چو خواست که آید پس از چهار روز
                        ندا شنید که رو نام او علی بگذار
فدای نام چنین زاده ای بود جانم
  چنین امام گزینند یا اولی الابصار
alibeiki

alibeiki
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 1003
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
سه شنبه 13 اسفند 1387  08:09 ب.ظ

و این جهان پر از صدای پای مردمی است که همچنانکه تو را می بوسند در ذهن خود طناب دارت را می بافند.
papari

papari
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 314
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
دوشنبه 19 اسفند 1387  11:39 ق.ظ

مرا بدل بخدا جز ولای حیدر نیست/ کسی بغیر علی وارث پیمبر نیست
سرای حب محمد و رای مهر علی/ مرا هوی هوس هیچ در دل و سر نیست
ز مصطفی که بود تاج تارک لولاک/ چو بگذریم کسی با علی برابر نیست
علی است سلسله جنبان عالم امکان/ بجز علی به محمد کسی برابر نیست
علی است شاه ولایت علی است سر خدای/ گواه رفعت شئنش از این دو برتر نیست
علی است زوج بتول و بتول زوجه او / خدای گواه بود به از این دو همسر نیست
زبان ناطقه لال است در مدیح علی/ هزار مرتبه گویم اگر مکرر نیست
بسا غلام وفادار شاه مردانند/ ولی وفای علی چون وفای قنبر نیست
به پیشگاه علی دسته های گل ارند/ خجل شوم که مرا غیر خاردر بر نیست
علی است سرور و فرمانروای روز قیام/ به زیر پرچم اوهر که رفت مضطر نیست
alibeiki

alibeiki
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 1003
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
سه شنبه 20 اسفند 1387  06:19 ب.ظ

همه عالي بود حيف که بنده زباني قاصر دارم
javadsaa

javadsaa
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اسفند 1387 
تعداد پست ها : 130
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
چهارشنبه 21 اسفند 1387  03:18 ب.ظ

مهر ولایت

ز پی امروز دنیا وز پی فردا ی دین

نیست جز مهرت پناهی یا امیر المومنین
تا نخستین روز از مهر تو دل روشن بگشت
روشنی جانش فرو نگرفت روز واپسین
مصطفای مجتبی را بودی از روز نخست
هم ولی و هم وصی و هم قرین و هم معین
جز پی دین هدی هر گز نفرمودی تو غزو
جز پی مهر نبی هرگز نورزیدی تو کین
آنچنان کاندر نبوت کرد پیغمبر ثبات
آن صبوری در ولایت کردی ای شاه گزین
شیر حق بودی و کردی با یتیمان آهویی
پادشا بودی و گشتی با فقیران همنشین
آستان دین کجا سر کشیدی به آسمان ؟
گر بکارش همتت بالا نمیزد آستین
حاسدت حکم زمین می جست و در فرمان تست
با مثا ل کبریائی هم زمان و هم زمین
هم صبا و هم شمال و هر بحار و هم جبال
هم نعیم و هم جحیم و هم ملک هم حور عین

خجسته کاشانی
alibeiki

alibeiki
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 1003
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
چهارشنبه 21 اسفند 1387  03:21 ب.ظ

مدح علی و آل علی بر زبان ماست
گویا زبان برای همین در دهان ماست


alibeiki

alibeiki
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 1003
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
چهارشنبه 21 اسفند 1387  09:00 ب.ظ

تو صفا ده عشق و وفای منی
تو فرشته بام و سرای منی
تو نمکزن شور و نوای منی
تو بقا تو نشان بقای منی
تو دلیل وجود خدای منی

تو برون ز تصرف آب و گلی
تو نشاط روان تو فروغ دلی
تو به دیده مهی تو به سینه گلی
تو تجسم عشق و صفای منی
تو دلیل وجود خدای منی

تو نواگر هستی ما شده ای
تو خدا نه که نور خدا شده ای
عجبا عجبا که چه ها شده ای ؟
تو نه قبله که قبله نما ی منی
تو دلیل وجود خدای منی

تو ترانه ی صبح امید منی
تو خلاصه ی گفت و شنید منی
تو تبسم عید سعید منی
تو سرود منی تو نوای منی
تو دلیل وجود خدای منی

تو موید ختم رسل شده ای
دو جهان شده جزء و تو کل شده ای
همه گل همه نکهت گل شده ای
تو چراغ امید و سرای منی
تو دلیل وجود خدای منی

نه ثنا گر عزت ذات توام
که چو آینه محو صفات توام
به کرشمه حسن تو مات توام
تو فزون ز محیط ثنای منی
تو دلیل وجود خدای منی

تو ز هو طلبی همه هو شده ای
ز پرستش او همه او شده ای
همه او شده ای چه نکو شده ای
تو ولا تو فروغ ولای منی
تو دلیل وجود خدای منی

حسین پژمان بختیاری

alibeiki

alibeiki
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 1003
محل سکونت : تهران

پاسخ به:*اشعاری در وصف شاه مردان * مولای عارفان, علی( ع )
جمعه 23 اسفند 1387  03:59 ق.ظ

 
از على آموز اخلاص عمل‏
شير حق را دان مطهر از دغل‏
در غزا بر پهلوانى دست يافت‏
زود شمشيرى برآورد و شتافت‏
او خدو انداخت بر روى على‏
افتخار هر نبى و هر ولى‏
آن خدو زد بر رخى كه روى ماه‏
سجده آرد پيش او در سجده‏گاه‏
در زمان انداخت شمشير آن على‏
كرد او اندر غزااش كاهلى‏
گشت حيران آن مبارز زين عمل‏
وز نمودن عفو و رحمت بى محل‏
گفت بر من تيغ تيز افراشتى‏
از چه افكندى مرا بگذاشتى‏
آن چه ديدى بهتر از پيكار من‏
تا شدستى سست در اشكار من‏
آن چه ديدى كه چنين خشمت نشست‏
تا چنان برقى نمود و باز جست‏
آن چه ديدى كه مرا در عكس ديد
در دل و جان شعله‏اى آمد پديد
آن چه ديدى برتر از كون و مكان‏
كه به از جان بود و بخشيديم جان‏
در شجاعت شير ربانيستى‏
در مروت خود كه داند كيستى...
اى على كه جمله عقل و ديده‏اى‏
شمه‏اى واگو از آنچه ديده‏اى‏
تيغ حلمت جان ما را چاك كرد
آب علمت خاك ما را پاك كرد
بازگو دانم كه اين اسرار هوست‏
زآنكه بى‏شمشير كشتن كار اوست‏
صانع بى‏آلت و بى‏جارحه‏
واهب اين هديه‏هاى رابحه‏
صد هزاران مى‏چشاند هوش را
كه خبر نبود دو چشم و گوش را
بازگو اى باز عرش خوش شكار
تا چه ديدى اين زمان از كردگار
چشم تو ادراك غيب آموخته‏
چشمهاى حاضران بر دوخته.
و این جهان پر از صدای پای مردمی است که همچنانکه تو را می بوسند در ذهن خود طناب دارت را می بافند.
papari

papari
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1387 
تعداد پست ها : 314
محل سکونت : تهران
دسترسی سریع به انجمن ها