عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ۱

آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ۱
چهارشنبه 27 بهمن 1389  06:58 ب.ظ

آيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ۱

دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش

تابستان 1380

پيش گفتار

آيين نامۀ جديد امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي (طرح آزمايشي امتحانات دو نوبتي) با تلاش قابل تقدير مديران و معلمان حدود 12000 مدرسه در 87 منطقه آموزشي کشور و در مدارس راهنمايي تحصيلي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان و کليۀ مدارس ايراني خارج از کشور در سالهاي تحصيلي 78-77 و 79-78 به اجرا در آمد . اين آيين نامه با توجه به رويکردهاي جديد در ارزشيابي هاي پيشرفت تحصيلي و به منظور افزايش پايداري و کاربست آموخته ها در حل مسايل زندگي به ارزشيابي هاي مستمر ، آزمونهاي عملکرد تکاليف ، فعاليتهاي خارج از کلاس مرتبط با درس توجه و اهميت ارايه بازخوردهاي اصلاحي به دانش آموزان در جريان يادگيري را در کنار ارايۀ نمرات امتحانات پاياني آشکار کرده است . پژوهشکدۀ تعليم و تربيت حسب نظر شوراي عالي آموزش و پرورش ارزشيابي از اين طرح را انجام و گزارشهاي مربوط را تهيه کرد . در گزارش نهايي پژوهشکده اعلام شده است که بر اساس ابزارهايي مشابه ابزارهاي اندازه گيري صلاحيتهاي پايه دانش آموزان در طرح تيمز و طرح .A.B.C ، صلاحيتهاي دانش آموزان مشمول طرح در نمونه اي تقريباً يکسان از ساير دانش آموزان اندازه گيري و مقايسه شده است و در مجموع پايداري و مهارت کاربست اموخته ها در دانش آموزان مشمول طرح از ساير دانش آموزان بيشتر بوده است .

مديران و معلمان نيز آيين نامۀ جديد را مناسب و بر امتحانات قبلي ارجح مي دانند . اولياء دانش آموزان آيين نامه قديم را ترجيح داده اند و عقيده دارند که اگر تعداد دفعات امتحاني بيشتر باشد انگيزۀ يادگيري در دانش آموزان افزايش مي يابد . 

با توجه به گزارش پژوهشکده تعليم و تربيت ، شوراي عالي آموزش و پرورش در جلسه ششصد و پنجاه و سه مورخ 17/6/79مقرر داشت که آيين نامه جديد از سال تحصيلي 81-80 در کليه مدارس ابتدايي و راهنماي تحصيلي به اجرا گذاشته شود و معاونت آموزشي با همکاري معاونت برنامه ريزي و نيروي انساني و سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي نسبت به آموزش مديران و معلمان و انجام فعاليتهاي توجيهي اقدام و مقدمات لازم براي اجراي کامل آيين نامه جديد را از سال تحصيلي 81-80 فراهم کند . بنابراين کليه مدارس و مناطق مجري آزمايشي آيين نامه از سال تحصيلي 80-79 ، آن را به صورت قطعي اجرا کردند و ساير مناطق آموزشي نيز اجازه يافتند با اخذ موافقت از مدير کل آموزش و پرورش استان آيين نامه جديد را در سال تحصيلي 80-79 اجرا نمايند .

اين آيين نامه از سال تحصيلي 80-81 در کليه مدارس ابتدايي و راهنمايي تحصيلي کشور بصورت قطعي به مرحله اجرا در مي آيد و آيين نامه قبلي (موسوم به امتحانات سه ثلثي) ملغي اعلام مي گردد . لازم است مديران محترم مدارس بر عملکرد معلمان به ويژه در انجام ارزشيابي هاي مستمر نظارت کنند و نتيجه آن را در ارزشيابي از کار معلمان دخالت دهند .

اميد است با توجيه اولياي دانش آموزان و آموزش معلمان و مديران مدارس ، اين آيين نامه به خوبي اجرا و روز به روز بر دقت ارزشيابي هاي مستمر افزوده شود . در پايان از کليه مديران ، معلمان ، دانش آموزان ، مسئولان ادارات و گروه هاي تحقيق و ارزشيابي که در جريان تهيه ، تدوين و تصويب اين آيين نامه مشارکت فعالي داشتند قدرداني و تشکر مي شود .

 

دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش

 

 

 

فصل اول- هدف :

 

در آموزش ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ، ارزشيابي از فعاليت هاي آموزشي و پرورشي از وظايف معلمان است که به منظور کارآيي و اثر بخشي مدارس و مشارکت فعال دانش آموزان در فرآيند ياددهي و يادگيري جهت نيل به هدفهاي زير انجام مي پذيرد .

1- ارزيابي مستمر پيشرفت تحصيلي و تربيتي دانش آموزان .

2- آگاه ساختن دانش آموزان از ميزان پيشرفت تحصيلي و تربيتي خود و نيز مطلع ساختن اولياي آنان از وضعيت تحصيلي فرزندانشان .

3- پرورش استعدادها و پرورش روحيه تلاش ، ابتکار و رقابتهاي سالم در دانش آموزان .

4- حصول اطمينان از تحقق شرايط لازم به منظور ارتقاي دانش آموزان به پايه تحصيلي بالاتر .

5- بدست آوردن قسمتي از اطلاعات مورد نياز براي ارزشيابي از کيفيت و محتواي برنامه هاي آموزشي ، روشها و وسايل تدريس و کار مدارس .

6- تشخيص استعدادها و علائق دانش آموزان به منظور راهنمايي آنان در فعاليتهاي آينده .

فصل دوم- کليات :

 

ماده 1- امتحانات دوره هاي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي در دو نوبت برگزار مي شود ، امتحانات نوبت اول لغايت دهم بهمن ماه و امتحانات نوبت دوم لغايت پايان خرداد ماه هر سال برگزار خواهد شد . در ايام امتحانات نوبت اول کلاسهاي درس داير خواهد بود . در امتحانات نوبت دوم داير بودن کلاسهاي درس الزامي نيست .

تبصره 1- امتحان پاياني نوبت اول از مطالب تدريس شده همان نوبت و امتحان نوبت دوم از تمام محتواي کتاب درسي به عمل مي آيد .

تبصره 2- نمره امتحان هر درس در نوبت اول با احتساب ضريب يک و در نوبت دوم با احتساب ضريب 2 در کارنامه درج مي گردد .

 

ماده 2- نمره امتحان هر درس در هر نوبت ميانگين نمره امتحان پاياني و نمره ارزشيابي مستمر همان نوبت خواهد بود که بر مبناي 20 مشخص مي شود . ضمناً چنانچه نمره دانش آموزي پس از محاسبه ميانگين نمره ارزشيابي مستمر و پاياني در هر يک از نوبتهاي امتحاني داخلي به صورت اعشاري بود معلم مربوطه مي تواند با توجه به وضعيت درسي دانش آموز در کلاس به هر نحو که صلاح مي داند نمره وي را سرراست کند .

تبصره 1- نمره ارزشيابي مستمر با توجه به ميزان مشارکت دانش آموز در فعاليتهاي يادگيري از طريق بررسي تکاليف درسي ، انجام پرسشهاي تدريجي ، بررسي فعاليت هاي مرتبط با درس خارج از کلاس و نظاير آن تعيين مي شود و حداقل 5 نمره از نمره ارزشيابي مستمر به فعاليت هاي خارج از کلاس اختصاص مي يابد . معلم موظف است حداکثر ده روز قبل از برگزاري امتحانات هر نوبت نمره ارزشيابي مستمر را به دفتر مدرسه تحويل دهد .

ضمناً معلمان بايد نمره هاي ثبت شده در دفتر خصوصي را در صورت مرخصي يا انتقال از طريق مدرسه به معلم جديد تحويل دهند .

تبصره 2- نمره امتحاني نوبت شهريور ماه صرفاً بر مبناي امتحان پاياني خواهد بود و نمره ارزشيابي مستمر دخالت نخواهد داشت .

تبصره 3- درامتحان نهايي پايه سوم راهنمايي تحصيلي به شرطي نمره ارزشيابي مستمر نوبت دوم مؤثر خواهد بود که نمره امتحان پاياني کمتر از هفت نباشد .

تبصره 4- دانش آموزي که به علت غيبت موجه (ثبت نام بدون حضور در کلاس با مجوز کميسيون خاص اداره آموزش و پرورش ، بيماري و نظاير آن) در طول هر يک از نوبتهاي امتحاني اول و دوم فاقد نمره ارزشيابي مستمر است و ليکن در امتحانات پاياني نوبت هاي مذکور داراي نمره امتحاني است ، نمره امتحان پاياني وي عيناً به جاي نمره ارزشيابي مستمر منظور مي گردد .

تبصره 5- نمره ارزشيابي مستمر دانش آموزي که قبل از برگزاري امتحانات پاياني با رعايت مقررات از مدرسه اي به مدرسه ديگر منتقل شود ، توسط معلم مدرسه مقصد بر اساس ارزشيابي هاي وي و ارزشيابي هاي معلم مدرسه قبلي (در صورت وجود) تعيين مي شود .

تبصره 6- مدير مدرسه موظف است در طول هر نوبت حداقل يک بار (حدود يکماه قبل از امتحانات) دانش آموز و ولي وي را از نتايج ارزشيابي مستمر هر درس مطلع نمايد .

 

ماده 3- نمره امتحان دانش آموزان در هر درس در نوبت هاي اول و دوم توسط معلم بر اساس نمره ارزشيابي مستمر و نمره امتحان پاياني تعيين مي شود اين نمره بوسيله معلم در ليست نمره ها ثبت و امضاء مي شود و حداکثر 10روز بعد از خاتمه امتحانات هر نوبت تسليم دفتر مدرسه مي گردد .

 

ماده 4- نمره هاي امتحاني نوبت هاي اول ، دوم و تجديدي و نمره انضباط حداکثر يک ماه پس از خاتمه امتحانات هر نوبت در دفتر امتحانات پلمپ شدۀ مدرسه و کارنامه تحصيلي دانش آموزان در ستونهاي جداگانه و بدون خدشه و قلم خوردگي با جوهر مشکي و با دقّت ثبت مي شود .

تبصره 1- نام و نام خانوادگي مدير مدرسه و مسؤول ثبت نمرات در ذيل کارنامه دانش آموزان و دفتر امتحانات درج و حداکثر يک ماه پس از اعلام نتيجه قطعي امتحانات هر دانش آموز به امضاي مدير و مسؤول ثبت نمرات مي رسد و با مهر مدرسه مهر مي گردد.

تبصره 2- نمونۀ دفتر امتحانات و کارنامۀ تحصيلي دانش آموزان توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و پس از تأييد کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش به مناطق آموزشي کشور ابلاغ مي شود .

 

ماده 5- دفتر امتحانات مدرسه بايد حداکثر دو ماه پس از پايان سال تحصيلي توسط فردي که از سوي اداره آموزش و پرورش مأمور مي شود بررسي ، مسدود ، مهر و امضاء گردد .

 

ماده 6- چنانچه معلم مربوط ظرف يک هفته پس از انجام هر امتحان ، به هر علتي اوراق امتحاني را تصحيح نکند ، مدير مدرسه ضمن گزارش موضوع به ادارۀ متبوع بايد به تشخيص خود اوراق امتحاني را جهت تصحيح در اختيار يکي از معلمان واجد شرايط قرار دهد .

 

ماده 7- اوراق امتحانات خرداد ، شهريور و دي ماه در امتحانات داخلي به مدت شش ماه و در امتحانات نهايي به مدت يک سال نگهداري و سپس برابر مقررات امحاء مي شود ، ولي دفاتر امتحاني و ليست اصلي نمره ها جزو مدارک تحصيلي محسوب مي شود و لازم است به طور دائم نگهداري شود . در ضمن کارنامه تحصيلي دانش آموز نيز تا مدتي که برابر مقررات تحويل ولي وي نشده است بايد در مدرسه حفظ گردد .1

1- به استناد رأي صادره در ششصد و شصت و سومين جلسه شوراي عالي آموزش مورخ 31/3/80 که طي شماره 8/792/120مورخ3/4/80 ابلاغ شده است . ضمناً برابر اعلام نظر دويست و سي و هفتمين جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 1/6/79 نگهداري و امحاء اوراق امتحاني پايه پنجم ابتدايي همانند پايه هاي داخلي دورۀ مذکور خواهد بود .

 

ماده 8- در هر نوبت به هر دانش آموز بر اساس رفتار ، اخلاق ، رعايت موازين اسلامي ، رعايت اصول بهداشت و نظافت شخصي ، کيفيت حضور و غياب و رعايت مقررات مدرسه يک نمره انضباط داده مي شود . نمره انضباط در محاسبۀ معدل امتحانات منظور نمي شود ولي در کارنامه تحصيلي و دفتر امتحانات درج مي گردد .

معدل نمره هاي انضباط نوبت اول و دوم پايه سوم راهنمايي تحصيلي به صورت يک نمره مستقل در گواهينامه پايان تحصيلات دورۀ سه ساله راهنمايي تحصيلي ثبت مي شود .

تبصره 1- نمره انضباط دانش آموز در هر نوبت امتحاني بدين طريق بدست مي آيد که کليه معلمان همزمان با نمرات امتحاني پايان هر نوبت يک نمره انضباط براي هر يک از دانش آموزان کلاس خود به دفتر مدرسه تسليم مي نمايند . دفتر مدرسه معدل اين نمره ها را به عنوان نمره انضباط معلمان در نظر مي گيرد . ضمناً مدير و معاونان مدرسه نيز به طور مشترک يک نمره انضباط براي هر دانش آموز به دفتر مدرسه تسليم مي کنند . ميانگين دو نمره مذکور ، نمره انضباط دانش آموز در هر نوبت خواهد بود .

تبصره 2- براي دانش آموزاني که از جهش تحصيلي استفاده مي کنند نمره انضباط منظور نمي گردد .

 

ماده 9- براي دارندگان نقص عضو مؤثر در امتحانات کتبي ، شفاهي و عملي مدير مدرسه يا رئيس هيأت ممتحنه حوزۀ اجرا با اطلاع اداره آموزش و پرورش متبوع ، تسهيلاتي متناسب با نقص عضو فراهم مي نمايد و در صورت لزوم از امتحان دروس عملي که از نظر جسمي قادر به انجام آن نمي باشند معاف مي شوند . در چنين صورتي اگر درس يا دروس مذکور دو نوع امتحان داشته باشد (شفاهي ـ عملي) براي امتحان غير عملي نمرۀ 20 منظور مي شود و اگر امتحان درس صرفاً عملي باشد نمره اي منظور نخواهد شد ، در اين حالت صورت جلسه اي به امضاي مدير و دو نفر از معلمان در امتحانات داخلي و يا رئيس هيأت ممتحنه و دو نفر از اعضاي آن هيأت در امتحانات نهايي تنظيم مي شود . تسهيلات انجام شده مستند به اين ماده را توضيح مي دهند و موضوع بايد در ستون ملاحظات دفتر امتحانات و کارنامۀ تحصيلي اين قبيل دانش آموزان درج شود .

تبصره 1ـ مدير مدرسه موظف است دانش آموزان شرکت کننده در امتحان نهايي مشمول اين ماده را کتباً به رئيس هيأت ممتحنه معرفي نمايد .

تبصره 2- چنانچه دانش آموزي در زمان برگزاري امتحانات و يا قبل از آن دچار سانحه اي شود به نحوي که قادر به نوشتن نباشد ، مي تواند از منشي مناسبي که از طرف مدير مدرسه در امتحانات داخلي و رئيس هيأت ممتحنه در امتحانات نهايي تعيين مي شود استفاده نمايد .

 

ماده 10- امتحان تعليمات ديني دانش آموزان اقليت هاي ديني مذکور در قانون اساسي برابر شيوه نامه هاي وزارت آموزش و پرورش انجام و نمره آن در دفاتر امتحاني و کارنامه آنان قيد مي شود . ضمناً در صورت تمايل دانش آموز به شرکت در امتحان تعليمات ديني اسلامي منعي براي شرکت وي نخوهد بود . 1

1- به استناد رأي صادره در ششصد و شصت و سومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 31/3/80 که طي شماره 8/794/120 مورخ 3/4/80 ابلاغ شده است ، ماده مذکور اصلاح گرديد .

 

ماده 11- پايه تحصيلي دانش آموزي که به عللي مانند عدم دسترسي به مدرسه ، بيماري و يا اقامت در خارج از کشور نتوانسته به موقع وارد مدرسه شود يا مدارک تحصيلي وي در اثر حوادثي از قبيل سيل، زلزله و آتش سوزي از بين رفته و يا وقفه اي در ادامه تحصيل او ايجاد شده است و همچنين پايه تحصيلي دانش آموزي که مدارک قابل قبولي جهت ارزشيابي ندارد ، در دوره ابتدايي با رعايت حداقل سن متعارف ثبت نام و بررسي هاي انجام شده از سوي شوراي معلمان توسط شوراي مدرسه تعيين مي شود و در ستون ملاحظات دفتر آمار به رأي شوراي مدرسه استناد مي شود . در دوره راهنمايي ، متقاضي ادامه تحصيل با توجه به حداقل سن متعارف و توانايي خود مي تواند با معرفي اداره آموزش و پرورش محل در امتحان ورودي پايه مورد نظر شرکت نموده و درصورت احراز شرايط قبولي در پايه بالاتر ادامه تحصيل دهد .(سن متعارف در دوره ابتدايي براي پايه هاي اول تا پنجم به ترتيب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 سال تمام و براي پايه هاي اول تا سوم راهنمايي 11 و 12 و 13 سال تمام مي باشد.)1

1- به استناد ماده 43 آيين نامه اجرايي مدارس مصوب ششصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 20/5/79 که طي شماره 8/1077/120 مورخ 7/6/79 ابلاغ شده است ماده مذکور اصلاح گرديد .

تبصره 1- دانش آموزان متقاضي امتحان ورودي در دوره راهنمايي تحصيلي بايد ابتدا به اداره آموزش و پرورش مراجعه کنند تا جهت امتحان به يکي از مدارسي که از قبل بدين منظور اختصاص يافته معرفي شوند . ثبت نام آنان پس از اعلام نتيجه از طرف مدرسه مذکور با معرفي اداره آموزش و پرورش در يکي از مدارس انجام خواهد شد .

تبصره 2- امتحان ورودي در دوره راهنمايي تحصيلي طبق مفاد اين آيين نامه به صورت يک نوبتي و بدون تجديدي است و مواد امتحاني آن عيناً مواد امتحاني داوطلبان آزاد خواهد بود شرکت کنندگان در امتحان ورودي به شرطي قبول شناخته مي شوند که با رعايت مفاد ماده 18 ، نمرۀ امتحاني آنان در ساير دروس کمتر از 10 نباشد و در صورت مردودي با تمايل داوطلب ، مدرسه مي تواند از وي در پايۀ پايين تر امتحان بعمل آورد .

تبصره 3- نمرات امتحان ورودي قبول شدگان دوره راهنمايي تحصيلي در ستون شهريور ماه دفتر امتحانات و کارنامه تحصيلي آنان ثبت مي شود . شماره معرفي نامه با اشاره به ماده 11 اين آيين نامه در ستون ملاحظات درج و پس از امضاي مدير با مهر مدرسه ، مهر مي شود .

تبصره 4- متقاضيان شرکت در امتحانات پايه هاي پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي بايد به همراه داوطلبان آزاد يا دانش آموزان در امتحانات مربوط شرکت نمايند .

تبصره5 - امتحان ورودي بر اساس اين ماده صرفاً به منظور تعيين پايه تحصيلي دانش آموز جهت ورود به مدرسه و ادامه تحصيل مي باشد و ارزش ديگري ندارد .

شنبه 6 بهمن 1386
مشاهده :1740 مرتبه
منبع  :آموزش
فرستنده : مديريت
hossein3010

hossein3010
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : خرداد 1389 
تعداد پست ها : 1946
محل سکونت : تهران
دسترسی سریع به انجمن ها