عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

شرايط صحيح بودن وضو1

شرايط صحيح بودن وضو1
جمعه 29 بهمن 1389  09:09 ب.ظ

س 27_ شرط پنجم وضو چيست؟


ج ـ بايد اعضاي وضو هنگام شستن و مسح كردن پاك باشد.

 


س 28_ اگر پيش از تمام شدن وضو جايي را كه شسته يا مسح كرده نجس شود چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ وضوي او صحيح است.

 


س 29_ اگر غير از اعضاي وضو جايي از بدن نجس باشد وضو باطل است؟


ج ـ
‌وضو صحيح است.

 


س 30_ وضوي كسي كه مخرج بول يا غايط تطهير نكرده چه حكمي پيدا مي كند؟


ج ـ
بنا بر احتياط مستحب اول آن را تطهير كند بعد وضو بگيرد.

 


س 31_
اگر يكي از اعضاي وضو نجس باشد چه وظيفه اي داريم؟


ج ـ مي توان قبل از آنكه آن عضو را به نيت وضو بشويد آن را آب بكشد.

 


س 32_
آيا وضوي كسي كه عضو نجس را به نيت وضوي ارتماسي در آب فرو مي برد صحيح است؟


ج ـ وضويش صحيح است و از آب كشيدن نيز كفايت مي كند.

 


س 33_ اگر يكي از اعضاي وضو نجس باشد و بعد وضو شك كند چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ اگر يكي از اعضاي وضو نجس باشد و بعد از وضو شك كند پيش از وضو آنجا را آب كشيده يا نه در موقع وضو متوجه پاك بودن و نجس بودن آنجا نبوده و احتمال آب كشيدن آن را ندهد بنا بر احتياط وضو باطل است.

 


س 34_
اگر مي داند عضوي از اعضاي وضو نجس بوده يا شك دارد چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ
اگر مي داند متوجه بوده يا شك دارد متوجه بوده يا نه يا احتمال آب كشيدن بدهد وضو صحيح است و در صورت جايي را كه نجس بوده بايد آب بكشد.

 


س 35_
اگر در صورت يا دستها بريدگي يا زخمي است كه خون آن بند نمي آيد وظيفه چيست؟


ج ـ
اگر در صورت يا دستها بريدگي يا زخمي است كه خون آن بند نمي آيد و آب براي آن ضرر ندارد بايد در آب كر يا جاري فرو برد و قدري فشار دهد كه خون بند بيايد. سپس به دستوري كه گفته شد وضوي ارتماسي بگيرد.

 


س 36_
شرط ششم وضو چيست؟


ج ـ وقت براي وضوي نماز كافي باشد.

 


س 37_ اگر وقت به اندازه اي تنگ باشد كه با وضو گرفتن مقداري از نماز فوت مي شود چه وظيفه اي داريم؟


ج ـ
هر گاه وقت به قدري تنگ است كه اگر وضو بگيرد تمام نماز يا مقداري از آن بعد از وقت خوانده مي شود بايد تيمم كند.

 


س 38_ اگر وقت براي تيمم و وضو يك اندازه بود تكليف چيست؟


ج ـ اگر براي وضو و تيمم يك اندازه وقت لازم است بايد وضو بگيرد.

 


س 39_ كسي كه به خاطر تنگي وقت وظيفه اش تيمم است آيا مي تواند براي خواندن قرآن و ديگر كار هاي مستحبي وضو بگيرد؟


ج ـ
كسي كه در تنگي وقت نماز بايد تيمم كند اگر به قصد قربت يا براي كار مستحب مانند خواندن قرآن وضو بگيرد صحيح است.

 


س 40_ كسي وقت كافي براي نماز نداشت و با اين وجود وضو گرفت آيا با اين وضو مي تواند نماز بخواند؟


ج ـ
اگر براي خواندن آن نماز وضو بگيرد باطل است.

 


س 41_
شرط هفتم وضو كدام است؟


ج ـ به قصد قربت يعني براي انجام فرمان خدا وضو بگيرد.

 


س 42_ كسي كه به خاطر خنك شدن يا به قصد ديگري وضو بگيرد چه حكمي پيدا مي كند؟


ج ـ
اگر براي خنك شدن با به قصد ديگري وضو بگيرد وضو باطل است.

 


س 43_ نيت وضو چگونه بايد انجام شود؟


ج ـ
لازم نيست وضو را به زبان بگويد يا از قلب بگذراند ولي بايد متوجه باشد كه وضو مي گيرد به طوري كه اگر از او بپرسند چه مي كني؟ بگويد: وضو مي گيرم.

 


س 44_
شرط هشتم وضو چيست؟


ج ـ
وضو را به ترتيبي كه گفته شد بجا آورد. يعني اول صورت بعد دست راست بعد دست چپ را بشويد. بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمايد و بنا بر احتياط مستحب بايد اول پاي راست و سپس پاي چپ را مسح نمايد.

 


س 45_ اگر ترتيب سئوال 99 رعايت نشود وضو چه حكمي پيدا مي كند؟


ج ـ اگر به اين ترتيب وضو نگيرد باطل است.

 


س 46_ شرط نهم وضو چيست؟


ج ـ
كارهاي وضو را پشت سر هم انجام دهد.

 


س 47_ در چه صورت اگر پشت سر هم نيز كارهاي وضو را انجام دهد وضويش باطل است؟


ج ـ اگر بين كارهاي وضو به قدري فاصله شود كه وقتي مي خواهد جايي را بشويد يا مسح كند رطوبت جاهايي كه پيش از آن شسته يا مسح كرده خشك شده باشد وضو باطل است.

 


س 48_ اگر وقت رطوبت جاي قبلي خشك شده باشد چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ
‌اگر فقط رطوبت جاي قبلي خشك شده باشد مثلاًموقعي كه مي خواهد دست چپ را بشويد فقط رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر باشد بنا بر احتياط وضو را از سر بگيرد.

 


س 49_ وضوي كسي كه به ترتيب انجام شده اما بر اثر گرماي زياد رطوبت خشك شود چه حكمي پيدا مي كند؟


ج ـ
اگر كارهاي وضو را پشت سر هم به جا آورد ولي بر اثر گرماي هوا يا حرارت زياد بدن و مانند آن رطوبت خشك شود وضوي او صحيح است.

 


س 50_ آيا راه رفتن در بين وضو باعث اشكال در آن مي شود؟


ج ـ ‌
راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد. پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح كند وضوي او صحيح است.

 


س 51_ شرط دهم وضو چيست؟


ج ـ
شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد.

 


س 52_ وضوي كسي كه ديگري در رساندن آب به دست و صورت و ديگر اعضاي بدن او كمك كند چه حكمي پيدا مي كند؟


ج ـ ‌اگر ديگري او را وضو دهد يا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او كمك نمايد وضو باطل است.

 


س 53_ كسي كه نمي تواند وضو بگيرد چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ
‌بايد نائب بگيرد كه او را وضو دهد و چنانچه مزد بخواهد در صورتي كه مي تواند، بايد بدهد.

 


س 54_
كسي كه براي انجام وضو نايب گرفته براي نيت و مسح سر و پاها چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ بايد خود او نيت كند و با دست خود مسح نمايد. اگر نمي تواند بايد نايبش دست او را بگيرد و به جاي او مسح بكشد و اگر اين هم ممكن نيست بايد از دست او رطوبت بگيرد و با آن رطوبت سر و پاي او را مسح كند.

 


س55_ وضو گيرنده در چه صورت نبايد كمك بگيرد؟


ج ـ
هر كدام ازكارهاي وضو را كه مي تواند به تنهايي انجام دهد نبايد كمك در آن بگيرد.

 


س 56_
شرط يازدهم وضو كدام است؟


ج ـ
استعمال آب براي او مانعي نداشته باشد.

 


س57_
در چه صورت با بودن آب نبايد وضو گرفت؟


ج ـ
كسي كه مي ترسد اگر وضو بگيرد مريض شود يا اگر آب را براي وضو مصرف كند تشنه بماند نبايد وضو بگيرد.

 


س58_
اگر آب براي كسي ضرر داشت و بدون اطلاع از اين ضرر وضو گرفت چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ اگر نداند آب براي او ضرردارد و وضو بگيرد گرچه بعد بفهمد ضرر داشته وضوي او صحيح است.

 


س59_
در صورت رساندن آب صورت و دستها به مقدار كمي كه وضو با آن صحيح است ضرر ندارد چگونه بايد عمل كرد؟


ج ـ
اگر بيشتر از آن ضرر دارد بايد به همان مقدار وضو بگيرد.

 


س 60_
شرط دوازدهم وضو چيست؟


ج ـ در اعضاي وضو مانعي از رسيدن آب نباشد.

 


س61_
كسي كه مي داند چيزي به اعضاي وضو چسبيده ولي شك دارد كه از رسيدن آب جلوگيري مي كند يا نه چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ بايد آن را برطرف كند يا آب را به زير آن برساند.

 


س 62_
اگر زير ناخن چرك بود وضو اشكال پيدا مي كند؟


ج ـ وضو اشكال ندارد.

 


س63_
اگر زير ناخن چرك بود و ناخن را گرفت چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ
بايد براي وضو آن چرك را برطرف كنند.

 


س64_
اگر ناخن از مقدار معمولي بلندتر بود و زير آن چرك نيز وجود داشت وظيفه چيست؟


ج ـ بايد چرك زير مقداري را كه از معمول بلندتر است برطرف نمايد.

 


س65_
اگر در صورت و دستها ، جلوي سر و روي پاها بر اثر سوختن يا چيز ديگر برآمدگي پيدا شود چه وظيفه اي داريم؟


ج ـ شستن و مسح روي آن كافي است.

 


س 66_
اگر برآمدگي روي اعضاي وضو سوراخ شود چه وظيفه اي داريم؟


ج ـ چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زير پوست لازم نيست بلكه اگر پوست يك قسمت آن كنده شود لازم نيست آب به زير قسمتي كه كنده شده برساند.

 


س67_ چنانچه پوستي كه كنده شده گاهي به بدن مي چسبد و گاهي بلند مي شود براي وضو گرفتن وظيفه چيست؟


ج ـ بايد آن را قطع كند يا آب را به زير آن برساند بنا بر احتياط.

 


س 68_
اگر انسان شك كند چيزي به اعضاي وضوي او چسبيده يا نه چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد مانند آنكه بعد از گل كاري شك كند گل به دست او چسبيده يا نه بايد بررسي كند يا به قدري دست بمالد كه اطمينان پيدا كند كه اگر بوده برطرف شده يا آب به زير آن رسيده است.

 


س69_
جايي را كه بايد شست و مسح كرد اگر چركين باشد آيا به وضو اشكال وارد مي كند؟


ج ـ جايي را كه بايد شست و مسح كرد هر قدر چرك باشد اگر چرك آن مانع از رسيدن آب به بدن نباشد اشكال ندارد.

 


س 70_
اگر بعد از گچ كاري و مانند آن چيز سفيدي روي پوست بماند چه وظيفه اي متوجه ماست؟


ج ـ اگر بعد از گچ كاري و مانند آن چيز سفيدي كه از رسيدن آب به پوست جلوگيري نمي نمايد بر دست بماند ولي اگر شك كند با بودن آن آب به بدن مي رسد يا نه آن را برطرف كند.

 


س 71_
كسي كه مي داند در بعضي از اعضاي وضو مانعي از رسيدن آب هست يا نه و بعد از وضو شك كند چه وظيفه اي دارد؟


ج ـ اگر پيش از وضو بداند در بعضي از اعضاي وضو مانعي از رسيدن آب هست و بعد از وضو شك كند كه در موقع وضو آب را به آنجا رسانده يا نه وضوي او صحيح است.

 


س 72_
آيا وضوي كسي كه در بعضي از اعضاي وضويش مانعي باشد كه گاهي آب به خودي خود و به زير آن مي رسد و گاهي نمي رسد درست است؟


ج ـ اگر در بعضي از اعضاي وضو مانعي باشد كه گاهي آب به خودي خود زير آن مي رسد و گاهي نمي رسد و انسان بعد از وضو شك كند كه آب زير آن رسيده يا نه چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسيدن آب به زير آن نبوده احتياط مستحب آن است كه دوباره وضو بگيرد.

 


س 73_ اگر بعد از وضو شك كند چيزي كه مانع رسيدن آب است در اعضاي وضو بوده يا نه وضو چه حكمي پيدا مي كند؟


ج ـ وضو صحيح است.

عالم محضر خداست درمحضر خدا گناه نکنید حضرت امام (ره)

hasantaleb

hasantaleb
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 58933
محل سکونت : اصفهان
دسترسی سریع به انجمن ها