عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806

احکام روزه2

احکام روزه2
جمعه 29 بهمن 1389  09:12 ب.ظ

س 34 _ در روزي که انسان شک دارد. آخر ماه شعبان است يا اول ماه رمضان، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ واجب نيست روزه بگيرد.


س 35 _ اگر بخواهد روزه بگيرد، آيا مي تواند نيت روزه ماه رمضان بنمايد؟

ج _ نمي تواند نيت روزه ماه رمضان کند.


س 36 _ آيا در روزي که شک دارد آخر ماه شعبان است يا اول ماه رمضان، مي تواند بنابر احتياط مستحب نيت کند که اگر ماه رمضان است، روزه ماه رمضان و اگر ماه رمضان نيست، روزه قضا يا مانند آن باشد؟

ج _ نمي تواند.


س 37 _ در اين صورت چه وظيفه اي دارد؟

ج _ بايد نيت روزه قضا يا مستحب و يا مانند آن بنمايد.


س 38 _ اگر در روزي که مردد است، آخر رمضان است يا اول شعبان، روزه قضايي بگيرد يا مستحب، و بعد معلوم شود اول رمضان بوده، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه ماه رمضان حساب مي شود.


س 39 _ اگر روزي را که شک دارد آخر ماه شعبان است يا اول ماه رمضان، به نيت روزه قضا يا روزه مستحب و مانند آن روزه بگيرد و در بين روز، بفهمد ماه رمضان است، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ بايد نيت روزه ماه رمضان کند.


س 40 _ اگر در روزه واجب معيني،مانند روزه ماه رمضان مردّد شود که روزه خود را باطل کند يا نه، يا قصد کند روزه را باطل کند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ بنابر احتياط، روزه اش باطل مي شود. اگر چه از قصدي که کرده، توبه نمايد و کاري که روزه را باطل مي کند، انجام ندهد.


س 41 _ اگر کسي به جهت رخ دادن کاري که نداند روزه را باطل مي کند يا نه، مردد شود، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ اگر کاري که روزه را باطل مي کند، انجام نداده، روزه اش صحيح است، در صورتي که تردّد در صحت روزه موجب تردد در نيت روزه نشود.


س 42 _ اگر در روزه واجبي که وقت آن معين نيست. مانند روزه کفاره، قصد کند کاري که روزه را باطل مي کند، انجام دهد، يا مردّد شود به جا آورد يا نه، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه به جا نياورد و پيش از ظهر دوباره نيت روزه کند، روزه او صحيح است و در روزه مستحب تا قبل از مغرب اگر نيت کند صحيح است.


 

 


چيزهايي که روزه را باطل مي کند


س 43 _ چند چيز روزه را باطل مي کند؟

ج _ نه چيز روزه را باطل مي کند.


س 44 _ اول و دوم از چيزهايي که روزه را باطل مي کند، کدام است؟

ج _ اول: خوردن و آشاميدن.


دوم: جماع.

س 45 _ سوم و چهارم از چيزهايي که روزه را باطل مي کند، چيست؟

ج _ سوم: استمناء، يعني انسان با خود کاري کند که مني از او بيرون آيد.


چهارم: دروغ بستن به خدا، پيامبر _ صلي الله عليه و آله و سلم _ و ائمه _عليهم السلام _ و حضرت زهرا سلام الله عليها.

س 46 _ مورد پنجم و ششم از چيزهايي که روزه را باطل مي کند، کدام است؟

ج _ پنجم: رساندن غبار غليظ به حلق.


ششم: فرو بردن تمام سر در آب.

س 47 _ هفتمين و هشتمين موردي که روزه را باطل مي کند، کدام است؟

ج _ هفتم: باقي ماندن بر جنابت، حيض و نفاس تا اذان صبح.


هشتم: اماله کردن با چيز روان.

س 48 _ نهمين موردي که باعث ابطال روزه مي شود کدام است؟

ج _ نهمين: قي کردن.

 

 

 

 

1 _ خوردن و آشاميدن


س 49 _ آيا خوردن و آشاميدن عمدي روزه را باطل مي کند؟

ج _ اگر روزه دار عمداً چيزي بخورد و يا بياشامد، روزه او باطل مي شود. چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد مانند نان و آب و چه معمول نباشد مانند: خاک و شيره درخت، کم باشد يا زياد.


س 50 _ اگر روزه دار مسواک را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو برد، آيا روزه او باطل مي شود؟

ج _ حتي اگر مسواک را از دهان بيرون آورد و دوباره به دهان برده و رطوبت آن را فرو برد روزه او باطل مي شود. مگر رطوبت مسواک در آب دهان طوري مخلوط گردد که رطوبت خارجي به آن گفته نشود.


س 51 _ اگر در هنگام غذا خوردن بفهمد صبح شده، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ بايد لقمه را از دهان بيرون آورد و چنانچه عمداً فرو برد، روزه اش باطل است و کفاره نيز بر او واجب مي شود.


س 52 _ اگر روزه دار سهواً چيزي بخورد يا بياشامد، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل نمي شود.


س 53 _ استعمال آمپول هايي که به جاي غذا به کار مي رود آيا براي روزه دار اشکال دارد؟

ج _ بنابر احتياط مستحب روزه دار از استعمال آمپولي که به جاي غذا به کار مي رود خودداري کند.


س 54 _ آيا تزريق آمپول هاي ديگر نيز اشکال دارد؟

ج _ تزريق آمپول هاي ديگر اشکال ندارد و روزه را باطل نمي کند.


س 55 _ اگر روزه دار چيزي را که لاي دندان مانده است، عمداً فرو ببرد، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل مي شود.


س 56 _ کسي که روزه مي گيرد، آيا لازم است پيش از اذان دندان هايش را خلال کند؟

ج _ لازم نيست پيش از اذان دندان هايش را خلال کند.


س 57 _ آگر روزه دار بداند و يا اطمينان داشته باشد، غذايي که لاي دندان مانده در روز فرو مي رود، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه خلال نکند و چيزي از آن فرو رود، بنابر احتياط روزه اش باطل مي شود.


س 58 _ آيا فرو بردن آب دهان، روزه را باطل مي کند؟

ج _ فرو بردن آب دهان، اگر چه به جهت خيال کردن ترشي و مانند آن، در دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمي کند.


س 59 _ آيا فرو بردن اخلاط سر و سينه اشکال دارد؟

ج _ فرو بردن اخلاط سر و سينه که به فضاي دهان نرسيده، اشکال ندارد.


س 60 _ اگر اخلاط سر و سينه وارد فضاي دهان گرديد چه وظيفه اي داريم؟

ج _ اگر داخل فضاي دهان شود، بنابر احتياط نبايد آن را فرو برد.


س 61 _ اگر روزه دار به قدري تشنه شود که تحمل آن براي او حرج باشد يا بترسد از تشنگي ضرري به او برسد، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ مي تواند به اندازه اي که مرد نجات پيدا کند، آب بياشامد. ولي روزه او باطل مي شود و اگر ماه رمضان باشد بايد در بقيه روز، از بجا آوردن کاري که روزه را باطل مي کند خودداري نمايد و سپس آن را قضا نمايد.


س 62 _ جويدن غذا براي بچه يا پرنده و چشيدن غذا و مانند آن که معمولاً به حلق نمي رسد، چه

حکمي دارد؟

ج _ اگر چه اتفاقاً به حلق برسد، روزه را باطل نمي کند.


س 63 _ اگر بداند جويدن غذا يا چشيدن آن به حلق مي رسد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ اگر انسان از اول بداند به حلق مي رسد، روزه اش باطل مي شود و بايد قضاي آن را بگيرد و کفاره نيز لازم است.


س 64 _ آيا انسان مي تواند براي ضعف، روزه را بخورد؟

ج _ انسان نمي تواند براي ضعف، روزه را بخورد. ولي اگر ضعف او به قدري است که معمولاً نمي شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.

 

 

 

 

2 _ جماع


س 65 _ آيا جماع، روزه را باطل مي کند؟

ج _ جماع (نزديکي و مقاربت) روزه را باطل مي کند. اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه، داخل شود و مني بيرون نيايد.


س 66 _ اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و مني بيرون نيايد، روزه چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه باطل نمي شود.


س 67 _ اگر شک کند، به اندازه ختنه گاه، داخل شده يا نه. روزه چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه او صحيح است.


س 68 _ اگر فراموش کند روزه است و جماع نمايد، يا او را به جماع مجبور نمايند، طوري که در اختيار و به فعل او نباشد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه او باطل نمي شود.


س 69 _ چنانچه در بين جماع يادش بيايد، يا ديگر مجبور نباشد، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ بايد فوراً از حال جماع خارج شود و اگر ادامه دهد، روزه او باطل است.

 

 

 

عالم محضر خداست درمحضر خدا گناه نکنید حضرت امام (ره)

hasantaleb

hasantaleb
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 58933
محل سکونت : اصفهان
دسترسی سریع به انجمن ها