عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806

احکام روزه4

احکام روزه4
جمعه 29 بهمن 1389  09:13 ب.ظ

 

6 _ فروبردن سر در آب


س 93 _ اگر روزه دار تمام سر را در آب فرو برد، آيا روزه اش باطل مي شود؟

ج _ اگر روزه دار، عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقي بدن او بيرون باشد، روزه اش بنابر احتياط باطل مي شود.


س 94 _ اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقداري از سر بيرون باشد، روزه چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه باطل نمي شود.


س 95 _ اگر کسي نصف سرش را يک دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل نمي شود.


س 96 _ حکم روزه کسي که شک دارد تمام سر زير آب رفته يا نه، چيست؟

ج _ اگر شک کند تمام سر زير آب رفته يا نه، روزه اش صحيح است.


س 97 _ اگر تمام سر زير آب رفت ولي مقداري از موها بيرون مانده آيا روزه باطل مي شود؟

ج _ اگر تمام سر زير آب برود، ولي مقداري از موها بيرون بماند، روزه باطل مي شود.

س 98 _ حکم فرو بردن سر در آب مضاف، چيست؟


ج _ بنابر احتياط واجب، سر را در آب مضاف، فرو نبرد.

س 99 _ اگر روزه دار، بي اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد يا فراموش کند، روزه است و سر را در آب فرو برد، آيا روزه اش باطل مي شود؟


ج _ روزه او باطل نمي شود.

س 100 _ اگر کسي اطمينان داشته باشد، آب سر او را نمي گيرد و خود را در آب بيندازد و آب سر او را بگيرد، آيا روزه اش اشکال پيدا مي کند؟


ج _ روزه اش اشکال پيدا نمي کند.

س 101 _ اگر اطمينان نداشته باشد و خود را در آب بيندازد و آب تمام سر او را بگيرد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟


ج _ بنابر احتياط واجب، روزه اش را قضا نمايد.

س 102 _ اگر فراموش کند روزه است و سر را در آب فرو برد يا ديگري به زور سر او را در آب فرو برد، چه وظيفه اي دارد؟


ج _ چنانچه در زير آب يادش بيايد روزه است يا آن شخص دست خود را بردارد، بايد فوراً سر را بيرون آورد و چنانچه بيرون نياورد، روزه او باطل است.

س 103 _ اگر فراموش کند روزه است و به نيت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او چه حکمي پيدا مي کند؟


ج _ روزه و غسل او صحيح است.

س 104 _ اگر بداند روزه است و عمداً براي غسل، سر را در آب فرو برد، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟


ج _ چنانچه روزه او، مانند روزه ماه رمضان يا واجب معين باشد، روزه و غسل او باطل است و اگر روزه مستحب يا روزه واجبي باشد که مانند روزه کفاره وقت معيني ندارد، غسل او صحيح و روزه باطل مي باشد.


س 105 _ اگر براي نجات کسي از غرق شدن، سر را در آب فرو برد، آيا روزه اش اشکال پيدا مي کند؟

ج _ اگر چه نجات دادن او واجب است، ولي روزه اش باطل مي شود.

       7_ باقي ماندن بر جنابت، حيض و نفاس تا اذان صبح


س 106 _ اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ اگر جنب، عمداً تا اذان صبح غسل نکند، يا اگر وظيفه او تيمم است عمداً تيمم ننمايد، روزه اش چنانچه در ماه رمضان و يا قضاي آن باشد باطل است و بنابر احتياط مستحب در روزه واجب معين نيز باطل مي شود. اما در روزه واجب موسّع که وقت معيني ندارد و روزه مستحب باطل نيست. ولي بنابر احتياط مستحب در اين دو نيز غسل و يا تيمم را قبل از اذان صبح، انجام دهد.


س 107 _ اگر در روزه واجبي مانند روزه ماه رمضان، که وقت معيّن دارد، تا اذان صبح غسل نکند و تيمم نيز ننمايد، اما از روي عمد نباشد، مثلاً مانعي نگذارد غسل و تيمم کند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش صحيح است.


س 108 _ اگر کسي که جنب است و مي خواهد روزه واجبي که وقت آن معيّن است بگيرد، مانند روزه ماه رمضان، چنانچه عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ بايد تيمم کند و روزه بگيرد و روزه اش صحيح است، ولي بهتر است قضاي آن را هم به جا آورد.


س 109 _ اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از يک روز يادش بيايد چه وظيفه اي دارد؟

ج _ بايد روزه آن روز را قضا نمايد.


س 110 _ اگر بعد از چند روز يادش بيايد، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ بايد روزه روزهايي که يقين دارد جنب بوده قضا نمايد. مثلاً اگر نمي داند سه روز جنب بوده يا چهار روز، بايد حداقل روزه سه روز را قضا کند.


س 111 _ کسي که در شب ماه رمضان، براي هيچ کدام از غسل و تيمم وقت ندارد، اگر خود را جنب کند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل است و قضا و کفّاره بر او واجب مي شود.


س 112 _ اگر براي تيمم وقت دارد، چنانچه خود را جنب کند، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ بايد تيمم نمايد و روزه بگيرد و بهتر است قضاي آن را به جا آورد.


س 113 _ اگر براي آن که بفهمد وقت دارد يا نه، جستجو نمايد و گمان کند به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه تيمم کند، روزه اش صحيح است.


س 114 _ اگر بدون جستجو گمان کند وقت دارد و خود را جنب نمايد و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تيمم روزه بگيرد روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ بنابر احتياط مستحب، روزه آن روز را قضا نمايد.


س 115 _ کسي که در شب ماه رمضان، جنب است و مي داند اگر بخوابد تا صبح بيدار نمي شود چه وظيفه اي دارد؟

ج _ نبايد بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بيدار نشود، روزه اش باطل است و قضا و کفّاره بر او واجب مي شود.


س 116 _ هر گاه جنب در شب ماه رمضان، بخوابد و بيدار شود، آيا مي تواند پيش از غسل بخوابد؟

ج _ جايز است پيش از غسل بخواب، البته اگر به بيدار شدن عادت داشته باشد.


س 117 _ کسي که عادت ندارد بيدار شود، آيا مي تواند پيش از غسل بخوابد؟

ج _ چنانچه نداشته باشد نيز مي تواند بخوابد، در صورتي که احتمال دهد که اگر دوباره بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار مي شود گر چه احتياط در اين است که ديگر نخوابد تا غسل نمايد.


س 118 _ کسي که در شب ماه رمضان، جنب است و مي داند يا عادتش چنين است که اگر بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار مي شود؛ چنانچه تصميم داشته باشد بعد از بيدار شدن، غسل کند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش صحيح است.


س 119 _ کسي که در شب ماه رمضان، جنب است و مي داند يا عادتش چنين است که اگر بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار مي شود چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بيدار شدن بايد غسل کند در صورتي که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ اگر در غفلت مقصّر باشد بنابر احتياط واجب قضاي روزه آن روز را بگيرد و اگر قاصر باشد، احوط استحبابي است.


س 120 _ کسي که در شب ماه رمضان، جنب است و مي داند يا احتمال مي دهد، اگر بخوابد، پيش از اذان صبح بيدار مي شود؛ چنانچه بعد از بيدار شدن غسل کند يا ترديد داشته باشد که غسل کند يا نه، در صورتي که بخوابد و بيدار نشود، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل است و قضا و کفاره دارد.


س 121 _ اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد، سپس بيدار شود و بداند يا عادتش چنين باشد که اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح، بيدار مي شود و تصميم داشته باشد که بعد از بيدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ بايد روزه آن روز را قضا کند و اگر از خواب دوم بيدار شود و براي مرتبه سوم با کيفّيت مذکور بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود، قضا بر او واجب مي شود و بنابر احتياط مستحب، کفّاره هم بدهد.

س     122 _ آيا لازم است خوابي را که در آن محتلم شده، خواب اول حساب کند؟

ج _ لازم نيست خوابي را که در آن محتلم شده، خواب اول حساب کند. اگر چه بهتر است. پس اگر بيدار شود و ببيند جنب است و دوباره بخوابد و بداند يا عادت اش چنين باشد که بيدار مي شود و تصميم داشته باشد بعد از بيدار شدن، غسل کند، چنانچه تا اذان خواب بماند بنابر احتياط متسحب قضاي آن روز را بگيرد.


س 123 _ اگر دوباره بيدار شود و بداند يا عادت اش چنين است که اگر بخوابد بيدار مي شود و تصميم داشته باشد که بعد از بيدار شدن غسل کند، در صورتي که باز هم بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ بايد قضاي آن روز را بگيرد و بنابر احتياط مستحب کفّاره نيز لازم است.


س 124 _ اگر روزه دار در روز محتلم شود، آيا واجب است فوراً غسل کند؟

ج _ واجب نيست فوراً غسل کند، گر چه بهتر مي باشد.


س 125 _ هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ اگر چه بداند پيش از اذان صبح محتلم شده، روزه او صحيح است.


س 126 _ کسي که تا اذان صبح بر جنابت بماند آيا مي تواند آن روز را به نيّت قضاي ماه رمضان روزه بگيرد؟

ج _ نمي تواند آن روز را به نيت قضاي ماه رمضان روزه بگيرد. اگر چه بقا بر جنابت از روي عمد نباشد.


س 127 _ کسي که مي خواهد قضاي روزه ماه رمضان را بگيرد، اگر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند پيش از اذان محتلم شده چه وظيفه اي دارد؟

ج _ چنانچه وقت قضاي روز تنگ است، مثلاً پنج روز، روزه قضاي ماه رمضان دارد و پنج روز نيز به ماه رمضان مانده است. بنابر احتياط، آن روز را روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان نيز دوباره آن را به جا آورد و اگر وقت قضاي روزه تنگ نيست، روزه او باطل است.


س 128 _ اگر در روزه واجب، غير از روزه ماه رمضان و قضاي آن، تا اذان صبح جنب بماند ولي از روي عمد نباشد، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ چنانچه وقت آن روزه معين است، مثلاً نذر کرده که آن روز را روزه بگيرد، روزه اش صحيح است و اگر مانند روزه کفاره وقت آن معين نيست، بنابر احتياط مستحب روزه ديگري را روزه بگيرد.


س 129 _ اگر زن در ماه رمضان پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاک شود و عمداً غسل نکند، يا اگر وظيفه او تيمم است، عمداً تيمم نکند، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه اش باطل است و بنابر احتياط مستحب در قضاي ماه رمضان و در هر روزه واجب معين نيز مسأله چنين مي باشد.


س 130 _ اگر شخص جنب يا زني که پيش از اذان صبح، از حيض يا نفاس پاک مي شود، براي غسل وقت نداشته باشد، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ چنانچه بخواهد روزه بگيرد، بايد تيمم نمايد و روزه اش بنابر اقوي صحيح است، چه روزه ماه رمضان باشد يا واجب معين يا واجب غير معين يا مستحب.


س 131 _ اگر زن نزديک اذان صبح، از حيض يا نفاس پاک شود و براي هيچ کدام از غسل و تيمم وقت نداشته باشد يا بعد از اذان بفهمد پيش از اذان پاک شده بود، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه روزه اي که مي گيرد، مانند روزه ماه رمضان واجب باشد، صحيح است. و هم چنين اگر روزه مستحب يا روزه اي باشد که مانند روزه کفّاره وقت آن معين نيست. بنابر اقوي روزه اش صحيح است.


س 132 _ اگر زن بعد از اذان صبح، از خون يا نفاس پاک شود يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ اگر چه نزديک مغرب باشد روزه او باطل است.


س 133 _ اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش کند و بعد از يک روز يا چند روز يادش بيايد، روزه او چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ روزه هايي که گرفته صحيح است.


س 134 _ اگر زن پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهي کند و تا اذان صبح غسل نکند، آيا روزه اش باطل مي شود؟

ج _ روزه اش باطل است. ولي چنانچه کوتاهي نکند، مثلاً منتظر باشد که حمام زنانه باز شود، اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان صبح غسل نکند، روزه اش صحيح است.


س 135 _ روزه زني که در حال استحاضه است، در چه صورتي صحيح است؟

ج _ اگر غسل هاي خود را به تفصيلي که در احکام استحاضه گفته شد به جا آورد، روزه او صحيح است.

س 136 _ کسي که مس ميّت کرده، آيا مي تواند بدون غسل، روزه بگيرد؟

ج _ کسي که مس ميّت کرده، يعني جايي از بدن خود را به بدن ميّت رسانده، مي تواند بدون غسل مس ميّت، روزه بگيرد و اگر در حال روزه نيز ميّت را مس نمايد، روزه او باطل نمي شود.

 

 

 

8 _ اماله کردن


س 137 _ آيا اماله کردن موجب ابطال روزه مي شود؟

ج _ اماله کردن با چيز روان، اگر چه از روي ناچاري و براي معالجه باشد، روزه او باطل مي کند.


س 138 _ حکم اماله کردن با چيزي که روان نيست، چه مي باشد؟

ج _ چيزي که روان نيست اشکال ندارد، گر چه اجتناب از آن بهتر است.

 

 

 

9 _ قي کردن


س 139_ در چه صورتي قي کردن باعث ابطال روزه مي شود؟

ج _ هر گاه روزه دار عمداً قي کند، اگر چه بر اثر بيماري و مانند آن ناچار باشد، روزه اش باطل مي شود.


س 140 _ اگر قي کردن سهواً يا از روي بي اختياري صورت گيرد، آيا روزه اشکال پيدا مي کند؟

ج _ اگر سهواً يا بي اختيار باشد، اشکال ندارد.


س 141 _ اگر در شب ماه رمضان چيزي بخورد که مي داند به جهت خوردن آن، در روز بي اختيار قي مي کند، چه تکليفي متوجه اوست؟

ج _ بنابر احتياط واجب، روزه آن روز را قضا نمايد.


س 142 _ اگر روزه دار بتواند از قي کردن خودداري کند، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ چنانچه براي او ضرري نداشته باشد، بنابر احتياط مستحب از قي کردن خودداري نمايد.

س 143 _ اگر حشره اي در گلوي روزه دار رود، روزه اش چه حکمي پيدا مي کند؟

ج _ چنانچه ممکن باشد بايد آن را بيرون آورد و روزه او باطل نمي شود.


س 144 _ اگر بداند که بيرون آوردن حشره باعث قي کردن مي شود، چه وظيفه اي متوجه اوست؟

ج _ اگر بداند که به سبب بيرون آوردن آن، قي مي کند، واجب نيست آن را بيرون آورد و روزه او صحيح است.


س 145 _ اگر سهواً چيزي را فرو ببرد و پيش از رسيدن به حلق يادش بيايد روزه است. چه وظيفه اي دارد؟

ج _ چنانچه ممکن باشد، بايد آن را بيرون آورد و روزه او صحيح است.


س 146 _ اگر روزه دار يقين داشته باشد که بر اثر آروغ زدن، چيزي از گلو بيرون مي آيد آيا مي تواند عمداً آروغ بزند؟

ج _ نبايد عمداً آروغ بزند ولي اگر يقين نداشته باشد، اشکال ندارد.


س 147 _ اگر آروغ بزند و چيزي در گلو يا دهانش بيايد، چه وظيفه اي دارد؟

ج _ بايد آن را بيرون بريزد.


س 148 _ اگر بي اختيار چيزي را که بر اثر آروغ زدن فرو ببرد آيا روزه اش اشکال پيدا مي کند؟

ج _ اگر بي اختيار فرو رود، روزه اش صحيح است.

عالم محضر خداست درمحضر خدا گناه نکنید حضرت امام (ره)

hasantaleb

hasantaleb
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1387 
تعداد پست ها : 58933
محل سکونت : اصفهان
دسترسی سریع به انجمن ها