عضویت العربیة English
امام علی علیه السلام: آرزو کوتاه دار، زیرا که عمر کوتاه است و کار نیک کن، زیرا که اندک آن هم بسیار است. غررالحکم، ح 6806

نمايي ازروزشمار8 سال مقاومت

نمايي ازروزشمار8 سال مقاومت
یک شنبه 1 اسفند 1389  02:15 ب.ظ

ازمسائل معمول ومتداول درتدوين تاريخ وثبت وقايع ،تنظيم تدوين ارائه اخبار، رويداد تحليلهاومقايسه برحسب مان وقوع ميباشد شيوه جمع آوري و“كرنولوژي“ داراي قدمت چنداني نبود وسابقه آن به كمترازنيم قرن بالغ ميشود . اين روش اخيرابدليل محسنات كاربردي آن موردتوجه مراكزتحقيقات ومطالعات تاريخي ،سياسي ، اجتماعي ، نظامي وحتي اقتصادي قرارگرفته است . خصوصا آنكه باورودكامپيوتربه صحنه تكنيك وشروع عصرانفورماتيك نيازچنداني به آرشيو انبوه اطلاعات درمخازن وسيع وبايگانيهاي عريض وطويل سنتي براي جمع آوري اطلاعات نمي ‏باشد .
جنگ تحميلي يكي ازبزرگترين رخدادهاي جهان معاصرميباشد . وقايع 10 ساله اين جنگ طولاني پرتلاطم بندري است كه بدون استخراج زمان شمارآن به هيچوجه نميتوان به يك نگرش شماتيك ازاين رخداد مهم دست يافت مضافا اينكه بررسي هرمقطع جنگ نيزنيازمند جدي ثبت وقايع سيستماتيك آن برهمه ميباشد .
مركزمطالعات وتحقيقات جنگ سپاه پاسداران به منظورتكميل تحقيقات خود مبادرات به جمع آوري ، تحقيق ، استخراج وتدوين تقويم رخدادهاي جنگ نموده است براين اساس نيزتاكنون موفق شده است بخش معطم تحقيقات رادراين زمينه به اتمام برساند . اين مجموعه درصورت حمايت مادي وانساني متناسب ميتواند پس ازارائه بعنوان متون مرجع ومنحصربفرددردسترس تمامي پژوهشگران ومحققين قرارگيرد .
كرنولوژي ازتصميم تاتدوين
پس ازبررسي مقدماتي ،طرح مدوني درزمينه تحقيقات روزشمارجنگ تنظيم گرديد . درطرح موردنظرحداكثرسعي براين قرارگرفت تاامكان دخالت سليقه هاوذهنيتها به حداقل رسيده وكمترين آسيب راازقضاوتهاي شخصي متحمل شود .
درطرح مزبور،استخراج روزشماروقايع بگونه‏اي انجام گرفته است كه عليرغم پراكندگي رخدادهاوتاخيروتقدمي كه در درج حوادث همزمان صورت گرفته است . براحتي كارنامه روزانه هرموضوع قابل رويت وبررسي باشداين طرح ويژگيهاي ديگري نيزداردكه به شرح ذيل است
ـ مطالب بگونه اي استخراج ودسته بندي شده است كه محقق بامرورآن برخوردارمتن حوادث رخ داده ميابد،سعي براين بوده است تاحدودزيادي فضاي رخدادقابل لمس باشد .
ـ ثبت تاريخ روزشمارجنگ اين قابليت راداردتادرهرزمان به عنوان يك تاريخ ماست موردارزيابي وتجربه وتحليل قرارگيرد .
منابع
پس ازطراحي اوليه منابع فراواني موردنيازبودتااخبار،رويدادها،نظريات وبازتابها جمع آوري وبصورت روزشماردرج گردد، باتوجه به شناخت قبلي وبررسيهاي بعمل آمده منابع زيربراي بهره گيري مفيدتشخيص داده شدكه درطبقه بندي هاي سري ،محرمانه وعادي قرارداشت :
1 منابع سري
الف :اسنادگزارشات جنگ مركزمطالعات وتحقيقات جنگ سپاه
ب: بولتنهاي طبقه بندي شده اطلاعاتي
ج :بولتنهاي سپاه
2 منابع محرمانه
الف: بولتن ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي
ب: بولتن راديوهاي بيگانه
ج: بولتن بررسي مطبوعات جهان (وزارت ارشاد)
د: بولتن واحدمركزي خبر
3 منابع غيرمحرمانه
الف : روزنامه هاي يوميه : كيهان ،اطلاعات ،جمهوري اسلامي ،ابرار،صبح آزادگان ، بامداد،رسالت ،انقلاب اسلامي ،ميران
ب: مجلات هفتگي
ج :مجلات ،نشريات عمومي ارگانها نهادها وكتب منتشره
د: گزارشات مشروح مذاكرات مجلس
ه :نشريات گروهكهاي ضدانقلاب
لازم به تذكراست كه برخي ازمنابع درآرشيومركزبوده وبرخي نيزبارجوع به مراكزمختلف تاسيس كردند . ويادرهمان محل اصلي اقدام به بهره برداري شد . براي عملي ساختن طرح كردولوژي احتياج به نيروهايي بودكه ازسيرحوادث جنگ 8 ساله اطلاعات كافي داشته وباداراي يك تسط نسبي درزمينه تاريخ8 ساله جنگ تحميلي بوده باشد .
ولي ازآنجائيكه گرداوري چنين نيروهايي تقريبامحال بودلذاتصميم گرفته شد تاازنيروهاي فكري مراكزعملي ويا تحقيقاتي بهره گيري شود . به اين منظوربابررسي هايي كه انجام گرفت عده‏اي ازنيروهاي متعهددانشجوي رشته‏هاي علوم انساني وخصوصارشته هايي ازقبيل تاريخ،شناسايي شده موردپذيرش قرارگرفتند . وبخشي ازاين نيروها كه موفق به گذراندن آموزشهاي موردنظرگرديدند . پس ازگزينش كارخودرادرزمينه تحقيقات اوليه طرح زمان‏شمارجنگ تحميلي آغازكردند .
آموزش
براي شروع تحقيقات اوليه نيازبه برخي آموزشهاي اوليه به منظوريكدست كردن كاربود . ازاين رونيروهاي گزينش شده طي 3 مرحله آموزشهاي ذيل راگذراندند :
1 ـ فيش برداري وماخذنويسي .
2 ـ انتخاب مطالب موردنياز.
3 ـ توجيه مقاطع جك والقاءحساسيتهاي هرمقطع وپيگيري آنها درحين تحقيقات نكات مهم كه درآموزشهاي يادشده درنظرگرفته شد عبارت بودند از:
 الف . براي محقق اين مسئله ازاهميت بالايي برخورداراست كه چه كسي ،كي وكجا اقدام به پخش ودرج اخبار، تحليل ها،نظرات وبازتابهامي‏نمايد . زيراهرسه از تعيين كننده ترين عوامل تشخيص درجات خبرازنظراهميت ،صحت ونظم وسايرمسائل مشابه است پس درحين تحقيقات بايد اين سه پارامترمهم خبرمشخص بودوتغيردادن اين سه عامل نيازبه اطلاعات مناسب داردزيرامطالب گاهي درپيچ وخم نقل قولهاي مستقيم وغيرمستقيم وبرداشتهاي مختلف رسانه هاي جمعي هويت اصلي خودراكم ميكند . وامكان نوشتن منابع متعددي كه اخبارو…….. ازآنها نقل شده مشكل ميباشد .
 ب : هرمحقق ميبايست دريكي ازمقاطع تعيين شده مشغول كارشود لذاتوجيح مقطع براي تسلط وي ضروري است زيراتاحساسيت هاي لازم آن دوره درفردايجادنشود. مطالب موردنيازدرك وگزينش نخواهدشد ازاينرومحققي ميبايست براي توجيه كلي محورهاي هرمقطع يك دوره آموزش خاصي رابگذراند تابادرك بهترشرايط وموقعيت هاي آن دوره تحقيقات صورت گيرد.
البته كاربردوعلت مقطع بندي بعدا شهرداده خواهدشد.
 ج: آموزش عملي براي انطباق بندالف وب وانتخاب مطالب موردنيازازميان اطلاعات ، سومين محورآموزش رادر برميگرفت اين بخش محقق راقادرميساخت ازميان مطالب گوناگون وگسترده باتوجه به‏شاخصهاي يادشده اقدام به انتخاب اطلاعات ودرج آنهادرفيشهاي تحقيقاتي كند .

 

انتخاب مقاطع ،ويژگيها واهداف
مقطع بندي : تقسيم بندي زماني سيرحوادث ورخدادهاي تاريخي است ودرحقيقت برشهاي يك حادثه تاريخي است . درواقع نوعي هماهنگي وهمخواني بين حوادث يك مقطع وجودداردكه آن موردرانسبت به مقاطع ديگرمتمايز مي‏سازد.
مختصات يك مقطع
الف :هرمقطع بطوركلي داراي يك روح كلي باشدكه درسايرحوادث زماني وجودنداردوآن روح كلي تقريباحاكم بر تمامي رويدادهاي مقطع موردنظراست وتمامي جنبه هاي مختلف واساسي يك واقعه رادربرمي‏گيرد.
ب : حوادث ورويدادهاي هرمقطع هماهنگ بوده داراي سيرمنطقي مي‏باشدكه درتوجيح عمومي مقطع جاي مي‏گيرند.
ج : باوجودآنكه هرمقطع مستقل ازمقاطع ديگراست وچهارچوب خاص خودولي درشرايط عمومي باآن حادثه تاريخي پيوندداشته وبخشي ازيك واقعه گسترده تاريخي راتشكيل ميدهد .

 

هدف ازمقطع بندي
الف : مشخص نمودن چهارچوب وقالب ريزي كلي طرح تحقيقات
ب : فراهم ساختن اين مهم كه داده هاي تاريخي طولاني مدت به زمانهاي كوتاه تقسيم شده وقابل تجزيه وتحليل باشند .
ج : تسهيل درجمع آوري اطلاعات
ه : نشان دادن اين مطلب كه حوادث هرمقطع اززمان داراي چه شرايطي بوده كه ازرديف سايرحوادث جداگشته وبراي خودداراي ويژگي خاص است .
لازم به تذكراست كه بطوركلي مقطع بندي ها جنبه اعتباري دارندليكن مشتركات بسياري موجب ميشودتا انبوهي ازوقايع تاريخي دريك مقطع ودوره‏ خاص گنجانيده شوند . درتمامي علوم ،بخصوص علوم انساني مخصوصادردور‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاي تاريخي ،طبقه بندي ودوره شده‏اي فاكتورها حوادث ازديربازرايج ومعمول بوده است مقاطع كه درذيل اشاره شده است به اين اعتبارصورت گرفته است :
1 ـ چنانچه مبنانوع زمين نبردباشد ميتوان به اعتباري دوره 8 ساله جنگ رابه سه دوره اساسي تقسيم كرد:

 

الف : جنگ زمين
ازآغازتهاجم نيروهاي عراق واشغال نواحي وشهرهاي مرزي جمهوري اسلامي (31/6/59 ) تاعمليات والفجر4 در(28/7/64 ) دراين دوره عمليات زميني بزرگ وعمده اي چون ثامن الائمه ـ طريق القدس ـ فتح المبين ـ بيت المقدس ـ رمضان والفجرمقدماتي ـ والفجر1و4 صورت گرفت .

 

ب :عمليات آبي خاكي وعبورازآب
شامل دوره‏اي ميشود كه نيروهاي اسلام بابهره گيري ازآب به ادامه نبردجهت تنبيه متجاوزپرداختند وعمليات هاي بزرگي بدردرهوالهو… ـ والفجر8 درناركربلاي 4 درابوالخصيب انجام شد .

 

ج : بازگشت مجدد به عمليات زميني
بازگشت مجددبه عمليات زميني كه ازعمليات كربلاي 5 در11/10/65 درمنطقه شلمچه شروع شد وبه عمليات بزرگي چون كربلاي 10 دربيت المقدس 2 درماووت ـ والفجردر10 حليچه ـ بيت المقدس 7 درشلمچه وسپس عمليات عقب نشيني ازاراضي منصرفه عراق (عقب نشيني ازـ حليچه فاوو…… )و پذيرش آتش بس واتمام جنگ 8 ساله ختم ميشود .
2 چنانچه دريك دوره بندي ابتكارعمل دونيروي متخاصم مدنظرباشد ميتوان جنگ 8 ساله رابه سه دوره عمده ذيل تقسيم كرد:
ـ حمله عراق به جمهوري اسلامي 21/6/59 وتصرف نهايي وشهرهاي مرزي تامهرسال 60
ـ ابتكارعمل جمهوري اسلامي بااقدامات آزادسازي شهرهاي اشغال شده ازعمليات ثامن الائمه 5/ 7/60 وسياست تنبيه متجاوزورودبه خاك عراق تاعمليات آخربيت المقدس 7 درتاريخ 22/3/67 درمنطقه شلمچه
ـ شروع حملات دوباره عراق وبازپس گيري اراضي متصرفه ازجمهوري اسلامي بعدازعمليات بيت المقدس 7 واعلام پذيرش قطعنامه در27/4/67
3 ـ به اعتبارمرزهاي بين المللي نيزميتوان به نوعي تقسيم بندي مقاطع جنگ رسيد :
الف ـ تجاوزعراق وعبورازمرزهاي دوكشوريك دوره نظامي است .
ب ـ آغازعمليات آزادسازي توسط نيروهاي اسلام (5/7/60 ) تاعمليات بيت المقدس در10/12/61 كه نيروهاي دو كشوربه استثناي برخي مناطق محدوددرمرزهاي بين المللي مستقرمي‏شوند .
ج ـ سياست تنبيه متجاوزوورود نيروهاي اسلام به خاك عراق ازعمليات رمضان 23/4/61 كه مهمترين مشخصه اين دوره نبرد درداخل خاك عراق است تاانتهاي تقريبي جنگ
د ـ شروع عقب نشيني نيروهاي اسلام ازداخل خاك عراق (خرداد67 ) تاپذيرش قطعنامه (27/4/67 )

 

نقاط ضعف مقاطع ارائه شده
الف ـ مقاطع فوق الذكرعمومابراساس شاخص هاي نظامي طراحي شده واساسي ترين جنبه هاي جنگ 8 ساله مورد نظرواقع نشده است وبه زباني ديگراين نوع رده بندي براساس عمليات وكشمكشهاي نظامي تنظيم يافته وفاقد يك ارزياي كلي درموردتاريخ جنگ است .
جنگ 8 ساله دريك ميدان وسيعي ازتوطئه هاي نظامي ، سياسي ، اقتصادي و……. رخ داده است وهركدام ازعوامل ذكرشده تاانتهاي جنگ حضورفعال وگسترده خودرابرغلبه جمهوري اسلامي همچنان حفظ كرده وبه دامنه آن برافزوده شده است . بنابراين تاريخ جنگ عامل تمامي عناصردخيل دراين ميدان وسيع ميباشد . وبعدنظامي آن صرفابخشي ازجنگ راشامل ميشود .
به منظورمثال درصورت محدودكردن تاريخ جنگ به رخدادهاي عملياتي پشتيباني مصرانه سران عربستان صعودي وكويت وفروش نفت اضافي براي تامين مخارج جنگ صدام ازسوي آن دوكشوركه نقش بسزاي دربنيه نظامي عراق داشته ويا كمك هاي نظامي وپشتيباني اطلاعاتي آمريكا وتامين تسليحاتي همه جانبه فرانسه وهزاران نكته مهم كه نقش اساسي درجنگ ايفاكرده است هيچگاه موردارزيابي واقع نميشود .
ج ـ باتقسيم بندي عملياتي نظامي 8 ساله جنگ تحميلي عمدتادرشخصيت صدام محدودشده وازيك حركت فراگيرو استكباري به سركردگي امريكا خارج ميشود . درتقسيم بندي زمان شمارجنگ سعي شده است تاتمامي ابعادحمل درجنگ ازلابلاي منابع استخراج شود. بديهي است رخدادهاي نظامي بعنوان نقطه عطف ونتيجه بسياري ازعوامل سياسي ،اقتصادي ، و….. موردتاكيدودقت نظرنموده است .
مقطع بندي موردنظراين تحقيق پس ازكمكها وتبادل نظرو……. سيارانتخاب شده ودر6 دوره مشخص خلاصه گرديده است .
درشماره آينده به مقاطع 6 گانه كرنولوژي جنگ وچگونگي دسته بندي اطلاعات موضوعاتي كلي روزشمارجنگ ، روش جمع آوري مطالب ،نحوه استفاده دارمنابع و……… پرداخته خواهدشد.

 

از مجموعه مقالات تاريخي - فرهنگي و اجتماعي
نشريه تاريخ جنگ - شماره 12

amuzesh2005

amuzesh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1387 
تعداد پست ها : 6524
محل سکونت : آذربایجانشرقی
دسترسی سریع به انجمن ها