عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

سورس برنامه مربع جادویی در C++

سورس برنامه مربع جادویی در C++
دوشنبه 20 تیر 1390  12:41 ب.ظ

مربع جادویی: مربع جادویی یه ماتریس n * n هست که اعضای آن اعداد 1 , 2 , 3 , ... , n هستند که هر کدام یک بار تکرار شده و مجموع سطرها ، ستون ها و قطرهایش برابر است. مثل مربع جادویی 5*5 :

15 8 1 24 17

16 14 7 5 23

22 20 13 6 4

3 21 19 12 10

9 2 25 18 11

این برنامه، یک عدد بین 3 تا 160 را از ورودی گرفته و مربعات جادویی آن را نشان میدهد ...

 


/***************************************************************************/
/*            < <<  MAGIC SQUARE  >> >            */
/*                  Sepehr Mohammad (SepehrM.com)    */
/***************************************************************************/

#define SIZE 160       /* Consider a memory for increasing the size. */

#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "conio.h"

int m[SIZE][SIZE];

void odd_num(int n);
void even_num(int n);
void output(int n);
void _swap(int i1, int j1, int i2, int j2);

main()
{
  int i,j,n;
  char *s="      ";

  printf("\n***************************************************************************");
   printf("\n*           < < <  MAGIC SQUARE  > > >           *");
   printf("\n*              by: SepehrM.com               *");
   printf("\n***************************************************************************");

   while(1) {
    printf("\n\n\n:-) Input the number(3-%d): ",SIZE);
     gets(s);
     n=atoi(s);
        if(n < 3 || n > SIZE) break;
    if(n%2) odd_num(n);
     else even_num(n);
    output(n);
   }

   printf("\n\n* .. Quit .. . [[ <  MAGIC SQUARE  > ]] . .. *\n\n\n");
}

void odd_num(int n)
{
  int i,j,num=1;
   int nn=n*3/2;

  for(i=0; i < n; i++)
     for(j=0; j < n; j++)
      m[(j-i+nn)%n][(i*2-j+n)%n]=num++;
}

void even_num(int n)
{
   int i,j,num=1;
  int nminus=n-1,nmiddle=n/2,nn=n*n+1;
  int osl=0;
   int switch_row[2];
  int last_switch_column;
  int first_block=(n-2)/4,second_block=nminus-first_block;
   int first_inside=n/4,second_inside=nminus-first_inside;

  for(j=0; j < n; j++)
     for(i=0; i < n; i++) {
      if(i >= first_inside && i <= second_inside && j >= first_inside && j <= second_inside)
        m[i][j]=num;
      else if((i > first_block && i < second_block) || (j > first_block && j < second_block))
        m[i][j]=nn-num;
        else m[i][j]=num;
      num++;
    }
  if(!(n%4)) return;

   switch_row[0]=random(nmiddle-1)+first_block+1;
  switch_row[1]=random(nmiddle-1);
  if(switch_row[1] >= first_block) switch_row[1]+=(nmiddle+1);
  last_switch_column=random(nmiddle-1);
  if(last_switch_column >= first_block) last_switch_column+=(nmiddle+1);

/* Simply, you can write as follows.. 
    switch_row[0]=nmiddle;
    switch_row[1]=0;
    last_switch_column=0;
*/

  for(i=0; i < nmiddle; i++) {
    if(i==first_block || i==second_block) {
      osl=1-osl;
      continue;
     }
    _swap(second_block, i, second_block, nminus-i);
    _swap(i, first_block, nminus-i, first_block);
    _swap(i, second_block, nminus-i, second_block);
    _swap(i, switch_row[osl], nminus-i, switch_row[osl]);
  }
   for(i=first_block+1; i < second_block; i++) {
    _swap(first_block, i, second_block, i);
    _swap(i, first_block, i, second_block);
  }
  _swap(first_block, nmiddle, second_block, nmiddle);
  _swap(last_switch_column, first_block, last_switch_column, second_block);
}

void output(int n)
{
  int i,j,ch,err=0;
  unsigned long sum,sl,sc,sd1=0,sd2=0;

  sum=(unsigned long)n*(n*n+1)/2;
  printf(";-) SUM = %lu.   * ..check sum... . .  ",sum);
  for(j=0; j < n; j++) {
    sd1+=m[j][j];
    sd2+=m[j][n-j-1];
     sl=0;
    sc=0;
    for(i=0; i < n; i++) {
      sl+=m[i][j];
      sc+=m[j][i];
    }
    if(sl!=sum) {
      err++;
        printf("\n> Sum of the row-(%d) is %lu. It's incorrect..",j+1,sl);
    }
    if(sc!=sum) {
      err++;
      printf("\n> Sum of the column-(%d) is %lu. It's incorrect..",j+1,sc);
    }
  }
  if(sd1!=sum) {
     err++;
    printf("\n> Sum of the diagonal-(\\) is %lu. It's incorrect..",j+1,sd1);
  }
  if(sd2!=sum) {
    err++;
    printf("\n> Sum of the diagonal-(/) is %lu. It's incorrect..",j+1,sd2);
  }
  if(err) printf("\n\n* %d errors are happened.",err);
   else printf("- O.K. -");
  printf("\n\n:-? Do you want to display(Y/n)? ");
  ch=getch();
  if(ch=='n' || ch=='N') return;
  printf("\n---+---------------------------------------------------------------------------");
  for(j=0; j < n; j++) {
    printf("\n%2d)] ",j+1);
    for(i=0; i < n; i++)
        printf("%4d,",m[i][j]);
  }
  printf("\n---+---------------------------------------------------------------------------");
}

void _swap(int i1, int j1, int i2, int j2)
{
  int k;

   k=m[i1][j1];
  m[i1][j1]=m[i2][j2];
  m[i2][j2]=k;
}

//end

***به بهشت نمی روم اگر مــــــادرم آنجا نباشد***

آنگاه که تنها شدی و در جست جوی یک تکیه گاه مطمئن هستی ، بر من توکل نما . نمل/79

 

mehdigerdali

mehdigerdali
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1390 
تعداد پست ها : 5587
محل سکونت : خوزستان
دسترسی سریع به انجمن ها