عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: خداوند از شنونده قرآن سختی‎های دنیا را برمی‌دارد و از قاریی آن گرفتاری‎های آخرت را. وسائل الشیعه ج2 ص831

سورس الگوریتم فشرده سازی و کد گذاری هافمن (Huffman) به C++

سورس الگوریتم فشرده سازی و کد گذاری هافمن (Huffman) به C++
دوشنبه 20 تیر 1390  07:32 ب.ظ

الگوریتم کارآمد و معروف کد گذاری هافمن به زبان سی پلاس پلاس
 
/*
Sepehr Mohammad
www.Sepehrm.com 
*/
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

struct treenode{
    int data;
    int num;
    treenode *next;
    treenode *right;
    treenode *left;
}*start=NULL,*end=NULL,*p;

struct code{
    char bcode[12];
    int ch;
}coding[256];

struct tree{
    int data;
    int num;
    }atree[512];

int o=0;

int search(int i);
void insert(int i);
void insertm(struct treenode *l);
void sort();
void create();
void binary(struct treenode *n,char byte[],int i);
int searchc(int i);
void write();
void read();
void tree(struct treenode *n,int i);
int numnode=0;
int numchar=0;
char filename[25];

void main()
{
 clrscr();
 FILE *fp1,*fp2;

 cout<<"\n Enter The Location And Name Of The Source File To Compress : ";
 cin>>filename;
 fp1=fopen(filename,"r+b");
 if (fp1==NULL)
  {
    cout<<"\n Error In Open File...";
    getch();
    exit(1);
  }
 int i=getc(fp1);
 while (i!=-1)
 {
  numchar++;
  if (search(i)==-1)
   insert(i);
  i=getc(fp1);
 }
 fclose(fp1);
 sort();
 create();
 char byte[20]={0};
 binary(start,byte,0);
 tree(start,1);
 write();
 cout<<"\n\nComplete Succssfuly Coding To Code.txt\n";
 read();
 cout<<"Complete Succssfuly Encoding To Decode.txt";
 getch();
}
//*************************search******************************
int search(int i)
{
 struct treenode *h;
 h=start;
 while(h)
 {
 if (h->data==i)
 {
  h->num=h->num+1;
  return 0;
 }
 h=h->next;
 }
 return -1;
}
//**************************insert******************************
void insert(int i)
{
 p=new treenode;
 p->data=i;
 p->num=1;
 p->right=p->left=p->next=NULL;
 if (start==NULL)
 {
   start=p;
   end=p;
 }
 else
 {
   end->next=p;
   end=p;
 } }
//******************************Sort*******************
void sort()
{
 struct treenode *h1,*h2,*n2,*right,*left;
 int d,n;
 n2=start;
 while(n2)
 { h1=start;
  h2=start->next;
 while(h2)
 {
  if (h1->num > h2->num)
  {
   d=h1->data;
   n=h1->num;
   right=h1->right;
   left=h1->left;
   h1->data=h2->data;
   h1->num=h2->num;
   h1->right=h2->right;
   h1->left=h2->left;
   h2->data=d;
   h2->num=n;
   h2->right=right;
   h2->left=left;
  }
   h1=h2;
   h2=h2->next;
  }
   n2=n2->next;
 } }
//****************Create*******************************
void create()
{
 struct treenode *h;
 while (start->next)
 {
  int i1,i2;
  p=new treenode;
  p->left=start;
  p->right=start->next;
  p->num=start->num+start->next->num;
  p->data=-1;
  p->next=NULL;
  h=start;
  start=start->next->next;
  h->next->next=NULL;
  h->next=NULL;
  insertm(p);
  sort();
 }}
//********************Insertm****************************
void insertm(struct treenode *l)
{
 if (start==NULL)
 {
   start=l;
   end=l;
 }
 else
 {
   end->next=l;
   end=l;
 } }
//********************Binary****************************
void binary(struct treenode *n,char byte[],int i)
{
 if (n->data==-1)
  {
   char b1[20]={0},b2[20]={0};
   strcpy(b1,byte);
   strcpy(b2,byte);
   b1[i]='1';
   binary(n->right,b1,i+1);
   b2[i]='0';
   binary(n->left,b2,i+1);
   }
  else
   {
    cout<<"Char :"<<(char)n->data<<" Byte : "<<byte<<"\n";
    strcpy(coding[o].bcode,byte);
    coding[o++].ch=n->data;
   }
}
//*********************Coding*******************************
void write()
{
 FILE *fp1,*fp2;
 fp1=fopen(filename,"r+b");
 fp2=fopen("Code.txt","w+b");
 //**************************************************************
 int i=1;
 while (i<=numnode)
 {
  fprintf(fp2,"%d",atree[i].data);
  i++;
 }
 //*****************************************************************
 i=getc(fp1);
 int j=0,place=1;
 unsigned char bytebuf=0;
 while (i!=-1)
 {
  j=searchc(i);
  int y=0;
  while (coding[j].bcode[y]) {
   if (coding[j].bcode[y]=='1')
     bytebuf |= place;

   if (place==128)
   {
   putc(bytebuf,fp2);
   place=1;
   bytebuf=0;
    }
    else
   place<<=1;
    y++;
   }
  i=getc(fp1);
 }
 if (place<=128 && place !=1) putc(bytebuf,fp2);
 fclose(fp1);
 fclose(fp2);
}
//********************searchcode***************************
int searchc(int i)
{
 int j=0;
 while (j<o)
   if (coding[j].ch==i)
      return j;
   else
      j++;
}
//**********************Encode*****************************
void read()
{
 FILE *fp1,*fp2;
 fp1=fopen("Decode.txt","w+b");
 fp2=fopen("Code.txt","r+b");
 //************************************************
 int i=1,a;
 while (i<=numnode)
 {
  fscanf(fp2,"%d",&a);
  i++;
 }
 //************************************************
 i=getc(fp2);
 int j=0,place=1;
 struct treenode *n;
 unsigned char bytebuf=0;
 while (i!=-1)
 {
  n=start;
  while (n->data==-1)
  {
   int x=(place & i)?1:0;
   if (x==1)
  n=n->right;
   else
  n=n->left;
   if (place==128)
   {i=getc(fp2);
   place=1; }
   else
   place<<=1;
   }
  if (j++<numchar)
   putc(n->data,fp1);
 }
 fclose(fp1);
 fclose(fp2);
}
//*********************************************************
void tree(struct treenode *n,int i)
{
 atree[i].data=n->data;
 atree[i].num=n->num;
 numnode=i;
 if (n->left!=NULL)
  tree(n->left,2*i);
 if (n->right!=NULL)
  tree(n->right,2*i+1);
}

***به بهشت نمی روم اگر مــــــادرم آنجا نباشد***

آنگاه که تنها شدی و در جست جوی یک تکیه گاه مطمئن هستی ، بر من توکل نما . نمل/79

 

mehdigerdali

mehdigerdali
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1390 
تعداد پست ها : 5587
محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:سورس الگوریتم فشرده سازی و کد گذاری هافمن (Huffman) به C++
پنج شنبه 23 تیر 1390  12:57 ب.ظ

سلام

درسته الگوریتم کارآمدیه.

ممنون

cryingsphere

cryingsphere
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 375
محل سکونت : خراسان رضوی
دسترسی سریع به انجمن ها