عضویت العربیة English
امام باقر علیه السلام: هیچ چیز نزد خداوند دوست داشتنی‌تر از عملی نیست که بر آن مداومت ورزند هر چند عمل اندکی باشد. الکافی، ج 2، ص 82

5 راﻫﮑﺎر ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

5 راﻫﮑﺎر ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
سه شنبه 21 تیر 1390  10:21 ق.ظ

مرکز مدیریت بیماری ها به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری های روده ای عفونی، 5 راهکار کلیدی برای اطمینان از سلامت مواد غذایی ارائه کرد.
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ - دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و در ﻃﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزی آن ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ. - ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ. - ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﺴﺘﻪ و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. - آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ( و ﻣﺤﻞ ﻃﺒﺦ و آﻣﺪه ﺳﺎزی ﻏﺬا) را از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺣﺸﺮات، ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و دﯾﮕﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. ﺟﺪا ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه
- ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم، ﻣﺎﮐﯿﺎن و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎم را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. - وﺳﺎﺋﻞ آﺷﭙﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻗﻮ و ﺗﺨﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮی ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم هستند را ﺑﺮای
ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. - ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در ﻇﺮف ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم و
ﭘﺨﺘﻪ در ﯾﮏ ﻇﺮف ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ. ﭘﺨﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻏﺬا - ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺎﮐﯿﺎن، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﭙﺰﯾﺪ. - ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮپ و ﺧﻮرﺷﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﻣﺎی آن از 70 درﺟﻪ
سانتی گراد ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺒﻮدن و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن آب ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻣﺎی ﻏﺬا از دﻣﺎﺳﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. - در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ازﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺨﺘﻪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ. ﻏﺬا را در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. - ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را در ﺑﯿﺮون از ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از 2 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ. - در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زود ﻓﺎﺳﺪ می شوند، را در ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. - ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺮف، ﮐﺎﻣﻼ داغ ( ﺑﯿﺶ از 60 درﺟﻪ) ﮐﻨﯿﺪ. - ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺘﯽ در ﻓﺮﯾﺰر ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ. - ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺦ زده (ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه ) را در دﻣﺎی اﺗﺎق ﮔﺮم ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ. از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده کنید. - از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده کنید. - از دﺳﺘﻔﺮوش ﻫﺎی دوره ﮔﺮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ. - در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ آﻧﺮا ﺧﻮب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ. - ﻣﯿﻮهﻫﺎ و سبزی جات ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ. - ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ که ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ.

sajad2007

sajad2007
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 9108
محل سکونت : رفسنجان
دسترسی سریع به انجمن ها