این موجود فضایی که بچه سال هم بوده در مکزیک به‌دام یک کشاورز در سال 2007 افتاده و از آن عکس گرفته شده است.