عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: خداوند از شنونده قرآن سختی‎های دنیا را برمی‌دارد و از قاریی آن گرفتاری‎های آخرت را. وسائل الشیعه ج2 ص831

بانک مقالات رشته کتابداری

بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:53 ق.ظ

 1 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):1-5.
 
سخن سردبير: آينده پيش روي پژوهش و نشر در قلمرو كتابداري و اطلاع رساني ايران
 
فتاحي رحمت اله*
 
* گروه كتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه فردوسي مشهد
 
 

با توسعه کمي و کيفي در قلمرو کتابداري و اطلاع رساني ايران در دو دهه گذشته، که خود تابعي از توسعه آموزش عالي در ايران است، عرصه پژوهش نيز در اين قلمرو دچار تحول گسترده اي شده است. هر چند که انتقادهايي بنياني نسبت به توسعه کمي در نظام آموزش عالي از جمله در رشته کتابداري و اطلاع رساني در سال هاي اخير وجود دارد، ولي، در اين ميان نمي توان توسعه کيفي را که در اين دو دهه روي داده است ناديده گرفت. گشايش تعداد قابل توجهي گروه آموزشي کتابداري و اطلاع رساني، به ويژه 16 گروه در دانشگاه هاي دولتي و 5 گروه در دانشگاه هاي آزاد که در مقطع کارشناسي ارشد به تربيت دانشجو مي پردازند و نيز 4 گروه آموزشي در دانشگاه هاي دولتي و يک گروه در دانشگاه آزاد که در سطح دکترا فعاليت دارند، مي تواند نشان دهنده يک تحول کمي و کيفي به شمار آيد. همچنين، انتشار نزديک به 10 مجله علمي - پژوهشي و نشر صدها مقاله علمي از سوي کتابداران ايراني در مجله هاي داخلي و خارجي شاهدي است بر توسعه کيفي کتابداري و اطلاع رساني در ايران. برگزاري ده ها همايش ملي و تخصصي و حضور کتابداران ايراني در همايش هاي بين المللي نيز مي تواند گواه يک تحول مثبت در اين زمينه به شمار آيد.

 
كليد واژه: 
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:54 ق.ظ

 3 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):23-44.
 
امکان سنجي و پياده ‌سازي مديريت دانش در کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان بر پايه مدل بكوويتز و ويليامز
 
محمدي استاني مرتضي,شعباني احمد,رجايي پور سعيد
 
 
 

هدف پژوهش حاضر بررسي امکان پياده‌ سازي مديريت دانش در کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان بر پايه مدل بکوويتز و ويليامز است. روش انجام پژوهش حاضر توصيفي - پيمايشي، و جامعه آن کتابداران شاغل در کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان در سال تحصيلي 1388-1389 بود. به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول نمونه گيري عمومي کوکران استفاده و تعداد 138 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گيري تصادفي طبقه‌ اي و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته با مقياس پنج درجه اي ليکرت بود. روايي صوري پرسشنامه توسط استادان با تجربه تاييد و به منظور پايايي آن از ضريب آلفاي کرونباخ (0.80) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ‌ها، آمار توصيفي و استنباطي به كمک نرم ‌افزار آماري SPSS 16 استفاده گرديد. نتيجه پژوهش نشان داد که امکان پياده‌ سازي مديريت دانش در کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اصفهان بر پايه مدل بکوويتز و ويليامز پايين تر از اندازه متوسط (19.36) است و پياده ‌سازي آن نيز بطور يکسان وجود ندارد. افزون بر اين، اختلاف ديده شده ميان ميانگين آزمودني ها بر پايه عامل هاي جمعيت ‌شناختي جنسيت، رشته تحصيلي، سابقه اشتغال، سطح تحصيلات، نوع کار، و نوع کتابخانه تفاوت معني داري وجود ندارد (P>0.05ولي، در متغير سطح تحصيلات در مولفه تسهيم و ارزيابي دانش، تفاوت معناداري وجود دارد (P<0.05). به سخني ديگر، کتابداران با سطح تحصيلات ديپلم امکان پياده ‌سازي تسهيم و ارزيابي دانش را نسبت به كتابداران با سطح تحصيلات کارشناسي و کارشناسي ارشد بيشتر مي دانند.

 
كليد واژه: پياده ‌سازي مديريت دانش، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، کتابخانه هاي دانشگاهي، مدل بکوويتز و ويليامز، مديريت دانش
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:55 ق.ظ

 4 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):45-66.
 
بررسي به كارگيري سبک ‌هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاهي
 
افشار ابراهيم,رجايي پور سعيد,مدني آزاده
 
 
 

پژوهش حاضر به دنبال شناسايي تفاوت در به كارگيري سبک ‌هاي مديريت تعارض توسط مديران کتابخانه هاي دانشگاه و بررسي اين تفاوت بر پايه متغيرهاي جمعيت شناختي آنها (جنسيت، رشته تحصيلي، عضويت در هيات علمي، پاره وقت يا تمام وقت بودن مديريت و تجربه مدير) است.
سبک هاي مدل توماس (اجبار، اجتناب، گذشت، سازش و همکاري) به عنوان چارچوب نظري به كار گرفته شد. با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته به گردآوري اطلاعات پرداخته شد. جامعه آماري، مديران کتابخانه هاي مرکزي و دانشکده اي دانشگاه هاي دولتي سراسر کشور بودند. با استفاده از نمونه گيري تصادفي ناحيه اي، 145 نفر از مديران براي پاسخگويي به پرسش هاي پرسشنامه انتخاب شدند. براي توصيف و تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي توصيفي درصد، ميانگين، انحراف معيار، واريانس و آزمون هاي استنباطي مانند
t تک متغيره، T2 هتلينگ، تحليل واريانس چند عاملي (MANOVA) و تعقيبي توکي استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد ترجيح مديران کتابخانه هاي دانشگاهي براي مديريت تعارض سبک همکاري است؛ سبک هاي اجبار و سازش و سپس سبک هاي گذشت و اجتناب ترجيح بعدي مديران هستند. همچنين بر پايه نتيجه پژوهش متغيرهاي جنسيت، رشته تحصيلي و عضويت در هيات علمي دانشگاه تاثيري روي انتخاب سبک هاي مديريت تعارض ندارند. مديراني که عضو هيات علمي دانشگاه نبودند، تمايل بيشتري به استفاده از سبک گذشت داشتند. پاره وقت يا تمام وقت بودن مديريت روي انتخاب سبک مديريت تعارض تاثيرگذار است. به اين صورت که مديران تمام وقت بيشتر از مديران پاره وقت از سبک اجتناب استفاده مي کنند. همچنين با افزايش سابقه مديريت، تمايل مديران به استفاده از سبک اجتناب کمتر مي شود. يافته هاي پژوهش همچنين نشان داد که مديران زن و مديران مرد تمام وقت يا پاره وقت در انتخاب سبک مديريت تعارض يکسان عمل مي کنند. همچنين مديران مرد باسابقه، بيشتر از مديران زن باسابقه از سبک اجبار براي مديريت تعارض استفاده مي کنند. از اين رو، لازم است مديران کتابخانه هاي دانشگاهي در زمينه آشنايي با انواع تعارض سازماني، تعارض سازنده و مخرب، مديريت تعارض، سبک هاي مديريت تعارض و چگونگي استفاده از تعارض براي پيشرفت و رشد سازمان آموزش ببينند.

 
كليد واژه: تعارض سازماني، مديريت تعارض، کتابخانه هاي دانشگاهي، مديران
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:55 ق.ظ

 2 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):7-21.
 
نظريه اجتماعي و محيط استفاده از اطلاعات: نقش ساختار و کنش در شکل گيري رفتار و الگوي اطلاع يابي
 
داورپناه محمدرضا,سالاري محمود
 
 
 

هدف اين مطالعه تحليل تاثير عامليت و ساختار بر رفتار اطلاع يابي بر مبناي بررسي متون است. ابتدا نقش عامليت و ساختار در پژوهش هاي علوم اجتماعي و شناخت جهان بر پايه نظريه هاي اجتماعي و به ويژه نظريه ساخت يابي گيدنز تبيين شد. سپس چگونگي پيوند ميان ساختار و کنش در محيط استفاده از اطلاعات، به منزله بافت اجتماعي يا محيطي که درون آن افراد زندگي و کار مي کنند، مورد تحليل قرار گرفت. در ادامه با رهگيري چگونگي حضور بافت اجتماعي يا به عبارت ديگر منشا اجتماعي رفتار در الگوهاي مختلف رفتار اطلاع يابي بحث به سرانجام رسيد. حاصل تحليل ها نشان داد كه همه فعاليت هاي اطلاعاتي درون بافت اجتماعي شکل مي گيرد. استفاده از منابع اطلاعاتي بدون ملاحظه بافت اجتماعي و سازماني آن نمي تواند به روشني درک شود، زيرا بافت زمينه ظهور، طراحي، اجرا و استفاده از نظام اطلاعاتي است. اين رويکرد امکان بررسي و تحليل جامع و منطبق بر واقعيت هاي اجتماعي رفتار اطلاعاتي يک جامعه را فراهم خواهد کرد؛ و در نتيجه راهگشاي بهبود و توسعه نظام اطلاعاتي خواهد شد.

 
كليد واژه: نظريه اجتماعي، محيط استفاده اطلاعات، نظريه ساخت يابي، رفتار اطلاع يابي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:55 ق.ظ

 5 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):67-88.
 
بررسي کاربرد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتراي علوم کتابداري و اطلاع رساني در کتابخانه هاي شهر اصفهان
 
انتشاري نجف آبادي فهيمه,چشمه سهرابي مظفر,افشار ابراهيم
 
 
 

هدف از انجام اين پژوهش بررسي کاربرد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي رشته علوم کتابداري و اطلاع رساني در کتابخانه هاي شهر اصفهان است. جامعه آماري پژوهش شامل 26 نفر از مديران، و معاونان کتابخانه هاي شهر اصفهان بود. به دليل کوچک بودن حجم جامعه، کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. براي گردآوري داده ها از مصاحبه نيمه ساختار يافته و براي تجزيه و تحليل داده ها از مقايسه مداوم در رويکرد نظريه زمينه اي استراوس و کوربين در سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابي استفاده شد. يافته ها در 12 مقوله معرفي گرديد. مقوله کاربرد به عنوان مقوله اصلي در نظر گرفته شد. مقوله هاي ديگر اين پژوهش شامل: شناخت، سيستم اطلاع رساني و ارتباطي، مديريتي، ساختار و محتواي پايان نامه، حقوقي، سازماني، فرهنگي و پشتيباني بود که هر کدام به گونه اي بر کاربرد پايان نامه ها در کتابخانه اثرگذار بودند. اولويت هاي پژوهشي شناسايي شده در اين پژوهش نيز به عنوان يکي از گزينه هاي اثرگذار در کاربرد يافته هاي پايان نامه ها مطرح شد. اين مقوله ها، مانع ها و راهکارهاي اثربخش بر کاربرد پايان نامه ها را معرفي کرد. ارتباط اين مقوله ها به صورت باواسطه، بدون واسطه و تركيبي بود. نتيجه بيانگر استفاده نشدن از پيشنهادها و نتيجه پايان نامه هاي رشته کتابداري و اطلاع رساني در کتابخانه هاي شهر اصفهان مي باشد. مديران اين کتابخانه ها عامل هايي چون ضعف سيستم اطلاع رساني و ارتباطي، ضعف مديريتي، مشکل هاي حقوقي، فرهنگي، مالي و پشتيباني، سازماني، ضعف تخصصي استادان كتابداري و مشکل هاي در پيوند با ساختار و محتواي پايان نامه را به عنوان مانع هاي اصلي کاربرد نتيجه پايان نامه ها معرفي کردند.

 
كليد واژه: کتابخانه هاي اصفهان (شهر)، پايان نامه هاي تحصيلي، کتابداري و اطلاع رساني، گراندد تئوري
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:55 ق.ظ

 7 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):109-134.
 
تحليل عامل هاي اثرگذار بر توليدات علمي زنان ايراني در آي. اس. آي
 
اسفندياري مقدم عليرضا,حسن‌ زاده محمد,غيوري زينب
 
 
 

هدف بنياني اين پژوهش، بررسي عامل هاي اثرگذار بر توليدات علمي زنان ايراني در پايگاه آي. اس. آي در سال هاي 1993 تا 2009 مي باشد. اين پژوهش كاربردي به روش پيمايشي به انجام رسيد. براي شناسايي زنان داراي توليدات علمي در ISI، گردآوري اطلاعات از پايگاه وبگاه علوم (وب آو ساينس) وابسته به موسسه ISI استفاده شد و براي گردآوري اطلاعات در پيوند با عامل هاي اثرگذار بر توليدات علمي زنان از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده گرديد. پس از بررسي روايي و پايايي، پرسشنامه به تعداد 100 نفر از نويسندگان زن فرستاده شد. بر پايه يافته هاي پژوهش، از نظر اولويت، جامعه پژوهش اثر عامل هاي سه گانه دستيابي به موقعيت علمي ‌بالاتر، توانمندي ‌هاي ذاتي و پشتكار و توان اكتسابي را بيش از ديگر عامل ها دانستند. در پي آنها، اثرگذارترين عامل ها عبارتند از حس مفيد بودن در جامعه، دستيابي به موقعيت شغلي برتر، و تشويق اطرافيان و خانواده. در پايان، در راستاي توانمندسازي زنان براي توليد علم و تقويت عامل هاي اثرگذار، برخي پيشنهادهاي اجرايي ارائه گرديد.

 
كليد واژه: کتابسنجي، توليدات علمي، مشارکت علمي، عامل هاي موثر، زنان، ايران
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:55 ق.ظ

 6 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):89-108.
 
عامل هاي انگيزاننده و بازدارنده مشارکت در ويکي پدياي فارسي
 
قفقازي الاصل شادي,جمالي مهموئي حميدرضا,اسدي سعيد
 
 
 

اين پژوهش با استفاده از روش گراندد تئوري و از طريق مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته در تلاش است تا به شناسايي انگيزه ها، محرک ها و عامل هاي بازدارنده مشارکت ويکي نويسان ويکي پدياي فارسي بپردازد. در اين پژوهش 15 ويکي نويس فعال بر پايه نمونه گيري هدفمند بر پايه دسترس پذيري مورد مصاحبه با پرسش هاي باز (مصاحبه رودررو و يا مصاحبه از طريق پست الکترونيک) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تکنيک کدگذاري استراوس و کوربين و روش تحليل مقايسه اي مداوم، تجزيه و تحليل و چهار زمينه انگيزه هاي ويرايشي، انگيزه هاي نگارشي، انگيزه هاي محرک و انگيزه هاي بازدارنده استخراج گرديد. يافته ها نشان داد که انگيزه هاي بسياري از محيط بيرون و درون ويکي پديا بر ميزان همکاري و استمرار مشارکت کاربران تاثيرگذار است که مي توان آنها را به دو دسته عامل هاي برون ويکي پديايي و درون ويکي پديايي تقسيم کرد. يافته ها نشان داد دو عامل «توليد محتوا» و «ارتقاي ويکي پديا» بالاترين انگيزه همکاري در ويکي پدياي فارسي هستند و در کنار آن «سرگرمي» پايين ترين انگيزه براي ادامه همکاري به شمار مي آيد. افزون بر آن، برخورد کاربران و بازخوردي که ويکي نويسان در قبال همکاري خود در ويکي دريافت مي دارند مي تواند قوي ترين انگيزه محرک براي ماندگاري و يا ترک ويکي پدياي فارسي باشد.

 
كليد واژه: ويکي پدياي فارسي، همکاري هاي جمعي، انگيزه، ويکي نويس، وب فارسي، وب 2
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:56 ق.ظ

 8 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):135-152.
 
ارزيابي پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي در پايگاه هاي استنادي وب آو ساينس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پايه شاخص‌ هاي اچ.، جي. و پارامتر ام
 
نوروزي چاكلي عبدالرضا,آقاياري حسين,حسن‌ زاده محمد
 
 
 

در اين پژوهش ميزان شاخص ‌هاي هرش، جي. و نيز پارامتر ام. پژوهشگران پژوهشکده هاي دانشگاه شهيد بهشتي محاسبه شد و مورد ارزيابي قرار گرفت. اين پژوهش از نوع پژوهش هاي علم ‌سنجي است که با روش هاي اسنادي و تحليل استنادي انجام پذيرفت. جامعه پژوهش از مدرک هاي علمي نمايه شده 117 نفر از پژوهشگران پژوهشکده هاي دانشگاه شهيد بهشتي در سه پايگاه استنادي وب آو ساينس، اسکوپوس و گوگل اسکالر تشکيل شد. با گردآوري و در هم آميختن داده هاي به دست آمده، شاخص ‌هاي هرش، جي. و پارامتر ام. هر يک از پژوهشگران اندازه گيري شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم ‌افزار اس. پي. اس. اس. استفاده شد. متوسط شاخص هرش جامعه مورد بررسي برابر 1.85 و متوسط شاخص جي. برابر 2.66 و همچنين متوسط پارامتر ام. جامعه مورد مطالعه برابر 0.41 به دست آمد. همچنين شاخص‌ هاي هرش، جي. و پارامتر ام. به دست آمده شده براي مردان بيشتر از زنان بود. بالاترين رقم شاخص هرش به دست آمده در گروه زنان برابر 18 و در گروه مردان برابر با 23 بود. به همين ترتيب، بالاترين عدد شاخص جي. در گروه زنان برابر 27 و در گروه مردان برابر با 33 به دست آمد. افزون بر آن، بالاترين عدد پارامتر ام. به دست آمده براي زنان 2 و براي مردان برابر با 2.5 بود. شاخص ‌هاي هرش، جي. و پارامتر ام. تعداد 60 نفر (%51.3) از پژوهشگران برابر صفر به دست آمد. در جمع، اين پژوهش نشان دهنده آن است که پژوهشگران پژوهشکده هاي گياهان و مواد اوليه دارويي، علوم محيطي و ليزر و پلاسما نسبت به پژوهشگران پژوهشکده‌ هاي بهداشت خانواده و اعجاز قرآن، از نظر شاخص ‌هاي هرش، جي. و پارامتر ام. در سطح بالاتري قرار دارند.

 
كليد واژه: مدرک هاي علمي، وب‌ آو ساينس، اسکوپوس، گوگل اسکالر، شاخص‌ اچ.، شاخص هرش، شاخص‌‌ جي، پارامتر ام.، دانشگاه شهيد بهشتي، علم‌ سنجي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:56 ق.ظ

 9 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):153-174.
 
کارکردي نو براي وب سايت هاي کودکان: بسترسازي براي پرورش ويژگي هاي تفکر عمليات عيني (طبقه بندي، رديف بندي، نگهداري ذهني و بازگشت پذيري) از ديدگاه نظريه پياژه
 
پريرخ مهري,نادري محمدرامين,آقامحمديان شعرباف حميدرضا
 
 
 

وب سايت ‌ها به عنوان شي ‌هايي عيني و قابل تعامل، با دو کارکرد آموزشي و سرگرمي به زندگي کودکان راه يافته ‌اند. به باور ژان پياژه کودک در تعامل با شي ها و انسان ‌هاي پيرامون، شناخت خود را مي ‌سازند. در پيوستار رشد شناختي پياژه، نيم ‌دوره عمليات عيني بدليل همزماني با سن دبستان و نيز افزايش امكان تعامل كودک با وب از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين نيم دوره ابزارهايي مانند وب‌ سايت‌ ها كه بتوانند به شكلي عيني و بر پايه تجربه فعال توانمندي ‌هاي فكري كودک را به چالش بكشند مي ‌توانند زمينه ‌اي براي رشد شناختي فراهم آورند. پژوهش حاضر در پي آن است که دريابد تا چه ميزان وب ‌سايت ‌هاي کودکان بستري براي پرورش ويژگي ‌هاي تفکر عمليات عيني فراهم مي ‌کنند. عمليات طبقه ‌بندي، رديف ‌بندي، نگهداري ‌ذهني و بازگشت ‌پذيري زيرساخت طراحي سياهه وارسي پژوهشگرساخته را تشکيل داد. روايي و پايايي اين ابزار با بهره ‌گيري از نظر متخصصان و محاسبه ضريب توافق آنها تاييد شد. روش ‌هاي پيمايشي و تحليل محتوا براي ارزيابي جامعه ‌اي با 11 عضو از وب‌ سايت ‌هاي فارسي و نمونه ‌اي از 30 وب ‌سايت انگليسي که به روش تصادفي نظام ‌مند انتخاب شده بود به کار گرفته شد. يافته ‌ها نشان داد که وب ‌سايت‌ هاي مورد بررسي در بسترسازي براي پرورش عمليات طبقه‌ بندي و نگهداري ‌ذهني در حد متوسط و رديف ‌بندي و بازگشت ‌پذيري به ميزان کمي نقش دارند. به طور کلي نيز اين ابزارها با در اختيار داشتن نزديک به 34% از مصداق‌ هاي مورد نظر به ميزان کمي در فراهم آوردن زمينه ‌اي براي رشد شناختي کودکان توانمند مي ‌باشند.

 
كليد واژه: وب سايت هاي كودكان، رشد شناختي، نيم دوره عمليات عيني، طبقه بندي، رديف بندي، نگهداري ذهني، بازگشت پذيري
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:57 ق.ظ

 11 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):197-218.
 
تاثير کتاب درماني بر نشانگان هاي دروني سازي و بروني سازي شده دانش آموزان ناشنواي مقطع ابتدايي مدرسه استثنايي وصال بيرجند
 
نوكاريزي محسن,عالم زاده سميه
 
 
 

هدف از اجراي اين پژوهش سنجش تاثير کتاب درماني بر کاهش نشانگان هاي درون سازي و برون سازي شده کودکان ناشنواي مقطع ابتدايي مدرسه استثنايي وصال بيرجند در نيمسال تحصيلي دوم سال 1388-1389 مي باشد. روش پژوهش شبه آزمايشي و از نوع کاربردي است. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان ناشنواي گروه سني «ب» اين مدرسه بود. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش سياهه رفتاري کودک و گزارش معلم بود که بر پايه آزمون روان شناسي آشنباخ تنظيم شد. در آغاز، اين سياهه ها درباره هر يک از آزمودني ها توسط والدين و معلم آنها تکميل شد، سپس فرايند کتاب درماني با استفاده از کتاب هاي برگزيده براي گروه سني «ب» همراه با لوح هاي فشرده زبان اشاره اين کتاب ها، در هفت جلسه اجرا شد و پس از آن پس آزمون نيز توسط والدين و معلمان کامل شد. نتيجه پيش آزمون ها و پس آزمون ها توسط پژوهشگران با استفاده از آزمون تي وابسته در نرم افزار اس. پي. اس. اس و رسم نيمرخ هاي مربوط به هر آزمودني در پيش آزمون و پس آزمون با نرم افزار اکسل مقايسه شد. نتيجه به دست آمده نشان داد کتاب درماني با استفاده از کتاب هاي برگزيده مناسب براي کودکان بر کاهش نشانگان هاي دروني سازي و بروني سازي شده و همچنين بر کاهش مشکل هاي اجتماعي و توجه و تفکر اثرگذار بود. نشانگان هاي دروني سازي شده شامل مشکل هاي اضطراب / افسردگي، گوشه گيري / افسردگي و شکايت هاي جسماني و نشانگان هاي بروني سازي شده که شامل رفتارهاي قانون شکني و پرخاشگرانه مي باشند. کتاب درماني به کاهش مشکل هاي رفتاري و اجتماعي اين دانش آموزان نيز انجاميد.

 
كليد واژه: کتاب درماني، کودکان ناشنوا، نشانگان هاي دروني سازي شده، نشانگان هاي بروني سازي شده
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:57 ق.ظ

 10 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):175-196.
 
بررسي وضعيت جهاني توليدات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در سال هاي 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسيم نقشه علم اين دانشگاه
 
فتاحي رحمت اله,دانش فرشيد,سهيلي فرامرز
 
 
 

هدف پژوهش حاضر، بررسي توليدات علمي پژوهشگران دانشگاه فردوسي مشهد در يک دوره 20 ساله به منظور تعيين ميزان همکاري گروهي و ترسيم ساختار علمي اين دانشگاه بر پايه ميزان استنادهاي دريافتي مدرک هاي منتشر شده پژوهشگران اين دانشگاه مي باشد. اين پژوهش، مطالعه اي با استفاده از شاخص هاي علم سنجي است که با به کارگيري برخي از قوانين و روش هاي اين قلمرو مانند قاعده هاي لوتکا و بردفورد و تحليل استنادي به تحليل داده هاي به دست آمده از وبگاه علوم، پرداخت. يافته ها نشان داد که در اين بازه زماني، پژوهشگران اين دانشگاه موفق به انتشار 2318 مدرک نمايه شده در وبگاه علوم گرديده اند. توزيع فراواني مشارکت نويسندگان اين دانشگاه از قاعده لوتکا و توزيع فراواني موضوعي مدرک هاي هسته، توليد شده توسط نويسندگان اين دانشگاه از قاعده برادفورد پيروي مي کند. همچنين، دانشگاه فردوسي مشهد در توليد علم جهاني از نرخ متوسط رشد برابر با 34.2 درصد برخوردار بوده است. تحليل استنادهاي مدرک هاي مورد بررسي نشان داد که بين تعداد نويسندگان با تعداد استنادهاي دريافتي و ميزان مشارکت يک نويسنده با تعداد مدرک هاي منتشر شده توسط او رابطه مثبت وجود دارد. در پايان، ساختار علمي اين دانشگاه بر پايه ميزان استنادهاي جهاني با استفاده از نرم افزار هيست سايت ترسيم و مورد تحليل قرار گرفت. نتيجه نشان داد که نقشه علم اين دانشگاه از 9 خوشه موضوعي تشکيل گرديده است.

 
كليد واژه: توليد علم، ساختار فکري، ترسيم ساختار علم، همکاري علمي، دانشگاه فردوسي مشهد، قاعده برادفورد، قاعده لوتکا، هسيت سايت
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  11:57 ق.ظ

 13 : پژوهشنامه كتابداري و اطلاع رساني (مطالعات تربيتي و روان شناسي) بهار و تابستان 1390; 1(1):241-264.
 
تحليل آماري سير تحول و زمينه هاي نشر کتاب ايران ميان سال‏‏ هاي 1358-1387
 
باب الحوائجي فهيمه,مطلبي داريوش,حريري نجلا,مومني فرشاد
 
 
 

هدف بنياني از انجام اين پژوهش، بررسي تحليلي وضعيت نشر کتاب در ايران ميان سال ‏هاي 1358 تا 1387 و ميزان مشارکت ناشران ايراني در انتشار کتاب مي ‏باشد. در اين پژوهش براي بررسي وضعيت نشر از روش اسنادي و کتابسنجي استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل اطلاعات آماري تمامي كتاب ‏هاي منتشر شده ميان سال هاي 1358-1387 است؛ براي گرداوري اطلاعات از سياهه وارسي و براي تحليل‏ هاي آماري از روش هاي آماري توصيفي شامل درصد، ميانگين، انحراف معيار و نمودارها براي توصيف مشخه هاي کتاب‏ ها و ضريب همبستگي پيرسون براي آزمون فرضيه ‏ها استفاده شد. در جمع تعداد 560339 عنوان کتاب در طول دوره مورد بررسي عرضه شده است که از 1863 عنوان در سال 1358 به 56893 عنوان در سال 1387 رسيده است. به ‏طور ميانگين 23% از جمع کتاب ‏هاي منتشر شده را کتاب‏ هاي ترجمه‏، %77 تاليف، 51% چاپ نخست و 49% چاپ مجدد تشکيل دادند. همچنين، 77% کتاب‏ ها در تهران و تنها 23% در ديگر شهرستان‏ ها منتشر شده است. تعداد ناشران فعال رشد تقريبي 10 درصدي را در اين سال ‏هاي تجربه کرده‏ اند. قيمت کل کتاب ‏هاي منتشر شده به طور متوسط از 84% رشد برخوردار بوده است. در جمع در تمام شاخص‏ هاي نشر، جز برخي سال ‏ها، همواره رشد وجود داشته است. کتاب ‏هاي قلمرو دين بيشترين و کليات کمترين تعداد را به خود اختصاص داده‏ اند. فرضيه نخست، در زمينه وجود رابطه «ميان ميزان متوسط قيمت کتاب و ميزان عرضه آن (شمارگان کل)» و فرضيه دوم در پيوند با وجود رابطه «ميان تعداد ناشران فعال و ميزان عرضه کتاب (شمارگان کل) هر سال» با اطمينان 99% تاييد گرديد.

 
كليد واژه: نشر، نشر کتاب، نشر ايران، تحليل ‏هاي آماري نشر، نشر محلي، صنعت نشر
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  06:30 ب.ظ

1 : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) پاييز 1390; 17(3 (پياپي 66)):381-401.
 
ميزان رضايت ‌مندي استفاده ‌کنندگان کتابخانه ‌هاي عمومي استان خراسان شمالي از فضا و معماري کتابخانه ‌ها
 
مرادپور رضا*,مهوش محمد
 
* گروه معماري، دانشگاه بجنورد
 
 

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر تعيين ميزان رضايت ‌مندي استفاده ‌کنندگان کتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي از معماري کتابخانه ‌ها و بررسي نقاط قوت و ضعف معماري آنها مي‌ باشد.
روش: روش پژوهش پيمايشي - توصيفي و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه است. جامعه آماري شامل کليه افراد شهرنشين استان خراسان شمالي که امکان استفاده از کتابخانه هاي عمومي را دارند و نيز کتابداران و مديران کتابخانه هاي عمومي مي باشد. حجم نمونه آماري 140 نفر برآورد و براي نمونه گيري از روش تصادفي طبقه بندي شده استفاده گرديد. همچنين بررسي و تحليل داده ها به کمک نرم افزار
spss16 انجام شد.
يافته ‌ها: نتايج پژوهش نشان داد که ميزان رضايت‌ مندي در 5 معيار از 9 معيار معرفي شده، کمتر از حد متوسط (3) است. همچنين بالاترين ميانگين وزني (3.34) تنها اندکي بالاتر از حد متوسط (3) است. بنابراين چنين به‌ نظر مي رسد که ميزان رضايت ‌مندي در معيارهاي عمومي ارزيابي معماري کتابخانه ‌ها در مجموع نسبتا پايين است. از ‌نظر پرسش شوندگان وجود فضاهاي جنبي و رفاهي نسبتا مهم توصيف شد. ميانگين هاي وزني پرسش هاي مربوط به ميزان مشکلات و ضعف هاي معماري فضاهاي اصلي کتابخانه ها (3.17 تا 4.03) نشان داد که از نظر پرسش شوندگان معماري داخلي فضاهاي اصلي کتابخانه ها در مجموع داراي شرايط نامطلوبي بوده و مشکلات زيادي دارد. همچنين بين «ميزان رضايت ‌مندي کلي از فضاهاي کتابخانه» و ساير معيارهاي عمومي ارزيابي معماري کتابخانه رابطه معني ‌دار و مستقيم مشاهده شد. بين «ميزان رضايت ‌مندي کلي از فضاهاي کتابخانه» در بين سه گروه مديران، کتابداران و مراجعان، تفاوت معني ‌داراي مشاهده نشد
.
اصالت / ارزش: يافته ‌هاي اين پژوهش مي تواند به مسوولان و مديران بخش هاي مرتبط در شناسايي نقاط قوت و ضعف معماري فضاهاي کتابخانه اي و در تصميم سازي و سياست گذاري متناسب کمک کند. همچنين يافته‌ هاي اين پژوهش مي تواند به برنامه ريزان، مشاوران، طراحان و معماران کتابخانه در برنامه ريزي کالبدي مناسب و طراحي کارآمد و هماهنگ با نيازهاي مراجعان ياري رساند
.

 
كليد واژه: معماري کتابخانه، طراحي کتابخانه، فضاهاي کتابخانه اي، خراسان شمالي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  06:30 ب.ظ

 2 : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) پاييز 1390; 17(3 (پياپي 66)):403-426.
 
الگوي اطلاع ?يابي مناسب براي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه رازي در وب
 
جلالي ديزجي علي,پرويني زهره*
 
 
 

هدف: هدف پژوهش حاضر، کشف و تعيين رفتار اطلاع ?يابي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه رازي کرمانشاه در محيط وب است.
روش: روش تحقيق به
? کار گرفته شده در بخش کمي، پيمايشي بوده و در بخش کيفي نظريه? پردازي داده ?بنياد است. تحليل داده ?ها با استفاده از ويرايش 11 نرم افزار اس. پي. اس. اس در بخش تحقيق پيمايشي و در بخش کيفي با استفاده از نظريه? پردازي داده ?بنياد متاثر از الگوي مهو و تيبو انجام شده است.
يافته
?ها: پژوهش حاضر در خصوص ميزان آشنايي دانشجويان با روش ?ها و ابزارهاي جست ?و جو، ميزان آشنايي دانشجويان با انواع منابع وب، و رفتار اطلاع ?يابي دانشجويان رشته ?هاي مختلف در سطوح جست ?و جو، دستيابي و پردازش به نتايج معني ?داري دست? يافت. همچنين داده ?هاي حاصل از آزمون لون نشان داد که رفتار اطلاع ?يابي دانشجويان رشته ?هاي فني در سطح بالا و رشته ?هاي کشاورزي و علوم انساني در سطح پايين است. در بخش کيفي، نتايج نشان مي ?دهد که الگوي اطلاع? يابي مناسب دانشجويان داراي هشت مرحله است که سه مرحله شروع، پيگيري و مرور در سطح جست ?و جو، دو مرحله گزينش و به ?روزرساني در سطح دستيابي، و سه مرحله فايل کردن، آرشيو کردن و سازماندهي اطلاعات در سطح پردازش مي ?باشد.
اصالت / ارزش: بر اساس تحقيقاتي از اين دست مي ‌توان به پيش ‌بيني نيازهاي اطلاعاتي و تسهيل مسيرهاي اصلي دسترسي كاربران به منابع پرداخت و به كاربران كمک كرد تا با اتلاف وقت کمتر و بهره
?وري بيشتر به اطلاعات مورد نياز خود دست يابند.

 
كليد واژه: رفتار اطلاع ?يابي، دانشگاه رازي، نظريه ?پردازي داده بنياد
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته کتابداری
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1391  06:31 ب.ظ

3 : تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) پاييز 1390; 17(3 (پياپي 66)):427-453.
 
نياز اطلاعاتي و رفتار اطلاع ?يابي پرستاران: مروري بر مطالعات انجام شده در جهان
 
داورپناه محمدرضا*,اعظمي محمد
 
* گروه کتابداري و اطلاع? رساني، دانشگاه فردوسي مشهد
 
 

هدف: هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رفتار اطلاع ?يابي پرستاران و شناسايي نيازهاي اطلاعاتي آنها از طريق تحليل مقالات پژوهشي منتشر شده در اين حوزه در مجلات بين ?المللي است.
روش:‌ در پژوهش حاضر از روش سندي استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل مقالات حوزه رفتار اطلاع
?يابي پرستاران نمايه شده در پايگاه? هاي اطلاعاتي پاب مد، سينال، ساينس ?دايرکت، مدلاين، پرکوئست، امرالد، ابسکو و موتور جست ?و جوي گوگل اسکالر در فاصله سال ?هاي 2000 تا 2009 مي ?باشد.
يافته
?ها: يافته‌ هاي تحقيق نشان داد که پرستاران به ?منظور كسب اطلاعات تخصصي، روزآمدسازي و ارتقا دانش شخصي، رفع نيازهاي باليني بيماران از جمله پيشگيري، تشخيص، درمان و دريافت اطلاعات دارويي از منابع انساني و متون پزشکي استفاده مي ?كنند. مشورت با همکاران و پزشکان و بررسي مدارک بيماران مهمترين منابع اطلاعاتي پرستاران است. الگوي پرستاري مبتني بر شواهد، الگوي رايج جست ?و جوي اطلاعات در ميان پرستاران است. انگيزه پرستاران از جست? و جوي اطلاعات، پاسخ ?گويي به سوالات بيماران، رفع ابهامات موجود در متون تخصصي و پرونده ?هاي بيماران مي ?باشد. مهمترين موانع جست و جوي اطلاعات پرستاران كمبود وقت، در دسترس نبودن منابع، مشغله کاري، فقدان مهارت ?هاي اطلاع? يابي لازم، و آشنا نبودن با منابع اطلاعاتي است. اتکا به همکاران، کم ?توجهي به متون رشته و منابع اطلاعاتي الکترونيکي از چالش ?هاي اصلي رفتار اطلاع ?يابي در اين حوزه به ?شمار مي ?رود.
اصالت / ارزش: گردش اطلاعات و استفاده بهينه و مطلوب از آن در جامعه اطلاعاتي وابسته به ميزان انطباق
?پذيري ميان اطلاعات و کاربران است. از سوي ديگر چالش اصلي پرستاران، اتخاذ تصميمات فوري و دقيق در مواقع بحراني است. نتايج اين تحقيق مي ‌تواند در برنامه‌ ريزي ‌هاي آينده براي رفع نيازهاي اطلاعاتي، استفاده بهينه از منابع اطلاعاتي، و شناسايي الگوي رايج اطلاع? يابي پرستاران راهگشا باشد.

 
كليد واژه: رفتار اطلاع? يابي، نياز اطلاعاتي، منابع اطلاعاتي، پرستاران
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263882
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز
دسترسی سریع به انجمن ها