عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: ثروتمندترین مردم کسی است که اسیر حرص و آز نباشد. بحار الانوار، ج 70، ص 23
بانک مقالات رشته تربیت بدنی

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:36 ب.ظ

 8 : مديريت ورزشي (حركت) پاييز 1388; -(2):133-148.
 
مدل سازي و بررسي كارايي مدل چهار عاملي آميخته بازاريابي صنعت خدمات ورزش كشور
 
معماري ژاله*,خبيري محمد,حميدي مهرزاد,كاظم نژاد انوشيروان,يداللهي جهانگير
 
* دانشکده تربيت بدني، دانشگاه الزهرا
 
 

هدف از اين تحقيق، مدل سازي آميخته چهارعاملي بازاريابي صنعت خدمات ورزش كشور بود. روش تحقيق از نوع كيفي و كمّي بود و از طريق تهيه پرسشنامه 45 سوال پاسخ بسته كه روايي محتوايي آن توسط استادان دانشگاه تاييد و ضريب پايايي آن 92/0 (P<0.01) تعيين شده بود. اين پرسشنامه در اختيار 108 مسوول بازاريابي باشگاه هاي فعال در 9 رشته ورزشي حاضر در ليگ برتر كشور قرار گرفت و پس از ابطال 9 مورد، 98 پرسشنامه بازگشت داده شد. در اين تحقيق، مدل آميخته چهار عاملي بازاريابي صنعت خدمات ورزش كشور به دست آمد. بر اساس اين مدل، عامل مديريت قيمت گذاري، به عنوان متغير مستقل و ابزار كنترل و سه عامل ديگر آميخته، شامل مديريت ترويج، به عنوان متغير واسط و مديريت مكان و مديريت محصول تحت عنوان متغير پاسخ مدل آشكار شدند. نتايج تحقيق نشان داد مدل چهار عاملي برازش كافي با داده هاي بازار ايران دارد. مديريت قيمت گذاري، محور اصلي و تنها عامل قابل دستكاري براي مديران عامل در اين مدل است. مديريت مكان، در بهره برداري از انرژي هزينه شده در اين بازار با مديريت محصول شريك شده و از اين نظر نتايج قابل توجهي را مطرح كرده و موانعي را نيز ايجاد كرده است. همچنين بر اساس اين مدل، مديران از عامل مديريت ترويج به عنوان ابزاري براي كنترل مديريت مكان و محصول بهره مي برند.

 
كليد واژه: مدل سازي، آميخته بازاريابي چهارعاملي، صنعت خدمات ورزش كشور
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:36 ب.ظ

 9 : مديريت ورزشي (حركت) پاييز 1388; -(2):149-165.
 
بررسي عمليات مديريت خطر در استخرهاي عمومي و خصوصي در شهر تهران
 
كوزه چيان هاشم*,احساني محمد,ايزدي بهزاد
 
* گروه تربيت بدني، دانشگاه تربيت مدرس
 
 

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي عمليات مديريت خطر در استخرهاي عمومي و خصوصي شهر تهران است. جامعه آماري اين تحقيق 310 نفر از مديران استخرهاي عمومي و خصوصي بودند كه از ميان آنها 119 نفر به روش نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي بود و ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه يكي مربوط به متغيرهاي عيني و ديگري مربوط به مراحل مديريت خطر بود كه روايي پرسشنامه توسط استادان مجرب و اعتبار آنها به روش آلفاي كرونباخ 85/0 تعيين شد. اطلاعات مورد نياز به صورت حضوري در محل فعاليت مديران استخرها جمع آوري شد. براي مقايسه مديريت خطر در استخرهاي عمومي و خصوصي از آزمون t-test و براي بررسي رابطه معني داري از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج به دست آمده به شرح زير است: بين شناسايي و كنترل خطرها با نوع مديريت استخرها (عمومي يا خصوصي) تفاوت معني داري وجود ندارد، بين ارزيابي خطرها و نوع مديريت استخرها تفاوت معني داري وجود دارد. نتايج نشان داد كه بين سن و مراحل مديريت خطر رابطه معني داري وجود دارد. همچنين بين تجربه و عمليات مديريت خطر رابطه معني داري مشاهده نشد. بر اساس نتايج به دست آمده بين جنس (زن و مرد) و عمليات مديريت خطر، تفاوت  معني داري مشاهده شد. همچنين بين مراحل مديريت خطر در استخرهاي عمومي و خصوصي تفاوت معني داري مشاهده شد.

 
كليد واژه: مديريت خطر، شناسايي، ارزيابي، كنترل، استخرهاي عمومي و خصوصي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:36 ب.ظ

 11 : مديريت ورزشي (حركت) پاييز 1388; -(2):183-200.
 
تعيين رابطه بين خودكارامدي و مراحل تغيير رفتار تمريني در دانشجويان
 
كريمي طرقبه الهام*,شجيع رضا,عادل قهرمان مرجان,محمدي جعفر
 
* دانشگاه پيام نور مشهد
 
 

هدف از انجام اين پژوهش، تعيين رابطه  ميان خودكارامدي و مراحل تغيير رفتار تمريني در دانشجويان است و در نظر دارد احتمال تغيير رفتار تمريني را نيز از طريق خودكارامدي، سازه كليدي تئوري شناختي اجتماعي باندورا پيش بيني كند. به اين منظور دو مقياس مراحل تغيير رفتار تمريني (كاردينال، 1997) و خودكارامدي تمرين ساخته شده توسط مك الي (1993) در اختيار 560 دانشجو (294 دانشجوي پسر و 266 دانشجوي دختر) غير رشته تربيت بدني دانشگاه فردوسي مشهد قرار گرفت. روايي محتوايي پرسشنامه ها توسط متخصصان و ثبات دروني مقياس خودكارامدي نيز در مطالعه مقدماتي با آلفاي كرونباخ 76/0 تعيين شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون همبستگي اسپيرمن، t گروه هاي مستقل، تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد. بر اساس يافته هاي پژوهش، بين خودكارامدي تمريني دانشجويان با مراحل تغيير رفتار تمريني آنان رابطه معني داري وجود دارد (P<0.01). من اينكه از طريق خودكارامدي مي توان احتمال تغيير مرحله رفتار تمريني دانشجويان را نيز پيش بيني كرد.

 
كليد واژه: رفتار تمريني، خودكارامدي، دانشجويان
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:36 ب.ظ

 12 : مديريت ورزشي (حركت) پاييز 1388; -(2):201-214.
 
ارتباط فرهنگ سازماني با مديريت دانش مديران ستادي سازمان تربيت بدني
 
گودرزي محمود*,ابوترابي مجتبي,دستي گردي مهدي,دستي گردي کاظم
 
* دانشگاه تهران
 
 

به  منظور كسب و حفظ مزيت رقابتي در اقتصادهاي جهاني، سازمان هاي امروزي بايد به طور موثر به سمت منابع دانش حركت كنند. مديريت دانش بهينه سازي دانش سازماني به منظور دستيابي به افزايش عملكرد با استفاده از روش هاي متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر، تعيين ارتباط بين فرهنگ سازماني با مديريت دانش مديران ستادي سازمان تربيت بدني بود. روش تحقيق توصيفي است و از آنجا كه وضع موجود و ويژگي هاي جمعيت شناختي بررسي شد. از نوع پيمايشي و از آنجا كه وجود يا نبود رابطه ميان متغيرها سنجيده شد از نوع همبستگي بود.
اطلاعات اوليه مربوط به متغيرهاي پيش بين فرهنگ سازماني (فرهنگ تسهيم و يادگيري مستمر) و متغيرهاي ملاك مديريت دانش (توليد و انتقال دانش) به صورت ميداني توسط دو پرسشنامه جمع آوري شد. روايي اين پرسشنامه ها توسط چندين تن از استادان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در پايان نامه عسگري (1384) تاييد شد. پايايي آنها علاوه بر سطح معقول گزارش شده در كار وي، استادان بار ديگر با استفاده از آلفاي كرونباخ به دست آمد (مديريت دانش
a=0.87 و فرهنگ سازماني .(a=0.89 اين اطلاعات از طريق سرشماري مديران ستادي سازمان تربيت بدني كه 42 نفر بودند، جمع آوري شد و در نهايت 38 پرسشنامه عودت داده شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .(n=38)  نتايج در دو سطح آمار توصيفي (گرايش مركزي، پراكندگي) و استنبطاي (ضريب همبستي اسپيرمن به علت مقياس رتبه اي در پرسشنامه) با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن رابطه معني داري را بين فرهنگ تسهيم و خلق دانش نشان نداد (P=0.068) اما رابطه بين فرهنگ تسهيم و انتقال دانش معني دار (P=0.001) و سطح بالاي اين فرهنگ با سطح بالاي انتقال دانش همبسته بود. رابطه بين يادگيري مستمر با خلق و انتقال دانش معني دار (P=0.023)، (P=0.005) و سطح بالاي يادگيري مستمر با سطوح بالاي آن دو همبسته بود (r=0.453،r=0.524 ) بين توليد دانش و انتقال دانش رابطه معني داري به دست آمد كه سطح بالاي يك مولفه با سطح بالاي ديگري همبسته بود (P=0.00، (r=0.677وجود فرهنگ تسهيم دانش و آموزش و يادگيري مستمر مديران، گام موثري در جهت خلق و انتقال دانش و به كارگيري مديريت دانش است. همچنين سازمان بايد به مديريت دانش به عنوان يك كل نگاه كند.

 
كليد واژه: دانش، مديريت دانش، فرهنگ سازماني، مدير ستادي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:36 ب.ظ

 14 : مديريت ورزشي (حركت) پاييز 1388; -(2):235-246.
 
بررسي رضايت مندي مديران تربيت بدني دانشگاه هاي كشور از نحوه ارايه خدمات فدراسيون پزشكي ورزشي به دانشجويان ورزشكار آسيب ديده
 
سيف علي مينو*,گودرزي محمود
 
* دانشگاه الزهرا
 
 

در اين تحقيق رضايت مندي مديران تربيت بدني دانشگاه هاي کشور از چگونگي ارايه خدمات فدراسيون پزشکي ورزشي به دانشجويان ورزشکار آسيب ديده بررسي مي شود. تحقيق حاضر، پيمايشي است و براي جمع آوري اطلاعـات از پرسشنامه استفاده شد. به منظور اينکه پرسشنامه از روايي مناسبي برخوردار باشد، با طرح سوالات مناسب از ديدگاه هاي کارشناسان و استادان دانشگاهي استفاده و براي سنجش رضايت مديران با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ضريب اعتبار پرسشنامه برابر با 70/0 محاسبه شد. جامعـه آمـاري شامـل مديران تربيت بدني دانشگاه هاي وزارت علـوم، تحقيقات و فنـاوري است. پرسشنامه دربين مديران تربيت بدني 58 دانشگاه کشور توزيع و از اين تعداد، 48 پرسشنامه دريافت و داده ها استخراج شد. در اين راستا به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي بويژه شا خص هاي ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون استفاده شد. بر اساس نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل داده ها، بين رضايت مديران تربيت بدني و متغيرهاي پرداخت غرامت، نحوه ارتباط کارکنان، سرعت ارايه خدمات، تناسب پوشش هاي بيمه و پوشش هاي کامل بيمه رابطه معني داري وجود دارد، درحالي که بين رضايت مديران و اطلاع رساني از خدمات ارتباط معني داري مشاهده نشد. همچنين بر اساس نتايج تحليل چند متغيري داده ها، دو متغير پرداخت غرامت و نحوه ارتباط کارکنان بيشترين رابطه را با رضايت مديران تربيت بدني دارند.

 
كليد واژه: رضايت مندي، مديران تربيت بدني دانشگاه هاي کشور، خدمات بيمه، فدراسيون پزشکي، دانشجويان ورزشکار آسيب ديده
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:37 ب.ظ

 1 : مديريت ورزشي (حركت) تابستان 1388; -(1):5-17.
 
تبيين رابطه بين مولفه هاي مديريت مشارکتي به عنوان يک شيوه موثر و انگيزش شغلي کارکنان ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي
 
سيدعامري ميرحسن*
 
* دانشگاه اروميه
 
 

هدف اين تحقيق، بررسي رابطه بين مولفه هاي مديريت مشارکتي با انگيزش شغلي کارکنان است. تحقيق حاضر توصيفي از نوع همبستگي بوده و به شکل ميداني اجرا شده است. جامعه آماري تحقيق را 122 نفر از کارکنان شاغل در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي تشکيل مي دادند که با برگشت پرسشنامه هاي تکميلي جامعه آماري تحقيق حاضر به 98 نفر محدود شد. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي روا و پايايr=%84  مديريت مشارکتي وr=%87  انگيزش شغلي استفاده شد. نتايج تحقيق با استفاده از روش آماري مجذور کاي نشان داد که بين مولفه هاي مديريت مشارکتي (مشارکت در تصميم گيري، روابط انساني و جو سازماني حاکم در سازمان) و انگيزش شغلي کارکنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد(P<0.05) .

 
كليد واژه: مديريت مشارکتي، مشارکت در تصميم گيري، روابط انساني، جو سازماني، انگيزش شغلي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:37 ب.ظ

 2 : مديريت ورزشي (حركت) تابستان 1388; -(1):19-35.
 
شناسايي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران و تنگناها و چالش هاي فراروي آن
 
خسروي زاده اسفنديار*,حميدي مهرزاد,يدالهي فارسي جهانگير,خبيري محمد
 
* دانشگاه اراك
 
 

هدف تحقيق، شناسايي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدهاي کميته ملي المپيک و تنگناها و چالش هاي فرا روي آن بود. براي گردآوري داده ها، به بررسي اسناد و مدارک و مطالعه ادبيات پيشينه پرداخته شد و از پرسشنامه هاي نظرسنجي و (a=0.9748) PEST SCAN و تحليل  SWOTاستفاده شد. در بخش نظرسنجي، 150 نفر از ذي نفعان کميته ملي المپيک شامل 50 نفر از اعضاي مجمع عمومي، 80 نفر از مديران و کارکنان و 20 نفر از نخبگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش دلفي، برگزاري جلسات و چندين مرحله تحليل راهبردي، 11 قوت، 10 ضعف، 12 فرصت و 12 تهديد تاييد و بر اساس آزمون آماري فريدمن رتبه بندي شدند. علاوه بر اين، نتايج نشان داد اين کميته با تنگناها و چالش هايي در حوزه هاي مالي و بازاريابي، جايگاه حقوقي در ورزش کشور، تاثير مسايل سياسي، رقبا، فضاي رسانه هاي ورزشي داخلي، بروز مسايل غيراخلاقي و دوپينگ در برخي ميادين ورزشي کشور، فقدان نظام شايسته سالاري در تعيين مديران ورزشي کشور، و وابستگي فدراسيون هاي ملي ورزشي مواجه است. تدوين برنامه راهبردي و انتخاب راهبردهاي مناسب به منظور استفاده حداکثر از قوت ها و ضعف ها و بر طرف ساختن ضعف ها و کمک به کاهش آثار برخي از اين تنگناها و چالش ها بر عملکرد کميته ملي المپيک پيشنهاد مي شود.

 
كليد واژه: تنگناها، چالش ها، تحليلSWOT، کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:37 ب.ظ

 5 : مديريت ورزشي (حركت) تابستان 1388; -(1):67-81.
 
بررسي مهم ترين جاذبه هاي طبيعي ورزشي موثر بر توسعه گردشگري ورزشي کشور از ديدگاه کارشناسان ورزشي و گردشگري
 
ادبي فيروزجاه جواد*,كوزه چيان هاشم,احساني محمد
 
* دانشگاه تربيت مدرس
 
 

هدف اين تحقيق، بررسي جاذبه هاي طبيعي موثر بر توسعه گردشگري ورزشي کشور از ديدگاه کارشناسان ورزشي و کارشناسان بخش گردشگري کشور بود. جامعه آماري تحقيق عبارتند از: .1کارشناسان بخش گردشگري سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي شاغل در تهران (37 نفر)، .2 کارشناسان آژانس هاي مسافرتي فعال در زمينه تورگرداني (60 نفر)، .3 کارشناسان ورزشي فدراسيون هاي کوهنوردي، قايقراني، شنا، سوارکاري، دوچرخه سواري، تيراندازي، دو و ميداني، ورزش هاي همگاني، اسکي و گلف (30 نفر). پس از طراحي پرسشنامه و توزيع آن، 112 پرسشنامه تکميل شد. براي تجزيه و تحليل يافته ها از روش تحليل عامل استفاده شد و اين نتايج به دست آمد: در مجموع ديدگاه سه گروه کارشناسان درباره جاذبه هاي طبيعي ورزشي موثر بر توسعه گردشگري ورزشي نشان داد که «جاذبه هاي مربوط به دامنه نوردي و طبيعت گردي»، بار عاملي 0.79، «جاذبه هاي مربوط به ورزش هاي ساحلي، آبي و تابستاني» با بار عاملي 0.78، «جاذبه هاي مربوط به بيابانگردي و کويرنوردي» با بار عاملي 0.75 و «جاذبه هاي مربوط به شکار و صيد» با بار عاملي 0.75، بيشترين اهميت را در توسعه گردشگري ورزشي کشور دارند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد، در ايران جاذبه هايي که کمتر تحت تاثير پديده فصلي بودن قرار مي گيرند و در نتيجه فصل گردشگري طولاني تري دارند و فعاليت هاي متنوع تري نيز در آنها انجام مي گيرد، اهميت بيشتري در توسعه گردشگري ورزشي کشور دارند.

 
كليد واژه: گردشگري، گردشگري ورزشي، جاذبه هاي طبيعي-ورزشي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:37 ب.ظ

 
بررسي ميزان بروز رفتارهاي پرخاشگرانه بازيکنان تيم فوتبال پگاه در رقابت هاي ليگ حرفه اي فوتبال ايران
 
رمضاني نژاد رحيم*,رحماني نيا فرهاد,برومنددولق محمدرضا
 
* دانشگاه گيلان
 
 

هدف اين تحقيق، بررسي ميزان بروز رفتارهاي پرخاشگرانه بازيکنان تيم پگاه گيلان با توجه به برخي عوامل و موقعيت ها در رقابت هاي ليگ حرفه اي فوتبال ايران است. بدين منظور 15 ديدار از رقابت هاي خانگي تيم پگاه در ليگ حرفه اي سال 1383-84 به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد. 6 آزمونگر آشنا به فوتبال و پرخاشگري هاي رايج در آن با حضور در استاديوم ضمن تماشاي مستقيم بازي ها، رفتارهاي پرخاشگرانه بدني و کلامي بازيکنان را ثبت کردند. براي ثبت رفتارها از چک ليستي محقق ساخته با الگو گرفتن از چک ليست پرخاشگري رابرتس و همکاران (1999) استفاده شد. کليه اطلاعات پس از استخراج از چک ليست با استفاده از آزمون t مستقل،ANOVA  و آزمون تعقيبي LSD در سطح P£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي تحقيق نشان داد که بين شيوع رفتارهاي پرخاشگرانه بدني و کلامي بازيکنان تفاوت معني داري وجود ندارد، ولي نتيجه مسابقه در رفتارهاي پرخاشگرانه بازيکنان موثر است. به طوري که هر دو پرخاشگري بدني و کلامي در مسابقات با نتيجه مساوي بيشتر از مسابقات با نتيجه برد و باخت بود. علاوه بر اين، تفاوت معني داري در شيوع اين رفتارها با مقايسه نتيجه ديدار قبل مشاهده نشد و رفتار پرخاشگرانه بازيکنان تيم پگاه در برابر تيم هايي که در رده بالا، پايين و وسط جدول رده بندي ليگ قرار داشتند، تقريبا برابر و يکسان بود. البته بين رفتار پرخاشگرانه بازيکنان در پست هاي مختلف اين تيم تفاوت معني داري مشاهده شد و اين رفتارها در پست هافبک از ديگر پست ها بيشتر بود به طور کلي نتايج تحقيق نشان داد که تفاوت رفتارهاي پرخاشگرانه با مقايسه نتيجه مسابقه و بازي در پست هاي مختلف فوتبال معني دار است.

 
كليد واژه: رفتار پرخاشگرانه، فوتبال، ليگ حرفه اي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:37 ب.ظ

 8 : مديريت ورزشي (حركت) تابستان 1388; -(1):119-140.
 
تحليل و مدل سازي ارزيابي مربيان تيم هاي ملي هندبال ايران
 
نصيري خسرو*,خبيري محمد,سجادي سيدنصراله,كاظم نژاد انوشيروان
 
* دانشگاه تهران
 
 

هدف از اجراي اين تحقيق، مدل سازي ارزيابي مربيان تيم هاي ملي هندبال کشور، با روش تحليل مسيري بود. نوع مطالعه، توصيفي و روش آن پيمايشي است. ابزار تحقيق پرسشنامه اي با 108 سوال بسته بود که با روش دلفي و با ضريب پايايي 0.97 تهيه و به منظور تعيين روايي محتواي پرسشنامه به 12 تن از استادان مديريت ورزشي دانشگاه ها ارايه شد، سپس در اختيار نمونه هاي آماري که بر جامعه آماري منطبق بودند، قرار گرفت. پس از جمع آوري داده ها، با استفاده از روش تحليل عاملي اکتشافي، پنج عامل ارزيابي شناسايي شدند. بر اين اساس، ارزيابي مربيان تيم هاي ملي هندبال ايران مدل سازي شد. براي آزمون مدل، از آماره X2 استفاده شد که مقدار آماره خي دو براي اين مدل برابر با 0.35 است. اين مقدار، از مقدار بحراني خي دو با درجه آزادي 1، برابر با 6.63 کم تر بوده و نيز  PValue>0.05است که موجب تاييد مدل شد. در اين مدل با استفاده از روش تحليل مسيري، ويژگي هاي فردي، پيشينه ورزشي و اخلاقي و شخصيتي به عنوان متغيرهاي برون زاد و ويژگي هاي انساني و اجتماعي و فني به عنوان متغيرهاي درون زاد شناسايي و تاثير متقابل هر يک از اين عوامل مشخص شد.

 
كليد واژه: مدل سازي، ارزيابي مربيان، مربيان تيم ملي هندبال، تحليل عامل اکتشافي، تحليل مسيري
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:38 ب.ظ

 10 : مديريت ورزشي (حركت) تابستان 1388; -(1):175-195.
 
تحليل عوامل موثر بر توسعه جهانگردي ورزشي داخلي ايران
 
اصفهاني نوشين*,گودرزي محمود,اسدي حسن,سجادي سيدنصراله,اسميت استيفن
 
* دانشگاه الزهرا
 
 

هدف از انجام اين پژوهش تحليل عوامل موثر بر توسعه صنعت جهانگردي ورزشي ايران مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل 59 نفر از متخصصين و خبرگان فارغ التحصيل و يا دانشجويان مقطع دکتراي رشته تربيت بدني با گرايش مديريت و برنامه ريزي مي باشد. ابزار اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي شامل 52 سوال بود که پس از تاييد روايي و پايايي (a=0.93) توزيع گرديد. ابتدا به منظور شناسايي مجموعه عوامل موثر در حوزه جهانگردي ورزشي داخلي با استفاده از روش دلفي نسبت به تعيين عوامل حول 12 محور اصلي اقدام گرديد. بر اساس يافته هاي حاصل از جامعه آماري ميزان هر يک از عوامل تعيين و با استفاده از روش فريدمن نسبت به رتبه بندي آنها اقدام شد. سپس با بهره گيري از آزمون اسپيرمن نسبت به ارزيابي روابط همبستگي بين عوامل اقدام شد. يافته ها حاکي از آن است که محورهاي تسهيلات و خدمات، امنيت و اسکان به ترتيب بيشترين درجه اهميت را در توسعه جهانگردي داخلي ورزشي به خود اختصاص داد و محورهاي آموزش، اقتصاد و جاذبه هاي توريستي بيشترين ارتباط را با ساير عوامل نشان دادند. توجه به تحليل ماتريس همبستگي عوامل مي تواند براي اقدامات توسعه اي موثر واقع شود.

 
كليد واژه: صنعت جهانگردي، ورزش، ايران
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:38 ب.ظ

 13 : مديريت ورزشي (حركت) تابستان 1388; -(1):203-223.
 
نقش سرفصل و محتواي دروس تربيت بدني در كارآفريني دانش آموختگان اين رشته
 
فراهاني ابوالفضل*,گودرزي محمود,عزيزيان كهن نسرين,احمدي سيدعلي اكبر
 
* دانشگاه پيام نور تهران
 
 

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي نظرهاي دانشجويان تربيت بدني و كارفرمايان ورزشي در زمينه سرفصل و محتواي دروس تربيت بدني است. اين مطالعه درصدد پاسخگويي به اين پرسش است كه آيا محتواي دروس نقش موثري در كارآفريني دانش آموختگان دارد يا خير؟ روش تحقيق توصيفي و از نوع ميداني است. به اين منظور 260 نفر از دانشجويان و 49 نفر از كارفرمايان بخش ورزشي استان اردبيل به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها به منظور پاسخ دهي به پرسش هاي اصلي تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته كه شامل 44 سوال بسته پاسخ در مقياس پنج درجه اي ليكرت براي دانشجويان و پرسشنامه اي حاوي سوالات مشابه با سوالات دانشجويان و دو سوال پاسخ باز براي كارفرمايان است، استفاده شد. اعتبار پرسشنامه ها توسط متخصصان تربيت بدني تأييد و پايايي آن از طريق آلفاي كرونباخ 73 درصد ارزيابي شد. نتايج تحقيق نشان داد بين نظر دو گروه از كارفرمايان (مربيان و مديران ستادي) درخصوص تناسب سرفصل دروس تربيت بدني با نيازهاي شغلي (P=0.56 و T=2.92) و راهكارهاي آموزشي از طريق مراكز كارآفريني (P=0.35 و T=0.68) و نقش دانشكده هاي تربيت بدني در تقويت روحيه كارآفريني (P=0.26 و T=1.91) و نقش دولت در حمايت از فعاليت هاي كارآفرينانه دانش آموختگان (P=0.16 و T=0.20) تفاوت آماري معني داري وجود ندارد. لزوم آموزش كارآفريني به دانشجويان تربيت بدني، ايجاد فضاي ميانه و تعاملي بين محيط هاي يادگيري و اجرا، تجديدنظر و انطباق سرفصل و محتواي دروس با نيازهاي جامعه و تدوين قوانيني كه بتواند از نوآوري ها و خلاقيت ها در عرصه ورزش حمايت كند، از ديگر مولفه هاي مورد بحث در اين مقاله است.

 
كليد واژه: كارآفريني، نيازهاي آموزشي سرفصل دروس، دانش آموختگان تربيت بدني
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:38 ب.ظ

 14 : مديريت ورزشي (حركت) تابستان 1388; -(1):225-235.
 
ارتباط بين جو سازماني مدارس و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني
 
رمضاني نژاد رحيم*,پورسلطاني زرندي حسين,حسيني نيا سيدرضا
 
* دانشگاه گيلان
 
 

هدف از تحقيق حاضر، مطالعه ارتباط بين جو سازماني با ميزان تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني مدارس شهر رشت بود. به اين منظور 134 معلم تربيت بدني شهر رشت (جامعه=نمونه) با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد توصيف جو سازماني (OCDQ-RS) با اعتبارa-0.82  و پرسشنامه  تحليل رفتگي شغلي مسلش (MBI) با اعتبارa-0.85  مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و يو من ويتني در سطحP<0.05  تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد بين جو سازماني و تحليل رفتگي (P<0.01، r=-0.27) و ابعاد جو سازماني (رفتار متعهدانه معلمان؛ رفتار صميمي معلمان و رفتار حمايتي مديران) و تحليل رفتگي شغلي به ترتيب رابطه منفي و معني داري وجود دارد (P<0.01،r=- 0.26 ؛ P<0.01، r=-0.26؛ P<0.01،r=-0.27 )، ولي بين رفتار دستوري مديران و رفتار نااميدانه معلمان با تحليل رفتگي به ترتيب رابطه مثبت و معني داري ( P<0.01، r=-0.28 ؛ P<0.01، r=0.32) مشاهده شد. رابطه بين جو سازماني باز با دو بعد فرسودگي هيجاني (P<0.01 ، r=-0.45) و مسخ شخصيت (P<0.01، r=-0.58) منفي و معني دار، و با بعد موفقيت فردي معلمان ( P<0.01، r=0.78) مثبت و معني دار بود.

 
كليد واژه: جو باز، جو بسته، فرسودگي هيجاني، رفتار دستوري
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:38 ب.ظ

 15 : مديريت ورزشي (حركت) تابستان 1388; -(1):237-247.
 
رابطه بين يادگيري و عملكرد سازماني در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران
 
اسدي حسن*,قنبرپورنصرتي امير,قرباني محمدحسين,دوستي مرتضي
 
* دانشگاه تهران
 
 

هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين يادگيري و عملكرد سازماني در كارشناسان سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران است. در اين زمينه از پرسشنامه استاندارد يادگيري سازماني DLOQ و عملكرد يانگ و همكاران (2004) استفاده شد. پس از تاييد روايي صوري و پايايي (پرسشنامه يادگيري سازمانيa=0.871  و پرسشنامه عملكرد a= 0.84) ابزار تحقيق در جامعه آماري، پرسشنامه ها در بين نمونه 169 نفري پژوهش، متشكل از تمامي كارشناسان سازمان مورد بررسي، توزيع شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري كلموگروف اسميرنف و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد بين يادگيري مداوم در سطح فردي با عملكرد سازماني كارشناسان ارتباط مثبت و معني داري (P<0.05، r=0.423) وجود دارد. همچنين بين ديگر ابعاد يادگيري (يادگيري تيمي، توانمندسازي، ارتباطات در سيستم و رهبري راهبردي) با عملكرد سازماني كارشناسان ارتباط مثبت و معني داري مشاهده شد. يافته ها بر اهميت يادگيري سازماني و سطوح آن (يادگيري فردي، يادگيري تيمي و يادگيري سازماني) به عنوان يكي از عوامل موثر در افزايش سطح عملكرد كارشناسان سازمان تربيت بدني تاكيد دارد.

 
كليد واژه: يادگيري سازماني، عملكرد، سازمان تربيت بدني، كارشناس
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات رشته تربیت بدنی
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391  08:38 ب.ظ

 8 : مديريت ورزشي (حركت) زمستان 1388; -(3):135-150.
 
ارتباط عوامل انگيزشي – بهداشتي و تحليل رفتگي شغلي كارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي تهران
 
بختياري عاطفه*,گودرزي محمود,حميدي مهرزاد,قرباني محمدحسين
 
* دانشگاه تهران
 
 

اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط عوامل انگيزشي – بهداشتي و تحليل رفتگي شغلي كارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي دولتي تهران به روش توصيفي و به شكل ميداني انجام گرفته است. به اين منظور، كارشناسان تربيت بدني يازده دانشگاه به پرسشنامه هاي عوامل انگيزشي – بهداشتي دانت و همكاران (1996) و تحليل رفتگي شغلي هازل و مسلش (1977) پاسخ دادند. از مجموع 77 پرسشنامه ارسالي، اطلاعات 68 پرسشنامه برگشتي با استفاده از آزمون هاي t مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه بين عامل انگيزشي و فرسودگي عاطفي (P£0.01،  (r=-0.363همبستگي معكوس و معني داري وجود دارد. بين عامل بهداشتي و فرسودگي عاطفي ارتباط معني داري وجود ندارد. بين كاهش بازده عملكرد و عوامل انگيزشي (P£0.01،(r=-0.454  و بهداشتي (P£0.01، (r=-0.314 همبستگي معكوس و معني داري وجود دارد. بين تهي شدن از ويژگي هاي شخصي و عوامل انگيزشي و بهداشتي ارتباط معني داري وجود ندارد. نتايج اين تحقيق، از يك سو در توسعه آگاهي مديران و ايجاد زمينه براي برنامه ريزي در جهت بهبود سطح انگيزش و از سويي ديگر در كاهش تحليل رفتگي كارشناسان موثر خواهد بود.

 
كليد واژه: عامل انگيزشي، عامل بهداشتي، تحليل رفتگي شغلي، كارشناس تربيت بدني
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
mehdi0014

mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 263752
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز
دسترسی سریع به انجمن ها