برگزیده‌ها
شهره ی شهر

قاسمعلی شیرازی(س دهم ق)، خطاط. صاحب «مناقب هنروران» او را از شاگردان میرعلى هروى دانسته و گوید كه نستعلیق جلى و خفى را خوش مى‏نوشت. صاحب «تاریخ رشیدى» كه خود را شاگرد او معرفى كرده، وى را شاگرد محمد ابریشمى و قلم او را كند، اما در غایت مزه و لطافت و استحكام دانسته و گفته است كه خط او به هیچ یك از سایر خوشنویسان شبیهادامه ...