عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: خداوند از شنونده قرآن سختی‎های دنیا را برمی‌دارد و از قاریی آن گرفتاری‎های آخرت را. وسائل الشیعه ج2 ص831

بازدید : 154 بار

شنبه، 18 دی 1395

برات مجردی

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 20

رتبه علمی:استادیار 

گروه آموزشی:نقشه برداری   

پست الکترونیکی

Mojaradi AT iust.ac.ir    

محل کار دانشکده مهندسی عمران، طبقه دوم - اطاق 290

تحصیلات:

            دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، 1388      دکترا

            دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران، 1379      کارشناسی ارشد

            دانشگاه تبریز، ایران، 1377   کارشناسی

آدرس پستی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده عمران، کد پستی 13114-16846

موضوعات مورد علاقه:

پردازش و آنالیز تصویر ، بازشناسی آماری الگوها، تحلیل و مدلسازی محیطی با استفاده از سنجش از دور، مدلسازی سیستمهای سنجش از دور

پیشینه آموزشی

مقطع کارشناسی ارشد

•           تدریس درس مدیریت داده های سنجش از دور در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان

•           مدل رقومی زمین DTM

•           تدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه شهید رجائی

•           تدریس دروس، فتوگرامتری و نرم افزارهای سنجش از دور و GIS در گروه سنجش ازدور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز

مقطع کارشناسی

•           مبانی سنجش از دور

o          تدریس در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه شهید رجایی، دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

•           سنجش از دور کاربردی

o          تدریس در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه شهید رجایی

•           فیزیک سنجش از دور

o          تدریس در دانشگاه شهید رجائی

•           پردازش تصاویر رقومی

o          تدریس در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه شهید رجائی

•           فتوگرامتری 3 و 4

o          تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران -واحد اراک

•           سیستم های اطلاعات جغرافیایی

o          تدریس در دانشگاه شهید رجائی، شهید چمران، دانشگاه آزاد- واحد تهران جنوب

•           نقشه برداری 1

o          دانشگاه علم و صنعت ایران، شهید رجایی

داور علمی:

•           داور مجله IEEE Transaction on Geosciences and remote sensing

•           داور مجله IEEE Geosciences and remote sensing Letters

•           داور مجله SPIE Journal of Applies Remote Sensing

•           داور مجله علمی پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران- دانشگاه شهید بهشتی

•           داور مجله نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

•           داور و عضو کمیته داوران کنفرانس سازمان نقشه برداری کشور

•           داور جشنواره خوارزمی

جوایز و نشانها:

•           دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1384

•           مقاله برتر در زمینه نوآوری در کنفرانس انجمن بین المللی فتوگرامتری و سنجش از دور در سال 2006 در کشور هلند

•           استاد نمونه دانشگاه شهید رجایی – سال 1388

مقالات در نشریات خارجی نمایه شده در موسسه اطلاعات علمی

1. Khojastehnazhand, M. , M.H. Khoshtaghaza, B. Mojaradi, M. Goodarzi, W. Saeys, M. Rezaei, “ Comparison of Visible–Near Infrared and Short Wave Infrared hyperspectral imaging for the evaluation of freshness” food research international, vol. 56, pp.25-34,2014, (IF 3. 005)

2. M Ghamary Asl, MR Mobasheri, B Mojaradi “ Unsupervised Feature Selection Using Geometrical Measures in Prototype Space for Hyperspectral Imagery ” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 99, no., pp. 0196-2892, 2013. (IF 3.467)

3. S Khazai, B Mojaradi “ A modified kernel-RX algorithm for anomaly detection in hyperspectral images ” A.J. Geosciences, pp. 1-9, 2013. (IF 0.74)

4. Hamzeh, H. , A.A. Naseri, S.K.AlaviPanah, B. Mojaradi, H.M.Bartholomeus “Estimating salinity stress in sugarcane fields with spaceborne hyperspectral vegetation indices" International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, VOL.21, pp.282-290, 2013 (IF 2.176 )

5. Yousefzadeh, M. , B. Mojaradi, “Combined rigorous-generic direct orthorectification procedure for IRS-p6 sensors" ISPRS journal, VOL.74, pp.122-132, 2012 (IF 3.313 )

6. Khazai, S. , A. Safari, , B. Mojaradi, “Imroving the SVDD approach to hyperspectral image classification " IEEE Geosci. Remote Sens. Let., Let., VOL. 9, NO. 4, pp.594-598, 2012(IF 1. 823)

7. Gholizadeh, H. , M.J. Valadan Zoej ,B. Mojaradi, “ A Decision Fusion Framework for Hyperspectral Subpixel Target Detection” Journal of photogrammetry, remote sensing and geoinformation processing, DGPF, VOL. 3, pp.267-280, 2012, (IF 0. 27)

8. Khazai, S. , A. Safari, B. Mojaradi, “Performance Comparison of Anomaly Detection in Hyperspectral Images " Journal of photogrammetry, remote sensing and geoinformation processing, DGPF, VOL. 1, pp.19-30, 2012, (IF 0. 27)

9. Khazai, S. , A. Safari, , B. Mojaradi, “A Time-Efficient Single Band Selection Method for Anomaly Detection in Hyperspectral Imagery " IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2012, (IF 2.874 )

10. Khazai, S. , A. Safari, B. Mojaradi, “Anomaly Detection in Hyperspectral Images Based on an Adaptive Support Vector Method " IEEE Geosci. Remote Sens. Let., VOL. 8, NO. 4, pp.646-650, 2011 (IF 1. 44)

11. Emami, H., B. Mojaradi, “A New Method for Accuracy Assessment of Sub-Pixel Classification Results ” AJEAS , vol. 2, pp.456-465, 2009.

12. Mojaradi, B., H. Abrishami Moghadam, M.J. Valadan Zoej, Robert P.W. Duin, “Dimensionality Reduction of Hyperspectral Data via Spectral Feature Extraction” IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., vol. 47, no. 7, pp. 2091–2105, 2009. ( IF 3.467)

مقالات در نشریات علمی - پژوهشی :

1. رنگزن،ک-ساکی،ع-حسن شاهی، ح- مجردی،ب. "آنالیز و رده بندی طیفی سنگهای آذرین و دگرگون منطقه ای همدان در جهت بررسی های سنجش از دور با استفاده از طیف سنج بازتابی آزمایشگاهی (350-2500 نانومتر)" مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، دوره 20، شماره 1، بهار 1390 ص 96-81

2. مجردی، ب، ولدان زوج، م.ج، ابریشمی مقدم، ح. "کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها" نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران دوره43، شماره 5، دی ماه 1388 ص 597-607

3. کیانژاد، س ع، عبادی، ح، ورشوساز، م، مجردی،ب "طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید جهت توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه" نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران دوره43، شماره 5، دی ماه 1388 ص 585-596

4. قمری اصل، م، مباشری، م. ر، ولدان زوج، م.ج، مجردی، ب. "بهبود روش استخراج ویژگی غیر پارامتریک وزن دار با استفاده از ترکیب خطی نمونه های آموزشی در تصاویر ابر طیفی" نشریه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی ش.2، ص.17-30

مقالات در نشریات علمی- ترویجی :

1. O. Ghaffari, M.G.Valadan Zoej, H. Ebadi, and, B. Mojarradi, “Spectral Unmixing using Hyperspectral Images and its Place among other Spectral Processing Algorithms”, Space Journal, No. 28, pages 23-28, 2008

2. امامی، ح، مجردی، ب، " کاربرد سنجش از دور در استخراج مناطق حاوی پوزولان برای صنعت سیمان" مجله علمی ترویجی فضا. شماره 37، بهمن 1387، ص. 35 الی 40 .

مقالات در کنفراس های خارجی و داخلی :

1.         T. Alipour Fard, B. Mojaradi, A. Esmaeily “ Feature extraction of hyperspectral images based on reformulate computation of between class scatter matrixes ” IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2012

2.         S Sharifi Hashjin, A Hoseinpoor Milaghardan, A Esmaeily, B Mojaradi, F Naseri “ Forest fire hazard modeling using hybrid AHP and fuzzy AHP methods using MODIS sensor

IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2012

3.         Hamed Gholizadeh, Mohammad Javad Valadan Zoej, Barat Mojaradi, " A Novel Hyperspectral Image Clustering Method Based on Spectral Unmixing", IEEE Conference on Aerospace, 978-1-4577-0557-1/12, Montana, USA.

4.         Hamed Gholizadeh, Mohammad Javad Valadan Zoej, Barat Mojaradi, "A Decision Fusion Approach for Clustering of Hyperspectral Data Using Spectral Unmixing Methods", IEEE Conference on Aerospace, 978-1-4577-0557-1/12, Montana, USA.

5.         Hamed Gholizadeh, Mohammad Javad Valadan Zoej, Barat Mojaradi, "Impact of informative band selection on target detection performance", Presented at the SPIE 2011 conference, 19-22 Sep, 2011, Prague, Czech Republic.

6.         Khazai, S. , A. Safari, B. Mojaradi and S. Homayouni "A Fast-Adaptive Support Vector Method for Full Pixel Anomaly Detection in Hyperspectral Images" IEEE Conference on IGARSS, 24-29 July, 2011, PP. 1763-64 , Vancouver, Canada.

7.         Hamed Gholizadeh, Mohammad Javad Valadan Zoej, Barat Mojaradi, "A comparative study of subpixel target detectors for hyperspectral imagery", Presented at the Geomatic 90 Conference, National Cartographic Center of Iran, May, 2011, Tehran, Iran.

8.         Khazai, S. , A. Safari, S. Homayouni and B. Mojaradi "a performance comparisons between recent anomaly detectors on hyperspectral images" SMPR, 18-19 May, 2011, Tehran, IRAN

9.         Yousefzadeh, M. , S. Sadeghian and B. Mojaradi "Direct georeferencing of linear array sensors through topocentric coordinate system " SMPR, 18-19 May, 2011, Tehran, IRAN

10.       Mojaradi, B., H.Emami, “A novel band selection method for hyperspectral data analysis” XXIst ISPRS Congress, 3-11 Jul 2008 Beijing, CHINA

11.       Mojaradi, B., H. Ashoori, “Improving classification accuracy via proper contextual feature selection in high spatial resolution satellite imagery” XXIst ISPRS Congress, 3-11 Jul 2008 Beijing, CHINA

12.       Mojaradi, B., M. Jamal Abad, “Impact of Indices for estimation of area under wheat cultivation USING ASTER IMAGES” MapAsia, Malaysia, 2008.

13.       Soofbaf, S.R., H. Fahimnejad, M. J. Valadan Zoej, B. Mojaradi,. “Anomaly Detection Algorithms from Hyperspectral Imagery” Map World Forum, 22-25 Jan. , 2007, India.

14.       Mojaradi, B., H. Abrishami Moghadam, M. J. Valadan Zoej, “Investigating of Geometrical and Asymptotical Properties of Hyperspectral Data for Discriminant Analysis” 8-11 May 2006, Enschede, the Netherlands.

15.       Ashoori, H., Alimohammadi, Mojaradi, B., “Generating Image-based Features for Improving Classification Accuracy of High Resolution Images” 8-11 May 2006, Enschede, the Netherlands.

16.       Maghsoudi, M., B. Mojaradi, M.J. Zouj, “Weighted Combination Of Multiple Classifiers For The Classification of Hyperspectral Images Using a Genetic Algorithm” 8-11 May 2006, Enschede, the Netherlands.

17.       Shojaei, A., M. Seai, B. Mojaradi, B. “Producing 3D-Model of Earth using satellite Images and Topographic Mape for Railway Desing” 29 Aug. - 1 Sep. , 2006, Bangkok, Thailand

18.       Emami, H., S.B. Fatemi, B. Mojaradi, “Introducing correctness coefficient as an accuracy measure for sub pixel classification results” Map Asia 2005

19.       Ashori, H., M.J. Zouj, B. Mojaradi, “Using Contextual Information for Improving Classification Accuracy” Map Middle East, 23-25 April, 2005, Dubai.

20.       Ashori, H., Alimohammadi, B. Mojaradi, “Improving classification Accuracy by Combining Spectral and Texture-based Feature Spaces in High Resolution Multispectral Images” ACRS 2005, 7-11 November, 2005, Hanoi, Vietnam.

21.       Maghsoudi, M., B. Mojaradi, M.J. Valadan Zoej, “Using a Weighted Random Subspace Method to Improve the Classification Accuracy of Hyperspectral Images ” 2005, 7-11 November, 2005, Hanoi, Vietnam.

22.       Fatemi, S.B., B. Mojaradi, M. Varshosaz, “Introducing an Accuracy Indicator Based on Uncertainty Related Measures” ISPRS 2004, Istanbul, Turkey.

23.       Mojaradi, B., C. Locas, M. Varshosaz, “Using learning cellular automata for post classification satellite imagery” ISPRS 2004, Istanbul, Turkey.

24.       Zouj, M.J., A. Mansourian, B. Mojaradi, M. Sadeghi, “2DGeometric Correction of IKONOS Imagery Using Genetic Algorithm” CIG 2002 , Ottawa, Canada.

25. بردبار، س، چاوشیان، ع، مجردی، ب، "بررسی مدلهای برآورد آب معادل ذوب برف و کاربرد تصاویر ماهواره ای در برف سنجی و توصیه مدل و ماهواره " همایش ملی- پژوهشهای محیط زیست

26. رضایی، م. ب، پرنیان، ا، حسن شاهی، ح، رنگزن، ک، مجردی، ب، " شناسایی و تخمین کمی میزان رس و آهک در خاک با استفاده طیف سنجی و تصاویر فراطیفی" بیستمین همایش ژئوماتیکس 1392

27. برمکی کردکلایی، ی، مجردی،ب، اسماعیلی، ع"تعین زیرفضای سیگنال در تصاویر فراطیفی"

28. رنگزن،ک-ساکی،ع-حسن شاهی، ح- مجردی،ب. "تشکیل بانک طیفی با استفاده از دستگاه طیف سنج FieldSpec3 و کاربرد آن در سنجش از دور" بیستمین همایش ژئوماتیکس 1392

29. رامک، ر، مجردی،ب ، ولدان زوج، م.ج، "مقایسه خروجی حاصل ازمدل اختلاط خطی LMM و طبقه بندی کننده های نرم درتصاویر ابرطیفی" هجدهمین همایش ژئوماتیکس 1390

30. رامک، ر، مجردی،ب ، ولدان زوج، م.ج، "بررسی عملکرد الگوریتم های تعیین ابعاد زیرفضای سیگنال درتصاویرابرطیفی به صورت کلی و محلی" هجدهمین همایش ژئوماتیکس 1390

31. زرگر، غ، مجردی،ب، "تعیین حریم شبکه توزیع برق شهر اهواز با استفاده از GIS " هجدهمین همایش ژئوماتیکس 1390

32. کیانژاد، س ع، مجردی، ب، "استفاده از شاخصهای مختلف طیفی جهت طبقه بندی عوارض به منظور مدیریت دوره¬ای تالاب"، دانشگاه اراک، 1389

33. یعقوبی، س، صاحبی، .ر، مختارزاده،م، مجردی،ب، "استفاده ازآنالیزهای مورفولوژی جهت بهبود دقت طبقه بندی تصاویر ابرطیفی با حدتفکیک بالا" هجدهمین همایش ژئوماتیکس 1390

34. غفاری، ا. مجردی، ب، ولدان زوج، م.ج. "بررسی و مقایسه الگوریتم¬های استخراج اعضای خالص از تصاویر فراطیفی بدون دانش اولیه از صحنه تصویر برداری" کنفرانس نقشه برداری 1387

35. کیانژاد، س ع، ورشوساز، م، مجردی،ب، "بررسی روشهای مختلف Stereo Matching و بررسی بکارگیری آنها در توجیه نسبی فتوگرامتری برد کوتاه" کنفرانس نقشه برداری 1383

36. مجردی، ب، لوکس، ک، "بهبود دقت طبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی" پنجمین کنفرانس سیستم های هوشمند ، مشهد. 1382

تجربیات و سوابق پژوهشی:

•           4 سال سابقه ‌فعالیت در موسسه تحقیقات توسعه احسان.

•           محقق در دانشگاه صنعتی دلفت هلند-دانشکده ریاضیات برق و کامپیوتر به مدت 7 ماه.

•           5 سال عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی 1384-1389

•           مشارکت در طرح طراحی و ساخت یک نرم افزار پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

•           همکاری با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر روی طرح تهیه دستورالعمل تولید و بهنگام رسانی نقشه های 1:50000از طریق تصاویر ماهواره ¬ ای صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - مرکز سنجش از دور ایران

•           همکاری با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بر روی طرح سیستم اطلاعات جغرافیایی پایه معادن و فلزات.

•           مشارکت در طرح سیستم اطلاعات جغرافیایی شهر شیراز - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

•           دبیر پروژه فاز شناخت تدوین استراتژی بکارگیری GIS ‌ در سطح سازمان آب و برق خوزستان- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

•           داور و ناظر طرحهای پژوهشی صنعت آب در سازمان آب و برق خوزستان

•           مشاور عالی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در زمینه تهیه نقشه کاداستر زراعی، پراکنش و برآورد سطح زیر کشت گندم

•           برگزاری دوره های آموزش کاربردی سنجش از دور در وزارت جهاد سازندگی، سازمان جهاد کشاورزی فارس، سازمان مدیریت و برنامه ¬ ریزی استانهای اردبیل و کرمانشاه.

•           برگزاری سمینار علمی در زمینه کاربرد سنجش از دور در نظام مهندسی ساختمان گیلان و آذربایجان شرقی.

پایان نامه های کارشناسی ارشد:

ردیف     عنوان     نوع همکاری

1          ارائه الگوریتم مناسب جهت طبقه بندی پیکسلهای مختلط به روش نظارت نشده در تصاویر ابر طیفی      مشاور

2          طراحی و توسعه الگوریتمی مناسب به منظور طبقه بندی پیکسلهای مختلط به روش نظارت شده در تصاویر ابر طیفی      مشاور

3          استفاده از ترکیب طبقه بندی کننده ها به منظور طبقه بندی تصاویر ابر طیفی         مشاور

4          شناسایی و تخمین کمی میزان مواد معدنی با استفاده از داده های فراطیفی راهنما

5          آنالیز جداسازی و تشخیص آنامولی برای تعیین اهداف در تصاویر ماهواره ای       راهنما

6          شناسایی اهداف در تصاویر فرا طیفی با تاکید بر مواد معدنی   راهنما

7          استفاده از استخراج گر ویژگی غیر پارامتریک وزن دار برای کاهش ابعاد تصاویر فرا طیفی مشاور

8          آنالیز داده های تصاویر فرا طیفی به منظور استخراج اطلاعات با روش projection pursuit           مشاور

9          ارزیابی و بهینه سازی عملکرد مدل forest canopy density ) FCD( در تخمین طبقات تراکمی تاج پوشش در ختان جنگلی          مشاور

10        افزایش دقت طبقه بندی تصاویر ماهوار های به کمک ویژگیهای متن تصویر         مشاور

11        بهبود الگوریتم تجزیه طیفی با استفاده از طبقه‌بندی‌کننده‌های نرم راهنما

12        استخراج اطلاعات فضایی سه بعدی از دو تصویر ماهواره ای با رزولوشن فضایی متفاوت   مشاور

13        امکان سنجی ارزیابی نسبی تنش آبی گیاه با استفاده از تصاویر ابر طیفی مشاور

14        بارزسازی، منشاءیابی و زون بندی توده های گردو غبار جنوب غرب ایران با استفاده از سنجش از دور و GIS            مشاور

15        آنالیز و طبقه بندی طیفی سنگ های آذرین و دگرگون منطقه همدان برای مطالعات سنجش از دور با استفاده از طیف سنجی انعکاسی آزمایشگاهی         مشاور

16        شناسایی و تخمین کمی میزان رس و آهک در خاک های آبرفتی جنوب اهواز با استفاده از تصاویر فراطیفی هایپریون  مشاور

17        ترکیب طبقه بندی کننده های پیکسل های مختلط به منظور بهبود تخمین حضور عوارض درسطح زیر پیکسل            راهنما

18        ارزیابی پتانسیل فناوری سنجش از دور در شناسایی و تخمین سطحی میزان کانی های صنعتی راهنما

رساله های دکتری:

ردیف     عنوان     نوع همکاری

1          ارائه ی مدل های مناسب بین مقادیر مختلف شوری ، سطح آب زیر زمینی و خصوصیات طیف گیاه نیشکر ، با استفاده از اطلاعات میدانی و تصاویر ماهواره ای   مشاور

2          رویکردی جدید برای بخش بندی تصاویر رزولوشن بالای ماهواره ای    مشاور

3          کاهش ابعاد فضای داده های فرا طیفی بصورت نظارت نشده   مشاور


کلمات کلیدی :

برات مجردی

ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.