عضویت العربیة English
پیامبر اکرم صلّی‌الله‎علیه‎‌وآله: خداوند از شنونده قرآن سختی‎های دنیا را برمی‌دارد و از قاریی آن گرفتاری‎های آخرت را. وسائل الشیعه ج2 ص831

بازدید : 178 بار

چهارشنبه، 22 دی 1395

مطهره سعادت پور

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 15

رتبه علمی

استادیار

گروه آموزشی

آب و محیط زیست

پست الکترونیکی   

msaadatpour AT iust.ac.ir

محل کار دانشکده مهندسی عمران، طبقه دوم - اطاق 280

تحصیلات:

دانشگاه علم و صنعت ایران، 91-1386  دکترا

دانشگاه علم و صنعت ایران، 84-1382

کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران، 82-1378

کارشناسی

آدرس پستی: دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده عمران - تهران، نارمک، کد پستی 13114-16846

زمینههای پژوهشی مورد علاقه

مدلسازی و مدیریت کیفیت منابع آب

برنامههای حفاظت از منابع آب و خاک/ بارهای آلودگی غیرنقطهای

شناخت، مدیریت، برنامه ریزی و ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای توسعه

تحلیل سیستمهای منابع آب و محیط زیست

طراحی و مدیریت شبکههای آب و فاضلاب

روشهای نوین دادهکاوی و بهینهسازی

عناوین علمی

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، اسفند 1394 تا کنون

استادیار دانشکده محیط‎‎ زیست، کرج؛ بهمن 1391 تا بهمن 1394

استاد مدعو دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عناوین شغلی

کارشناس امور مطالعات یکپارچه منابع آب، خاک و محیط زیست شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس، 1388 تا 1392

کارشناس دفتر فنی آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، 1385 تا 1388

سوابق کسب مقام و افتخارات علمی

دانش آموخته برتر کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیطزیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ ورودی 1382

پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی 91-1390

مقالات مجلات ISI

Afshar, A., Emami Skardi, M. J., Saadatpour, M., and Sandoval Solis, S., 2015. “Hybrid ACO-ANN Based Multi-Objective Simulation-Optimization Model for Pollutant Load Control at Basin Scale ”, Environmental Modeling and Assessment: 20:29-39.

Saadatpour, M., Afshar, A., 2013, “MultiObjective Simulation-Optimization Approach in Pollution Spill Response Management Model in Reservoirs”, Journal of Water Resource Management. 27: 1851-1865.

Afshar, A., Saadatpour, M., Mariño. M. A., 2012. “Development of a Complex System Dynamic Eutrophication Model: Application to Karkheh Reservoir”, Environmental Engineering Science. 29(6): 373-385.

Saadatpour, M., Afshar, A., Afshar, M. H., 2011. “Fuzzy Pattern Recognition Method for Assessing Soil Erosion”, Environmental Monitoring and Assessment, 180: 385-397.

Afshar, A., Mariño, M. A., Saadatpour, M., Afshar, A., 2011, “Fuzzy TOPSIS Multi-criteria Decision Analysis Applied to Karun Reservoirs System”, Journal of Water Resource Management, 25(2): 545-563.

Afshar, A., Kazemi, H., Saadatpour, M., 2011. “Particle Swarm Optimization for Automatic Calibration of Large Scale Water Quality Model (CE-QUAL-W2); Application to Karkheh Reservoir, Iran”, Journal of Water Resource Management. 25 (10): 2613-2632.

Afshar, A.and Saadatpour, M., 2009. “Reservoir Eutrophication Modelling, Sensitivity Analysis, and Assessment; Application to Karkheh Reservoir, Iran”. Environmental Engineering Science, 26 (7): 1227-1238.

Saadatpour, M. , and Afshar, A. 2007. “Waste Load Allocation Modeling with Fuzzy Goals; Simulation-Optimization Approach”, Journal of Water Resource Management, 21 (7): 1207-1224.

مقالات مجلات علمی- پژوهشی

1. فرزانه فیضی، عباس افشار،مطهره سعادت پور، 1394، “ توسعه مدل CE-QUAL-W2 برای شبیه سازی ترکیبات آلی فرار در سامانه رودخانه- مخزن”، مجله علمی- پژوهشی آب و فاضلاب، 1394، 26 (5) : 35-47.

2. حمیده کاظمی الموتی، عباس افشار،مطهره سعادت پور، 1392، “ کالیبراسیون اتوماتیک مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در مدلسازی دمای آب مخزن با استفاده از الگوریتم بهینهسازPSO ”، مجله علمی- پژوهشی آب و فاضلاب، 23 (4)، صفحه 2 تا 12.

3. عباس افشار، مطهره سعادت­پور، 1388، “ تغذیه گرائی مخازن سدها: مدلسازی دو بعدی مخزن کرخه”، مجله علمی- پژوهشی آب و فاضلاب، 20 (3)، صفحه 80 تا 93

4. مطهره سعادت­پور، عباس افشار، امید بزرگ­حداد. 1384، “ مدل فازی بهینه­سازی- شبیه­سازی در تخصیص بار آلاینده “، مجله علمی- پژوهشی آب و فاضلاب، شماره 56، صفحه 2 تا 10.

کنفرانسهای داخلی و خارجی

1. Saadatpour M. and Afshar A., 2012. “Automatic Calibration of SWAT model Using Particle Swarm Optimization”, 9 th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, IUT, Isfahan, Iran.

2. Saadatpour M. and Afshar A., 2011. “Development Simulation-Optimization Approach in Pollution Spill Response Management System”. International Conference on Stormwater & Urban Water Systems Modeling, February 24, 25.

3. Saadatpour M. and Afshar A., 2011. “MultiObjective Simulation-Optimization Approach in Pollution Spill Response Management Model in Reservoirs”. Proceeding of the Water Engineering and Management in a Changing Environment, Italy, Catania, June 29, July 2.

4. Saadatpour, M. and Afshar, A., 2011, “Emergency Reservoir Operation for Pollution Spill Response Management” , Proceeding of the 64th CWRA National Conference, “Our Water-Our Life-The Most Valuable Resource”, St. John’s NL Canada, June 27-30, p.p. 31.

5. Saadatpour, M. and Afshar, A., 2011, “Reservoir Operation Strategy to Enhance Downstream Water Quality; New Application of CE-QUAL-W2”, Proceeding of the Water Engineering and Management in a Changing Environment, Italy, Catania, June 29, July 2.

6. Afshar, A., Kazemi, H., and Saadatpour, M. 2010. “Automatic Calibration of Reservoir Thermal Modelling (CE-QUAL-W2) Using Particle Swarm Optimization”, Second International Conference on Construction in Developing Countries, Cairo, Egypt, August 3-5, 2010.

7. Saadatpour, M., Afshar, A., and Bozorg Haddad, O., 2004. “Simulation-Optimization Model for Fuzzy Waste Load Allocation”, proceeding of WSEAS Int. Conference on EVOLUTIONARY COMPUTING. Lisbon, Portugal, June 16-18, 384-391.

8. آمنه یوسفی مقدم، مطهره سعادتپور و مرتضی کلاهدوزان، 1394، ” بررسی مدلهای کامپیوتری شبیه‏سازی انتقال و سرنوشت آلودگی‏های نفتی در پیکره‏های آبی سطحی و ساحلی“، کنفرانس مهندسی انرژی، آب و محیطزیست، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، اردیبهشت 94.

9. عباس افشار، حمیده کاظمی الموتی،مطهره سعادت پور، 1389، “کالیبراسیون اتوماتیک مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در مدلسازی دمای آب مخزن با استفاده از الگوریتم بهینهسازParticle Swarm Optimization ”، نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران، کرمانشاه، اردیبهشت 89.

10. مطهره سعادت­پور، عباس افشار، امید بزرگ­حداد. 1384. ” مدل شبیه­سازی- بهینه­سازی در تخصیص فازی بار آلاینده­ها “، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک، ایران، کرمان..(Published)

11. مطهره سعادت­پور، عباس افشار. 1385 . ” مدیریت کیفی سیستم رودخانه- مخزن با استفاده از شبیه­ساز دوبعدی CE-QUAL-W2 “ ، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، اصفهان، بهمن ماه 85.( Published).

12. مطهره سعادت­پور، عباس افشار. 1385. ”کالیبراسیون مدل کیفی دما در سیستم مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک“، دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، اصفهان، بهمن ماه 85. (Published).

عناوین پروژههای کارشناسی ارشد

تکمیل یافته

”طراحی مخزن آب سطحی با در نظر گرفتن جنبههای کمی و کیفی (تغذیهگرایی)؛ رویکرد شبیهسازی-بهینهسازی“،رساله کارشناسی‎‎ارشد، دانشکده محیط زیست، کرج، 1394 (استاد راهنما).

”مدلسازی و مدیریت آلودگی‏های نفتی در سامانه رودخانه-مخزن“،رساله کارشناسی‎‎ارشد، دانشکده محیط زیست، کرج، 1394 (استاد راهنما).

”رویکرد شبیه سازی-بهینه سازی در تخصیص بهینه بار آلودگی در رودخانه“، رساله کارشناسی‎‎ارشد، دانشکده محیط زیست، کرج، 1394 (استاد راهنما).

”تعیین رقوم و استخراج دستورالعمل بهره­برداری انتخابی از دریچه­های آبگیر مخازن به منظور کنترل دمایی نیاز زیست­محیطی“،رساله کارشناسی‎‎ارشد، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه تهران، 1394 (استاد مشاور).

”توسعه مدل پشتیبان تصمیمگیری در رخدادهای ناگهانی آلودگی سیستمهای رودخانه-مخزن“،رساله کارشناسی‎‎ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1394 (استاد مشاور).

در حال انجام:

”انتخاب ترکیب بهینه بهترین راهکارهای مدیریتی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی در بهبود کیفیت رواناب سطحی، مطالعه موردی بخشی از شهر کرج“،رساله کارشناسی‎‎ارشد، دانشکده محیط زیست، کرج، (استاد راهنما).

”مدلسازی سرنوشت و انتقال آلودگی های مواد مغذی در تالابها“، رساله کارشناسی‎‎ارشد، دانشکده محیط زیست، کرج (استاد راهنما).

”مطالعه برنامههای پایش کیفیت آب در پیکرههای آبی ساحلی؛ رویکرد مدلسازی“،رساله کارشناسی‎‎ارشد، دانشکده محیط زیست، کرج، 1394 (استاد راهنما).


کلمات کلیدی :

مطهره سعادت پور

ارسال نظر شما

• با عنایت به اینکه نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی در بهبود پایگاه تاثیر کاملا موثری ایفا می کند لذا خواهشمند است ما را از نظرات ارزنده ی خود محروم نفرمایید.
• نظر شما پس از بررسی و بازبینی توسط گروه مدیریت برای نمایش در سایت قرار داده می شود.
• نظرات کوتاه مثل "خوب بود" و "عالی بود" و... و نظرات تکراری تائید نمی شوند و امتیازی هم به آنها تعلق نخواهد گرفت.
• متن نظر شما میبایست حداکثر 1024 کاراکتر باشد.
توجه داشته باشید که به سوالاتی که در قسمت نظرات پرسیده میشود، جواب داده نخواهد شد، لطفا پیشنهادات و انتقادات را از طریق ارتباط با ما و سوالات خود را از طریق ارسال سوال و مشاوره ارسال نمایید.